5 תושדח - תונקדזה
Aging - News 5

תוליפנ םימצמצמ היאר יפקשמ
חור-בצמ םירפשמ B ינימטיו
תילובטמ תנומסתו D ןימטיו
םצע ןדבואו ןובלח תריתע הנוזת
ןורכיז תויעבו םייכריב רתי לקשמ
חומה לע הניגמ תיז ןמשמ תיצמת
םינגו םוהיז ,E ןימטיו
תונקדזה טיאמ לורטרבזר
תודרשיה רפשמ ינפוג רשוכ
חומל רעי תוריפב תלעותה
םירבגב םג הצופנ ןתש תחירב
תוידיתע תוליפנו הליפנמ ששח
ןואכידו D ןימטיו
ךריב םירבשמ הניגמ תולמעתה
חומל בוט קלס ץימ
ןויפיר ענומ D ןימטיו
תוירירבשו D ןימטיו תומר
םירבשו תויטפליפא-יטנא תופורת
תוליפנ ענומ י'צ יאט
ןורכיז תרפשמ הנותמ תולמעתה
ןוסיחה תכרעמ תקזחמ הנילוריפס
רירש ןדבוא דגנ 3-הגמוא
ןורכיזל תעייסמ ןיטסקומוטא
םייח םיכיראמ םיטנופסופסיב
הכילה ןפוא תרפשמ תינפוג תוליעפ
המוקואלגו ןואכיד תודגונ תופורת
תודרח תיחפמ דיאוניבנק
םינומרוהל תורושק הניש תויעב
רתי תתומתו הכומנ תימקילג המר
ץבשל ןוכיס ןיטקמ תיז ןמש
בל תקיפס-יאל ןורטסוטסט
בל-תלחמממ תתומתו D ןימטיו
םייח הכיראמ היוס
םישישק תוליפנ ענומ D ןימטיו
היפוקסונולוקב ןוכיסה
דשה ןטרסו תינוכית-םי הנוזת
(1) ןואכיד דגנ קורי הת
'סלפויגנא רחאל בל תקיפס-יא
תרכוס דגנ םיביס
'וידרק התומתו הכילה תוריהמ
סיזורופואטסואו התשפ ןמש
טקרטקל ןוכיסו C ןימטיו
'וידרק תולחמו ןורטסוטסט
(2) ןואכיד דגנ קורי הת
ךרב יבאכ תיחפמ י'צ יאט
ןורכיז רפשמ םיבנע ץימ
ריעצ יגולויב ליגל 3-הגמוא
התומתב ןכסמ ילנומרוה לופיט
תוייביטנגוקו תינפוג תוליעפ
ןורכיזל תולוחכ תוינמכוא ץימ
רתוי םייח רתי לקשמ ילעב
היצנמיד דגנ לוהוכלא
בל-תלחמל ןוכיס דגנ D ןימטיו
ןואכיד דגנ םודא ןתלת
ההשומ ןורכיזל חומ יקחשמ
הנקיז ינמיס םצמצמ םוכרוכ םרק
ינפוג דוקפית קזחמ D ןימטיו
קפסב חומל 3-הגמוא
ןויפירל םרוג ןורטסוטסט טועימ
D ןימטיו רתויל םיקוקז םינקז


...תונקדזה ואר

2009 טסוגוא
בל תקיפס-יא ילוח םישישקל ןורטסוטסט
...ירקוח


2009 רבמטפס
בל-תלחממ םישישק תתומתל ןוכיס רתיו הכומנ D ןימטיו תמר
65 ינב םיאקירמא 3,488-ל עגונב םינותנ וחתינ רשא םירקוח
םילולע םמדב הכומנ D ןימטיו תמר םע םישישקש חוודמ הלעמו
תמר ילעב תמועל בל-תלחממ התומתל ,3 יפ ןוכיס רתיב אצמיהל
.םינש 7 ךשמנ רוטינה .תילמרונ D ןימטיו

