...המדא-יחופת ואר
 
1992 ילוי
המדאה-חופת תפילקב םיליער םיימיכ םירייש
יכ םיחוודמ ב"הרא הקתיא Cornell University-ב םירקוח
תויתועמשמ תויומכ תוליכמ (Potato Peels) המדא-יחופת תופילק
םיליער תויהל םייושעש (Chemical Residues) םיימיכ םירייש לש
המדאה-יחופת תופילק יכ ולא םירקוח וחוויד רבעב .המ תדימב
יפ הלודגה תומכב (Glycoalkaloids) םידיאולקלאוקילג תוליכמ
.המדאה-חופת ףוג םינפ תמועל 20
תא לרטנמ ולושיב ינפל המדאה-חופת ףוליק יכ םירסומ םירקוחה
םייוצמ הנוזתה ירמוח תיברמש ןוכנ הז ןיא יכו תוליערה תייעב
.המדאה-חופת תפילקב

Institute of Food Technologists in New Orleans


2005 ינוי
(1) םד-ץחל םידירומ המדא-יחופת
-יחופתב וליג Institute of Food Research-ב םייטירב םירקוח
םינימאוקוק-ב רבודמ .הכ דע תורכומ ויה אלש תובוכרת המדא
ץע תפילקב קר םויה דע ואצמנ ולא תובוכרת .(Kukoamines)
.תיניסה האופרב תשמשמה י'צילה
תלחמב לופיטלו םד-ץחל תדרוהל שמשל תויושע ולא תובוכרת
.(Sleeping sickness) הנישה

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2006 רואורבפ
המדא-יחופת לש שדח ןזב םייתנוזת תונורתי
חתופ רשא (Vivaldi) ידלאוויו גוסמ המדא-יחופת לש שדח ןז
תונוכת לעבכ הלגתה ,Lincolnshire תרבח ידי-לע הינטירבב
תומימחפ תוחפ הברה שי הז ןזב .רתויב תובוט תויתנוזת
ףסונב .םירחא םירכומ םינז תמועל (-33%) תוירולקו (-26%)
.ךחל רתוי ברע אוהו יתאמח שדחה ןזה םעט ,ולא תונורתיל

NI


2006 סרמ
2-גוס תרכוסל ןוכיס הלידגמ המדא-יחופת תכירצ
הילגנא Harvard Medical School-ב םירקוח לש ףתושמ רקחמ
יכ הליג ,םישנ ופתתשה וב ,ב"הרא ןוטסוב Women's Hospital-ו
(Insulin resistance) ןילוסניאל תדוגנת הלידגמ המדא-יחופת תכירצ
רשא ולאו תונמש םישנ ואצמנ רתי ןוכיסב .2-גוס תרכוסל ןוכיסו
.העונתב תוטעממ

American Journal of Clinical Nutrition


2007 לירפא
A ןימטיו תמר םירפשמ םיסדנוהמ המדא-יחופת
יכ אצמ הינמרג Freiburg University-ב רקחמ-ב ךרענש רקחמ
הכירצה תיצחמ תא קפסל םייושע תיטנג םיסדנוהמ המדא-יחופת
ההובגה םתלוכתל תודוה תאז ,A ןימטיו לש תצלמומה תימויה
תומכ םירקוחה ירבדל .A ןימטיו-ורפ הווהמה ןיטורק-אטבב
.םיליגרה תמועל 3,600 יפ הלדג ולא המדא-יחופתב ןיטורק-אטבה
דיאונטורק תלוכת תא הברהב דוע רפשל ןתינ םירקוחה תעדל
.המדאה-חופתב הז

PLoS ONE


2007 ינוי
ורוקמ לע הלוע ןובלח לש ותוכיא תובישח
- ורוקמ לומ ןובלחה תוכיא לש התובישחל עגונב ןויד תנקסמ
The First Int. Vegetable vs Animal Protein Debate
,חמוצב וא יחב אוה ןובלחה רוקמ םא ךכ לכ הנשמ הז ןיאש איה
ונימאה תוצמוח תלוכת הבושח הז הרקמב .ותוכיא הבושחש יפכ
רובגיתה תלוכיו םהלש לוכיעה תלוכי ,ןובלחה תא תוביכרמה
.ונימאה תוצמוח לש ןובלחה
בשחנה ,היוסה לש הז לע ותוכיאב הלוע המדאה-חופתב ןובלחה
םילבגומ םינגד יכ עודי .רתויב םיבוטה תוקריה ינובלחמ דחאל
תלוכתב תולבגומ תוינטקהו םהבש ןיזיל ונימאה תצמוח תלוכתב
םילבגומ םניא יחהמ םינובלח וליאו ןהבש ןיאטסיצהו ןינויתמה
ןוזמה עציה חכונל תאז םע .ונימאה תוצמוח תלוכת תניחבמ
.תוישעמ ןניא השעמל ולא תולבגמ בחרנה

NI


2008 סרמ
(2) םד-ץחל םידירומ המדא-חופת
םינובלח ודדוב רשא דנלניפ MTT Agrifood Research-ב םירקוח
ולא םינובלח יכ וליג המדאה-יחופת תיישעת לש תלוספ ךותמ
םג ומכ םדה-ץחל דירוהלו תיגולויב הניחבמ םיליעפ תויהל םייושע
.תיטנדיסקוא-יטנא תוליעפ ילעב תויהל
ילנויצקנופה ןוזמה תיישעתב שמשל םייושע ולא םידדובמ םינובלח
תואירבה לע איה הביטימה העפשההשכ (Functional Food)
.תירלוקסו-וידרקה

Food Chemistry


2010 טסוגוא
א"פתב ןוצמיחה ידגונ תלוכת םילידגמ דנואסרטלואו למשח
לופיטש םיארמ ןפי ודיאקוה Obihiro University-ב רקחמ יאצממ
(Ultrasound) דנואסרטלוא וא למשח תרזעב המדא-יחופתב
(Phenols) םילונפ הז ללכב ,םיטנדיסקוא-יטנאה תומכ תא רפשמ
.60% דע רועישב ,םהב (Chlorogenic Acid) תינגורולכ הצמוחו
ואצמנ ,תוקד 10 דע 5 ךשמנש ,דנואסרטלואב לופיטה ןמזב
חלמ תסימתב ואצמנ םה למשחב לופיטבו םימב המדאה-יחופת
ילמשח םרז םירקוחה םהב וריבעה ןכמ רחאלו תוינש 10 ךשמב
.תוקד 30-ו 10, 20 ךשמב

240th National Meeting of the American Chemical Society (ACS), in Boston, USA


2013 לירפא
םדב ןגלשא תמר הלידגמ המדא-יחופת תכירצ
היני'גריו Alliance for Potato Research and Education-ב רקחמ
םייושע ןגלשא לש הכומנ המר םמדבש םישנאש אצמ ב"הרא
תפסות לכ .םתנוזתל םינבל המדא-יחופת תפסוה ידי-לע התולעהל
.ג"מ 1.6-ב םדב ןגלשאה תמר תא הלידגה תחא הירולק לש

Annual Experimental Biology meeting