ןבל ןתלת
Clover, White
(Trifolium repens)
הנופאה תחפשמ ןב ,ךומנ יתנש-וד/יתנש-בר חמצ ןבלה ןתלתה
.הטוש בשעל בשחנו (תוינטקה תחפשמ)
דע הקסלאמו הפוריאב ,יחרזמה ןוכיתה םיה ןגאב ץופנ אוה
.תימורדה הקירמא
ץופנ אוה .קיקד לועבגמ םיאצויה ,םיקלח 3 ינב םילעלע חמצל
.רבוטקוא דעו יאממ חרופו תודשבו הערמ תומדאב ,םיכרד ידיצל

שי םתוא ,םיריעצ םילע .(םילשובמ/םייח) םילעה תא לוכאל ןתינ
.םיקרמו טלסב םישמשמ ,החירפה ינפל ףוטקל
.דרתל המודב ,םיריעצה םילעה תא לשבל םג ןתינ
.לשובמ םילכוא שרושה תא םג

,לשובמ ןוזמ ינימ לע רזפלו ןוחטל ןתינ םישבוימ םיחרפו םיערז
טעמ םהל הנקת הפאמ ירבדל םישבוימ םילע תפסוה .זרוא ומכ
.לינו םעט
 !דחוימב הז חמצ םיבהוא שבד ירובד
תומכ ליכמה ,חמצה תא לוכאל םיבהוא םיבלכ
בלשמה ,םדאל םג םיעטו ןובלח לש תמיוסמ    
.תוקרי טלסב ותוא    
.ףלוג תואשדמב בטיה בלתשמ ןבלה ןתלתה
 


לודיג יאנת
,תיבובקרב הרישע ,החל ,תיריג עקרקל קוקז ןבלה ןתלתה
םירחא םיבר עקרק יגוסל םג לגתסי אוה .בטיה תזקונמו    
.רוקב ןהו םח ריוא גזמב ןה דימע היהיו    
םג ךא ,םיערזמ רקיעב השענ יובירה
.ץובצבו  םישרוש תוחולשמ    
םימב םיערזה תא גיפסהל ץלמומ    
.העירזה ינפל    
.עקרקב ןקנח טועימ ןייצמ תואשדמב חמוצה ןבל ןתלת
.הלועמ קורי לבז שמשמ ןבל ןתלת ,ןקנחה תחיפסל תודוה
רשא םיבחרנ םיחטש יוסיכל החלצהב שמשמ חרופה חמצה
.שמשל םינופ    
לש םיבר םיגוס לש לש םתוחתפתהל בושח ןבלה ןתלתה
.םירובד וילא ךשומו םירפרפ ילחזו םירפרפ    
רשא ,(Cyanogenic glycoside) ינגונאיצ דיסוקילג חמצב
.יחה קשמל ליער     
 


תיאופר תוליעפ
לש ולאל תומוד תונוכת םהל ,םילעבו םיחרפב םישמתשמ
.םודאה ןתלתה
 
...ב לופיטל תיממעה האופרב שמשמ ןבלה ןתלתה חרפ
.הרגדופ .(Rheumatism) ןורגיש
.(Leucorrhea) הנבל הביז

...ב לופיטל שמשמ םילעה הת

...ןבל ןתלתב שומישה
.םייוריג הב ןיטקמ .לוכיעה תכרעמ תא רהטמ
-תכרעמ תוליעפ ךכשמ .רתי תוליעפ הב ןסרמ
.םיבצעה