Journal of the American Geriatrics Society


2009 רבמטפס
םייחה תא ךיראמ היוסב ןובלפוזיא
...םיאצממ


2009 רבוטקוא
םישישק תליפנ ענומ D ןימטיו
...ףסות


2009 רבוטקוא
היפוקסונולוקב יעמה בוקינל ןוכיסו רגובמ ליג
היפוקסודיאומגיס וא היפוקסונולוק םירבוע a הנש 75 לעמ ינב
יעמה בוקינ תווחל 6 יפ ןוכיס רתיב םינותנ (Sigmoidoscopy)
ירבדל תאז םע .רתוי םיריעצ תמועל (Colon Perforation)
דנליאת קוקגנב Mahidol University-ב םירקוחה םירקוחה
םינותנ וחתינ םה .0.15% אוה הז עוריאל יטולוסבאה ןוכיסה
תוקידב 1,137-לו היפוקסונולוק תוקידב 8,987-ל םיעגונה
.היפוקסודיאומגיס

BMC Gastroenterology


2009 רבוטקוא
תושישקב דשה ןטרסל ןוכיס תמצמצמ תינוכית-םי הנוזת
ומכ ,םייברעמ תונוזממ תוענמיהו תינוכית-םי הנוזתב תוקבד
םוצמצל םורתל היושע זנוימו תוגוע ,תוציפ ,םינגוט ,לוהוכלא
.רבעמה ליג רחאל םישנב דשה ןטרסל ןוכיס
ךשמנש תפרצ Institut de Cancerologie-ב רקחמב
.םישנ 65,374 ופתתשה םינש 10-כ ךשמנש תפרצ םינש 10-כ

American Journal of Epidemiology


2009 רבוטקוא
(1) םישישקב ןואכיד דגנ קורי הת
...ירקוח


2009 רבוטקוא
תילילכ הקיטסלפויגנא רחאל בל תקיפס-יאו םישישק
תילילכ הקיטסלפויגנאב ולפוט רשא הלעמו 70 ינב םישישק
םייוצמ בלה ירירש םטוא רחאל (Coronary Angioplasty)
.םהמ םיריעצ תמועל בל תקיפס-יאל לופכ ןוכיסב
םינותנ ונחב הילטיא הצנריפ Careggi Hospital ירקוח
151 לשו 70-מ תוחפ ינב םילפוטמ 361-ל םיעגונה םייאופר
.לופיטה רחאל הנש דע םתוא ורטינו םישישק םילפוטמ

Heart Failure


2009 רבוטקוא
תרכוסב םישישק ןכסמ םיביסב רוסחמ
...םירבג

Diabetes Care


2009 רבמבונ
םישישקב תירלוקסו-וידרק התומת תאבנמ הכילה תוריהמ
רשא םישישק יכ הארה תפרצ סירפ INSERM ןוכמב רקחמ
התומתל 3 יפ לודג ןוכיסב םינותנ ,רתויב הלודג תויטיאב םיכלוה
,הקידבה רחאל תואבה םינשה 5-ב ירלוקסו-וידרק עוריאמ
ולא םיאצממ םירקוחה ירבדל .רתוי רהמ םיכלוהה ולא תמועל
.הנקיז תעל ינפוג רשוכ לע יאדכ המכ דע םיחיכומ
הליהק ינב הלעמו 65 ינב םישנו םירבג 3,208 ופתתשה רקחמב
.תפרצב ןו'זיד ריעב הרוגסב

BMJ


2009 רבמבונ
םייתרכוסב סיזורופואטסואל ןוכיס םצמצמ התשפ ןמש
...ירקוח


2009 רבמבונ
טקרטקב םישישק ןכסמ C ןימטיו רתי
אצמ 83-49 תונב תוידבש םישנ 24,593 ופתתשה וב רקחמ
טקרטקב תוקלל ןוכיסה תא הלידגמ ההובג C ןימטיו תכירצש
ןב ןוכיס רתיב תונותנ הלעמו 68 תונב יכ םג אצמנ .25%-ב
רתיב ויה יפולח ילנומרוה לופיט ולביקש ולאו הלחמל 38%
.הב תוקלל 56% ןב ןוכיס

