6 תושדח - רמייהצלאו היצנמיד
Dementia & Alzheimer's - News 6

ןורכיזה תא תרפשמ היוס
היצנמידל ןוכיסו ריעצ ליגב תופש
תויביטנגוקו תינפוג תוליעפ
רמייהצלאו הילגורקימ תונוונתה
היצנמידל ןוכיס ןיטקמ לוהוכלא
תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמ
היצנמידל ןוכיסו םיניטאטס
חומב ןבלה רמוחב םייוניש
םישישקב היילעב היצנמיד
רמייהצלא דגנ היפרתונומיא
תילטנמ תורדרדיהו DASH תטאיד
רמייהצלאו םיקיזמ יריבדמ
רמייהצלאו תויתקלד-יטנא תופורת
םיילטנמ םירושיכו תינפוג תוליעפ
רמייהצלא ילוחל תינפוג תוליעפ
היצנמידל ןוכיסו הנותמ הייתש
היצנמיד תעינמל ACE יבכעמ
חומה תואירבל םוכרוכו D3 'טיו
רמייהצלא תלחמל םינמס
רפסה-תיבב יוקיל םע םיגפ
היצנמידו םדה-ץחל
היצנמידל הלעפהה ימרוג
חומה תלעותל היביטס
היצנמיד בכעמ ילטנמ ןומיא
דורי ילטנמ דוקפיתו תינמוש הנוזת
היצנמידו הובג לורטסלוכ
תינפוג תוליעפו תינוכית-םי הנוזת
ןותמ יביטנגוק יוקילו חומ יעגנ
הרכה םירפשמ םיינגוטק םירמוח
רמייהצלאו םיסוכריפ
רמייהצלאו םיליער םינובלח
קיזמ הובג ילוטסאיד םד-ץחל
תיביטנגוק עיפשמ וניא הפק
םיירלוקסו ןוכיס ימרוגב לופיט
רמייהצלא תלחמל םירושק םינג
תיביטנגוק תואירבו Q10 םיזנאוק
תיביטנגוק תורדרדיהו תקלד
ןמסכ תימוימוי תוליעפב םיישק
הרהזאכ םידורי םייפסכ םירושיכ
רמייהצלאל תמרות העורג הניש
חומה דוקפית תא הטיאמ תרכוס
רמייהצלאו 'טוכיספ-יטנא תופורת
רמייהצלאל ןוכיסו ןג טנאיראו
היצנמיד ענומ ףאו ההשמ הפק
היצנמידל ןוכיסו D ןימטיו
רמייהצלאמ ןגמ םיחופת-ץימ
רמייהצלאל ןוכיס הליפכמ תרכוס
ןורכיז תרמשמ תינוכית-םי הנוזת
ןורכיזה לע רמוש ןילוסניא
היצנמידל ןוכיסו יביספ ןושיע
רמייהצלאל ןוכיס ןיטקמ םיזנא
חומל ףסות
חומב תועגופ תובר הדובע תועש
רמייהצלא ילוחב םיקאלפה דיקפת
םינובלח תקיחרמ הפורת
םייתרכסב היצנמידו הימקילגופיה
היצנמיד םיענומ םניא םיניטאטס
היצנמידו ןפורפוביא
היצנמידו ןותמ יביטנגוק יוקיל
היצנמידו תויתקלד-יטנא תופורת
תיטמוארט טסופ 'סתו שפנ תואירב
ןורכיז ןדבוא םיהשמ חומ יליגרת
רמייהצלא דגנ תוינויסנ תופורת
רמייהצלא טיאמ E 'טיו
רמייהצלא לש םדקומ יוזיח
רמייהצלא תוציאמ תויזה
תויביטנגוקו תירלוקאמ תונוונתה
היצנמידו יתרדש-יחומ לזונ
בל-תלחמו רמייהצלא ןיב רשקה
היצנמידו םישישק לקשמ
חומה רשוכו D ןימטיו
םירבכעב רמייהצלאו שוחלאמ
היצנמידב ןכסמ D ןימטיו טועימ
הבשחמ זרזמ D ןימטיו
חומב רמייהצלא תלחמ תוטשפתה
תמדקומ היצנמיד ןוחביאל ןחבמ
שישקה ליגב יביטנגוקה דוקפיתה
רמייהצלאל ןוכיסו ןואכיד
היצנמידו םייחה עצמאב תוקוור
רמייהצלאב ןורכיז ןדבואו ןיאפק
היצנמידל ןוכיסו םיגד תכירצ


...רמייהצלאו היצנמיד ואר

2009 ראוני
חומה דוקפית תא הטיאמ תרכוס
הטילשב איה םא םג ,2-גוס תרכוסש םיחוודמ םיידנק םירקוח
העפשה תאז םע .חומה לש ודוקפית תא הטיאמ איה ,האלמ
הגרדב תרכוסב רבודמ .ןמזה םע תרדרדימ הניא וז תילטנמ
.הנותמ דע הלק
570 ופתתשה ,ןוטנומדא University of Alberta-ב ,רקחמב
ונחב ילטנמה םדוקפית תא רשא ,90 דע 53 ינב םירגובמ
,ילמרונ היה םילוחה לש הבוגתה ןמז .םינש 3 לכ םירקוחה
ויה םה ילולימ עדימ לש קיודמו ריהמ דוביע שרדנשכ ךא
.תרוקיבה תצובקל סחיב םייטיא

Neuropsychology


2009 ראוני
רמייהצלא ילוח תונכסמ תויטוכיספ-יטנא תופורת
תופורתב םילפוטמ רשא רמייהצלא ילוח ,םירקוח לש םהירבדל
.התומתל ןוכיס רתיב םייוצמ (Antipsychotic Drugs) תויטוכיספ
,(Agitation) ןיחומ רועיס לש םיבצמל ודעונש תופורתב רבודמ
תלפכהל םינש 3 ךותב ומרג רשא ,תינפקות תוגהנתהו תויזה
.התומתה רועיש
,הינטירב ןודנול King's College London-ב ךרענש ,רקחמב
תויטוכיספ תופורת ולטנ םתיצחמש םילפוטמ 165 ופתתשה
םייחב ורתונ לופיט תונש 3 םותב .(המד תופורת) ובצלפ ולביק
תרקיבה תצובק ךותמש דועב תופורתה ילטונ ןיבמ 1/3-מ תוחפ
.2/3 ודרש

The Lancet Neurology


2009 ראוני
רמייהצלאל ןוכיס לידגמ ןג לש טנאיראו
ןג לש טנאיראו והיז ב"הרא הדירולפ Mayo Clinic-ב םירקוח
תרחואמ תוצרפתהל ןוכיסה תא לידגמ רשא (Gene Variant)
ןגה לע עיפשמ ןגה לש טנאירווה .םישנב רמייהצלא תלחמ לש
.X םוזומורכב םייק רשא PCDH11X
ילוח 844 לש (םדאה לש יתשרותה עדימה ךס) םונגה תריקס
םיקתוע 2 םע םישנש אצמ םיאירב םישנא 1,255-ו רמייהצלא
תמועל רמייהצלא תלחמל ןוכיס רתיב תונותנ הז טנאירו לש
לש דחא טנאירו ילעב םירבגו םישנ יכ אצמנ .תורחא םישנ
.הלחמל הובג טעמ ןוכיסב םינותנ הז ןג לש

Nature Genetics


2009 ראוני
היצנמיד ענומ ףאו ההשמ הפק
הנותמ הייתשש וליג דנלניפ University of Kuopio-מ םירקוח
םה .היצנמיד תוחתפתה עונמל ףאו תוהשהל היושע הפק לש
שיא 1,409 לש םבצמ םתריקס תובקעב ולא םיאצממל ועיגה
.רתוי רחואמ הנש 21 תפסונ םעפו םהייח עצמאב
ןוכיס ךכב וניטקה םויב הפק ילפס 5 דע 3 ותשש ולאש ררבתה
רשקה תא ריבסהל ולכי אל םירקוחה .65%-ב היצנמידב תוקלל
.היצנמיד תוחתפתהו הפק תייתש ןיב

