...תפנוכמ הגנירומ ואר
 
1998 יאמ
רב-ןייטשפא סוריו תוליעפ לשב לודיג תכעמ הגנירומ
רשא (Niaziminin) ןינימיזאינ תובוכרת 3 ךותמ תחא יכ אצמ רקחמ
תוחתפתה בכעמ רשא הנבמ תלעב הניה הגנירומה ץע ילעמ ודדוב
.(Epstein-Barr Virus) רב-ןייטשפא סוריו לש ותוליעפ תעפשהב לודיג

PubMed


2006 ראוני
הגנירומה ץע לש תיתיירטפ-יטנאה ותוליעפ
Institute of Bioagricultural Sciences, Academia Sinica ירקוח
ץע יערז לש תויאופרה םהיתונוכת תא ךירעהל ושקיבש ןאווייט הפייט
תויתיירטפ-יטנא תונוכת שי לונתא תיצמתל יכ וליג וילעו הגנירומה
ינפ לע תויוצמה תוליפט תוירטפ :(Dermatophytes) םיטיפוטמרד דגנ
.תזזג ןהב ,רוע תוקלד רפסמל תומרוג רשא ,רועה
.תוימיכ תובוכרת 44 וב הליג םילעה ןמ ףידנה ןמשה יביכרמ לש חותינ
.רוע-תוירטפ ידגונ םירמוח לש םחותיפל שמשל תויושע הז ןמשמ תויצמת

PubMed


2007 ראוני
הגנירומה לש םיברה םייאופרה הישומיש
ןטסיקפ דבלסיאפ University of Agriculture ירקוח לש םהירבדל
,ןיטצרווק ,(Zeatin) ןיטאז לש רידנו רישע בוליש קפסמ הגנירומה ץע
תיניווקילואפק הצמוח ,(Beta-Sitosterol) לורטסיס-הטב
.(Kaempferol) לורפמקו (Caffeoylquinic Acid)

הגנירומל שי הובגה יתנוזתה ךרעלו םימה תורהטמ ויתונוכתל ףסונב
,םדה-רוזחמ תאו בלה תא םיקזחמ ץעה יקלח לכ .בושח יאופר ךרע
-יטנא ,תויטפליפא-יטנא ,םוח תודירומ ,לודיג-תודגונ תונוכת םהל שי
,לורטסלוכ תודירומ ,תונתשמ ,תויתיווע-יטנא ,תויביכ-יטנא ,תויתקלד
תוילאירטקביטנא ,דבכה לע תוניגמ ,תויתרכוס-יטנא ,תויטנדיסקוא-יטנא
.תויתיירטפ-יטנאו
.היסא םורדב דחוימב ,םינוש םיאולחתב לופיטל םישמשמ ולא לכ

PubMed


2007 ינוי
תולחש ןטרס לע הגנירומה ץע שרוש תעפשה
אצמ הינטירב ןודנול St. Bartholomew's Hospital-ב ,םירבכעב רקחמ
לופיטל שמשל תויושעש תוילנומרוהו תוינטרס-יטנא תונוכת שי הגנירומל יכ
יאתב תנכותמ םיאת תומל תומרוגו השאב הייברה תכרעמב תוערפהב
.הדבעמ יאנתב ,(Epithelial Ovarian Cancer) ילאילתיפא תולחש ןטרס

Medscape


2007 רבוטקוא
היסקליפנא לע הגנירומה יערז לש תיטקליפנא-יטנאה םתעפשה
ןונגנמ תא וקדב ,ודוה דבדמא L.M. College of Pharmacy-ב םירקוח
(Mast Cell) םוטיפה יאת לע הגנירומהמ תילונתא תיצמת לש התלועפ
תיגרלא תלזנו המתסא ומכ (רתי תושיגר/תיגרלא הבוגתב םיברועמ רשא)
,ןימטסיה-יטנא תשרפהו תימוקמ היסקליפנא לע (Allergic Rhinitis)
.םירבכע לש םרוע לע
ינפל תחא העש (ףוג לקשמ ג"ק 1 לכל םרג 1) תיצמתה לש התקרזה
תקידב ךותמ .ןיטולחל התוא הענמ ,היסקליפנאה לש ןווכמב התמירג
סחיב הדרי ןימטסיהה תשרפה יכ ררבתה םינוש םינונימ לש םתעפשה
.ןונימל רשי
הגנירומה יערזמ תיצמתל שיש לאיצנטופה תא םימיגדמ ולא םיאצממ
.תויגרלא תוערפהב רבודמשכ יטקליפנא-יטנא םרוגכ

Journal of Immunotoxicology


2007 רבוטקוא
תיגרלא הבוגת השילחמ הגנירומ יערז תיצמת
תא תמצמצמ הגנירומה יערזמ תילונתא תיצמת יכ הליג םירבכעב רקחמ
תיגרלא רתי תושיגרל הבוגתב (Mast Cells) םוטיפה יאת לש םתוליעפ
המתסאומכ םייגרלא םיכילהתב םיברועמ םוטיפ יאתש עודי .היסקליפנאו
.(Allergic Rhinitis)תיגרלא תלזנו
רחאל הקדבנ ןימטסיה-יטנא תשרפה לע (48/80)הגנירומה רישכת תעפשה
.ןווכמב יטקליפנא םלה םרגנ םירבכעלש

Journal of Immunotoxicology


2007 רבמצד
הגנירומה ץע ילע לש יתנוזתה םכרע
,הגנירומה ץע לדג םש ,ןדוס Ahfad University for Women-ב רקחמ
...חוודמו םילעה לש םייתנוזתה םהיביכרמ תא ןחב