American Journal of Clinical Nutrition


2009 רבמצד
תוירלוקסו-וידרק תולחמב ןכסמ תושישקב הובג ןורטסוטסט
...ירקוח


2009 רבמצד
(2) םישישקב ןואכיד דגנ קורי הת
Tohoku Uni. Graduate School of Biomedical-ב רקחמ
70 ינב םישישקל ןועמב ךרענש ןפי יאדנס Engineering
ןוכיס הניטקמ קורי הת לש הפוכת הכירצ יכ אצמ הלעמו
.תימויה הכירצה תומכל ךופה סחיב אצמנ הז ןוכיסו ןואכידל

American Journal of Clinical Nutrition


2009 רבמצד
םישישקב ךרבב סיטירתראואטסוא יבאכ תיחפמ י'צ יאט
ב"הרא ןוטסוב Tufts Uni School of Medicine ירקוח
ךרבב סיטירתראואטסוא םע הלעמו 65 ינב םילפוטמ יכ ואצמ
י'צ יאט ינומיאב עבק ךרד םיקסועה (Knee Osteoarthritis)
.ינפוג דוקפית ךכל תודוה םירפשמו םיבאכמ תוחפ םילבוס
ליג ינב םילפוטמ 40 ופתתשה ,תועובש 12 ךשמנש ,רקחמב
.עובשב םיימעפ י'צ יאט ישגפמב ופתתשהש 65 עצוממ

Research & Arthritis Care


2010 ראוני
םישישקב ןורכיז רפשמ םיבנע ץימ
...הכירצ


2010 ראוני
רתוי ריעצ יגולויב ליגו 3-הגמוא
...רקחמ


2010 ראוני
ןטרס םע םישישקב התומתל ןוכיס לידגמ ילנומרוה לופיט
םקוממ תינומרע
...םירקוח


2010 ראוני
םישישקב םייביטנגוק םירושיכ תרפשמ תינפוג תוליעפ
...ינש


2010 ראוני
םישישקב יביטנגוקוריונ דוקפית רפשמ תולוחכ תוינמכוא ץימ
דוקפית רפשמ תויארפ תולוחכ תוינמכוא ץימ לש תימוי הכירצ
םילבוסה םישישקב (Neurocognitive Function) יביטנגוקוריונ
.ןורכיזה לש תמדקומ הכיעדמ
Uni. of Cincinnati Academic Health Center-ב רקחמב
תועובש 12 ךשמב םילפס 2.5 דע 2 תכירצש אצמנ ב"הרא ויהוא
ילבקמל האוושהב הדימלה רשוכבו ןורכיזב רכינ רופישל האיבה
ולבסש הלעמו 70 ינב שיא 9 ופתתשה רקחמב .(המד) ובצלפה
.ןורכיזב הנותמ הדירימ

Journal of Agriculture and Food Chemistry


2010 ראוני
רתוי ךורא ומז םייח רתי לקשמ ילעב םישנא
הילרטסוא Uni. of Western Australia-ב ךרענש רקחמ יאצממ
,(םזגומ אל) רתי לקשמ ילעב 70-מ רתוי ינב םישנא יכ םיארמ
תומרגנה תרכוסו סיטירתראואטסוא ומכ תולחממ םילבוס םניאש
רתוי ךורא ןמז תויחל םיטונ ,ףדועה לקשמה ידי-לע תורמחומ וא
.ילמרונ לקשמ ילעב תמועל
70-ה תונשב םישנא ופתתשה ,םינש 10 ךשמנ רשא ,רקחמב
טק אצמנ רתיה לקשמ ילעב ברקב התומתל ןוכיסה .םהייחל
.ילמרונה לקשמה ילעב תמועל 13%-ב