Journal of Alzheimer's Disease


2009 ראוני
היצנמידל ןוכיס לידגמ D ןימטיו טועימ
...רקחמ


2009 ראוני
רמייהצלא תלחמ ינפמ ןגמ םיחופת-ץימ
...תכירצ


2009 ראוני
רמייהצלא תלחמל ןוכיס הליפכמ תרכוס
רקחמב ,הידבש םלוהקוטש Karolinska Institutet ירקוח
ויהש םימואת תוגוז 13,693 ופתתשה ובו םינש 3 ךשמנ רשא
םיקולה ולא יכ וליג ,רקחמה תליחת תעב 65 תוחפל ינב ויהש
65 ליג ינפל תרכוסב םיקולה ולא יכ וליג ,רקחמה תליחת
.היצנמידב םג תוקלל ןוכיס ךכב םיליפכמ

Diabetes


2009 ראורבפ
ןורכיז תרמשמ תינוכית-םי הנוזת
תחפומ ןוכיסב םייוצמ תינוכית-םי הנוזת םיכרוצ רשא םישנא
ןדבוא ןיב םייניב בלשל בשחנה ןותמ יביטנגוק יוקילמ לובסל
.רמייהצלא תלחמו תונקדזהל ינייפוא רשא ןורכיז
םיייוצמ רבכ רשא תינוכית-םי הנוזת םיכרוצה ולא ,ןכ ומכ
לש בלשל העגהל ןוכיסה תא םימצמצמ הז םייניב בלשב
.רמייהצלא תלחמ
 
תבכרומ (Mediterranean Diet) תינוכית-םי הנוזת
,םינגד ,תוריפ ,תוקרי ,םיגד לש תולודג תויומכמ
ירצומ לש הנטק תומכ ,תויוור יתלב ןמוש תוצמוח
.הנותמ תומכב לוהוכלאו םייוור םינמשו רשב ,בלח

שמנש ,ב"הרא קרוי-וינ Columbia University-ב ,רקחמב
תיביטנגוק הייעב לכ אלל שיא 1,393 ופתתשה ,םינש 4.5-כ
ולא יכ ררבתה .ןותמ יביטנגוק יוקילמ ולבסש שיא 482-ו
יוקילל ןוכיס וניטקה האלמ תינוכית-םי הנוזתב ודימתה רשא
ולאו תיסחי טעמ הנממ וכרצש ולא תמועל 24%-ב יביטנגוק
רמייהצלא תלחמב תוקלל ןוכיס וניטקה הנושארה הצובקב
.48%-ב

Archives of Neurology


2009 ראורבפ
ןורכיזה לע רמוש ןילוסניא
םתלחמב טולשל ידכ תרכוס ילוח תושמשמ רשא תופורת
,(Synapses) תוספניסה/םיבצעה ירוביח לע םג תוניגמ
יקזנל םירושקה (ADDLs) םינובלח ינפמ ,ןורכיזכ םילעופה
.רמייהצלא תלחמ
תאז וליג ב"הרא וגקיש Northwestern University ירקוח
סופמקופיהב םרוקמש בצע יאתב לופיט תובקעב
- ןורכיזה תא דבעמה ירקיע חומה קלח - (Hippocampus)
תשמשמה (Avandia) הידנווא הפורתהו ןילוסניא תועצמאב
לע ןגמ ןילוסניאה יכ ררבתה .2-גוס תרכוס ילוחב לופיטל
םימשה (ADDLs) ליערה ןובלחה יצברמ ינפמ בצעה יאת
.חומב - תוספניסה - םיבצעה יאת ירוביח תא הרטמל םהל

Proceedings of the National Academy of Sciences


2009 ראורבפ
היצנמידל ןוכיס לידגמ יביספ ןושיע
(Second-Hand Smoke) יביספ ןשע לש תוהובג תומרל הפישח
רשא קור תומיגד וקדב םירקוח .היצנמידל ןוכיס לידגהל הלולע
תא וקדבו םינשעמ םניאש הלעמו 50 ינב שיא 5,000-מ ולטינ
.םמדב ןיטוקינה תמר
עודי הינטירב University of Cambridge ירקוח לש םהירבדל
יוקילל ןוכיס תלדגהל תורושק יביספ ןשע לש תוהובג תומר יכ
םג רושק יביספ ןושיע יכ םינייצמ םירקוחה .44%-ב יביטנגוק
.ץבשלו בל-תלחמל

BMJ


2009 ראורבפ
רמייהצלאל ןוכיס ןיטקמ זאניקוטאנ םיזנא
הליג ןאוויט National Taiwan University-ב ךרענש רקחמ
ךילהתב םיצממ ותוא םיזנא - (Nattokinase) זאניקוטאנ יכ
םידבר לש םתורבטצה תא עונמל יושע - היוס תססתה
תלחמל םירושקה ,חומב (Amyloid) דיאולימע לש (Plaques)
.רמייהצלא
םינוש םיגוס 3 קרפל חילצה זאניקוטאנה יכ םיחוודמ םירקוחה
זאניקוטאנה תא קירזהל היהי ןתינ םתעדל .דיאולימע יביס לש
.ןוזמב ובלשל וא

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2009 ראורבפ
חומב לופיטל זאטומסיד דיסקוארפוס ףסות
(Superoxide Dismutase /SOD) זאטומסיד דיסקוארפוס ףסות
רקחמ .סרטס/הקעל רושקה יביטנגוק דוקפית ןדבוא םצמצל יושע
םירבכעב ךרענ רשא יקסווק Nippon Medical School-ב ינפי
לש התעפשה תא םצמיצ הז קזח טנדיסקוא-יטנא יכ הליג
םירבכעה לש םהיעוציב ורפתשה ךכמ האצותכו תינוצמיח הקע
.ךובמב
ןוויכ םייטנדיסקוא-יטנא םינימטיומ רתוי קזחל בשחנ SOD
ללכב ,ףוגה ידי-לע םיטנדיסקוא-יטנא לש םרוצייל םרוג אוהש
זאדיסקורפ ןויטטולגו (Catalase) זאלאטק הז
וניגפה SOD ולביק רשא םירבכע .(Glutathione Peroxidase)
.רפושמ יבחרמ דומיל ןורכיז

Behavioural Brain Research


2009 ראורבפ
חומב תועגופ תובר הדובע תועש
תילטנמ תורדרדיהל ןוכיס לידגהל תולולע תובר הדובע תועש
Finnish Inst. of Occupational Health ירקוח .היצנמידלו
הלולע תוברה הדובעה תועש תוברת יכ ששח םיעיבמ דנלניפ
.חומל קיזהל
ואצמו םייטירב רוביצ ידבוע לש םירקמ 2,214 וחתינ םירקוחה
עובשב תועש 55-מ רתוי ודבע רשא ולא לש ילטנמה םרשוכ יכ
.עובשב תועש 40 דע ודבעש ולא תמועל עורג היה

Finnish Institute of Occupational Health


2009 ראורבפ
רמייהצלא ילוחב םיקאלפה לש בכרומה םדיקפת
,רמייהצלא תלחמל םירושקה ,חומב םיקאלפ/םידברל יכ הארנ
יאת/םינוריונב םתעיגפל רבעמ ,חומה לש ולועפיתב דיקפת שי
ירקוח .חומה
Mass. Gen. Hosp. Inst. for Neurodegenerative Disease
רוקחל ידכ תומדקתמ הימדה תוקינכטב ושמתשה ב"הרא
דיאולימע ןובלחהמ םייושעה ולא םידבר לש םתעפשה תא
.(Amyloid)
יאת תלועפ תרבגהב דיקפת שי ולא םיקאלפל יכ הארנ
םיכמותה (Astrocytes) םיטיצורטסא םייורקה םיבצעה תכרעמ
.ילמרונ חומ דוקפיתב

Science


2009 לירפא
חומהמ םייוצר יתלב םינובלח הקיחרמ השידח הפורת
םיחוודמ University College London-מ םייטירב םירקוח
םדהמ הקיחרמו תדקמתמ CPHPC תינויסינה הפורתה יכ
.(Serum Amyloid P/SAP) פאס ןובלח רמייהצלא ילוח חוממו
יתועמשמ םוצמיצ וארה וז תינויסינ הפורתב ולפוטש םישנא 3
.םחומב הז ןובלח לש

University College London


2009 לירפא
2-גוס תרכוס ילוחב היצנמידל ןוכיס הלידגמ הימקילגופיה
רומח הימקילגופיה ףקתה ורבעש 2-גוס תרכוס םע םירגובמ
רתיב םינותנ םילוח-תיבב זופשיא וא םוריח לופיט ךירצהש
ןוכיסה לדג ,לדג ולא םיפקתה רפסמש לככו היצנמידל ןוכיס
.לופכל בורק אוה םימעפ 3 רחאלו היצנמידל
תאז וואצמ ב"הרא הינרופילק Kaiser Permanente ירקוח
.םילפוטמ 16,667 ופתתשה וב רקחמב

