הרועש
Barley/Barley grass
(Hordeum vulgare)

תאשנתמ איה .יתנש-דח ןגד איה הרועשה
,היניערג ןיגב התוא םילדגמ .רטמ 1 הבוגל
ןוזמ רוקמכ תומוקמ רפסמב ,םדא תכירצל
.רקבו תופוע :תיבה קשמ תויחל קורי אופסמו הריבל לושיבו ירקיע
.תתל תרוצב ,יתנוזת ףסותכ תרכמנ הרועשה

(Malt) תתל
הרועשה ןיערג תטבנה ידי-לע םיקיפמ תתל
.ותיילקו םימב
.םימב םילשבמו םינחוט יולקה ןיערגה תא
תואקשמו הריב תיישעתב שמשמה ,קותמ לזונ לבקתמ
.םינוש םילכאמב יתנוזת קיתממכו םירחא

תיסחי רישע ,ןוזמ תשמשמ הפולק הרועש
.םייח-ילעבל ,ןובלחב
.לוכיעל רתוי לק ,םיביסה ולטינ ונממ ,הז ןוזמ

הרועש יניערג םה (Pearl barley) הנינפ יסירג
ףסות םישמשמ םה .בטיה ושטולו ופלוקש
יזוגא םעט םינקמ םה םהל ,םילישבתו םיקרמל
.ותוא סועלל םיענש םקרמו

...ב תשמשמ הנוחט הרועש
.םיביס ריתע חמק רוציי
.הפאמ ירבדו םחל תנכה
.םיאלמ םינגד :ואר .םינגד תובורעת
.קוניתל הסיידב םיצלמומה םינושארה םיקצומה תונוזמה דחא

הרועש יטבנ
.תואירב ץימ םהמ ןיכהל וא טלסל ףיסוהל ןתינ הרועש יטבנ
.םיטבנ :וארתיאופר תוליעפ
.(12.8%) ןובלחו (ןלימע תרוצב) תומימחפב הרישע הרועשה
,תולקב תולכענה ונימא תוצמוח ,ןחרז ,ןדיס טעמ הב שי
.םדב לורטסלוכ תיחפמה ,(Glucan) ןקולגו B ןימטיו

דדועמה ,(Hordenine) ןינדרוה דיאולקלא שי הרועשה ישרושב
.(Peripheral blood circulation) יפקהה םדה רוזחמ תא

,ןיטורק הטב :םינימטיו ,ליפורולכב םירישע םיקוריה הרועשה ילע
B-12 ןימטיו ,B-6 ןימטיו ,B-5 ןימטיו ,B-2 ןימטיו ,B-1 ןימטיו
,ןגלשא :םילרנימו ,תילופ הצמוח ,C ןימטיו ,(םרג 100-ל ג"מ 80)
.ץבאו ןגנמ ,ןחרז ,תשוחנ ,לזרב ,םויזנגמ ,ןדיס

.קאילצ תלחמ :ואר .(Gluten) ןטולג טעמ הרועשב

...ב לופיטל לשלשמו ןוזמ חפנמכ אוה הרועשב שומישה רקיע
.תוריצע

...מ המלחה זוריזו לופיטל םג תשמשמ הרועשה
.לושליש
.(Gastritis) הביק תקלד
.(ןורק תלחמו סגה יעמה תקלד ומכ) לוכיעה יכרדב תוקלד

בער תיחפמה ,אלממ ןוזמ איה ,היתורוצ לכ לע ,הרועשה
...ל שמשמו
תורהזא
...לע רוסא הרועשב שומישה
.םייעמ (Blockage) תמיסחמ םילבוסה
.(Appendicitis) ןתפסות תקלד

תושדח
2005 לירפא
לורטסלוכ תיחפמ הרועשב ןקולג-הטב
University of Minnesota Medical School's-ב ךרענש רקחמ
תא ןחב Hypertension and Cholesterol Research Clinic
.םמדב לורטסלוכ רתימ םילבוסה לע הרועשב ןקולג-הטבה תעפשה

לעוש תלובישב וזל המוד הרועשב ןקולג-הטבה תעפשהש אצמנ
םילבוסב תימקילגה הרקבה לע םג הבוט העפשה ול שי יכו
ןוכיס הניטקמו (Metabolic syndrome) תילובטמ תנומסתמ
.תוירלוקסו-וידרק תולחמו 2 גוס תרכוס חתפל

.Experimental Biology