...זופת ואר
 
2006 יאמ
סיזורופואטסוא דגנ םיזופת ץימ
תודלוחב ךרענש M Universit&Texas A-ב רקחמ יאצממ
היושע תוילוכשא ץימ וא םיזופת ץימ תייתש תרבגהש םיארמ
ןוכיס ןיטקהלו (Bone Loss) םצע ןדבוא םצמצל
.םייחה ךשמהב סיזורופואטסואל
ולביקש ולאב (Femoral/Hip Bone) ךריה םצע לש הקזוח
ןטק ךריה םצע ירבש רועישו 6.3%-ב לדג םיזופת ץימ ףסות
.9.5%-ב
לש הקזוח לדג תוילוכשאה ץימ ףסות ילבקמב ,תאז תמועל
.6.8%-ב ןטק ךריה םצע ירבש רועישו 3.7% -ב ךריה םצע

Nutrition


2006 טסוגוא
תוילכב םינבא דגנ םיזופת ץימ
ב"הרא סאלאד Texas Southwestern Medical Center ירקוח
רחא רדה ירפ ץימ לכמ רתוי ליעי םיזופת ץימ יכ ואצמ
.(Kidney Stones) תוילכב םינבא תעינמ םשל (Citrus Drinks)
:(Citrate) טארטיצה תומר תא לידגה םיזופתה ץימ יכ אצמנ
ךכב ענמו ןתשב (Citric Acid) ןומילה תצמוח לש תרזגנ
ןדיס טלסקוא לשו (Uric Acid) ןתש תצמוח לש תושבגתה
.הילכ ינבאב םיצופנ םיביכרמ םיווהמה (Calcium Oxalate)

Clinical Journal of the American Society of Nephrology


2006 רבוטקוא
בל-תלחמ דגנ םייחמצ םילורטסו םיזופת ץימ
(Plant Sterols) םייחמצ םילורטסב קזוח רשא םיזופת ץימ
תקלדו LDL/ערה לורטסלוכה תמר תנטקהב עייסל יושע
.בל-תלחמב הרושקה
תולחמ תרדס ללוכ "בל-תלחמ" גשומהש םיריבסמ םירקוחה
,בלה רירשו (Blood Vessels) םדה-ילכ לע תועיפשמ רשא
ולא תולחמ .םיילילכ םיקרוע תלחמו םד-ץחל רתי םג ןהב
.ץבשלו בל-ףקתהל ןוכיס דאמ תולידגמ

ופתתשה ב"הרא סיוייד Uni. of California-ב רקחמב
תפסותב ,ליגרכ ולכא רשא ,םיאירב םירבג ,םיבדנתמ 72
םיפתתשמהמ תיצחמ .םיירהצבו רקובב םיזופת ץימ סוב
ונטק וז הצובקב .םייחמצ םילורטסב קזוחמ ץימ ולביק
תב הדירי התייה ןכו 9%-ב LDL/ערה לורטסלוכה תומר
-תלחמו תוקלד לע עיבצהל הלולעש ,CRP-ה תומרב 12%
.תוהובג ןה רשאכ בל

American Journal of Clinical Nutrition


2007 ראורבפ
ןייבו םיזופת ץימב ,הפקב םייתנוזת םיביס
...םירקוח


2007 ילוי/סרמ
לורטסלוכ דירומ רדה ירפ
...ןידירפסה


2007 רבמבונ
קורי הת לש יטנידסקוא-יטנאה וחוכ תא ריבגמ רדה ירפ
...רקחמ


2009 יאמ
ןזוטי'צ תרזעב הכראהל םינתינ םיזופת ץימ לש ףדמה ייח
ףדמה ייח רומישל ילאיבורקימ-יטנא רמוח שמשל יושע ןזוטי'צ
(Pasteurization) רוטסיפב ךרוצה תעינמו םיזופת ץימ לש
.ץימה  

םייח-ילעבמ קפומה דירכסילופ אוה (Chitosan) ןזוטי'צ
תוירטפב םג יוצמ אוה .םהינימל םינטרסמ רקיעב ,םיימי
.(Yeasts) םירמשבו (Mushrooms)
חפוס אוהש ןוויכ ,םימ רוהיטל םינקתמב שמשמ ןזוטי'צ
שמשמ אוה .םיליער םירמוחו תוכתמ ,(Oils) םינמש וילא
.הקיטמסוקה תיישעתב םג

םיחוודמ דנלריא Dublin Institute of Technology ירקוח
הענמ ירט םיזופת ץימ רטיל 1-ל ןזוטי'צ םרג 1 תפסוה יכ
.ולש ןוסחיאה ייח תא הכיראהו ותמחשה תא

