3 תושדח - תינומרע ןטרס
Prostate Cancer - News 3

תיטטסואירטס היפרתוידר
ןטרסה דגנ K2 ןימטיו
הכורא תילנומרוה הייפרת
תינומרעה ןטרס דגנ T-יאת
ןטרס םיענומ םינומיר
ןוכיס םימצמצמ םיניטאטס
התומת לידגמ ESA לופיט
האצותה תא רפשמו MRI
התומת הזוח PSA
ןטרסו ןמוש תוסומכ
םדקתמ ןטרס םע םיריעצ
חלצומ ינויסנ לופיט
ןטרסה תא טאמ קורי הת
'תוליעי ןניא' רקס תוקידב
םוינלס ףסות לוטיל ןיא
ןוכיס הלידגמ לוהוכלא תייתש
םדקתמ ןטרסל ןיריפסא
םדקתמ תינומרע ןטרסו הבוג
ןכסמ ילנומרוה לופיט
ןטרסו םוצב ןילוסניא
תינומרעה ןטרסל םרוג סוריו
תילופ הצמוחו תינומרע ןטרס
לופיטל םיקוקז םניא םילוח
הסנכהב היולת תודירשה
MRI-ב שומיש
תינומרעה קוליסו הנרקה
תינומרעה ןטרסמ ןגמ ןומיר
םיעייסמ השירק יענומ
םינוטורפ תייפרת
ןוכיס ןיטקמ הפק
ןטרסו התשפ יערז
תינומרע ןטרסו התשפ
לודיג םימלוב התשפ יערז
ןטרסה דגנ ודקובא
ןטרסו םידיאונטורק
תינומרעה ןטרס דגנ ףסות
םירבכע לע ןגמ םוכרוכ
היפרתומיכו היירטפ תיצמת
הרמחהו ךומנ PSA
םינמשב תינומרעה תטולב
יביסרגא ןטרסל הפורת
תוער אבנמ הובג CRP
תודירשו םדב לודיג יאת
ןטרס ץיאמ ילנומרוה לופיט
תורורגו תינומרע תתירכ
םיזנא דדועמ םייח ןונגס
PSA-ו NSAID תופורת
ןטרסל ןוכיסו םדב ןובלח
תודירשל םיינונמש םיגד
םינימטיוו םוינלס
ינטרס-יטנא ןומירה
תינומרע ןטרסו תוננוא
ןטרסה דגנ ןינוטלמו הכישח
השידח בקעמ תטיש
לופיטל עגונב תילגת
םינג םינשמ םוינלסו E ןימטיו
התומת םימצמצמ םיניטאטס
תילופ הצמוחל רשקמ ששח
לודיגה תרסה
הניגמ 3-הגמוא


...תינומרע ןטרס ואר

 
2001 ילוי
תינומרעה ןטרס תוחתפתה לע םיעיפשמ התשפ יערז
...יערז


2002 רבמבונ
תינומרע ןטרס לע התשפ ריתע טירפת תעפשה
...טירפת


2004 רבמבונ
תינומרעב לודיג םימלוב התשפ יערז
ב"הרא Duke University Medical Center-ב םירבכע ב רקחמ
םצמצמו םייביסרגא םילודיג םלוב התשפ יערזב רישע טירפת יכ הליג
ןטרס וחתפיש ךכל תיטנג וסדנוה רשא םירבכעב לודיגה תרמוח תא
.הלחמה תוחתפתה הענמנ םירקמהמ 3%-ב .תינומרעה
תכירצ ללכמ 5% התוויה םירבכעה ולביק התוא השפה יערז תומכ
.םהלש ןוזמה

Urology


2005 ראוני
תינומרעה ןטרס םיענומ ודקובאב םירמוח
...רקחמ


2005 ראורבפ
תינומרעה ןטרסל ןוכיס םיניטקמ םידיאונטורק
...רקחמ


2005 ראורבפ
תינומרעה ןטרס דגנ יתנוזת ףסות
ומכ ,םיטנדיסקוא-יטנאו םייחמצ םינגורטסא ליכמה ימוי יתנוזת ףסות
ןמס ,PSA-ה תומרב היילעה תא טיאהל יושע םידיאונטורקו םוינלס
.תינומרעה ןטרס לש ותוחתפתה בצק הארמה

