ןבל ןתלת
Clover, White
(Trifolium repens)

יתנש-וד/יתנש-בר חמצ אוה ןבל ןתלת
(תוינטק) הנופאה תחפשמ ןב ,ךומנ
.הטוש בשעל בשחנו


דע הקסלאמו הפוריאב ,יחרזמה ןוכיתה םיה ןגאב ץופנ חמצה
.תימורדה הקירמא

ץופנ אוה .קיקד לועבגמ םיאצויה םיקלח 3 ינב םילעלע חמצל
.רבוטקוא דע יאממ חרופו תודשבו הערמ תומדאב ,םיכרד ידיצל

םיריעצה םילעה תא .(םילשובמ/םייח) םילעה תא לוכאל ןתינ
.םיקרמו םיטלסב םישמשמ םהו החירפה ינפל ףוטקל שי 
.דרתל המודב ,םיריעצה םילעה תא לשבל םג ןתינ
.לשובמ םילכוא שרושה תא םג
,לשובמ ןוזמ ינימ לע רזפלו ןוחטל ןתינ םישבוימ םיחרפו םיערז
םהל הנקת הפאמ ירבדל םישבוימה םילעה תפסוה .זרוא ומכ 
.לינו םעט טעמ 
תודוה ,םיעטו ןובלח טעמ ליכמה ,חמצ לוכאל םיבהוא םיבלכ
.תוקרי טלסב ותוא בלשמה ,םדאל םג ,ךכל 


לודיג יאנת
,תיבובקרב הרישע ,החל ,תיריג עקרקל קוקז ןבלה ןתלתה
םירחא םיבר עקרק יגוסל םג לגתסי אוה .בטיה תזקונמו 
.הרקבהו םח ריוא גזמב ןה דימע היהיו 
ץובצבו םישרוש תוחולשמ ןכו םיערזמ רקיעב השענ יובירה
.העירזה ינפל םימב םיערזה תא גיפסהל ץלמומ 
.עקרקב ןקנח טועימ ןייצמ תואשדמב חמוצה ןבל ןתלת
.הלועמ קורי לבז שמשמ ןבל ןתלת ,ןקנחה עוביקל תודוה
םיבחרנ םיחטש יוסיכל החלצהב שמשמ חרופה חמצה
.שמשל םינופה 
לש םיבר םיגוס לש לש םתוחתפתהל בושח ןבלה ןתלתה
.םירובד ךשומו םירפרפ ילחזו םירפרפ 
.דחוימב הז חמצ םיבהוא שבד ירובד
(Cyanogenic glycoside) ינגונאיצ דיסוקילג חמצב
.יחה קשמל ליערה 
.ףלוג תואשדמב בטיה בלתשמ ןבלה ןתלתה
 

תיאופר תוליעפ
ולאל תומודה תונוכת שי םהל ,םילעבו םיחרפב םישמתשמ
.םודאה ןתלתה לש

...ב לופיטל תיממעה האופרב שמשמ ןבלה ןתלתה חרפ
הרגדופ(Rheumatism) ןורגיש
(Leucorrhea) הנבל הביז


םילעה הת
תוננטצהב לפטמ
לועישב לפטמ
לוכיעה תכרעמ תא רהטמ
רתי תוליעפ הב ןסרמ

 ...ןבל ןתלתב שומישה
םייוריג הב ןיטקמ
תוליעפ תא ךכשמ
םיבצעה תכרעמ 
 
לוכיעה תכרעמ תא רהטמ
רתי תוליעפ הב ןסרמ

.