JAMA


2009 לירפא
היצנמיד םיענומ םניא םיניטאטס
תלחמ תוחתפתהל תמרות םדב לורטסלוכ לש ההובג המר
הניא םיניטאטס תועצמאב וז המר תדרוה ךא ,רמייהצלא
.הייעבה תא
ךרענ רשא ,הינטירב Queen's Uni. of Belfast-ב ,רקחמב
,םייח-ילעבב רקחמב ולבקתהש םיכופה םיאצממ תובקעב
.םילפוטמ 26,000-כ ופתתשה

Cochrane Database of Systematic Reviews 2009


2009 לירפא
היצנמיד ינפמ םישישק לע הניגמ הניא ןפורפוביא
הניא (Ibuprofen) ןפורפוביא הפורתה תליטנ יכ הליג רקחמ
אצממ .םישישק ברקב היצנמיד לש התוחתפתה תא תענומ
ררבתמ .םימדוק םירקחמב ולעש םיכופה םיאצממ דגונ הז
הלידגמ ,הל תומוד תופורת וא ,ןפורפוביא לש העובק הליטנ
.היצנמיד לש תורחא תורוצלו רמייהצלא תלחמל ןוכיס
תילאידורטס הניאש תיתקלד-יטנא הפורת איה ןפורפוביא
.(Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs/NSAIDs)
תא ורטינ הינטירב Alzheimer's Research Trust ירקוח
.הנש 12 ךשמב שיא 2,700 לעמ לש תילטנמה םתואירב

Neurology

2009 לירפא
היצנמידל דימת ךפוה וניא ןותמ יביטנגוק יוקיל
ןותמ יביטנגוק יוקילמ םילבוסה ולא לש םרפסמ יכ ררבתמ
רועישה תמועל תיצחמב תוחפל ןטק היצנמידל חתפתמ רשא
.הכ דע ורבס םירקוחש
הינטירב University of Leicester ירקוח לש םהירבדל
בלש חרכהב הווהמ וניא ןותמ יביטנגוק יוקילש ררבתמ
.היצנמידל םייניב/רבעמ

Acta Psychiatrica Scandinavica


2009 לירפא
רמייהצלאו היצנמיד תוענומ ןניא תויתקלד-יטנא תופורת
תופורת יכ אצמ רקחמ ,םימדוק םירקחמ יאצממל דוגינב
NSAIDs/תוילדיורטס ןניאש תויתקלד-יטנא
לש תוחתפתה תוענומ ןניא (Anti-Inflammatory Drugs)
תוחדל תויושע ןה ךא ,רמייהצלא תלחמ הז ללכבו היצנמיד
.הלחמה ץורפ תא
Uni. of Washington School of Medicine-ב ,רקחמב
תופורתב יכ הליג ,הלעמו 80 ינב ופתתשה וב ,ב"הרא לטאיס
.ןהב שומיש-יאל האוושהב 66%-ב הלחמל ןוכיס תולידגמ ולא
םידגונמ םיאצממ ולעה םימדוק םירקחמ יכ םירמוא םירקוחה
החחדנ םהב ,תיסחי םיריעצ םישנא םהב ופתתשהש ןוויכ
.ולא תופורתב שומישה בקע הלחמה

Neurology


2009 לירפא
ןוכיס םילידגמ הדורי תישפנו תינפוג תואירב
תיטמוארט טסופ תנומסתל
הלולע ברקל הפישח ינפל הדורי תילטנמו תינפוג תואירב
,3 יפ דע 2 יפ רועישב ,ןוכיס רתיב לייחה תא דימעהל
תיטמוארט טסופ תנומסת לש שדח ףקתהל
רקחמב .(Posttraumatic Stress Disorder/PTSD)
.םתואירב בצמל םאתהב ,המחלמ יקיתו 5,410 ופתתשה
,רחא םדוק רקחמב לבקתהש עדימ ופסא םירקוחה
תועפשהה תא ךירעהל התייה ותרטמש ,הנש 21 ךשמנש
.תואירבה לע יאבצה תורישה לש חווטה תוכורא

BMJ


2009 לירפא
ןורכיז ןדבוא םיהשמ חומ יליגרת
וליפאו האירק ומכ ,חומה תא תולגרתמה תויוליעפב קוסיע
ןדבוא עונמל ףאו תוהשהל יושע ,םייחה עצמאב ,הגירס
תיחומ תוליעפ .םייחל 80-הו 70-ה תונשב שחרתמה ןורכיז
.ולא םיליגל ועיגה רבכש ולאל םג ליעות וז

קוסיע יכ םירסומ ב"הרא הטוסנימ Mayo Clinic ירקוח
1/3-כב ןורכיז ןדבואל ןוכיסה תא ןיטקמ תונמוא תודובעב
ינבב ,הז ןוכיס תנטקה ידכ דע תוניגמ בשחמ תויוליעפו
.תיצחמב ,ולא םיליג
תועש 7 ךשמב היזיבלטב הייפצ יכ אצמנ ,תאז תמועל
197 ופתתשה רקחמב .ןורכיז ןדבואל ןוכיס הלידגמ םויב
ולאכ וא ןותמ יביטנגוק יוקיל ילעב 89 דע 70 ינב שיא
ליג ינב םישנא 1,124-ו ןורכיז ןדבואמ םילבוסכ ונחבואש
.ןורכיז ןדבואמ ולבס אלש המוד

Ann. Meeting of the Am. Academy of Neurology


2009 יאמ
םירבכעב רמייהצלא תוגיסמ תוינויסנ תופורת
MIT-ב Picower Inst. for Learning and Memory ירקוח
תלחמב לופיטב עייסל יושע רשא (Gene) ןג וליג ב"הרא
תופורת יכ וליג םירבכעב וכרע םהש תונויסנ .רמייהצלא
תעפשה לוטיב/תגסהב תועייסמ HDAC2 ןגב תודקמתמה
.יביטנגוקה דוקפיתה רופישו רמייהצלא תלחמ

Nature


2009 יאמ
רמייהצלא ילוחב תילנויצקנופ תורדרדיה טיאמ E ןימטיו
יבכעמ בולישב הובג ןונימב E ןימטיו ולביקש רמייהצלא ילוח
תורדרדיה ומצמיצ (Cholinesterase Inhibitor) זרטסא-ןילוכ
םירחא תמועל תוימוימוי תויוליעפ עצבל םרשוכב חווט תכורא
קר השגרוה הז לופיטב תלעותה .הז בולישב ולפוט אלש
.םינש 5 רחאל
Massachusetts General Hospital-מ םירקוחה ירבדל
רשא םימדוק םירקחמ עודמ ריבסמ הז רבד ב"הרא ןוטסוב
תאז וקדבש םימדוק םירקחמ עודמ ריבסמ הז רבד וקדב
ךשמנש ,רקחמב .תלעות ךכב ואצמ אל הנש לש חווטל
,םינש 3-כ ךשמנש ,רקחמב .תלעות ךכב ואצמ ,םינש 3-כ
.74 עצוממ ליג ינב שיא 540 ופתתשה

Ann. Scientific Meeting (AGS) Am. Geriatrics Society


2009 יאמ
רמייהצלא תלחמ לש םדקומ יוזיח
סקדניא וחתיפ ב"הרא University of California-ב םירקוח
היצנמיד לש התוחתפתהל הובג ןוכיס תוזחל רשפאמה שדח
.הלעמו 65 ינבב
םישנאב הז ןוכיס תוהזל לכוי שדחה ילכה םירקוחה ירבדל
ןוכיס סקדניא יפל .הלחמה תא רשבמה ןמיס לכ וליג םרטש
יוצמ הלעמו תודוקנ 8 לביקש ימ ,תודוקנ 15 ןב ,הז שידח
.תואבה םינשה 6-ב היצנמיד תוחתפתהל ןוכיס רתיב

ולאל טרפ) תועיתפמ תודוקנ רפסמ ללוכ שידחה סקדניאה
חותינ ,לוהוכלא תייתש-יא ומכ (םינחבמו ליג ומכ תורכומה
רותפיכ ומכ ,תוינפוג תולטמ עוציבב תויטיא וא רבעב םיפקעמ
3,375 םירקוחה ונחב סקדניאה תיינב םשל .הצלוח ירותפכ
.םינש 6 ךשמב ורטינ םה םתוא 76 עצוממ ליג ינב שיא

