תושדח - םוקירפיה / ערפ
St. John's Wort - News
...םוקירפיה / ערפ ואר

1999 ראוני
דורי תורצוויהל הנכס
(St. John's Wort) ערפ ישמתשמש אצמ הינטירבב רקחמ
.(Cataract) דוריב םינכתסמ (Sun) שמשה רואל םיפשחנש
,םיישפוח םילקידאר לש רבגומ רוציי איה ךכל הביסה
.ןיעב ןובלחל םרגנש קזנמ האצותכ

לופיטל ערפב םישמתשמה םישנאל דחוימב תנווכמ הרהזאה
.רוא תועצמאב לופיט ידי לע ,(SAD) ףרוח ןואכידב

Meeting of the American Society for Photobiology


2000 ראורבפ
תופורת לע ערפה תעפשה
תא שילחמ (St. John's Wort) ערפב שומישש אצמ רקחמ
סדייאב לופיטל תופורת ומכ ,תונוש תופורת לש ןתעפשה
םילתשומ םירביא לש םתייחד תעינמל תופורת ,(AIDS)
.(Blood thinners) םדה לולידל הפורתו

שומיש ינפמ הריהזמ (FDA) ב"הראב ןוזמהו תופורתה תושר
.ןויריה תעינמל תולולג ללוכ תורחא תופורת תליטנ תעב ערפב

Lancet


2005 ראורבפ
רומח ןואכידל ערפ תיצמת
,הינמרג ןילרב Charite Medical School-ב ךרענ רשא רקחמ
ידי-לע תרצוימה ,(St. John's Wort) ערפ תיצמת יכ הלעה
(Depression) ןואכידב לופיטל הליעי ,ינמרגה Schwabe דיגאת
ועצוב תוקידבה .תולבוקמ םשרמ תופורתל המודב ,רומח
שפנה תואירבל תודסומב ,70 דע 18 ינב ,םירבגו םישנ 301-ב
.רומח דע ינוניב ןואכידמ םילבוסב

British Medical Journal


2005 רבוטקוא
סדייא אכדמ ערפב ןובלח
אצמנש ןובלח יכ וליג הינטירב Temple University ירקוח
(AIDS) סדייא לופכש םלוב , (St. John's Wort) ערפב
.הדבעמ יאנתב עצוב רקחמה .הלחמב לופיטל שמשל יושעו

Temple University


2008 ינוי
תיביטקארפיה בשק תערפה דגנ ליעומ וניא ערפ
לופיטב ליעי תויהל אלש לולע (St. John's Wort) ערפ
םידליב (ADHD) ,יביטקארפיה בשק תערפה ינימסתב
לש תעה בתכב עיפומה רקחמ יפל תאז ,רעונ ינבו
.יאקירמאה יאופרה דוגיאה

Bastyr Uni.-ב ךרענ ,תועובש 8 ךשמנש ,רקחמה
םע רעונ ינבו םידלי 54 וב ופתתשה .ב"הרא ןוטגנישוו
תויתועמשמ תועפשה ואצמנ אל .זוכירו בשק תערפה
.ףסותה לש

JAMA


2008 רבוטקוא
רומח ןואכיד ינימסת התיחפמ ערפ תיצמת
ירקוח לש םהידי לע הכרענ רשא םימדוק םירקחמ תריקס
תויצמת יכ האצמ הינמרג ןכנימ Technical University
תוערפה לש םימוטפמיסה תתחפהב תוליעי ערפ לש
.(Moderate) תוינוניב דע (Mild) תולק (Depression) ןואכיד

תופידע ויה םייוסינב וקדבנש ערפ תויצמת םירקוחה ירבדל
,תויטרדנטס ןואכיד תודגונ תופורת ומכ תוליעיו ובצלפ לע
.יאוול תועפות תוחפ םע

תיטירבה הרבחה הלביק ,ץיקה רתוי םדקומ יכ םג רסמנ
בצמ רפשל לוכי ערפה חמצש ןועטל תוכזה תא Bioforce
,(Mild anxiety) הלק הדרחב לפטלו (Low mood) דורי חור
ןואכידב לופיט הרדגהה יבגל תאז ןועטל הילע רסאנ ךא
.(Treat depression)

