...ןונצ ואר

  1999 רבמצד
ןונצה לש תימימ תיצמת לש הפרמה התעפשה
וקיסקמ Univ. Autonoma Metropolitana Xochimilco ירקוח
תפילק לש תנתשמה התעפשה תאו הפרמה התעפשה תא ונחב רשא
תיחופלשב םינבאה לקשמ תנטקהל תמרוג וז יכ וליג תודלוח לע ןונצה
ןתשה חפנב לודיג התארה תיצמתה .הרקב תצובקל האוושהב ןתשה
.תועש 24 ךשמב דדמנש יפכ

Journal of Ethnopharmacology


2002 יאמ
לונפ תובוכרתב םימהוזמה םימ רוהיט
ץימ יכ ואצמ ןאריא ןרהט University of Medical Sciences ירקוח
.תוילונפ תובוכרתב םימהוזמ רשא םימ רוהיטב ליעומ ןונצה שרושמ
םימיזנאה לש םתלוכתל וז רוהיט תעפשה תא םיסחיימ םירקוחה
השיחב תועש 3 רחאל .חמצה תמקרב (Peroxidases) םיזאדיסקורפה
.וקחרוה לונפהמ 90%-מ רתוי יכ אצמנ לונפ תסימת םע ןונצה ץימ לש

Iranian Journal of Pharmaceutical Research


2004
תובנרא לש ןביל לע ןגמ ןונצה
לש םתעפשה תא וקדב רשא ןטסיקפ University of Sarghoda ירקוח
יוצימ יכ ואצמ תובנראב תויעבט בל תוערפה תעינמ לע םינוש ןונצ ייוצימ
(Uric Acid) ןתשה תצמוח תומר תא ןהב המצמצ תימימ תיצמת לש
.LDH-ו GOT םימיזנאה לש םתוליעפ תאו

Pakistan journal of Biological Sciences


2004 רבמצד
םייעמה תוליעפ תצרמה לע ןונצ ילע תעפשה
וליג ןטסיקפ י'צארק Aga Khan University Medical College ירקוח
לע ,ןונימב היולתה ,העפשה שי ןונצה ילע לש תימלוגה תיצמתל יכ
וז העפשה .(Ileum) םוקעה יעמהו (Colon) סגה יעמה לש םתוליעפ
העטקנ ךא ,(Atropine) ןיפורטאב םידקמ לופיטל השיגר התייה אל
האטבתה העפשהה .(Pyrilamine) ןימליריפ תעפשהב ןיטולחל
.ןכמ רחאל םתייפרהו םייעמה תוצווכתהב

Journal of Ethnopharmacology


2005 טסוגוא
ןונצה יערזב םיפידנה םיביכרמה
ןאריא ןהאפסיא Isfahan University of Medical Sciences-ב רקחמ
רבדב ןועיטה תובקעב ,ןונצה יערזב םייוצמה םיפידנה םירמוחה תא ןחב
,ןתשמ :תיתרוסמה תינאריאה האופרב ןונצל תוסחוימ רשא תונוכתה
.הביק קזחמו לועיש ךכשמ ,םוח דירומ ,םייעמב םיזג ךכשמ
,(Isothiocyanates) םיטאנאיצויתוזיא ויה םיערזב ואצמנש םירמוחה
םירמוח רפסמו (Aliphatic Hydrocarbons) םייטפילה םינוברקורדיה
.םירחא םיפידנ

Journal of Essential Oil Research


2006 סרמ
תודלוחב םירמוחה ףוליח לע ןונצ יטבנ תעפשה
תרזעב תרכוסה תלחמ לע ןונצה יטבנ לש םתעפשה תא וקדב םירקוח
לע םינמושה לשו תומימחפה לש םירמוחה ףוליח לע םתעפשה תקידב
.םייתרכוס םירבכע לעו םיאירב םירבכע

,ללוכ לורטסלוכ תומר ואצמנ ,ןונצ יטבנ ולביקש ,תואירבה תודלוחב
זוקולג ,ןימזוטקורפ ,(Phospholipids) םידיפילופסופ ,םידירצילגירט
ברקבש דועב ,LDL לורטסלוכ לש תוהובג תומרו תוכומנ ןילוסניאו
תומר ואצמנ , םוי 21 ךשמב ,ןונצ יטבנ ולביקש תולוחה תודלוחה
םירטמרפב יוניש אצמנ אלו ןילוסניאו זוקולג ,ןימזוטקורפ לש תוכומנ
.דבכה ידדמ םג ונטק תואירבה תודלוחב .םינמושה לש
ונייהד ,תימקילגופיה העפשה שי ןונצה יטבנל יכ םיארמ ולא םיאצממ
.תואירבבו תולוח תודלוחב ןה ,תרכוס תורצוויהל ןוכיס תנטקה

JWS


2006 רבמבונ
ןונצב הרמ ץימ תושירפמו תויטנדיסקוא-יטנא תונוכת
הינולוב Istituto Sperimentale per le Colture Industriali ירקוח
ןטרסל ןוכיסה תוניטקמ ויתונוכת תא ונחב ,םירבכעב רקחמב ,הילטיא
תיצמת דחוימבו םיבילצמה תחפשמל ןבכ ,ןונצה לש תואירבה תורפשמו
לע הלועה תומכב (Glucosinolates) םיטלוניסוקולג םיליכמה םיטבנהמ
.םירגוב תוקריבש וז
םה יכו תויטנדיסקוא-יטנא תונוכת שי ןונצה יטבנ תיצמתל יכ אצמנ
וקרזוה םהל ,םירבכעב הרמה ץימ תשרפה תא תיתועמשמ םירפשמ
.תופיצרב םימי 4 ךשמב ףוג לקשמ ג"ק 1 לכל םרג 1.5

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2008 לירפא
הביק יביכ ינפמ ןונצה לש הניגמה ותעפשה
ותנגה תא ןחב תידועסה ברע דאיר King Saud University-ב רקחמ
.םינוש םירמוח ידי-לע תודלוחב ומרגנש הביק יביכ ינפמ ירט ןונצ ץימ לש
.הביקה לע הניגמה תירירה תרבכש שודיחל םירקמה לכב לעפ ץימה

םינינאיצותנא ,םידיאונובלפ לש תוחכונ התארה הרצונש ןגמה תבכש
.(Sulfurated Constituents) םירפוגמ םיביכרמו

King Saud University, Riyadh 11451, Saudi Arabia


2009 ראוני
ריווא םוהיז בקע תמהוזמ עקרקמ תרפוע גפוס ןונצה
ורשוכ תא וקדב רשא ןאריא ןרהט Tarbiat Modares University ירקוח
סחי ואצמ ,ריווא םוהיז לש האצותכ ,עקרקהמ תרפוע גופסל ןונצה לש
ןונצה ישרושב ותורבטצהו עקרקב וז הדבכ תכתמ יזוכיר ןיב רשי
.שרושב רבצנ יראה קלחשכ ,לועבגבו
יעצמא שמשל לוכי אוה ירה ,הנשב םימעפ 5 דע ןונצ עורזל ןתינש ןוויכ
.תרפועב תמהוזמה (מ"ס 10 קמועל דע) הנוילעה עקרקה תבכש יוקינל

Tarbiat Modares University, Soil Science Dep., Tehran, Iran