תפנוכמ הגנירומ
Moringa/Drumstick Tree
(Moringa oleifera)

םיבר םישומיש לעב ץע אוה הגנירומ
.םירטמ 10 דע הבוגל אשנתמה
ותוא םילדגמ םויכ .ודוה ברעמ-ןופצב הילמיהה ירה ילגרל ורוקמ
חרזמ םורד ,הקירמא-םורדו זכרמ םהב ,םיפסונ םיבר תומוקמב
.םיניפיליפבו הקירפאב ,היסא

.םייאופרו םייתנוזת ןה ,םיבר םישומיש שי ,ויביכרמ לכ לע ,ץעל
ןאכמו ףופית תולקמ םיריכזמו םירצו םיכורא םילימרתה/תוריפה
.Drumstick Tree ויוניכ עבונ

.הקורי תיעועשל המודב ,קריכ םישמשמ םיקוריה םילימרתה
.סוגרפסאה םעטל המוד םמעט  
.םייולק וא םייח ,הנופאל המודב םישמשמ ולישבהש םיערזה
שי ,(םירופיצלו תופועל הז ללכב) ןוזמכ םג םישמשמה ,םיערזב
תלוכת בקע ,(Ben Oil) ןב ןמש יורקה ,לכאמ ןמש 40% דע  
.וב (Behenic Acid) תינהבה הצמוחה  
ומכ ,םינידע םינונגנמ ןומישלו הרואתל ,לושיבל םג שמשמ ןמשה  
.םינובסה תיישעתבו םינועש  
תשמשמ ,םהמ ןמשה יוצימ רחאל ,םיערזהמ תרתונה 'הגועה'
.םיקצוממ םימ רוהיטלו ןושידל  
דרתל המודב ,םילשובמ וא םיירט םישמשמו דאמ םיניזמ םילעה
.םיבטרבו םיקרמב תיתנוזת תפסותכ ,םשוביי רחאל ,הקבאכ וא  
.תוירטפ םעטכ םמעטו ןדעמל םיבשחנ םילשובמה םיחרפה


לודיג יאנת
.(הצחמל חיחצ רוזיא) תילוח/השבי עקרק
.םח םילקאו האלמ שמש
.תרוצבב דימעו תוריהמב חתפתמ ץעה
.הרקבו רוקב דימע וניא אוה
.םיערזמו םירוחיימ השענ יובירה
.ותעיטנ רחאל םייתנש רידס ןפואב בינמ ץעה
.היח רדגכ הגנירומ יצעב שמתשהל ןתינ


תיאופר תוליעפ
וא םיקוריה םילעב ,(םיקורי םדועב) ץעה ילימרתב םישמתשמ
ןמשב ,םיערזב ,םישרושב ,ץעה ץימב ,עזגה תפילקב ,םישבוימה
.םיחרפבו םיערזה

.תוינויח ונימא תוצמוח םיליכמ םילימרתה
,C ןימטיו לש תיסחי תולודג תויומכ םיליכמו רתויב םיניזמ םילעה
.ןובלחו ןחרז ,ןדיס ,ןגלשא ,לזרב ,ןיטורק הטב ,A ןימטיו
הניחבמ ןימז וניא ,יוצמ אוה וב תבוכרתה בקע ,ןדיסה יכ ןעטנ
.ףוגל תיגולויב

הגנירומה ץע תונוכת

(3).ןתשמ
(3).יתרכוס-יטנא
(4).יתיירטפ-יטנא
(5).ינימ קשח ררועמ
(3).םד-ץחל דירומ
(1).רתויב ןיזמ
.C 'טיוב רוסחמ/הנידפצב לפטמ
(2).יטפסיטנא/אטחמ
(2).תוילארטקב רוע תוקלד דגונ
(6).םזיטאמואיר/ןורגיש לע לקמ
(3).הקינמב בלח תשרפה דדועמ

.(הקבאכ םישבוימ וא םיירט) םילעהו םילימרתה (1)
.Pseudomonas Aeruginosa קדייחב עוגנ רועל .םיערזה (2)
.םילעה ץימ (3)
.תיצמת/ןמש .םילעהו םיערזה (4)
.הרהזא ואר .בלח םע שרושה תקבא (5)
.ינוציח שומישב ,ןמשה (6)

...ב לופיטל םישמשמ םילימרתה

.תינימה תוליעפה תכראהל.(Malnutrition) .הנוזת-תת
.יתפקיז לשכ/תונוא ןיא

.(Siddha) הדיסה תאופרב םג םישמשמ םילימרתה

%-ב הגנירומ ילע תקבא םרג 25-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע
תצלמומה תימויה הכירצל סחיב


...ל םישמשמ םיירטה םילעה
.הקינמה םאב בלח תשרפ דודיע
.הימנאב לופיט

...ב לופיטל םישמשמ םישבוימה םילעה תקבאו םיירטה םילעה
.תפחש

...ב לופיטל שמשמ םילעה ץימ

.(Gonorrhoea) הביז.םד-ץחל רתי
.תרכוס

...ב לופיטל שמשמ שבדב םילעה ץימ

.(Dysentery) הירטנזיד.לושליש
.סיטילוק

...ב לופיטל תשמשמ בלחב הלוהמ םישבוימה םישרושה תקבא

.לוכיעה תכרעמב םיזג
.םזיטאמואיר/ןורגיש
.לדגומ לוחט
.לדגומ דבכ
.המתסא
.טואג/הרגדופ
לע (ףאל הפיאשב) הלקהל
.םייניש יבאכו םיינזוא יבאכ  

...ב לופיטל תשמשמ עזגהמ החשמ
.תורובח/תויוחיפנ
.םיקרח תוציקעו םיברקעו םישחנ תושכה לע הלקה

...ב לופיטל שמשמ ןמשה
.תונוש רוע תויעב

הרהזא
םהמ ךורצל שיו ליער דיאולקלא םיליכמ הגנירומה ישרוש
.שרושה תפילק תא ריסהל םג שי הביס ההתואמ .דאמ טעמ  

...תושדח - הגנירומ ואר