דנלוה םדרטור Erasmus Medical Center in Rotterdam ירקוח
,םויב םימעפ 3 ,התוא ונתנו םימב הסיסמה הקבא ףסות וחתיפ
ליכה ףסותה .הנירגרמ םרג 20 םע דחי ,תינומרעה ןטרס ילוח 37-ל
,תינומרעה ןטרס ינפמ םיניגמ םהש רבעב וארהש הנוזת ירמוח רפסמ
,םוינלס םרג 0.2 ,םילורטס-וטיפ םרג 1.5 ,E ןימטיו םרג 50 וללכנ
.(דחא לכמ ג"מ 10) ןפוקילו ןיאטול ,םינובלפוזיא ,קורי הת

ןימה ינומרוה לש רתוי תוכומנ תומר םירבגב ואצמנ תועובש 6 רחאל
םהמ 21-בו (תינומרענ ןטרס תוחתפתה םידדועמכ םיעודיה) ירבגה
.PSA-ה תמר תיילע הרצענ

International Journal of Cancer


2006 ראוני
תינומרע ןטרס ינפמ םירבכע לע ןגמ םוכרוכ
דעונ רשא רקחמב ,ב"הרא יזר'ג-וינ Rutgers University-ב םירקוח
םיחמצב יוצמה רמוח) PEITC-הו םוכרוכה לש םתעפשה תא ןוחבל
םוכרוכ לש בוליש יכ וליג (תיבורכו ילוקורב ומכ ,םיבילצמה תחפשממ
.ןטרסה תוטשפתה תא םהב ענומ םירבכעל ןתינה PEITC לשו

"ןטרס תוענומ תונוכת" וניגפה ולא םירמוח 2 יכ םינייצמ םירקוחה
.תינומרעה ןטרסב םילוחל םירקוחה וכפה םתוא ,הדבעמ ירבכעב
םהינשלו ןטרסה תוחתפתה תא בכיע םירמוחהמ דחא לכ םהירבדל
.םהינש לש תויוליעפה םוכס רשאמ רתוי הקזח תוליעפ התייה

Cancer Research


2006 טסוגוא
יפרתומיכ לופיטל תפסותכ היירטפ תיצמת
...ירקוח


2007 ראורבפ
תינומרעה ןטרס תומדקתה תללוש הניא הכומנ PSA תמר
רפסמב PSA-ה תמרש הליג ב"הרא University of Texas-ב רקחמ
.םתלחמ םדקתת תאז לכבו הכומנ תויהל הלולע םילפוטמ לש ןטק
דגנ ולפוטש םילפוטמ 4,145 יבגל ףסאנש עדימב ושמתשה םירקוחה
.םינש 5-מ רתוי ךשמב הלחמה

ףא לע תורורג תוחתפתהל רדרדיה םילפוטמ 46 לש םבצמ יכ ררבתה
לכ אוצמל היה ןתינ אל םהמ 10-בו הכומנ התייה םהב PSA-ה תמרש
תכרעהל PSA-ה תמר תקידב תוכמתסה יכ הארנ .PSA לש האירק
.הקיפסמ הניא תינומרעה ןטרס

Cancer


2008 ינוי
םינמש םירבגב תינומרעה תטולב
...םירבג


2008 ילוי
יביסרגא תינומרע ןטרסל החיטבמ הפורת
Royal Marsden Hospital-ב השדח הפורתב וכרענש תונויסנ
הדעונ (Abiraterone) ןורטריבא הפורתה .םיחיטבמ םיארנ הינטירב
21 ופתתשה רקחמב .ינלטקו יביסרגא תינומרע ןטרס דגנ לועפל
לש םתיברמב םילודיגה לש םתוצווכתהל המרג הפורתה .םילוח
.PSA-ה תומר תא םג םהב הניטקהו םילפוטמה

םרוציי תא תמלוב ,יצחו םייתנש ךשמב התסונש ,השדחה הפורתה
טעמל קר תמרוגו הלחמה תוחתפתהל םימרוגה םינומרוהה לש
.יאוול תועפות

ND


2008 ילוי
תינומרעה ןטרסל תומוגע תואצות אבנמ הובג CRP
השלח הבוגתלו הכומנ תודירשל הרושק םדב CRP לש ההובג המר
ןגורדנאב יולת וניאש תינומרע ןטרסמ םילבוסה םירבגב לופיטל
.(Androgen-Independent Prostate Cancer)