Innovative Food Science and Emerging Technologies


2009 ילוי
בלל הבוט םויב םיזופת ץימ סוכ
םיזופתה ץימב יוצמה (Hesperidin) ןידירפסה דיאונובלפה
-ילתודנא דוקפת) םד-ילכ םיפטועה םיאתה דוקפית תא רפשמ
.בל-תלחמל ןוכיס ןיטקהל רזועו (Endothelial Function
רשא ,בל-תלחמל ןוכיסב ,םיאירב םירבג 24 ופתתשה רקחמב
ץימ וא ימאד ץימ ,םוי ידמ םיזופת ץימ רטיל-ילימ 500 ותש
היוצמה ןידירפסהה תומכ) ןידירפסה ג"מ 292-ב רבגותש ימאד
ךשמב תויורשפאהמ תחא לכ ותש םירבגה .(םיזופת ץימ סוכב
.שדוח
רבגות רשא ימאד ץימ וא םיזופת ץימ ותשש ולא יכ ררבתה
םדה-ץחלו םהלש םדה-ילכ תואירב תא ורפיש ןידירפסהב
.דרי (םיינשהמ ךומנה ךרעה) ילוטסאידה

American Heart Association’s Basic Cardiovascular
Sciences Annual Conference in Las Vegas


2010 סרמ
תואירב ןניאש תוחוראמ יתקלד סרטס לרטנמ םיזופת ץימ
תמרגנה תקלד תודדועמה תועפשהה דגנ לעופ םיזופת ץימ
.תומימחפבו םינמושב תורישע תוחורא לש הבורמ הכירצ תובקעב
ב"הרא ולפאב University of New York-ב םירקוח ירבדל
םיקרועה תשרט ,דחא דצמ ,עונמל היושע םיזופת ץימ תייתש
(Stroke) ץבשו (Heart Attack) בל-ףקתה ,(Atherosclerosis)
תרכוסו (Insulin Resistance) ןילוסניאל תדוגנת ינש דצמו
.(Diabetes)
תורישע תוחורא לש הבורמ הכירצ תובקעב תמרגנ רשא תקלדה
םדב ןיסקוטודנא לש תוהובג תומרב הוולמ תומימחפבו םינמושב
ןכ ומכ .(Endotoxin) ןיסקסוטודנאל ןטלוקה לש ליבקמ לודיגבו
ןילוסניאה תלועפ תא שבשמה SOCS-3 ןובלחה לע עיפשמ אוה
.ןילוסיאל תדוגנתל םרותו  

הנרבממב אצמנה ןלער אוה (Endotoxin) ןיסקוטודנא
(Gram-Negative Bacteria) ילילש-םארג יקדייח לש
.יזיפ עוקיב ידי-לע םתדמשה םע םהמ ררחתשמו

.לכואה ןמזב םיזופת ץימ םיתוש רשאכ םיענמנ ולא םייוניש
.תחא לכ םישנא 10 תונב תוצובק 3 ופתתשה רקחמב

American Journal of Clinical Nutrition


2010 רבמבונ
לורטסלוכ דגנ זכורמ םיזופת ץימ
ץימ יכ םיחוודמ ליזרב Sao Paulo State University ירקוח
תלוכתל תודוה ,(Concentrated Orange Juice) זכורמ םיזופת
תא םצמצל יושע ,וב ההובגה (Flavonoids) םידיאונובלפה
םישנאב בלה תואירב תא רפשלו LDL/ערה לורטסלוכה תמר
ינמושה/ידיפילה ליפורפה תא רפשלו תוהובג לורטסלוכ תומר םע
ישפוחה לורטסלוכה רבעמ תלדגה ידי-לע (Lipid Profile)
.(Free Cholesterol Transfer)

Nutrition Research


2010 רבמצד
בלל ליעומ םיזופת ץימב ןונובלפ
French National Institute for Agronomic Research ירקוח
(Flavanone) ןונובלפ ,(Hesperidin) ןידירפסה יכ ואצמ תפרצ
םדה-ץחל תא תיתועמשמ תיחפהל יושע ,םיזופת ץימב יוצמה
.םירחא םירלוקסו-וידרק ןוכיס ימרוגו
תוניחבה לכמ םיאירב רשא ,לק רתי לקשמ ילעב םירבגב רבודמ
תיתועמשמ םהב דירוהל היושע תימוי םיזופת ץימ תכירצ .תורחאה
תא רפשלו (ךומנה דדמנה ךרעה) ילוטסאידה םדה-ץחל תא
רשוכ תא ונייהד ,(Endothelial Function) ילתודנאה דוקפיתה
.םדה-ילכ לש םתובחרתהו םתוצווכתה
.תועובש 4 רחאל הלחה םיזופתה-ץימ תייתש תעפשה

American Journal of Clinical Nutrition


2011 יאמ
םישנב הימנא לע לקמ לזרבב רבגותמ םיזופת ץימ
הנגה תבכשב ףוטע לזרב חלמ תועצמאב םיזופת ץימ רובגית
תינוכסחו הלק ךרד היהת (Microencapsulated Iron Salt)
.(Anemia) הימנאל ןוכיסב םישנ רובע לזרבה תומר תלדגהל
םותב הנקות ,ולש הכומנ המר תולעב םישנב ,לזרבה תמר
םירסומ תאז ,רבגותמה םיזופתה ץימ תייתש לש תועובש 16
Institute of Food Science and Technology and ירקוח
.םישנ 122 ופתתשה וב רקחמב דרפס Nutrition/ICTAN

British Journal of Nutrition


2015 יאמ
םישישקב חומה דוקפית רפשמ םיזופת ץימ
...םירקוח