Journal of the American Geriatrics Society


2010 ראוני
?ןקדזמה חומל הבוט לוהוכלא תפיט םאה
יכ הארנש חוודמ ,םישישק 60 ופתתשה וב ,יאליזרב רקחמ
םילבוס (םויב םיינש דע הקשמ) תוניתמב םיתושה םישישק
.םיתוש םניא ללכש םירחא תמועל היצנמידמ תוחפ
םע הנותמ הייתש יכ עובקל ידמ םדקומ םירקוחה ירבדל
.חומל הליעומ תונקדזהה

Experimental Research & Alcoholism: Clinical


2010 ראורבפ
בל-תלחמל ןוכיס ןיטקמ D ןימטיו
...תריקס


2010 סרמ
תושישק םישנב ןואכיד דגנ םודא ןתלת
הירטסוא General Teaching Hospital Korneuburg ירקוח
ךשמב הלטינש םודא ןתלת תיצמת ףסות תליטנ יכ םירסומ
(Anxiety) תודרחהו ןואכידה ינימסת תא הדירוה םוי 90
ג"מ 80 ליכה ףסותה .80%-ב רבעמה ליג רחאל םישנב
.םודא ןתלת לש םינובלפוזיא
ףסות ולביק רשא 40 ליג לעמ םישנ 109 ופתתשה רקחמב
.(המד) ובצלפ וא הז

Maturitas


2010 סרמ
םישישקב ההשומ ןורכיז םירפשמ חומ יקחשמ
Uni. of California-ב ךרענש רקחממ םימדקומ םיאצממ
יקחשמב םיקחשמה םישישקש םיארמ ב"הרא סל'גנא סול
תא םיליעפמה (Brain Fitness Games) ןורכיזו הבישח
ההשומה ןורכיזה תא םירפשמ ןורכיזה יגוס ןווגמ
רחאל ולגתה םייתועמשמ םייוניש .(Delayed Memory)
.קחשמ ישדוח 6

Am. Ass. for Geriatric Psychiatry 2010 Annu. Meeting


2010 סרמ
הנקיז ינמיס םצמצמ םוכרוכ םרק
...םרק


2010 לירפא
םישישקב ינפוג דוקפית קזחמ D ןימטיו
...םדוקפית


2010 לירפא
חומה דוקפיתל 3-הגמואב תלעותל עגונב קפס
...רקחמ


2010 לירפא
ןויפירל םהב םרוג םישישקב ןורטסוטסט טועימ
...רקחמ


2010 יאמ
D ןימטיו רתויל םיקוקז רתוי םינקז םירגובמ
...ירבדל


2010 יאמ
םישישקב תוליפנ םימצמצמ קחרמל היאר יפקשמ
םישישק יכ םיחוודמ הילרטסוא University of Sydney ירקוח
יפקשמב םישמתשמו םתיבל ץוחמ תויוליעפב םיפתתשמ רשא
ןוזיא-יאל ךכב םורתל םילולע (Multifocal Glasses) לקופיטלומ
.תוליפנלו
קוחרמ היארל םייתשדע-דח םייפקשמ ביכרהל אוה ךכל ןורתפה
.(Single-Lens Distance Vision Glasses)

BMJ


2010 ינוי
םישישקב חור-בצמ םירפשמ B תצובקמ םינימטיו
ןוכיס ןיטקהל היושע B12 ןימטיוו B6 ןימטיו לש תרבגומ הכירצ
.םישישקב ןואכיד תוחתפתהל
וליג ב"הרא יונילא Rush University Medical Center ירקוח
65 ינב שיא 3,500 לש םייאופרה םהינותנ תריקס ךותמ תאז
תכירצמ ןה התייה םינימטיוה תכירצ .םינש 7.2 ךשמב ורטונש
.ןוזמ יפסותמו ןוזמ