ב"הרא דנלטרופ Sciences University & Oregon Health ירקוח
הלופכ לכ יכ אצמנ .םתושרל ודמעוהש םדוק רקחמ ינותנב ושמתשה
םירקוחה ירבדל .27%-ב התומתל ןוכיסה תא הלידגמ CRP-ה תמרב
.לופיטה תואצות יוזיחל דיחיהו קיודמ דדמ אוה CRP

Cancer


2008 ילוי
תינומרעה ןטרסמ תודירש םיאבנמ םדב לודיג יאת
יאת רפסמ הינטירב Royal Marsden Hospital-מ םירקוח ירבדל
יושע (Circulating Tumor Cells - CTCs) םדב םיבבוסה לודיגה
רפסמה ילעב םילפוטמ .לופיטל םילוחה וביגי דציכ קיודמב תוזחל
םתודירשל יוכיסהו לופיטל רתויב בוטה ןפואב וביגי רתויב ןטקה
.םילפוטמ 119 ופתתשה רקחמב .רתויב ההובג היהי

European Society for Medical Oncology conference
in Lugano, Switzerland


2008 טסוגוא
תינומרעה ןטרס תא ץיאהל לולע ילנומרוה לופיט
ילנומרוה לופיט ב"הרא University of Rochester ירקוח ירבדל
,םדקתמ תינומרע ןטרסב ץופנה לופיטה ,(Hormone Therapy)
.רתוי ינלטק תויהל ןטרסל םורגל לולע

Proceedings of the National Academy of Sciences


2008 טסוגוא
תורורגו התומת תמצמצמ תינומרע תתירכ
תינומרעה לש האלמ התירכ יכ תורשאמ חווט תוכורא תואצות
(44%) התומתה רועיש תא תמצמצמ (Radical Prostatectomy)
ולא םיאצממ ,(40%) תוקוחר תורורג לש ןתורצוויהל ןוכיסה תאו
University Hospital-ב (SPCG-4) יבנידנקס רקחממ םילוע
.הידבש הלספוא
םיזכרמ 14-מ ,65 עצוממ ליג ינב םירבג 695 ורטינ םירקוחה
.םינש 8.2 ךשמב ,םקוממ תינומרעה ןטרס םע ,םייאופר

Journal of the National Cancer Institute


2008 רבמטפס
ינטרס-יטנא םיזנא דדועמ ליעפ םייח ןונגס
...ןתינ


2008 רבמטפס
PSA תוניטקמ NSAID תופורת
ןיריפסא ומכ ,(תוילדיאורטס אל תויתקלד-יטנא תופורת) NSAID תופורת
תמר תא תוניטקמ תורחא באכ תודגונ תופורתו (Ibuprofen) ןפורפוביאו
University of Rochester Medical Center ירקוח וליג תאז ,PSA-ה
.ב"הרא

,ןטרס תולחמ רפסמש ךכ-לע םיזמרמ ,םירקוחה ירבדל ,ולא םיאצממ
ןטרסו ,הביקה ןטרס ,ןתשה תיחופלש ןטרס ,סגה יעמה ןטרס ומכ
תויושע NSAID תופורתו תוינורכ תוקלדל תורושק ןלוכ ,תינומרעה
.60דע 40 ינב םירבג 1,319 ופתתשה רקחמב .ןהינפמ הנגהב ליעוהל

Cancer


2008 רבוטקוא
תינומרעה ןטרסל ןוכיסל רושק םדב ןובלח
םימדוק םירקחמב ונייעש הינטירב Cancer Research UK-ב םירקוח
רתיו םדב IGF-I ןובלחה תמר ןיב רשי רשק םייק יכ הנקסמל ועיגה
ימרוגמ םיעפשומ הז ןובלח לש ויתומר יכ עודי .תינומרעה ןטרסל ןוכיס
.טירפת ומכ ,םייח ןונגס
תינומרעה ןטרסב םילוח 3,700 יבגל ופסאנש םינותנ ורקס םירקוחה
.םיאירב םירבג 5,200-ו

Annals of Internal Medicine


2008 רבמבונ
תינומרעה ןטרסמ תודירש םירפשמ םיינונמש םיגד
...תרבגה


2008 רבמצד
תינומרעה ןטרס דגנ םיליעומ םניא םינימטיוו םוינלס
לכ ,םוינלס וא C ןימטיו ,E ןימטיו לש ימוי ףסות יכ וליג םירקחמ 2
.תינומרעה ןטרסל ןוכיס םיניטקמ םניא בלושמב וא דרפנב דחא