Neurology


2009 יאמ
רמייהצלא ילוחב תיביטנגוק תורדרדיה תוציאמ תויזה
בצק יכ וליג ב"הרא ןוטסוב Harvard Med. School ירקוח
םיווחה םיזפשואמ רמייהצלא ילוחב תיביטנגוקה תורדרדיהה
םהו תויזהמ םילבוס םניאש םילוח תמועל 3 יפ לודג תויזה
שדוח 18-ל ךרע הווש רועישב תחא הנש ךשמב םירדרדימ
.םירחא םילוחב
ולאל תויזה ווחש םילוח 72 יבגל םינותנ וושיה םירקוחה
הארנ םהירבדל .ךכמ ולבס אלש םילוח 336-מ ולבקתהש
םיפשחנ הל יוריגה תגרד תא תונשל םילוחה-יתב יתווצ לע יכ
.ולא תויזה עונמל ידכ םילפוטמה

Neurology


2009 יאמ
תיביטנגוק תורדרדיהו תירלוקאמ תונוונתה ןיב רשקה
םג תוקלל לופכ ןוכיסב םייוצמ יביטנגוק יוקילמ םילבוסה םישישק
.יביטנגוק יוקיל ילעב םניאש םישישק תמועל תירלוקאמ תונוונתהב
יכ םירמוא תאז וליגש הילרטסוא Uni. of Melbourne ירקוח
יכו ןוכיס ימרוגו םינג םתוא םימרוג תויעבה 2-ל יכ חיכומ רבדה
,רקחמב .ולא םילוחב לופיטה ןפוא לע עיפשת תאז הדבוע תרכה
69 ינב םילפוטמ 2,088 ופתתשה ,םדוק לודג רקחממ רזגנש
.97 דע

Archives of Ophthalmology


2009 יאמ
היצנמיד לש הריהמ תורדרדיה הזוח יתרדש-יחומה לזונה
ירוזימ Washington University School of Medicine ירקוח
(Biomarkers) םייגולויב םינמס לש םהיתומרש וליג ב"הרא
רשא םדאב (Cerebrospinal Fluid/CSF) יתרדש-יחומה לזונב
תורדרדיהל ןוכיס רתי יוהיזל שמשל םילוכי הלק היצנמידמ לבוס
ולא םינמסש ואצמ םימדוק םירקחמ םהירבדל .הלש הריהמ
םירגובמב היצנמיד תוחתפתהל ןוכיס ןוחביאל שמשל םייושע
.תיביטנגוק הניחבמ םיאירבה

Archives of Neurology


2009 יאמ
בל-תלחמו רמייהצלא תלחמ ןיב רשקה
רשא ,ב"הרא הטוי Intermountain Medical Centre ירקוח
בל-תלחמ ןיב רשק תויהל יושע יכ ואצמ ,םירקמ 37,000 ורקס
םישנא יכ אצמנ רקחמב .רמייהצלא תלחמ תוחתפתהל ןוכיסו
,רמייהצלא תלחמב תוקלל םיטונ םירודזורפ רופרפמ םילבוסה
.אירב םבילש ולאמ רתוי
היצנמידל ןוכיס רתיב םינותנ 70-מ תוחפ ינב םילוחש ררבתה
בל ילעב תמועל ,130%-ב רמייהצלא תלחמלו 187% רועישב
.אירב

Heart Rhythm 2009,"The Annual Scientific Sessions"
of the Heart Rhythm Society in Boston


2009 יאמ
היצנמידל רושק םישישקב לקשמ ןדבוא
...םישישק


2009 יאמ
חומה רשוכו D ןימטיו
ותוליעפ לע הרימשב חתפמ דיקפת לעב תויהל יושע D ןימטיו
לש םירקמ 3,000 לעמ ורקס םירקוח .םייחב רחואמ חומה לש
.םייביטנגוקה םהיעוציב ןיב וושיהו 79 דע 40 ינב םייפוריא םירבג
ויה D ןימטיו לש תוהובגה תומרה ילעב לש ולא יכ ררבתה
םירושיכ ,הרכה ,ןורכיז וקדבנ ןחבמב .יבקע ןפואב רתוי םיבוט
.עדימ דוביע תוריהמו
עדימ דוביע תוריהמו D ןימטיו תמר ןיב רשקה יכ ןייצל ןיינעמ
ןיידע ןיא ול רבד ,60 לעמ ינב םירבג ברקב הרכינ רתוי הלודג
.רבסה

Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry


2009 יאמ
םירבכעב רמייהצלאל תמרוג שוחליא ירמוח תפיאש
ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health ירקוח
ןארולפובס שחלאמה רמוחה יכ ,םירבכעב יוסינב ,וליג
םורגל לולע ,הפיאשב ץופנ וב שומישהש ,(Sevoflurane)
.רמייהצלא תלחמל

Archives of Neurology


2009 יאמ
היצנמידב ןכסמ D ןימטיו טועימ
Sunlight Nutrition and Health Research Center ירקוח
הכומנ המר יכ הנקסמל ,םימדוק םירקחמ תריקס ךותמ ,ועיגה
.רמייהצלא תלחמו היצנמידב תנכסמ םדב D ןימטיו לש

Journal of Alzheimer's Disease


2009 יאמ
הבשחמ זרזמ D ןימטיו
לעמ ופתתשה וב ,הינטירב Uni. of Manchester-ב רקחמ
הליג הלעמו 40 ינב ,תונוש תויאפוריא תונידממ םירבג 3,000
D ןימטיו לש תקפסמ המר םמדב רשא הלעמו 60 ינב יכ
.הכומנ המר םמדבש ולאמ רתוי רהמ םיבשוח
תיתוזח הריקס ,ןורכיז וקדבש םינחבמ 3 ורבע םיפתתשמה
תורשפא םיללוש םניא םירקוחה .יתוזח עדימ דוביע תוריהמו
.רקחמה תואצות לע םה םג ועיפשה םירחא םימרוג יכ

Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry


2009 ינוי
חומב רמייהצלא תלחמ תוטשפתה
'גדירבמייק MRC Lab. of Molecular Biology ירקוח
רמייהצלא תלחמל םרוגה ןובלחל םורגל וחילצה הינטירב
לש ךבסב רבודמ .םירבכע לש םחומב טשפתהלו רצוויהל
לש םחומב םיאצומ ותוא ינסרה (Tau Protein) ואט ןובלח
.רמייהצלא ילוח
,םילוח םירבכעמ ולטנ םה ותוא ,הז ןובלח וקירזה םירקוחה
.תטשפתמו תרצונ הלחמה ךיא תוארל וחכונו םיאירב םירבכעל

Nature Cell Biology


2009 ינוי
תמדקומ היצנמיד ןוחביאל שדח ןחבמ
הינטירב 'גדירבמייק Addenbrooke's Hospital-ב םירקוח
תלחמ ןוחביאב עייסל יושע רשא שדח יביטנגוק ןחבמ וחתיפ
.םינושארה היבלשב דוע רמייהצלא
(Test Your Memory/TYM) 'ךנורכיז תא ןחב' יורקה ,ןחבמה
דוקינ הקינעמ ןהמ תחא לכש תומישמ 10 תב תכרעממ בכרומ
תקתעה ןהב ,תומישמ ןווגמ ללוכ ןחבמה .תודוקנ 50 ןב יברימ
.בושיחו טפשמ
דועב ,רמייהצלאה ילוח ןיבמ 93% רתאמ ןחבמה יכ ררבתה
ינייפואה דוקינה .םהמ 52% קר רתיא םויכ לבוקמה ןחבמהש
דועב תודוקנ 50 ךותמ 47 היה םיאירב םיבדנתמ ולביקש
.50 ךותמ תודוקנ 33 תביבסב ולביק םילוחהש

BMJ


2009 ינוי
שישקה ליגב יביטנגוקה דוקפיתה
רפס-תיבב ודמל ,עובשב םעפ תוחפל םילמעתמ רשא םישנא
יאדוול בורק תיתרבח הניחבמ םיליעפו םינשעמ םניא ,ידוסי לע
.תורחואמה םהיתונשב םייביטנגוקה םהירושיכ תא ורמשיש

וז הנקסמל ועיגה ב"הרא University of California ירקוח
ידכ םינש 8 ךשמב 79 דע 70 ינב שיא 2,500 ודמלש רחאל
םירקוחה .יביטנגוק דוקפיתו םייחה לרוא ןיב רשקה תא תולגל
תינפוג תוליעפ םהב ,םימרוג רפסמ יכ םינייצמ םירקוחה
.הטילשל תונותנה תויוגהנתה ןניה ןושיע-יאו