American Journal of Clinical Nutrition


2010 ילוי
םישישקב תילובטמ תנומסתו D ןימטיו טועימ
...רקחמ


2010 ילוי
תושישק םישנב םצע ןדבואו ןובלח תריתע הנוזת
התעפשה תא ןחב ב"הרא הנאידניא Perdue Uni.-ב רקחמ
רשבמ ןובלח ןה ,םצעה תסמ לע ןובלח תריתע הנוזת לש
.םירחא תורוקממו
תריתע הנוזתב תורחובה רבעמה ליג רחאל םישנ יכ ררבתה
תולולע ןלקשמב דירוהל ידכ (High-Protein Diet) ןובלח
ףסות תליטנו סיזורופואטסואל ןוכיס רתיב ,ךכ בקע ,אצמיהל
.הז הרקמב הליעומ הניא ןדיס

Journal of Gerontology: Medical Sciences


2010 ילוי
ןורכיז תויעבו םייכריב רתי לקשמ
םינותנ ורקסש ב"הרא וגקיש Northwestern University ירקוח
8,745 ולצינ Women's Health Initiative ירקחמב ופסאנש
תונב רבעמה ליג רחאל תיביטנגוק תואירב םישנ לש םירקמ
.םינוש ףוג ינותנו ןורכיזה רשוכ תא ןהב וקדבו 79 דע 65
תולעב ולא דחוימבו ,תונמש תורגובמ םישנ יכ איה םתנקסמ
םישנמ רתוי ןורכיז תויעבמ תולבוס ,םייכריה רוזיאב בר ןמוש
.םיינתומה ביבס אצמנ ןמושה ןלצא

Journal of the American Geriatrics Society


2010 טסוגוא
חומה לע הניגמ תיז ןמשמ תיצמת
...תיצמת


2010 טסוגוא
םינגה ידי-לע םישישקב תעבקנ םוהיז לע E ןימטיו תעפשה
עודמ קדבש ,85 עצוממ ליג ינב שיא 617 ופתתשה וב רקחמ
ותלוכיש הליג םינוש םדא-ינב לע הנוש ןפואב עיפשמ E ןימטיו
,(Respiratory Tract Infection) המישנה יכרדב םוהיזב םוחלל
ונייהד ,ולש הקיטנגהמו םדאה ןיממ תעפשומ ,םישישק ברקב
,ולש םינגב םייולת רשא ,(Cytokines) םיניקוטיצה לש םרוציימ
.ןוסיחה תכרעמב ,יאת ןיב תותיא לש ,בושח דיקפת שי םהל

American Journal of Clinical Nutrition


2010 טסוגוא
םדא-ינבב תונקדזה טיאמ לורטרבזר
תומכב םימודא םיבנע תפילקב יוצמה (Resveratrol) לורטרבזר
רקחמ .םדא-ינבב תונקדזה דגנ לועפל יושעו תקלד אכדמ הלודג
יכ הארה ב"הרא קרוי-וינ Uni. of Buffalo-ב ךרענש תודלוחב
לש ןתונקדזהה בצק תא טיאמו תודלוח ייח ךיראמ לורטרבזרה
,(Yeast) םירמשו (Fruit Flies) תוריפ יבובז ,תולוגע םיעלות
.םימי תוכיראל רושקה ןג לע עיפשמ אוהש ןוויכ הארנכ
20 ופתתשה ובו תועובש 6 ךשמנש יוסינמ ,םג ררבתמ תעכ
ץבש ,בל-תלחמל םורגל הלולעש תקלד םג טיאמ אוה יכ ,שיא
.םיישפוח םילקידאר תריצי יוכיד ידי-לע ,םדא-ינבב 2-גוס תרכוסו

Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology


2010 טסוגוא
םישישקב תודרשיה רפשמ הובג ינפוג רשוכ
ןוטגנישוו Georgetown Uni. School of Medicine ירקוח
עיפשמ םישישקב ינפוג רשוכ יכ ואצמ ב"הרא הריבה ריע
5,314-ב הפצנ רבדה .איהשלכ הביסמ התומת לע ךופה סחיב
תימוי תינפוג תוליעפב ופתתשהש (92 דע 65 ינב) םישישק
.הריהמ הכילה ומכ ,הנותמ

