תושדח - דפרס
Nettle, stinging - News

תיגרלא תלזנב לופיטל שבוימ דפרס
(1) ןטרסל הפורת רפשמ דפרסב ימיכ רמוח
דפרסה לש תיטנדיסקוא-יטנא תוליעפ
הלוגס הרטלוא הנירקמ רועה תונקדזהו דפרס
יתרכוס-יטנא לאיצנטופ לעב דפרסה
םיעצפ יופירו םומיד תריצעל דפרס ילע
(2) דפרסה תועצמאב ןטרס יאת תליטק

...דפרס ואר

1990 ראורבפ
תיגרלא תלזנב לופיטל האפקהב שבוימ דפרס
הוושה ,שיא 98 ופתתשה וב ,םייעובש ךשמנ רשא ,רקחמ
דפרסה סיסב לע (Nasal spray) ףאה סיסרת תוליעי תא
(Freeze-dried) האפקהב שבוי רשא (Stinging nettle)
.(Allergic rhinitis) תיגרלא תלזנ לע ובצלפ תמועל

הבוגתו ,םיימוי םינימסת ינמוי לע הססבתה הכרעהה
.לופיט לש עובש רחאל המשרנש תיללכ

רשאמ רתוי הובג דפרסה רישכת גרוד תימלוע הכרעהב
רתוי טעמ קר גורידה היה ןמויה ינותנ תאוושהב ובצלפה
.הובג

PubMed


2015 סרמ
(1) ןטרסל הפורת רפשמ םילמנבו דפרסב ימיכ רמוח
ימיכה רמוחהש אצמ הינטירב Uni. of Warwick-ב רקחמ
ןטרסל הפורת ךופהל יושע (Sodium formate) טמרופ ןרתנ
.ןטרס יאת לורטינב 50 יפ הליעיל תכתמ לע תססובמ רשא
.םירמושמ תוקריו תוריפ ץימ ומכ םירמוח רמשמ הז רמוח

תכתמה לש תבוכרת םע הז ימיכ רמוח ובליש םירקוחה
.JS07 היורקה (Ruthenium) םוינתור

תשבשמו םיינטרסה םיאתה תשלוח תא תלצנמ הפורתה
טמרופ ןרתנ םע בולישבו םהלש היגרנאה רוציי תא
.רתוי הברה ליעי איהש אצמנ (E-237)

ךרדב הייוצמה (Formic acid) תימרופ הצמוחמ קפומ E-237
םילמנבו (Stinging nettles) םידפרס ומכ םימזינגרואב ללכ
.(Diuretic) ןתשמכ לועפל יושע אוה ,םיהובג םיזוכירב .(Ants)

שומישב ךא םיינטרס םיאת לרטנל תלגוסמ JS07 המצעלשכ
ןכלו תיתועמשמ תרבגומ וז תלוכי טמרופ ןרתנ םע בולישב
רבד ,ןטרס יאתב דקמתהל ידכ רתוי םיכומנ םינונימ ושרדיי
.הלש יאוולה תועפות תאו הפורתה תוליער תא ןה תיחפמה

םירקוחה וליג ,JS07-ל E-237 תרישקל הטיש חותיפ רחאל
(Catalyst) זרזכ תלעופ הפורתה לש הקזחהו השדחה הרוצהש
ןטרסה יאת לש היגרנאה תריצי ןונגנמ םע היצקארטניא תעב
תקספהל הפורתה תמרוג ,הז ןונגנמ שוביש תועצמאבו
.םתריגסלו ןטרסה יאת לש םיינויחה םיכילהתה

University of Warwick


2017 ראוני
לונתא לש תילאיבורקימ-יטנאו תיטנדיסקוא-יטנא תוליעפ
דפרסהמ תוימימ תויצמתו
(Antioxidant) תיטנדיסקוא-יטנאה תוליעפה תא וחתנ םירקוח
דפרסה ילע לש (Antimicrobial) תילאיבורקימ-יטנאהו
(Water) םימבו (Ethanol) לונתא םיסיממב ,(Stinging nettle)
םידיאונבלפה ,(Polyphenol) םילונפילופה תלוכת תעיבקו
.םהב (Tannin) םינינאטהו (Flavonoid)

,םימה תמועל תאז ,לונתאה סיממב ופצנ תולודגה תויומכה
תנקסמ .תילאיבורקימ-יטנא תוליעפ לכ האצמנ אל םהב
םיטנדיסקוא-יטנא שמשל םייושע דפרסה ילעש איה םירקוחה
.םיילאיבורקימ יטנאו םייעבט