Neurology


2009 ינוי
רמייהצלא תלחמל ןוכיס רתיו ןואכיד
...םישנא


2009 ילוי
היצנמידל ןוכיס הלידגמ םייחה עצמאב תוקוור
םישנא יכ םיחוודמ הידבש Karolinska Institute ירקוח
לופכ ןוכיס ינפב םידמוע םפגב םייח רשא הדימעה ליגב
,היצנמיד לש תרחא הרוצב וא רמייהצלא תלחמב תוקלל
םייחה הלאכ וא םיאושנ םישנא תמועל ,םהייח ךשמהב
.ןיאושינ אלל גוז תב/ןב םע
ררבתה ,םיניפ םישנו םירבג 2,000 ופתתשה וב ,רקחמב
לודג ןוכיסב .3 יפ הז ןוכיס םילידגמ ןישוריג וא תונמלא יכ
םיררוגתמ ,םגוז תב/ןב תא ודביא רשא ולא ואצמנ דחוימב
.Apolipoprotein E e4 ןגה לש טנאירו יאשנ םהו םפגב

BMJ


2009 ילוי
רמייהצלאב ןורכיז ןדבוא גיסמ ןיאפק
ב"הרא University of South Florida-ב םירבכעב רקחמ
ילוח םילבוס םהמ ןורכיז ייוקיל גיסהל יושע ןיאפקש הליג
םויב הפק ילפס 5-ל ךרע הווש ןתמש אצמנ .רמייהצלא
.ןורכיזב יוקילל םינמיס םירבכעב לטיב
דיאולימע אטב ןובלחה תומר תא םצמיצ ןיאפקה
םידקמ ןמיסל בשחנו חומב רבטצמ רשא (Beta Amyloid)
.רמייהצלא תלחמל

Journal of Alzheimer's Disease


2009 ילוי
היצנמידל ןוכיס םימצמצמ םיינונמש םיגד
םינותנמ ,וליג הינטירב King's College London-ב םירקוח
60 ינב שיא 15,000-ל בורקמ תוצרא 7-ב םישנאמ ופסאנ רשא
היושע ,3-הגמואב םירישע רשא ,םיגד תכירצ תרבגהש ,הלעמו
תכירצש םג אצמנ רקחמב .20%-כב היצנמידל ןוכיס םצמצל
.הלחמל ןוכיס הלידגמ רשב

American Journal of Clinical Nutrition


2009 ילוי
ןורכיזה תא תרפשמ היוס
םתעפשהל תודוה ,היוסמ םינובלפוזיא לש תימוי הקפסא
קזחל היושע ,םייביטנגוק םיכילהת תרפשמה תינגורטסאה
דוקפית קזחל היושע ,םייביטנגוק םיכילהת תרפשמה דוקפית
.םירבגב ןורכיזו ילטנמ
רקחמב ,הילרטסוא University of South Australia ירקוח
הדובעה ןורכיזב רכינ רופיש םירבגב וליג ,ןטק הדימ הנקב
רזגנש ,רקחמב .(Spatial Working Memory) יבחרמה
ופתתשה ,תועובש 12 ךשמנ רשא רתוי לודג רקחמ ךותמ
רתוי םיבוט ויה םישנה יעוציב יכ ררבתה .םיאירב םירבג 34
.יבקע ןפואב

British Journal of Nutrition


2009 ילוי
היצנמידל ידיתע ןוכיס םיזוח ריעצ ליגב תופש ירושיכ
,ב"הרא רומיטלוב Johns Hopkins University-ב םירקוח
,ןתומ רחאל תוילותק תוריזנ 38 לש ןחומ תא ונחב רשא
הבוט הטילש תולעב ,ןהייחל םירשעה תונשב ולא יכ וליג
רמייהצלא תלחמב תוקלל תחפומ ןוכיסב תונותנ ,תופשב
.דיתעב
תודוקנ 20-ב הובג דוקינ ולביק ןוכיז תויעב ווח אלש ולא
.ןורכיז תייעב םע תוריזנ תמועל ,תופשב ןטילשל תודוה

Neurology


2009 ילוי
היצנמיד םע םישישקב תויביטנגוק תרפשמ הניא תינפוג תוליעפ
Uni. of Amsterdam ירקוח ומזיש דעומ תרצק הכילה תינכות
ליג ינב ,תושישקו םישישק 97-ב תויביטנגוק הרפיש אל דנלוה
"ןועמב םיררוגתמ רשא הנותמ היצנמיד םע ,םינש 85.4 עצוממ
,עובשב םימי 5 ,תוקד 30 ךשמב ודעצ םיפתתשמה .ידועיס
.תועובש 6 ךשמב

Journal of Neurology


2009 ילוי
רמייהצלא תלחמו הילגורקימ תונוונתה
University of Florida College of Medicine-ב םירקוח
פוקסורקימ תחת ומרתנש חומ יאת ונחבש ,ב"הרא ליווסנייג
תונוונתה יכ תורשפא םילעמ ,דאמ הלודג הדרפה לעב
תיזכרמה םיבצעה תכרעמב םיאת - (Microglia) הילגורקימה
.רמייהצלא תלחמל םרוגה איה - חומב םינוריונה לעה םיניגמה
יכ תנעוטה הירואתה לע רגת תארוק וז השדח הזתופיה
תמירת ךות ךכל םימרוג דיאולימע ןובלחה לש םיעקשמ
.תיתקלד הבוגתל

Acta Neuropathologica


2009 ילוי
היצנמידל ןוכיס הניטקמ לוהוכלא לש הנותמ הייתש
...םירקוח


2009 ילוי
תילטנמ תורדרדיהל תמרות תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמ
ב"הרא קרוי-וינ Mount Sinai School of Medicine-ב רקחמ
יוקיל הרימחמ השק תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמ יכ הליג
.םישישקב יביטנגוק
םירגובמ 4,150-מ רתוי ןיב םיילטנמ םיעוציב וושיה םירקוחה
.םינש 4-כ ךשמב ,הלעמו 50 ינב םילוח םירגובמו םיאירב
35-ב םיאירבה לש ולאמ ולפנ COPD-ה ילוח לש םהיעוציב
.תודוקנ 100 תב הלאקס ךותמ תודוקנ

Am. Journal of Respiratory and Critical Care Med.


2009 ילוי
היצנמידל ןוכיס םיניטקמ םיניטאטס
ולטנש ולאש אצמ ,הלעמו 60 ינב 257,000 ופתתשה וב ,רקחמ
.תיצחממ רתויב היצנמידל ןוכיס וניטקה ןיטאטס תופורת
םיאצממ יכ םישיגדמ דנלניפ University of Kuopio ירקוח
תורדרדיה םיענומ םיניטאטס יכ ךכל החכוה םיווהמ םניא ולא
תיביטנגוק תורדרדיה םיענומ םיניטאטס יכ ךכל החכוה םיווהמ
.היצנמידל העינמ יעצמאכ םתוא לוטיל ןיא ןכלו

Alzheimer's Association 2009 International Conference
on Alzheimer's Disease


2009 ילוי
םדקומ יביטנגוק יוקילל םירושק חומב ןבלה רמוחב םייוניש
דנלטופ Science University & Oregon Health-ב םירקוח
רמוחב םיעגנב ןמזה ךשמב םישחרתמה םייונישש וליג ב"הרא
תווהל םילולע (םמויק םצע אלו) חומב (White-Matter) ןבלה
.רמייהצלאל ףא ילואו םדקומ יביטנגוק יוקילל ףסונ ןוכיס םרוג
ויהש הלעמו 65 ינב שיא 98 ,םינש 9.5 ךשמב ,ורטינ םירקוחה
,ץבש ווח אלו תיביטנגוק הניחבמ בקעמה תליחת תעב םיאירב
תורדרדיהל תורושק ןהש עודיש תולחמ ,תרכוסו בל-תלחמ
.תויביטנגוקה לע תועיפשמה תופורתב ושמתשה אלו תיביטנגוק

Neurology


2009 ילוי
םיגלפומ םישישקב םג היילעב היצנמידה
היצנמיד לש תוציפנהו תוחיכשהש םיארמ םירקחמ 2 יאצממ
ינבב ףאו 90 ,80 ינבב ןה תיראניל היילע תמגמב םייוצמ
ושענ םירקחמה .רתויו 100
Istit. di Ricerche Farmacologiche Mario Negri-ב
.ב"הרא University of California-בו הילטיא ונלימ