Circulation


2010 טסוגוא
חומל רעי תוריפב תלעותה
םירבכעב ךרענש ב"הרא ןוטסוב Tufts University-ב רקחמ
לש תויצמת) רעי תוריפ םיניגמ ותרזעב ןונגנמה תא הליג
חומה לע (יאסאו רוחש לטפ ,הדש תות ,תולוחכ תוינמכוא
.ונממ םיליער םירמוח ירייש קוליסב הרזע ךות ,ןקדזמה
,ליגב םירושקה םייוקילב הגיסנ הארה ולא תויצמתב שומישה
.ןורכיזלו דומיל םירושקה ,תוגהנתהבו םיבצעה לש םדוקפיתב
ופתתשהש רעיה תוריפ ילדגמ תודוגא ידי-לע ןמומ רקחמה
.רקחמב

240th National Meeting of the American Chemical
Society in Boston


2010 טסוגוא
םישישק םירבגב םג הצופנ ןתש תחירב
תחא השישק השיאו םירשע ךותמ דחא שישק רבג ב"הראב
תאז ,ןתש תחירב/ןתש ןתמב הגלבה-יאמ םילבוס שש ךותמ
.ב"הרא םהגנימריב University of Alabama ירקוח םיחוודמ
(Kegel Exercises) לגיק יליגרת תוללוכ ךכב לופיטל תויצפואה
תלבגהו םיתורישב םיננכותמ םירוקיב ומכ ,םייתוגהנתה םייונישו
תופורת רפסמ םג ןנשי .םויב תומיוסמ תועשב הייתשה תויומכ
תינומרע תטולב איה םירבגב ץופנה םרוגה .הייעבב לפטל ודעונש
.הייעבה תרמוח אוה םג עיפשמ ןואכיד .תלדגומ

Journal of Urology


2010 טסוגוא
םישישק ברקב תוידיתע תוליפנו הליפנמ ששח ןיב רשקה
ןוכיס רתיב םינותנ הליפנמ ילנויצר יתלב ןפואב םיששוחה םישישק
ירקוח לש םהירבדל .יגולויזיפה ןוכיסל רשק אלל ,דיתעב ךכל
תוששחו תוליפנ ןה הילרטסוא ינדיס Uni. of New South Wales
זפשאל ךרוצל םימרותו תיתועמשמ םייחה תוכיא תא םיניטקמ ןהמ
ינב םישישק 500 ופתתשה רקחמב .םיאתמ דסומב שישקה תא
.90 דע 70

BMJ


2010 רבמטפס
םישישקב ןואכידל רושק D ןימטיו טועימ
...הריקס


2010 רבמטפס
ךריב םירבשל ןוכיס רתיב םישנ לע הניגמ תיבב תולמעתה
ופתתשה דנלניפ ולואוא Uni. of Oulo-ב חווט-ךורא רקחמב
,ופתתשה ןה .הינפואיטסוא םע 73 דע 70 תונב םישנ 160
ךשמב ,עובשב םעפ ,יתצובק לופיטב ,רקחמה תפוקתמ קלחב
.לקשמה יוויש רופישלו םיילגרה קוזיחל ,םישדוח 6
העפשה שי תיתיב תולמעתהלש חיכוה רקחמה םירקוחה ירבדל
לע הניגמ איהו הכילהה ןפוא לעו לקשמה יוויש לע חווט-תכורא
.םירבש ינפמ ןוכיס רתי םע םישנ