Pharmaceutical Biology


2017 טסוגוא
תנירקמ האצותכ רועה תונקדזה דגנ דפרסה תיצמת
לוגס הרטלוא
תיצמת יכ אצמ םירבכעב ךרענ רשא ינאירוק םורד רקחמ
תרפשמ ,הפה ךרד תחקלנה ,(Stinging nettle) דפרסה
תעפשהב המרגנ רשא (Skin aging) רועה תונקדזה תא
.(UV-induced) לוגס הרטלוא תנירק

תבוכרתה ,(Chlorogenic acid) תינגורולכ הצמוחב רבודמ
תונקדזה עונמל היושע רשא דפרסה תיצמתב הליעפה
המרגנש (Premature skin aging) רועה לש תמדקומ
.הלוגס הרטלואה הנירקה תעפשהב

Journal of Functional Foods


2017 רבוטקוא
יתרכוס-יטנא לאיצנטופ לעב דפרסה
Shahrekord University of Medical Sciences-ב םירקוח
,םייחמצ םייביטנרטלא םילופיט תאיצמל רקס וכרעש ,ןאריא
תרכוס ילוחל תונתינה תוימיכ תופורתב שומישל ףילחתכ
יכ םירסומ - יאוול תועפות תולעבכ תועודיה - (Diabetes)
.יתרכוס-יטנא לאיצנטופ שי (Stinging nettle) דפרסל

םירוזיא 8-ב דפרסב שומיש רותיא תובקעב האב הזרכהה
.שומישב תוחפ ואצמנ םירחא אפרמ יחמצ דועב ןאריאב

Journal of Nephropathology


2017 רבוטקוא
םיעצפ יופירו םומיד תריצעל דפרס ילע
24-ב ךרענש ,היסינוט University of Science-ב רקחמ
רשא תיצמת לש התוליעי תא ןחב ,םוי 11 ךשמנו תודלוח
/ םומיד תריצעב (Stinging nettle) דפרסה ילעמ הנכוה
.(Wounds) םיעצפ יופירו (Hemostatic) תיטטסומה תוליעפ

הרשוכ לע םילעה תיצמת לש התעפשה תא וכירעה םירקוחה
יטנדיסקוא-יטנאהו (Antibacterial) ילאירטקב-יטנאה
(Flavonoid) םידיאונבלפה תלוכת הנחבנ ןכ ,(Antioxidant)
.תיצמתב (Polyphenol) םילונפילופהו

םיעצפ תריגס וארה תיצמתה תועצמאב ולפוטש תודלוח
.תרוקיבה תויחל האוושהב הריהמ (Wounds)

וחתפ םיחמצמ תולוקלומה ןויפאו יוצימ םירקוחה ירבדל
ותיחפיש תושידח תותפורת לש ןחותיפל םישדח םיקפוא
.םיימיכה םירמוחה לש תוטלובה תוילילשה תועפשהה תא

BioMed Research International


2018 ראוני
(2) דפרס תועצמאב ןטרס יאת תליטק
ןתינ יכ אצמ הינטירב University of Warwick-ב רקחמ
תיביטקלסו הליעי הרוצב (Cancer) ןטרס יאת דימשהל
רשא ,רזוח שומישל ןתינש שידח ידוחיי לופיט תרזעב רתוי
(Stinging nettles) םידפרסב יוצמה רמוח תועצמאב לעפומ
.(Ants) םילמנו

,(Organic-osmium) תינגרוא םוימסוא תבוכרתב רבודמ
טמרופ ןרתנ לש ליער וניאש ןונימ תועצמאב תלעפומה
,םיבר םימזינגרואב יוצמה יעבט רמוח ,(Sodium formate)
.(Ants) םילמנבו םידפרסב הז ללכב

ילובטמ ךילהתל ןווכמ ,JPC11 םשב ,JPC11 יורקה ,הז רמוח
.תוברתהלו דורשל ידכ םיינטרסה םיאתה םיכמתסמ וילע
םיאת שמשמה חתפמ רמוח תרמה ידי לע תאז השוע אוה
הקולח םשל םהל השורדה היגרנאה תא קפסל ידכ םיינטרס
.םיאתה סרהל ליבומה רבד ,הריהמ

תושעל ונייהד ,רוזחימל ןתינה רוטזילטק-ימיכ לופיטב רבודמ
.בושו בוש ותוא ףוקתל ידכ ינטרס את ךותב רזוח שומיש וב

University of Warwick

.