זוקולוגל תוליבס / רכוס תסמעה תקידב
Glucose tolerance test


הקידבה תרטמ
רכוסה תמר .היגרנא תריציל (Glucose) תוריפ רכוסל קוקז ףוגה
םימרגנ ךכמ האצותכו הדימה לע רתי ההובג תרכוס ילוח לש םמדב
.םינוש םיקזנ ףוגל

תא תקדוב איה .תרכוסה תלחמ םויק תנחבאמ רכוס תסמעה תקידב
.םדב רכוסה תמר תא תסוול ףוגה לש ורשוכ

עובשה ןיב ןוירהב םישנבו תרכוסל ששח םייק רשאכ עצובת הקידבה
.תינוירה תרכוס ןוחביא םשל ,ןוירהל 28-הו 24-ה

הקידבה עוציבה ןפוא
14 דע 8-מ עונל יושע ןמזה) תועש 12 ךשמב םוצל היהי קדבנה לע
.הקידבה םוי רקוב דע ברעהמ - הקידב ינפל (תועש

...קדבית ומדב רכוסה תמרו רכוס ימ תסימת תותשל לבקי קדבנה

.רכוסה תסימת תייתש ינפל .1
.תועש 3 ךשמב ,תוקד 60 דע 30 לכב .2
.םדב (Insulin) ןילוסניאה ןומרוה תמר תקידבל ךרוצה םג ןכתי

תוניקת הקידב תואצות
...רכוס םרג 100 תסימת

...מ תוחפ...רחאל
95 mg/dL
180 mg/dL
155 mg/dL
140 mg/dL
(דיימ) םוצה
העש
םייתעש
תועש שולש

...רכוס םרג 75 תסימת
...מ תוחפ...רחאל
110 mg/dL דע 60
200 mg/dL
140 mg/dL
(דיימ) םוצה
העש
םייתעש

ןוכיס לע העיבצמו הניקת הניא 200 דע 140 לש האצות
.תרכוס תוחתפתהל
.תרכוס תלחמ התועמשמ 200 mg/dL-מ הלודג האצות

...רכוס םרג 50 תסימת

...מ תוחפ...רחאל
140 mg/dLהעש

.הסימתה תייתש עגרמ =
.רטיליצדל ג"מ = mg/dL

תועש 8 ןב םוצ רחאל םדב רכוס תקידב תואצות
!תרכוס = 126
.רכוס תסמעה תקידב שרודה ילובג בצמ = 126 דע 100
.הניקת הקידבה = 100-מ תוחפ

יאוול תועפות
תסימת תייתשמ הליחבתולבקמ תוקדבנה ןוירהב םישנהמ קלח
.תואיקמו רכוסה  

זוקולגל תוליבס-יאל תומרוגה תופורת
...(Glucose Intolerance) זוקולגל תוליבס-יאל תומרוגה תופורת

.םימיוסמ םינתשמ
.הטב ימסוח
.הפה ךרד םילטינה העינמ יעצמא
.םידיאורטסוקיטרוק
תומיוסמ תויראטיכיספ תופורת

...תושדח - זוקולגל תוליבס ואר