Archives of Internal Medicine


2010 רבמבונ
היצנמיד דגנ לעופו שישקה חומל בוט קלס ץימ
...ירקוח


2010 רבמצד
תושישקב ןויפיר ענומ D ןימטיו
...השישק


2010 רבמצד
תושישקב תוירירבשו D ןימטיו תומר ןיב רשקה
ידמ (ל"מ/ג"נ 15.5) תוכומנ וא (ל"מ/ג"נ 30) ידמ תוהובג תומר
.תוישישק ברקב (Frailty) תוירירבש לע תועיפשמ D ןימטיו לש
רשא ,ב"הרא Uni. of Minnesota-ב יביטקפסורטר רקחמב
,הלעמו 65 תונב םישנ 9,704 ופתתשה וב ,הנש 12 ךשמנ
4.5 רחאל התומתל תורושק ידמ תוכומנ תומר יכ םג אצמנ
:םינוירטירק השימח יפל וכרעוה תוירירבשה תומר .םינש
.תויטיאו תושישת ,השלוח ,לקשמב הדירי

Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology


2011 ראוני
םישישקב םירבשל ןוכיס תולידגמ תויטפליפא-יטנא תופורת
הלעמו 50 ינב םישנאש אצמ הדנק Uni. of Calgary-ב רקחמ
(Antiepileptic Drugs) תויטפליפא-יטנא תופורתב םישמתשמה
םירבש לש םייטמוארט-אל םיעוריאל יתועמשמ ןוכיס רתיב םייוצמ
.(Nontraumatic Fracture Risk)
יטמוארט-אל רבש םרגנ םהל םילפוטמ 15,792 ורתיא םירקוחה
.הרדישה דומעב הילוחב וא ךריב ,דיה-ףכ שרושב

Archives of Neurology


2011 ראוני
םישישק ברקב תוליפנ ענומ י'צ יאט
...הרבחה


2011 ראורבפ
םישישקב ןורכיז תרפשמ הנותמ תולמעתה
םילידגמ עובשב םימעפ 3 תוקד 40 תב הכילהו יבוריא ינפוג ןומיא
רחאל ןורכיזה תא םירפשמו (Hippocampus) סופמקופיהה תא
.הנש
יאצממ יכ םירסומ ב"הרא הינבליסנפ Uni. of Pittsburgh ירקוח
רבדהו תורגבל דע יוניש-רב רתונ חומה יכ קיסהל ןתינ הז רקחמ
(Atrophy of the Brain) חומה לש ותונוונתה תא בכעל יושע
.תינפוג תוליעפב קוסעל רחואמ אל םלועל ,לכמ בושחהו
3 וקסעוה רשא 80 דע 60 ינב םישישק 60 ופתתשה רקחמב
ךשמב (הריהמ הכילה) תיבוריא תינפוג תוליעפב עובשב םימעפ
.םעפ לכב תוקד 30

PNAS of the United States of America


2011 ראורבפ
םישישקב ןוסיחה תכרעמ תא תקזחמ הנילוריפס
ףסות תליטנ יכ חוודמ ב"הרא Uni. of California-ב רקחמ
םישישקב ןוסיחה תכרעמ תא דדועל יושע הנילוריפס לש ימוי
רקחמב .הנקיזל הרושקה הימנא םע דדומתהל הל רשפאלו
,םוי ידמ ולביקש 63 עצוממ ליג ינב םישישק 40 ופתתשה
.ג"מ 500 תונב הנילוריפס תוילבט 6 ,תועובש 12 ךשמב

Molecular Immunology & Cellular


2011 ראורבפ
רירש ןדבוא דגנ 3-הגמוא
סיאול טנס Washington Uni. School of Medicine ירקוח
יושע 3-הגמוא ןמוש תוצמוח לש ימוי ףסות יכ ואצמ ב"הרא
רעזמלו םישישק לש םהירירשב ןובלח לש ורוציי תא ריבגהל
תסמ ןדבוא/הינפוקרס :(Muscle Loss) רירש ןדבואל ןוכיס
.(Sarcopenia) הנקיז תעל רירש
ךשמב לטינה ,םויב םרג 4 ןב ףסות רקחמה יאצממ יפל
רקחמב .ןילוסניאהו ןובלחה רוציי בצק תא ריבגמ ,תועובש 8
.71 עצוממ ליג ינב םיאירב םישישק 16 ופתתשה

