םייתוברת םיילחש/דשאר
Cress, garden
(Lepidium sativum)

רפסמ לעב ,יתנש-דח חמצ אוה דשאר
ברעמ-םורדב ורוקמ .(רתויב עודיה לסלוסמ ןזה םהב) בר םינז
.הפוריא ברעמב טשפתהו אבוה אוה םשמ ,(ןריא רוזיא) היסא
.מ"ס 50 דע הבוגל אשנתהל יושע דשארה

.םיטבנה תיישעתב רקיעב דשארה תא םילדגמ םויכ
.םיפירח טעמו םימיעט םיטבנה  
,תוקרי טלס לוביתל ,םילשובמ וא ,םייח ,םישמשמ םיריעצה םילעה
.םיגדו רשב ינילבתבו תונוש תונמ רוטיעל  
.לכאמ ןמש (58%) יוצימל דשארה יערז ושמיש רבעב
תפסותב םחללו האמחב חורמ םחלל תפסות דשארה שמשמ םויכ
.רכוס וא ץמוח ,ןומיל  
.ףירח ןילבתכ שמשמו הצועמו ןטק שרושה
.ףירח ןילבתכ םה םג םישמשמ (םילימרתב םינותנה) םיערזה


לודיג יאנת
.החימצ ריהמ חמצ אוה דשאר
,הירופ עקרקב דחוימב גשגשי אוה .עקרק יגוס ןווגימ
.בטיה תזקונמו החל   
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.הרקב דימע וניא חמצה
הקבאהה .(דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.םיקרח ידי-לע תישענ   
.ויתסה תליחת דע ביבאה תליחתמ ,םיערזמ יובירה
.םימי 7 ךות טבנל חתפתי ,רוא טעמ שורד ול ,ערזה
.תועובש 3 ידמ עורזל שי הנוע לכ ךשמ לובי תלבקל


תיאופר תוליעפ
.דשארה יערזבו שרושב ,םילעב םישמתשמ

דשארה תונוכת
(3).םא בלח תשרפה ריבגמ
(1) .םייעמ יעלות לטוק
(1).השיבחל שמשמ
(1).לועיש דגונ
(1).קזחמו ררועמ
(1).יטמתסא-יטנא
הנידפצב לפטמ
(1).(C ןימטיוב רוסחמ)  
(1)(2).לשלשמ
(1).ןתשמ

.םילעה (1)
.שרושה (2)
.םיערזה (3)

...ב לופיטל שמשמ דשארה


...ל דשארה יערז ושמיש רבעב
.ינימה קשחה תרבגה
.תלשלשמ הפורת
.בלחב םילשובמ .הלפה
.םיבאוכ תומוקמ תשיבח

םיירט םילע םרג (לפס) םרג 50-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע