הירלטוקס
Baical Skullcap/Chinese scullcap
(Scutellaria baicalensis)

אשנתמה האנ יתנש-בר חמצ איה הירלטוקס
.היסא חרזמ :הצופת .מ"ס 30 דע הבוגל
םיה תפש תברקב םייעלסו םיילוח םירוזיאב הצופנ הירלטוקסה
.םיה ינפ לעמ רטמ 2,000 דע םיהבגב םייבשע תונורדמבו

.תוקריכ םילשבמ םתוא ,םיריעצה םילעה תא לוכאל ןתינ
.התל ףילחת תנכהל שמשמ ולוכ שבוימה חמצה


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמו הירופ ,הלק עקרק יגוס רחבמ
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.םיקרח תועצמאב תישענ הקבאהה .םיינימ-וד םיחרפה
.הקולח ידי-לע וא םיערזמ ,ביבאב יובירה
.תרוצבב דימע חמצה ותוססבתה םע
.('צ תולעמ -15 דע השעמל) הרקב דימע אוה


תיאופר תוליעפ
םיחמצמ ,ביבאב וא ויתסב םיפסוא םתוא ,םישרושב םישמתשמ
.םיערזבו ,םינש 4 וא 3 ינב
עיגרמ ,(Baicalin) ןילקייב םידיאונובלפה תא םיליכמ םישרושה
.(Scutellarian) ןאירלטוקסו דבכה לע ןגמה תותיווע דגונו ןותמ

...הירלטוקסה שרוש תונוכת

.ןותמ ןתשמ
.ןותמ לשלשמ
.חייכמ
.עיגרמ
.לוכיעל רזוע
.תויגרלא לע לקמ
(תפחשב ליעי) קזחמ

.םיבאכ ךכשמ
.ילאירטקביטנא
.לורטסלוכ דירומ
.םוח הדירומ
.תותיווע דגונ
.םומיד רצוע/ץווכמ
.הרמ ץימ תשרפה דדועמ
.דבכה דוקפית תא רפשמ

...ב ולפיטל שרושה עייסמ ימינפ שומישב
.(Jaundice) תבהצ
.ןתשה יכרדב תוקלד
.םד-ץחל רתי
.ףאהמ םומיד
.םייעמ/תואירב םימומיד
.(Enteritis) םייעמ תקלד
.(Dysentery) הירטנזיד
.לושליש
תינורכ דבכ תקלד
.(Chronic hepatitis)  

...ב םג ומכ...ב לופיטל הירלטוקסה תשמשמ תיניסה האופרב

תורהזא
...םורגל לולע הירלטוקסב שומישה
.םילושלשו ןטב יבאכ
.םונמינ
.(תולודג תויומכב) תוליחבו תרוחרחס ,לובליב

תושדח
2000 סרמ
תינומרע ןטרסל הפורתב הירלטוקס
תללכה לע חוודמ ב"הרא University of Kentucky-מ רקוח
אפרמ-יחמצ 8-מ תבכרומה ,PC-SPES הפורתב הירלטוקסה
HRPC גוסמ תינומרע ןטרסב לופיטל
.(Hormone-refractory prostate cancer)
תילנומרוה היפרתב לופיטה ךשמהל ליבקמב ועצוב םילופיטה
.(Hormonal therapy)

...םישדוח 5 רחאל ופצנש בלושמה לופיטה תואצות
.םיבאכב רתויב תיתועמשמ התחפה
.םיבאכ יככשמב שומישב 40%-מ רתוי לש התחפה
.םילפוטמה תיברמב ,PSA-ב 50%-מ רתוי לש הנטקה

...וללכ םילפוטהמ קלחב ופצנש םייח תוכיאב םיפסונ םירופיש
.תויתעונתב רופיש
.היגרנאה תמרב הילע
.ןובאיתה רופיש

British Journal of Urology International