Cochrane Systematic Review


2010 ראוני
זיגרה יעמה תנומסתב לפטמ וניא ערפ ףסות
,ב"הרא הטוסנימ Mayo Clinic in Rochester-ב רקחמ
ףסותהש יאדול בורק יכ עבק תיעדמ הכרעה עציבש
םימוטפמיסה לע לקי אל (St. John's Wort) ערפ יחמצה
.(Irritable Bowel Syndrome/IBS) זיגרה יעמה תנומסת לש

תנומסת םע םישנא 70 ופתתשה ,םישדוח 3 ךשמנש ,רקחמב
.זיגרה יעמה

American Journal of Gastroenterology


2015 ילוי
ערפב שומישה יבגל הרהזא
םיחוודמ הילרטסוא םורד University of Adelaide ירקוח
לופיטל תושמשמה תוירלופופ תויחמצ תופורתש אצמנ יכ
תוילילש תובוגת ןתואל תומרוג (Depression) ןואכידב
.(Antidepressants) ןואכיד תודגונ תופורת ומכ

(St. John's Wort) ערפה חמצ לש םשרמ תפורתש ררבתמ
הפורתל המודב תוילילש תובוגת ןתואל םורגל הלולע
תורומח תויהל תולולע ןהו (Fluoxetine) ןיטסקואולפ
.דחי תוחקלנ ןהיתש רשאכ דחוימב

תרוטרפמטב תנכוסמ תיילעל המרג ערפה תפורת יכ אצמנ
.(Blood pressure) םדה ץחלבו (Body temperature) ףוגה

תונחב ותוא שוכרל ןתינו יעבט אוה והשמ םאש הנומא הנשי
םירקוחה .ךכ הז ןיאו שומישל חוטב אוה ,םשרמ אלל עבט
(Adverse reactions) תוילילש תובוגת לע םיחוויד 84 וליג
.ןיטסקואולפ-ל 447-ו ערפ-ל

תוחוודמ ןניא תויחמצ תופורתל תוילילש תובוגת יכ ררבתמ
יכ אצמנ .תופורתל תובשחנ ןניא ןהש ןוויכמ הבר הדימב
לש ולאל דואמ תומוד ויה ערפ יבגל תוחוודמה תובוגתה
,תואקה ,תרוחרחס ,הקינאפ יפקתה ,הדרח :ןיטסקוולפ לש
.תונפקותו היזנמא

אלל ערפ-ב שמתשהל םילוכי םישנאש איה תיתימאה הנכסה
.םישמתשמ ןהב תופורתהו ןונימה לע הטילש ןיא ןכלו םשרמ

Clinical & Experimental Pharmacology & Physiology


2021 סרמ
הזוכיספל םרוג ערפה חמצ
הגאד תררועמ ,םשרמ אלל הפורתכ ,ערפה שרוש לש ותונימז
םינוכיס םע םישנאל חוקיפ אלל ןתמו הלש ינילקה לוהינה יבגל
.(Psychopathological risks) םייגולותפוכיספ

תויעב םע םישנאל ערפ ןתמ יבגל תומייקה תויודעה ,הכ דע
ןיידע ,(Severe mental health problems) תורומח תוישפנ
וא תוישגר תוערפה םורטקפסל רקיעב תוסחייתמו תולד
תונחבא םע םישנאב (Psychotic relapse) תיטוכיספ תונשיה
.תוססובמ

,הירטאיכיספה יתורישל רכומ וניאש ,הנש 25 ןב רבגב רבודמ
הירוטסיהו תופורתמ תמרגנש הרצק הזוכיספ תירוטסיה םע
.(Psychotic depression) יטוכיספ ןואכיד לש תיתחפשמ
םייטוכיספ םינימסת תעפוה בקע םילוח תיבב זפשוא אוה
.ערפ תליטנל ליבקמב

Journal of Medical Case Reports

.