היליזורטפ
(החוטש/תלסלוסמ)
Parsley/Persil (Curly/Flat)
(Petroselinum crispum)

.יתנש-וד חמצ היליזורטפה
.מ"ס 60 דע החוטשו מ"ס 30 דע הבוגל תאשנתמ תלסלוסמ .פ
,םיבטר ,םיקרמב םישמשמ (םילשובמ וא םייח) היליזורטפה ילע
רקיעב ,םינוש םילכאמ רוטיעלו תוקרי טלסו םיגד ,תוקרי ,רשב
.רתוי ןדועמ המעטש ,תלסלוסמ .פ תרזעב
.דחוימב בוט המעט זאש ןוויכ ,הנושארה הנשב הב םישמתשמ

.התוירט תרימשל האיפקהלו רוריקב היליזורטפ קיזחהל ןתינ

.החוטש .פ ילע םיפידע לושיבל
.קורי לכאמ עבצ םישמשמ ,םינוחטו םישבוימ ,םילועבגה
.ןוזמ ירצומל םעט הנקמ שמשמ םילעהמ םיקיפמש ןמשה
.6% םיערזבו 1% זוכירב םילעב יוצמ ןמשה  
.םירבגל םימשבה תיישעתב םג שמשמ ןמשה  
רחאל ורתונש הפ תוחיר תלרטנמ היליזורטפ
.ףירח ןוזמ תליכא רחאל ורתונש םירחא תוחיר וא םוש תליכא  
.רצק ןמז ךשמ ץוצמק הנממ סועלל אוה תושעל שיש לכ  
הלקה איבי םיקרח תציקע םוקמ לע טוחס םילע ץימ םושיי
.םישותי החדת (קמועל) ףוגה לע ץימה תחירמ .הריהמ  
.קרי לכ ומכ שמשמ שרושה


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמו תנשודמ ,הרישע עקרק יגוס רחבמ
.תיסיסב וא תילרטינ תויהל הילע   
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.(דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.ומצע תא הרפמ חמצה .םיקרח ידי-לע תישענ הקבאהה
.הינשה הנשב איה םיערז םיחתפתמ הנממ ,החירפה
.םינש 3 דע םיינויח וראשי בטיה םישביימו םיפסואש םיערז
ףוסבו ביבאה תליחתב וערז הלוכ הנשה ךשמ לובי תלבקל
ןיב תכרואה ,הטיבנה דע החל עקרק לע רומשל שי .ץיקה   
.הרוטרפמטל םאתהב ,םיישדוחל עובש   
םימב םיערזה תיירשה ידי-לע ,הטיבנה תא טעמ זרזל ןתינ   
.העירזה ינפל תועש 24 (םימימח דע םירשופ)   
.הרקב הדימע היליזורטפה
.תועיבקב היליזורטפהמ ףוטקל שי הגושגיש תא דדועל ידכ
.הכירפ היהיתש דע ,השבייל שי ךוראה חווטל שומיש םשל
.םיקיזמ םיקרח תייחדל םורגי קרי תניגב חמצה בוליש
סוגרפסא ,רזג ,תוינבגע ,םידרו תברקב היליזורטפ ולדג   
.תיפותיש הייחמצ ואר .הנגהו ןסוח םשל תיריעו   


תיאופר תוליעפ
.חמצה ץימבו םיערזב ,שרושב ,היליזורטפה ילעב םישמתשמ
.םויזנגמו דוי ,לזרב ,K ןימטיוב דחוימב הרישע היליזורטפה
.C ןימטיוו ,תילופ הצמוח ,A ןימטיו םג הב שי
.C ןימטיוב דחוימב רישע היליזורטפ ילע הת

שרושהו היליזורטפה ילע תונוכת

.תחייכמ
.םיזג תככשמ
(1) .םא בלח תשרפה הריבגמ
.רוזחמ תדדועמ
.םינלערמ תרהטמ
.תננערמו תקזחמ
(2) .םישקשק תדגונ
.ןובאית תדדועמ
.לוכיעב תעייסמ
.תותיווע תדגונ
.תישקשק-יטנא
.תלשלשמ
.(הנותמ) תנתשמ
.תוילכל תעייסמ
.הדילה רחאל ,םיערזהו שרושה תטילח (1) 
.תשקשק לע לקתו ותוא ההכת םילע תטילחב רעיש תפיטש (2) 

...ב לופיטל תשמשמ היליזורטפה

.ןתשה תיחופלש תקלד
.ןורגיש

.(Jaundice) תבהצ
.(Dropsy) תמיימ
.הימנא

...לע הלקהל תשמשמ םילעה ןמ השיבח

...לע לקת חמצה ץימב הלובט ןפג רמצ תסיפ םושיי

.םיינזוא באכ.םייניש באכ

םרג 7.5/ תויפכ 2-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע

(3) %ג"קמג"מ'חיךרע
2.70תוירולק
12.5632A ןימטיו
16.09.97C ןימטיו
311.40תילופ הצמוח
154123K ןימטיו
2.80.46לזרב
תצלמומ תימוי הכירצמ % (3)

תורהזא
רמוח (Myristicine) ןיציטסירימ הליכמ היליזורטפה
.טקסומ זוגאב םג יוצמה ,ליער יטוכיספ   
,הליער העפשה הייהת היליזורטפהמ דאמ הלודג הכירצל
.הלש יטמוראה ןמשב אוה שומישה רשאכ דחוימב   
םימומידו תוילכלו דבכל קזנ ךכ םורגל הלולע איה   
.לוכיעה תכרעמב   
לעו (הלפהל ששחמ) ןוירהב םישנ רוסא הב שומישה
.הילכ תולחממ םילבוסה   
.תקלד םורגל וב לולע רועב חמצה לש ךשוממ עגמ