םינייסנה ולביק ,הלעמו 50 ינב םירבג ופתתשה וב ,דחא רקחמב
םינש 5.5-כ רחאל .(המד) ובצלפ וא E ןימטיוו םוינלס לש ימוי ףסות
.ךכל תיתועמשמ העפשה הנחבוא אל

ףסות םיפתתשמה ולביק ,םירבג 15,000-כ ופתתשה וב ,ינשה רקחמב
,םינש 8 ךשמנש ,בקעמב .םוי ידמ C ןימטיוו םיימויב םעפ E ןימטיו
.ןטרסל ןוכיסה לע ולא םיפסות לש העפשה לכ האצמנ אל

JAMA


2009 ראוני
ינטרס-יטנא לאיצנטופ לעב ןומירה
לאיצנטופה יכ םירסומ ב"הרא University of California ירקוח
הארנכ ןומט תינומרעה ןטרס דגנ םינומיר ץימבו תיצמתב םולגה
.םינגה לש םתואטבתה לע ותעפשהב

תא ומצמצ םהב םילונפילופהו םינומיר ירצומ יכ וחכונ םירקוחה
ןה ,תנכותמ םיאת תומ םהל ומרגו לודיגה יאת לש םתוחתפתה
ןגורדנאב םייולת םניאש םילודיגבו םייולת תינומרע ןטרס ילודיגב
.(ןורטסוטסט)

Journal of Nutritional Biochemistry


2009 ראוני
תינומרעה ןטרסו תוננוא ןיב רשקה
ךא ,תינומרעה ןטרסל ןוכיס רתיב םייוצמ ןנואל םיברמ רשא םיריעצ
.םהייחל 50-ה תונשב םייוצמה ולאב ךכל ןוכיס הניטקמ וז הלועפ
(Androgens) םינגורדנא - םיירבג ןימ ינומרוה תמר יכ ררבתמ
.הלחמל ןוכיס לידגהל הלולע ההובג

ילעב םירבג םא וקדב הינטירב University of Nottingham ירקוח
רקחמב .תינומרעה תקלדל ןוכיס רתיב םייוצמ ינימ ףחד רתי
הנתינ םהלש תטרופמה תינימה הירוטסיההש םירבג 840 ופתתשה
,הלחמל ןוכיסה לע העפשה ןיא ןימ יסחיל יכ םג ררבתה .םירקוחל
.העפשה שי הבורמ תוננואל ךא

ןטרסל ןוכיס ךכב ולידגה ןנואל וברהש םיריעצ יכ וליג םירקוחה
דחא םעפ וננואש ולאל האוושהב 79%-ב םהייחל 60-ה תונשב
.דבלב שדוחב

British Journal of Urology International


2009 ראוני
תינומרע ןטרס ,דש ןטרס דגנ ןינוטלמו הכישח
...םירקוח


2009 ראורבפ
תינומרעה ןטרס רחא בקעמל השידח הטיש
םאתהב ונממ תודרשיהלו תינומרעה ןטרסב לופיטל הבוגת תוזחל ןתינ
תמר תפסותב ,(CTCs) םדב םיבבוסה לודיגה יאת רפסמב םייונישל
.וירחאו לופיטה ינפל ,PSA-ה

רתיל םירושק לופיטה ינפל םיהובג PSA-ו CTC יכרעש וליג םירקוחה
קודה רשקב רושק לופיטה רחאל CTC-ה ךרעב יונישו התומתל ןוכיס
ולביקש םישנאב רבודמ .ילוש רשק שי PSA-לש דועב הז ןוכיס םע
.םתלחמל יפרתומיכ לופיט

Lancet Oncology


2009 ראורבפ
תינומרעה ןטרסב לופיטל תעגונה השדח תילגת
חותינ - (Metabolomics) הקימולובטמב הרוקמש השדח תילגת
ןיזוכרס היורקה תרזגנש ךכל האיבה - םיטילובטמה לש ללוכ
ןטרסמ לבוס רבג םא הארמ ונימא תצמוח לש (Sarcosine)
.ריפש וא יביסרגא תינומרע

