התשפ יערזו התשפ
Blue Flax & Flaxseed
(Linum perenne/
Linum usitatissimum)

תועקרקב םלועה יבחרב ץופנה האנ יתנש-דח חמצ התשפה
70 דע הבוגל אשנתהל יושע אוה .תוחלו תיבובקרב תורישע
,הפיט תייומד הסומככ ותרוצ .ןופאמ ןטק התשפה ירפה .מ"ס
.םיחוטשו םילגלגס ,םימוח םיערז 10 הליכמה

.הרהזא תרעה ואר .םילשובמ וא םייח םיערזה תא לוכאל ןתינ
.טלסל םיטבנכ םלדגל ןתינ   
.הפקל ףילחת םישמשמ םייולקה םיערזה
טעמכ ,המיתסל ןכל םיבוטו םיחפנתמו םיחפוס התשפה יערז
.םימ רבעמ לש ,תיטמרה   
הבוט הטיש איה םשובייו התשפ ןמשב הדובע ילכ תליבט
.הקיקד ןגמ תבכש םהילע רצוי ןמשה .הדולח ינפמ םתנגהל   
.וידהו םיעבצה תיישעתב בושח ביכרמ שמשמ ןמשה
השמשמ רבעב .םיגיראה תיישעתב םישמשמ םילועבגה יביס
(Linen) ןתשפ דב תגיראל התשפה   

תשיבכ רחאל רתונה קצומה רמוחה
שמשמ התשפ ןמש תקפהב ,םיערזה   
.ןושידלו רקב לכאמ   
.ל'גכ םימב ושמתשהו התשפ יערז וחיתרה .תורעשל ל'ג


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמ עקרק יגוס ןווגמ
.האלמ שמש
.הרקל שיגר חמצה
(דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
יושע חמצה .םיקרח ידי-לע םיקבואמו   
.ומצע תא תורפהל   


תיאופר תוליעפ
,שומישה ינפל ןוחטל שי םתוא ,התשפה יערזב םישמתשמ
ןגלשאב םירישע םיערזה .(1)םיחרפבו התשפה יערז ןמשב
.יחמצ ריר םהב שי ןכו E ןימטיובו

.E ןימטיול בוט רוקמ הווהמ התשפ יערז ליכמה םחל
.ךשמהב בכרה ואר .ןמש יזוחא 40 דע 30 םיליכמ םיערזה

התשפה תונוכת

.הזחה תיב תויעבב תלפטמ
.לועיש העיגרמ
(1).םיבצעה תא העיגרמ
.תחייכמ
.תלשלשמ
.םיבאכ תככשמ
.תינטרס-יטנא
(1).בלה תא תקזחמ
.רוע תוקלד העיגרמ
(2).לורטסלוכ הדירומ

יערזב (ALA) תיאלוניל הפלאה הצמוחה תלוכתל תודוה (2)
.םדב לורטסלוכה תמר תא הדירומ םתכירצ ,התשפה

תוסרומו תויוחיפנ לע הלקהל השיבח
(ר"מס 40-כ) הייקנ דב תסיפ לע התשפ יערז תויפכ 3 ורזפ .1
.הב ורמשי םיערזהש ךכ ,ורזשו  
.םיחתור םימב דב תסיפ זכרמ תא ולבטו תווצקה ינשב וזחא .2
.עגפה םוקמ לע וחינהו וטחס .3
.הייקנו השבי דב תסיפב לכה ופטע .4
.ררקתת וזשכ השיבחה תא וריסה  

התשפ יערז ןמש
.םיערזה תשיבכ ידי-לע םיקיפמ התשפ יערז ןמש
הלודג תומכ שי (Linseed oil/Flax seed oil) התשפ ןמשב
תוצמוח תויורקה ,תויוור יתלב בר ןמוש תוצמוח לש תיסחי
תועפוהה (Alpha-linolenic acid - ALA) תויאלוניל הפלא
.3-הגמואל ףוגב

תיאלוניל תוצמוח לש הלודג הכירצ תנזאתמ וז ךרדב
תולודג תויומכב ללכ-ךרדב תויוצמה (Linoleic acid - LA)
.(6-הגמוא) טירפתב
.6-הגמואל 3-הגמוא ןיב סחיה תובישח ואר

    ןוויכ ,(ררקמב) שביו רק םוקמב התשפ יערז ןמש וקיזחה
.תוריהמב ןצמחתמ אוה ריואה םע עגמב ואוב םעש

התשפ יערז ןמשב ןמושה תוצמוח (%-ב) בכרה
9
18

57
16

תויוור ןמוש תוצמוח
תויוור יתלב דח ןמוש תוצמוח
...תויוור יתלב בר ןמוש תוצמוח
3-הגמוא
6-הגמוא
100כ"הס

...םיליכמ התשפה יערז
התשפ ןמשב םילרנימ
.(הננבה תמועל 7 יפ) ןגלשאב דחוימב רישע ןמשה

...תוחתפתה תדדועמ התשפ יערז ןמש תכירצ

.אירב רוע
.תוקזח תומצע
.תוקזח םיינרופצ
.תואירב םייניש

...ל ןוכיס הניטקמו
...ב לופיטל שמשמ התשפ יערז ןמש
.תוריצע
.(Vaginitis) קיתרנה תקלד
.סגה יעמה לש תיביכ תקלד
.תינומרעה תטולב יאת לש הריפש רתי תוברתה

התשפ יערז ןמש שמשמ ןגורטסאה תייומד ותעפשהל תודוה
...םיאבה םיבצמב ,םישנב העגרהו הלקהל

הזחב רתי תושיגר
.(Breast tenderness)  
.רוזחמ םדק תנומסת
.רבעמה ליג תועפות


הייטר תשמשמ ,התשפה יערז תשיבכ רחאל תרתונה תלוספה
...ב לופיטל (לדרחה חמצ ףוריצב םיתיעל) תנייוצמ המח

.םיבאכו םייוריג ךוכיש
.הלגומ תשרפה זוריז
.(השיבח) םיביכ
.תוקומע תוקלד

...ב לופיטל תשמשמו יחמצ ריר עפש הליכמ םיערזה תטילח
תורהזא
הז ךילהתבש ןוויכ לושיבל התשפ ןמשב שמתשהל ןיא
.ויתונוכת וסרהי   
- םיידינאיצ םידיסוקילג םיליכמ התשפ ינז רפסמ יערז
.הכומנ תוליער ילעב - (Prussic Acid) תיסורפ הצמוח   
.םימ םע דחי התכירצ בולישב הלדג וז תוליער   
רקיעב הנכס הווהמו חמצה יקלח ראשב םג תמייק איה   
.יחה קשמל   

...תושדח - התשפ יערז ואר