םייתוברת םיילחש/דשאר
Cress, garden
(Lepidium sativum)

רפסמ לעב ,יתנש-דח חמצ אוה דשאר
רכומה אוה לסלוסמה ןזה םהב 'בר םינז
דע הבוגל אשנתהל יושע חמצה .רתויב
.מ"ס 50

רוזיא) היסא ברעמ-םורדב דשארה ורוקמ
ברעמב טשפתהו אבוה אוה םשמ ,(ןאריא
.הפוריא

,(Sprouts) םיטבנה תיישעתב רקיעב דשארה תא םילדגמ םויכ
.םיפירח טעמו םימיעט ולא 
,תוקרי יטלסב ,םילשובמ וא ,םייח ,םישמשמ םיריעצה םילעה
.םיגדו רשב ינילבתבו תונוש תונמ רוטיעל 
.(58%) לכאמ ןמש יוצימל רבעב ושמיש דשארה יערז
םחללו האמחב חורמ םחלל תפסות דשארה שמשמ םויכ
.(Sugar) רכוס וא (Vinegar) ץמוח ,(Lemon) ןומיל תפסותב 
.ףירח ןילבת שמשמ (הצועמו ןטק) שרושה
.ףירח ןילבת םה םג םישמשמ (םילימרתב םינותנה) םיערזה


לודיג יאנת
.יקלח לצ דע האלמ שמש
,הירופ עקרקב דחוימב גשגשי דשארה .עקרק יגוס ןווגימ
.בטיה תזקונמו החל 
.(Frost) הרקב דימע וניא חמצה
הקבאהה .(דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.(Insects) םיקרח ידי-לע תישענ (Pollination
.ויתסה תליחת דע ביבאה תליחתמ ,(Seeds) םיערזמ יובירה
.םימי 7 ךות טבנל חתפתי אוה .רוא טעמ שורד ערזל
.החימצ ריהמ חמצ דשארה


תיאופר תוליעפ

.דשארה יערזבו שרושב ,םילעב םישמתשמ

דשארה תונוכת
(3).םא בלח תשרפה ריבגמ
(1) .םייעמ יעלות לטוק
(1) .השיבחל שמשמ
(1) .לועיש דגונ
(1) .קזחמו ררועמ
(1) יתמתסא-יטנא
(1) הנידפצב לפטמ
(C ןימטיוב רוסחמ) 
(1)(2) .לשלשמ
(1) .ןתשמ


םילעה (1) 
שרושה (2) 
םיערזה (3) 
...ב לופיטל שמשמ דשארה
.יתחיל לועישו המתסא
.םייעמ יעלות
םיממדמ םירוחט
םיקרח תוציקע


...ל דשארה יערז ושמיש רבעב
ינימה קשחה תרבגה
תלשלשמ הפורת
בלחב םילשובמ .הלפה
םיבאוכ תומוקמ תשיבח


םיירט םילע 'ג (לפס) םרג 50-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע


.