2009 Alzheimer's Association International Conference
on Alzheimer's Disease


2009 ילוי
רמייהצלאל ןוכיס הניטקמ היפרתונומיא
םצמצל היושע ןטרס תולחמב לופיטל הטיש ,תינוסיח היפרת
.רמייהצלא תלחמ תוחתפתהל ןוכיס
 
לופיט תטיש איה (Immunotherapy) תיהיפרתונומיא
םיבוט םינדגונ הלוחה לש םדה רוזחמל םירדחומ הב
.הלחמה םע דדומתהל ןוסיחה תכרעמל םיעייסמה
ידירוו ךות ןילובולגונומיא םג היורקה ,הטישה
תשמשמ ,(Intravenous Immunoglobulin/IVIg)
.הבר החלצהב הנש 20-מ הלעמל הזמ

ב"הרא קרוי-וינ Mount Sinai School of Medicine ירקוח
תוקלל ןוכיסה תא ןיטקהל היושע וז לופיט תטיש יכ םינימאמ
ומש םה .חומל תורושקה תורחא תולחמבו רמייהצלא תלחמב
םיינוסיח םילשכ לשב הז לופיט ולביקש םילפוטמש ךכל בל
,ךכל תודוה ,וניטקה הימנאו הימקיול ,(Immune Deficiencies)
תמועל תואבה םינשה 4 ךשמב 42%-ב רמייהצלאל ןוכיס
םילפוטמ 847 וללכנ רקחמב .וז ךרדב ולפוט אלש םילוח
. וז ךרדב ולפוט אלש םירחא 84,700-ו 65-מ רתוי ינב

Neurology


2009 ילוי
תילטנמ תורדרדיה דגנ DASH תטאיד
ובו הנש 11 ךשמנש ,ב"הרא הטוי Utah State Uni.-ב רקחמ
דיפקמ םדאש לככש הליג ,הלעמו 65 ינב שיא 3,831 ופתתשה
דדחלו ןורכיז ןדבוא ונממ עונמל היושע איה DASH תטאיד לע
עודיש ןוויכמ ןבומ רבדה םירקוחה ירבדל .םיילטנמ םירושיכ וב
היצנמידל ןוכיס םרוג הווהמ םד-ץחל רתי יכ בר ןמז הזמ
.רמייהצלא תלחמלו
תניחבמ םיהובגה 20%-ל וכייתשה רשא ולא יכ וליג םירקוחה
רתויב בוטה יביטנגוקה דוקפיתה ילעב ויה וז הנוזת תכירצ
םירושיכב הדירימ םלוכמ תוחפ ולבסו רקחמה תליחת תעב
.ןמזה ךשמב םיילטנמה

Alzheimer’s Association 2009 International Conference
on Alzheimer’s Disease


2009 ילוי
רמייהצלאל ןוכיס םילידגמ םיקיזמ יריבדמ
חווטב עיפשהל הלולע (Pesticides) םיקיזמ יריבדמל הפישח
.רמייהצלא תלחמל ןוכיס לידגהלו םיבצעה תכרעמ לע ךוראה
Duke University Medical Center ירקוח לש םהירבדל
הריבסמ וז הדבוע ,תאז וליג רשא ,ב"הרא הניילורק ןופצ
תלחמל ןוכיס רתיב םייוצמ רשא םישנאהמ קלח עודמ
.םיאירב םירתונ םירחאש דועב הב םיקול רמייהצלא

תשרפה לע םיעיפשמ םיקיזמה יריבדמש םירעשמ םירקוחה
.ןורכיזל בושחה ימיכ רמוח ,(Acetylcholine) ןילוכליטצאה
םכותמ ,הלעמו 65 ינב שיא 4,000-מ רתוי ופתתשה רקחמב
.םיקיזמ יריבדמ םע (םיאלקח) שיא 750 ודבע

Alzheimer’s Association 2009 International Conference
on Alzheimer's Disease


2009 ילוי
רמייהצלא תלחמל ןוכיס הניטקמ תיתקלד-יטנא הפורת
רשא ב"הרא לטאיס University of Washington ירקוח
וב ,קספוהש םדוק רקחמ יפתתשמ רחא בקעמב וכישמה
םילבוס םניאש םישנאל רמייהצלא תלחמ םע םישנא וושוה
ולבס אלש םיפתתשמה תיברמ יכ אצמ ,החותינו הנממ
תוילאידורטס ןניאש תויתקלד-יטנא תופורת ולטנ הלחמהמ
,(Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs/NSAIDs)
.תכשוממ הפוקת דועו (Ibuprofen) ןפורפוביא ,ןיריפסא ןהב

Alzheimer's Association 2009 International Conference
on Alzheimer's Disease


2009 ילוי
םיילטנמ םירושיכ תורדרדיה תמצמצמ תינפוג תוליעפ
םיארמ ב"הרא University of California-ב רקחמ יאצממ
.תינפוג תוליעפב ליחתהל רחואמ הז ןיא םלועל יכ
ולחהש העונתב םיברמ םניא רשא םישישק ופתתשה רקחמב
תורדרדיהה םהב ןסרל ידכ תינכות יפל תינפוג תוליעפב קוסעל
.תיביטנגוקה
דע 70 ינב שיא 3,000 ופתתשה ,םינש 7 ךשמנש ,רקחמב
םיילטנמ םירושיכ ילעב ויה העונתב וטיעמהש ולא יכ אצמנ 79
,ןורכיז וללכ רקחמב םיפתתשמה ונחבנ םהב םירושיכה .םיעורג
םירקוחה ירבדל .תויעב ןורתפו (Attention Span) בשק חווט
לעו םעפ ידמ תוחפל הב קוסעל תוליעפב םיטעממה לע
.הריבגהל ףאו םתוליעפ תמר לע רומשל םיליעפה

Alzheimer's Association 2009 International Conference
on Alzheimer's Disease


2009 ילוי
רמייהצלא ילוח לש םהייח תא הכיראמ תינפוג תוליעפ
וקדב רשא ב"הרא קרוי-וינ Columbia University ירקוח
םילוח רבכש םישנא לע תינפוג תוליעפ לש התעפשה תא
.םינש 4 דע 3 ךשמב םילוח 500 רטינ רמייהצלאב
תינפוג תוליעפב וקסע רשא ולא ברקמ לודג זוחאש ררבתה
תינפוג תוליעפ לכ ועציב אלש םירחא תמועל םייחב ורתונ
םיינפוא לע הביכר ומכ ,הנותמ תוליעפב היה יד ךכ םשלו
.עובשב תוקד 30 ךשמב

Alzheimer's Association 2009 International Conference
on Alzheimer's Disease


2009 ילוי
היצנמידל ןוכיס הניטקמ לוהוכלא לש הנותמ הייתש
...םירקוח


2009 ילוי
היצנמיד תעינמב םיעייסמ ACE יבכעמ
Wake Forest University School of Medicine ירקוח
ACE תובכעמ תופורת יכ םיחוודמ ב"הרא הניילורק ןופצ
תוענומ ןניא םנמוא (Centrally Active) תיזכרמ-תוליעפ רשא
הארנ ךא ,םד-ץחל רתי דגנ םילפוטמה םישישקב היצנמיד
הפישח תנשל 65%-ב תיביטנגוק תורדרדיה תומצמצמ ןהש
ולא תופורת לש ןתלוכיל תודוה הארנכ תגשומ וז העפשהו
.חומ-םדה םוסחמ תא רובעל
ACE תובכעמ תופורת ולטנש שיא 414 ופתתשה רקחמב
.םד-ץחל רתי דגנ תורחא תופורת ולטנ רשא שיא 640-ו
,תאז תמועל ,תיזכרמ-םיליעפ םניא רשא ACE יבכעמ
.היצנמידל ןוכיס רתיל םירושק

Archives of Internal Medicine


2009 ילוי
חומה תואירבל םוכרוכו D3 ןימטיו לש בוליש
...בוליש


2009 ילוי
רמייהצלא תלחמ םיזוח םייגולויב םינמס
לזונב םייוצמ רשא (Biomarkers) םייגולויב םינמס רפסמ
קיודמ יוהיז ורשפיא (Cerebrospinal Fluid) הרדשהו חומה
וחתיפו וכישמה רשא, ןותמ יביטנגוק יוקיל םע םילפוטמ לש
.רמייהצלא תלחמ
הידבש לאדנלומ Sahlgrenska Uni. ירקוח לש םהירבדל
,(Beta-Amyloid 42) 42 דיאולימע-אטב םינמסב רבודמ
.(P-Tau) ואט-יפו