םרג 100-ל ג"מםילרנימ%ביכרמה
0.075
0.031
0.13
0.20
ןגלשא
ןחרז
םויזנגמ
ןדיס
8
16.7
74.42
3.5
1.7
רפא
ןובלח
תוחל
םיביס
ןמש


Ahfad Journal


2008 ראוני
דבכב העיגפ תענומ הגנירומ
,תודלוחב רקחמב ,היזלמ רוגנלס Universiti Putra Malaysia ירקוח
ימעפ-דח רתי ןונימ בקע דבכב המוזי העיגפ תענומ הגנירומה יכ וליג
.ןויתטולגה תמר םוקיש תועצמאב (Acetaminophen) ןפונימטצא לש

ScienceDirect


2008 ראורבפ
הגנירומה לש תיטמתסא-יטנאה התוליעפ
ותוליעי תא וקדב ודוה דבדמא L.M. College of Pharmacy-ב םירקוח
תילאיכנורב המתסאב לופיט םשל ,הגנירומה יערזב שומישה ותוחיטב תאו
.(Bronchial Asthma)
רשא ,הנותמ דע הלק המתסא םע םישנ 20-ו םירבג 20 ופתתשה רקחמב
היערזמ הקפוהש הקד הקבא םרג 3 תועצמאב ,תועובש 3 ךשמב ,ולפוט
לופיטה ינפל םעפ) הדדמנ םיערזה תעפשה .הגנירומה לש םישבוימה
תלוביק דמ - (Spirometer) רטמוריפס תועצמאב (וירחא תפסונ םעפו
.המישנה רשוכ תכרעהל שמשמה תואיר
יאת לשו ןיבולגומהה לש תיתועמשמ הילע ומיגדה םילפוטמה תיברמ
רפסמ ותחפ ןכ .תיתועמשמ תחפ םדה תעיקש בצקו םימודאה םדה
.םתרמוחו םייטמתסאה םיפקתהה

Indian Journal of Pharmacology


2008 ילוי
דבכה לע הניגמ הגנירומה
םרגנ ןהל תודלוחב ךרענ רשא ,ודוה הברק Ganpat University-ב רקחמ
לע תוניגמה תונוכת שי הגנירומה ילעלו תוריפל םא קדב ,דבכב ןווכמ קזנ
.(Hepatoprotective Activity) דבכה
לונתא תויצמת לשו תוימימ תויצמת לש םינוש םיזוכירב ושמתשה םירקוחה
תיטנדיסקוא-יטנא העפשה הנשי ךומנ זוכירב לונתא תויצמתל יכ ואצמו
.דבכה לע הנגהב תיתועמשמ

Pharmacognosy Magazine


2008 רבמצד
רמייהצלא םע תודלוחב חומה תוליעפ לע הגנירומה תעפשה
התעפשה תא וקדבש ודוה הטקלוק University of Calcutta-ב םירקוח
םירטימסנרטוריונ לש םתוליעפ לע הגנירומה ילעמ תילוהוכלא תיצמת לש
תא ןהב הרפיש תיצמתה יכ אצמ רמייהצלא תולוח תודלוח לש ןחומב
םירטימסנרטוריונה תומרו ורבע םה םתוא םינחבמב הטלחהה רשוכ
.הרקבה תומרל ורזח
לע הנגהב דיקפת שי הגנירומה ילע תיצמתל יכ הארנ םירקוחה תעדל
םירטימסנרטוריונה לע העפשה ךות רמייהצלא תלחמ ינפמ תודלוחה
.חומה לש תילמשחה תוליעפהו

PubMed


2009 ראוני
הגנירומה תיצמת לש ילאירטקביטנאה החוכ
,Canadian Center of Science and Education-ה חוודמ וילע ,רקחמ
תוטישב וצומש הגנירומ יערז לש תוילאירטקביטנאה םהיתונוכת תא קדב
הקיטויביטנא ינפב דימעה קדייחה לע (טפנו ןוטצא ,לונתמ ,לונתא) תונוש
לש תויביטקפאה תא תמקשמ הגנירומה יערזמ תיצמת יכ אצמ ,(MRSA)
.םימהוזמ םיעצפב ולא םיקדייח דגנ הקיטויביטנא
.תלבוקמ הקיטויביטנא לע ףידע הגנירומה יערזמ יוצימ םירקוחה ירבדל

International Journal of Biology


2011 סרמ
הגנירומה ילע תיצמת לש ינטרס-יטנאה םחוכ
לש תנכותמ םיאת תומל םרוגהו גושגישה דגונ החוכ תא ןחב רקחמ
יאת תא וחפיטש ,םירקוחה .םיישונא לודיג יאת לע הגנירומ ילע תיצמת
48 ךשמב םינוש םיזוכירב שומיש ךות תיצמתה לש התוחכונב לודיגה
יסחי וניה החוכו רתויב הקזח לודיגה יוכיד תמצוע יכ םיחוודמ ,תועש
.תיצמתה לש הזוכירל

PubMed


2012 סרמ
םדה-ץחל לע הגנירומ בלשמה יחמצ ףסות תעפשה
יממע יאופר רישכת ונחב בהנשה ףוח University of Abidjan ירקוח
ריעש ןש-וד חמצה תא ,ליגר חלמ ליכמה ,םדה-ץחל תדרוהל שמשמה
.תובנרא לע ,הגנירומה לש םיירט םילעו (Bidens Pilosa)

7.5%100-ו 47.14 ןיב וענ םדה-יצחל תדירי ירועיש יכ םיחוודמ םירקוחה
יושע הז ףסותש הארנ תאז רואלו תובנראב םיליגר םד-יצחלל האוושהב
.לבוקמה יתרוסמה ןונימל םאתה תאזב ,ןוזמב חלמל ףילחת שמשל

Journal of Ethnopharmacology