American Journal of Clinical Nutrition


2011 ראורבפ
תושישק םישנב ןורכיזל תעייסמ ןיטסקומוטא
Uni. of Pennsylvania School of Medicine-ב רקחמ
ןיטסקומוטא יכ אצמ ,םישנ 16 ופתתשה וב ,ב"הרא היפלדליפ
לופיטל תשמשמ רשא הפורת ,(Atomoxetine)
תיביטקייבוס בל תמושת רפשל היושע זוכירו בשק תערפהב
םישנב ןורכיז יישק תיחפהלו (Subjective Attention)
.וירחאו רבעמה ליגב

Menopause


2011 ראורבפ
רתוי בר ןמז תויח םיטנופסופסיבב תולפוטמה תורגובמ םישנ
ינדיס Garvan Insti. of Medical Research-ב םירקוח
תולטונ רשא תורגובמ םישנ יכ םיחוודמ הילרטסוא
רתוי ךורא ןמז תויח םיטנופסופסיבה תחפשממ תופורת
םירקחמ יאצממל םיאתמה אצממ ,תורחא םישנ תמועל
.הנש 15 ךשמנ יחכונה רקחמה .םימדוק

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism


2011 סרמ
תורגובמ םישנב הכילהה ןפוא תא תרפשמ תינפוג תוליעפ
לגוטרופ ורוד-וטלא Uni. of Tras-os-Montes ירקוח
תינכותב תוקבדה רבעמה ליג רחאל םישנ יכ םיחוודמ
תוחיתמו תולוקשמב ןומיא ,הדיעצ תללוכה תינפוג תוליעפ
.ןהלש (Gait Pattern) הכילהה ןפוא תא ךכב ורפיש
םישנ 239 ופתתשה ,םישדוח 12 ךשמנ רשא ,רקחמב
םייעובש םישגפמ 3 הללכ תינכותה .77 דע 41 תונב תואירב
.העש ינב

Menopause


2011 סרמ
רגובמה ליגב המוקואלגו ןואכיד ידגונ
לולע 66 ליג לעמ ינב ידי-לע ןואכיד תודגונ תופורתב שומישה
תיווז תרצ המוקואלג לש התוחתפתהל רושק תויהל
ךרענש ,רקחמב .(Acute Angle Closure Glaucoma/AACG)
םישישק 5,642 ופתתשה הדנק ןוטסגניק Queen's Uni.-ב
הרקמב המוקואלגל ןוכיסה יכ אצמנ .וז המוקואלגמ םילבוסה
.2 יפ לודג ןואכיד ידגונב שומיש לש

American Association for Geriatric Psychiatry (AAGP)
2011 Annual Meeting


2011 סרמ
םישישקב תודרח תיחפמ דיאוניבנק
...דיאוניבנקה


2011 לירפא
םינומרוהל תורושק םישישקב הניש תויעב
...הדבועל


2011 לירפא
םישישקב רתי תתומתו הכומנ תימקילג המר
A1c ןיבולגומה תמר ילעב 2-גוס תרכוס םע םירגובמ םילפוטמ
םירסומ תאז ,התומתל ןוכיס רתיב םייוצמ (6%-מ תוחפ) הכומנ
ילעבש אצמנ .ב"הרא יוניליא University of Chicago ירקוח
םיבוטה םייוכיסה ילעב םה ,םיזוחא 8 דע 6 תב ,תעצוממ המר
60 ינב םילפוטמ 71,092 ופתתשה רקחמב .דורשל רתויב
.2-גוס תרכוס ילוח הלעמו

Diabetes Care


2011 ינוי
ץבשל ןוכיס ןיטקמ תיז ןמש
...הכירצ