ירואטנצ
Centaury
(Centaurium erythraea)

לעב יתנש-וד / דח חמצ ירואטנצה
הבוגל םיאשנתמה םיינימ-וד םיחרפ
ינוי שדוחמ החירפה .מ"ס 25 דע 15
רבוטקוא דע

,הפוריאב ריג יעלסל ךומסבו םישבי הערמ תודשב ץופנ ירואטנצה
ב"הראב םג םלקאתהו הינטירב ללוכ

הווהמו םהינימל םירקילב שמשמ אוה .רמ םעט ירואטנצל
םינוש םיחמצ םעטב ןיי - (Vermouth) טומרווב ביכרמ
ריהב בוהצ-קורי עבצ תקפהל ירואטנצה יחרפ ושמש רבעב


לודיג יאנת
יקלח לצ דע שמשל האלמ הפישח
תיבובקרב טעמ הרישע ,בטיה תזקונמ ,הלק עקרק
תוישופיחו םיבובז ,שבד ירובד ידי-לע תישענ הקבאהה
יאמ דע ראורפמ העורזה .םיערזמ אוה יובירה


תיאופר תוליעפ
,(Erythro-centaurin) ןירוטנצ-ורתירא רמ דיסוקולג ירואטנצב
,(Valeric acid) תינאירלו הצמוח ,(Erytaurin) ןירוטירא
.(Triterpenes) םינפרטירטו (Phenolic acids) תוילונפ תוצמוח

.החירפה םע דיימ םיפסוא םתוא ,םישבוימה םיחרפב םישמתשמ
תיתפואמוהה האופרב שמשמ חמצה

תימטוחבו תינצקועב ,לימומקב ירואטנצה תא בלשל םיגהונ

...ב לופיטל ירואטנצה שמיש רבעב
לוכיע תויעב
(Jaundice) תבהצ
(Barberry) סיריברב בולישב 
םיעלות תליטק
 םירחא םיקיזמו 
קוזיח
תוילכהו םדה רוהיט
ןטב יבאכ לע הלקה
ןורגיש
םיעצפ יופיר


דחוימב ,לוכיעה תכרעמ תוליעפ תא ריבגמ ירואטנצב שומישה
ץימ תשרפה תרבגהו הב תושרפהה תרבגה ידי-לע ,הביקה
(Appetite) ןובאית ריבגמו דבכהמ (Bile) הרמה

תגיפס דדועמו קורה תשרפה תא ירואטנצה ריבגמ ףסונב
הימנא ילוחב (Iron absorption) לזרב

ירואטנצב (Phenolic compounds) תוילונפה תובוכרתה
םיקזח םיטנדיסקוא-יטנא תווהמ

תועובש רפסמ ףולחל םייושע העפשהה תליחת דע :בל ומיש

םישבוימ ירואטנצ יחרפ הת
...ב לופיטל שמשמ
תברצ
םייעמב םיזג
ןובאיתה דודיע
לוכיעל עויס

(Emetic) האקה םס תשמשמ המח תיצמת
(Sweating) העזה דודיעל תשמשמ תזכורמ הטילח
,(Skin defects) רוע ימגפ תרסהל תשמשמ הסימת
(Skin discolorations) רוע ימתכו (Freckles) םישמנ ומכ

םויה תיברמ תא םילבמה םישנאל בוט ירואטנצב שומישה
הבר העונת אלל ,הבישיב

תורהזא
הביק ביכמ םילבוס ץלמומ וניא ירואטנצב שומישה
(הביקה תצמוח תשרפה תרבגה בקע) םייעמ תויעבמ וא 
תוקינימו ןוירהב םישנ ,םידליל םג ץלומ וניא אוה
הביסמ ,הליחב םורגל לולע תולודג תויומכב שומיש
החוראה ינפל ירואטנצהמ ךורצל שי וז 


2004 יאמ
תודלוחב דבכה לע ןגמ ירואטנצה
Lebanese American University-ב תוחקורל רפסה תיב
ילעמ  לונתמ תיצמת תודלוח ולבק וב, יוסינ ךרע ןונבל
.(Liver toxicity) דבכה תוליער ינפמ הנגה םשל ,ירואטנצה
דבכה לע הנגהב תיתועמשמ תוליעי וליג יוסינה תואצות

.