JAMA


2009 ילוי
רפסה-תיבב יוקיל םע ודקפתי םיגפ
ינפל תיסחי רצק ןמז ,םיגפכ ודלונ רשא םידלי יכ הארנ
הטילש תויעבמ ,םילק םייביטנגוק םיישקמ ולבסי ,דעומה
תנמ ,רפסה-תיבב דוקפיתב תויעבב ואטבתיש תישגר
תויעבמ ולבסי םהו הכומנ טעמ היהת םהלש (IQ) לכשמה
.תוגהנתהו בל תמושת
םרוגה דנלוה Utrecht University-ב םירקוחה ירבדל
םהיעוציב תא וושיה םה .חומה לש ותולשב יא אוה ולא לכל
םינש 8.9 עצוממ ליג ינב רפס-תיב ידלי 377 לש םייביטנגוקה
182 לש ולאל (תועובש 34.7) הנותמ הגרדב םיגפכ ודלונש
.ןמזב ודלונש םידלי

Pediatrics


2009 ילוי
היצנמידו םייחה עצמאב םדה-ץחל ןיב רשקה
...םייונישה


2009 טסוגוא
היצנמידל הלעפהה ימרוג
ב"הרא Uni. of Mississippi Medical Centre ירקוח
םייחב רחואמ בלשב היצנמיד ןיב קודה רשק םייק יכ וליג
לע ןכלו תרכוס וא םד-ץחל רתי וא ,הדימעה ליגב ןושיעל
.םהייח חרואב יוניש לוקשל ולא םישנא
רתוי 70% רועישב היצנמידב םינכתסמ םינשעמה ולא
תמועל 60%-ב םד-ץחל רתי ילעב ,םינשעמ םניאש ולאמ
םניאש ולאמ רתוי 100%-ב םייתרכוסו ילמרונ םד-ץחל ילעב
ןיב רשק אצמנ אל םימדוק םירקחמל דוגינב .תרכוס ילוח
.היצנמידל רתי תנמשה

Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry


2009 טסוגוא
חומה תלעותל היביטס
.חומה דוקפית תא רפשל היושע היביטסה חמצמ תיצמת
(Steviol) לויבטס םיליעפה םיביכרמה יכ וליג םירקוח
,םייביטנגוק םידוקפית םירפשמ (Stevioside) דיסויבטסו
.יגולוכיספ ץחל תלקהו תונריעו ןורכיז ,הדימל ומכ
םימסרכמב רקחמב תאז ותמיאש) םירקוחה תנווכ
ילעב ויהיש םיקתממ חתפל איה (טנטפ ךכ-לע וומשרו
.(Nutraceuticals) תויאופר תונוכת

NI


2009 טסוגוא
היצנמידב תיביטנגוק תורדרדיה םיבכעמ םיילטנמ םינומיא
קרוי-וינ Albert Einstein College of Medicine-ב רקחמ
,האירק ומכ ,חומה תא תונמאמ רשא תויוליעפ יכ הליג ב"הרא
תורדרדיה תוחדל םילפוטמל רוזעל תויושע םיקחשמו ,הביתכ
.היצנמידל הרושקה תיביטנגוק
רקחמה תליחתב רשא 85 דע 75 ינב שיא 488 ורטינ םירקוחה
101 וחתיפ וז הפוקתב .םינש 5 ךשמב ,היצנמידמ ולבס אל
.הלחמה תא םהמ
תימויה םתוליעפ תגרדל םאתהב דוקינ םיפתתשמל ונתנ םה
לככש ררבתה רקחמה םויסב .עובש ךשמב תיביטנגוקה
ןוכיסה ןטק לדג תוימויה תויביטנגוקה תויוליעפה רפסמש
םדאה ףתתשה הב תימוי תיביטנגוק תוליעפ לכ יכו היצנמידל
.םינש 0.18-ב ןורכיזה ןדבוא תא התהשה
ההשיה עובשב תויביטנגוק תויוליעפ 11-ב ףתתשהש םדא
ףתתשהש םדאל האוושהב םינש 1.29-ב ןורכיזה ןדבוא תא
.עובשב תויביטנגוק תויליעפ 4-ב

Neurology


2009 טסוגוא
דורי ילטנמ דוקפיתל הרושק ןמוש תריתע הנוזת
דוקפית ןה םצמצל הלולע םיינמוש םילכאמ לש הבורמ הכירצ
Oxford Uni. ירקוח וליג תאז ,ינפוג לבס חוכ ןהו יביטנגוק
.הינטירב
םימי 9 ךשמב םינמוש תריתע הנוזתתב וטעלוה רשא תודלוח
הנוזת ולביקש םימסרכממ רתוי רצק קחרמ ץורל וחילצה
.ךובמב תואיגש רתוי ועציב םה ףסונבו הליגר
,תומימחפב תולדו ןמוש תוריתע תוטאידמ םיריהזמ םירקוחה
.60% דע תווהל ןמושה ביכרמ לולע ןהב

FASEB Journa


2009 טסוגוא
היצנמידב ןכסמ םייחה עצמאב הובג לורטסלוכ
םינותנב ורזענש ,דנלניפ University of Kuopio ירקוח
ןיב רשקה תא וקדב ,ב"הראב ךרענש םדוק לודג רקחממ
תמרב ידש םיריהזמ ,היצנמידו םייחה עצמאב הובג לורטסלוכ
תלחמל ןוכיס לידגהל ידכ םייחה עצמאב ההובג טעמ לורטסלוכ
ךכל יד .(Vascular Dementia) תירלוקסו היצנמידלו רמייהצלא
.ל"ד/ג"מ 239 דע 200 לורטסלוכ תמרב ךכל
תופיקמ תואירב תוקידב ורבעש שיא 9,844 ופתתשה רקחמב
.45דע 40 ינב ויה םהשכ ,1973-ל 1964 ןיב

Dementia and Geriatric Cognitive Disorders


2009 טסוגוא
רמייהצלאל ןוכיס םיניטקמ תינפוג תוליעפו תינוכית-םי הנוזת
קרוי-וינ Columbia University Medical Center ירקוח
רבדב םהלש םדוק רקחמ יאצממ לע וססבתה רשא ב"הרא
תינוכית-םי הנוזת יכ הנקסמל ועיגה תינוכית-םי הנוזת תעפשה
.רמייהצלאל ןוכיס ,דרפנב דחא לכ ,םיניטקמ ,תינפוג תוליעפו
Universite Victor Segalen Bordeaux 2-ב ךרענש רקחמ
הטיאמ תינוכית-םי הנוזתב הדמתהש אצמ ,תפרצ ודרוב
.תיביטנגוק תורדרדיה

Journal of the American Medical Association


2009 טסוגוא
ןורכיז תויעבו ןותמ יביטנגוק יוקילל םירושק חומב םיעגנ
קרוי-וינ Columbia University-ב ךרענש לודג רקחמ
םילגנה (Infarcts) םימטואו רתי תוליעפ יכ אצמ ב"הרא
MRI קרוס תועצמאב ותקירס ןמזב חומב ןבלה רמוחב
לע עיפשמ םהמ דחא לכו ןותמ יביטנגוק יוקילל םירושק
.חומב רחא ןורכיז רוזיא
ליג ינב ,םישישק 679 לש םחומ תא וקרס םירקוחה
-וריונ םינחבמ םג ורבע רשא ,היצנמיד אלל ,80 עצוממ
תרכה ,ןורכיז ,הדימלה רשוכ ונחבינ םהב םייגולוכיספ
תירוטומ-וכיספ תוריהמ ,הפש ,תיבחרמ הייאר רשוכ ,םילימ
.םייעוציב םידוקפיתו

Neurology


2009 טסוגוא
רמייהצלא ילוחב הרכה םירפשמ םיינגוטק םירמוח
ךרד תלטינה) תינויפה תינגוטקה תבוכרתה תועצמאב לופיט
תלחמ/היספליפא ילוחב לופיטל תשמשמה ,AC-1202 (הפה
םילבוסה םילפוטמב הרכה רפשל יושע ,(Epilepsy) הליפנה
,רקחממ עבונ הז אצממ .הנותמ דע הלק רמייהצלא תלחממ
.םילפוטמ 152 ופתתשה וב ,םוי 90 ךשמנש
 
,ןמושב הרישע (Ketogenic Diet) תינגוטק הנוזת
.םינובלח לש תילמרונ תומכ תלעבו תומימחפב הלד

BMC journal Nutrition and Metabolism


2009 טסוגוא
רמייהצלא ילוחב םיצופנ םניא םיסוכריפ
רמייהצלא ילוחב רתוי םיצופנ (Seizures) םיסוכריפש ףא
.דחוימב םהב םיצופנ םניא םה היסולכואה ראשב רשאמ
Columbia University Medical Center-ב רקחמה ןמזב
.םיסוכריפ םילוחהמ 1.5%-כ קר וחתיפ ב"הרא קרוי-וינ
,םינש 74.4 עצוממ ליג ינב םילפוטמ 453 ורטינ םירקוחה
עצוממבו הנש 14 ךשמבוו הלחמה לש םימדקומה םיבלשהמ
.םינש 3.7

Archives of Neurology


2009 טסוגוא
רמייהצלאל םירושק םיליער םיינובלח
תא הנושארל ורידגהו ודדיב ב"הרא UCLA-ב םירקוח
(Oligomers) םירמוגילא לש תיסחיה תוליערהו הנבמה
לש םתומל יארחאל בשחנה דיאולימע אטב ןובלח לש
סחיה תא םג ורידגה םירקוחה .רמייהצלא ילוחב םינוריונ
ליעוהל יושעש רבד ,םתוליערו ולא םירמוגילא תודימ ןיבש
.רמייהצלא תלחמל תושדח תופורת לש ןחותיפב
,םיליערה םה רתויב םילודגה םירמוגילאה יכ ואצמ םירקוחה
.יראניל וניא תוליערל לדוג סחיה ךא

Proceedings of the National Academy of Sciences


2009 טסוגוא
תיביטנגוק העיגפל םרוג הובג ילוטסאיד םד-ץחל
-ץחל אל ךא ,ידמ הובג (ךומנה ךרעה) ילוטסאיד םד-ץחל
רבע אלל םישנא לש תויביטגוקב עוגפל לולע ,ילוטסיס םדה
.(TIA) ףלוח ימכסיא ץבש וא ץבש לש
ורקס ב"הרא ןהגנימריב University of Alabama ירקוח
ופתתשה וב םדוק יצרא לע-רקחמב ופסאנ רשא םינותנ
םרקחמב ופתיש םה ונממ ,הלעמו 45 ינב שיא 30,228
.ףלוח ימכסיא ץבש וא ץבש לש הירוטסיה אלל שיא 19,836

Neurology


2009 טסוגוא
תיביטנגוק תורדרדיה לע עיפשמ וניא הפק
ותורדרדיהה רועיש לע העיפשמ הניא תרבגומ הפק ץכירצ
,היצנמידל ןוכיסה לע אלו ליגה םע ילטנמה דוקפיתה לש
University of Helsinki-מ םירקוח לש םהירבדל תאז
ךשמב הדימעה ליג ינב םימואת 2,606 ורטינ רשא ,דנלניפ
.הנש 28

American Journal of Clinical Nutrition


2009 רבמטפס
תיביטנגוק תורדרדיה טיאמ םיירלוקסו ןוכיס ימרוגב לופיט
רמייהצלא ילוחב
וליג תפרצ Universite Lille Nord de France ירקוח
תרכוס ,םד-ץחל רתי ומכ ,םיירלוקסו ןוכיס ימרוגב לופיטש
תורדרדיה טיאמ (Dyslipidemia) םוגפ םינמוש ליפורפו
תלחממ םילבוס םניא רשא רמייהצלא ילוחב תיביטנגוק
םיאפור םויכ .(Cerebrovascular Disease) םייחומ םד-ילכ
םילפוטמב םיירלוקסו ןוכיס ימרוגב לפטל ךרוצ םיאור םניא
.היצנמידמ םילבוסה
עצוממ ליג ינב םילפוטמ 301 יבגל םינותנ ופסא םירקוחה
האפרמב הנושארל ורקיבש ,רמייהצלא ילוח ,םינש 71.7
.םינש 2.3 ךשמב ורטינ םה םתוא ,2003-ו 1997 ןיב

Neurology


2009 רבמטפס
רמייהצלא תלחמל םירושקה םישדח םינג ינש ואצמנ
הינטירב Cardiff University's School of Medicine ירקוח
.רמייהצלא תלחמל ןוכיס רתי ימרוג םיווהמה םינג 2 וליג
.ייא.ןא.יד תואמגוד חתינש ימואלניב תווצ שארב ודמע םירקוחה
הפוריא יבחרב םישישק 19,000-מ רתוימ ולטינ רשא (DNA)
.רמייהצלא ילוח 7,000 םהמ ,ב"הראו

Nature Genetics


2009 רבמטפס
?תיביטנגוק תואירב רפשמ Q10 םיזנאוק םאה
...ירקוח


2009 רבמטפס
תרבגומ תיביטנגוק תורדרדיהו תקלד ןיב רשקה
רשק הליג הינטירב University of Southampton-ב רקחמ
תורושק ןדיצמש ,תינורכ ןהו הפירח ןה ,תיתכרעמ תקלד ןיב
תורדרדיהו ,(TNF-alpha) אפלא-ףא.ןא.יט לש תולדגומ תומרל
.הרומח דע הלק הגרדב רמייהצלא ילוח ברקב תיביטנגוק
ילוח ,יתליהק ןועמ ירייד םילפוטמ 300 ופתתשה רקחמב
םיישדוח ידמ וקדבנ רשא הרומח דע הלק הגרדב רמייהצלא
.םישדוח 6 ךשמב
האצמנש הפירח תקלדב םילפוטמהמ 110 וקל וז הפוקתב
.אפלא-ףא.ןא.יט לש תולדגומ תומרל הרושק

Neurology


2009 רבמטפס
תמדקתמ היצנמידל ןמס םה תימוימוי תוליעפב םיישק
תויוליעפ עוציבב םיישק םע ןותמ יביטנגוק יוקיל ילעב םישנא
םא הנשמ הז ןיאו היצנמידב וקליש יאדוול בורק ,תוימוימוי
.תיארקא קדבנ וא לפוטמ הז םדא
וליג ב"הרא DavisUniversity of California-מ םירקוח
קהבומ ןמס םיווהמ (םירחא םייוקיל אלו) ולא םיישק יכ
.תידיתע תורדרדיהל
51 םהמ ,שיא 111 ופתתשה ,םינש 2.4 ךשמנש ,רקחמב
(תיביטנגוק תורדרדיהל דשחב) ןורכיז תויעב ןיגב םילפוטמ
.הליהקהמ תורישי ועיגה ראשהו

Archives of Neurology


2009 רבמטפס
היצנמיד ינפמ תמדקומ הרהזאכ תודורי תויפסכ תויונמוימ
וליג ב"הרא םהגנימריב University of Alabama-ב םירקוח
תויפסכ תויוליעפ להנל תלוכי-יא תחתפתמ םהב םישישק יכ
םישישק 87 ורטינ םירקוחה .רמייהצלא תלחמ חתפל םיליחתמ
,ןורכיז תויעב אלל םיבדנתמ 76-ו ןותמ יביטנגוק יוקיל םע
.םישדוח 12 ךשמב ,ןורכיז תויעב אלל םיבדנתמ
יביטנגוקה יוקילה ילעבמ שיא 25 וחתיפ וז הפוקת ךלהמב
תולועפ להנל םתלוכי יכ ררבתהו רמייהצלא תלחמ ןותמה
,תועבטמ תריפסו תונובשח םולשת ומכ ,תויסיסב תויפסכ
רמייהצלא תלחמ וחתיפ אל רשא ולא ,םתמועל .הנטק
.יפסכה לוהינה תלוכי לע ורמש

Neurology


2009 רבמטפס
רמייהצלאל תמרות העורג הניש
.רמייהצלאה תלחמ תא רימחהל תולולע תוינורכ הניש תויעב
Washington University School of Medicine ירקוח
אטב דיאולימע ינובלח תומר תא וקדב רשא ,ב"הרא
הענמנש רחאל ,רמייהצלא ילוח םירבכעב (Amyloid Beta)
םירבכע תמועל 25%-ב תוהובג ןהש ואצמ ,הניש םהמ
.הערפוה אל םתנשש

Science Express