םימילאל תחאב וכפה ןיזורכסל ופשחנש םיריפש תינומרע ןטרס יאת
ירבדל ."םיפלואמ" ורתונ ןיזורכס ינפב ומסחנש ןטרס יאת .םיינשלופו
תמואת וז תילגת םא ב"הרא University of Michigan ירקוח
לופיטה ןפואב ךרד תצירפל רבדה איבי רתוי םילודג םילודג םירקחמב
.תינומרעה ןטרסב

Nature


2009 ראורבפ
תינומרעה ןטרסב םינג םינשמ םוינלסו E ןימטיו
םינשמ םהש ךכב תינומרעה ןטרס ינפמ ןגהל םייושע םוינלסו E ןימטיו
.םילודיגל םירושקה תינומרעב םימיוסמ םינג לש םתואטבתה תא

לש םתפישח ידי-לע תאז וליג ב"הרא University of Texas ירקוח
,E ןימטיול תינומרעה ןטרס ילוחמ ולטינש תוספויב לש תוימגוד
התפצנש האצותל איבה םיינשה לש בוליש .דחי םהינשלו םוינלסל
.הלחמב םיקול םניאש םירבגב

Journal of the National Cancer Institute


2009 ראורבפ
תינומרעה ןטרסמ התומת םימצמצמ םיניטאטס
,ב"הרא Glickman Urological and Kidney Institute-ב םירקוח
1999 םינשה ןיב ורטפנש 79 דע 55 ינב םירבג 380 וללכנ רקחמב
תינומרע ןטרסמ התומתל ןוכיס םיניטקמ םיניטאטס יכ וליג ,2001-ו
המוד ליג ינב םיאושנ םירבג 380 ןיבל םניב וושיה םירקוחה .2/3-ב
.םייחב ויהש

(םהלש תיאופרה הירוטסיהה יפל) ולטנ ותמש ולא ןיבמ יכ ררבתה
יכ אצמנ .שיא 109 םתוא ולטנ םייחה ןיבמו םיניטאטס שיא 63
הלחמה ינפמ הנגה תניחבמ רתויב תוקזחה ןיטאטסה תופורת ןיבמ
ויה םלוכ ןיבמ םישלחהש דועב ,Crestor-ו Lipitor, Zocor ויה
.Lescol-ו Mevacor, Pravachol

2009 Genitourinary Cancers Symposium


2009 סרמ
תינומרע ןטרסו תילופ הצמוח ןיב רשק ינפמ ששח
...ירקוח


2009 סרמ
תינומרעה ןטרס ילוחל לודיג תרסה
Center for Safer Prostate Cancer Therapy-ב םירקוח ירבדל
לודיגה תא םיאיפקמ וב ,(Cryotherapy) האפקהב לופיט ב"הרא
לופיטה תויהל יושע ,המלש תינומרעה תטולב ראש תא םיריתומו
,תינומרעה ןטרס לש םדקומ בלשב םייוצמה םירבגל רתויב בוטה
.תינומרעה תטולבל רבעמ טשפתהל לחה םרט ןטרסה רמולכ

ןטרס ילוח םירבג 120-מ רבצנש עדימ לע םיססבתמ ולא םיאצממ
.הנש 12 ינפל דע הז ךילה ורבעש תינומרעה

Society of Interventional Radiology


2009 סרמ
תינומרעה ןטרס ינפמ הניגמ 3-הגמוא
...הכירצ


2009 סרמ
םדקומ תינומרע ןטרסל תיטטסואירטס היפרתוידר
Stanford University School of Medicine-ב ןטק רקחמ יאצממ
SBRT/תיטטסואירטס היפרתוידרב לופיט יכ םיארמ ב"הרא
ןונימב הנרקה תנתינ הב ,(Stereotactic Body Radiotherapy)
,היפרתוידר ילופיטב לבוקמהמ רתוי רצק לופיט ךשמב ךא הובג
.(תורורג אלל ) םקוממ ןטרסב לופיטב רבודמ רשאכ הליעיו החוטב

5 ךשמב הנרקהב לופיט ולביק רשא םירבג 41 ופתתשה רקחמב
.עובשב םימי

,International Journal of Radiation, Oncology
Biology, Physics


2009 סרמ
תינומרעה ןטרס דגנ K2 ןימטיו
...ירבדל


2009 לירפא
םדקתמ תינומרע ןטרסל רתוי הכורא תילנומרוה הייפרת
תחלצומ םקוממ םדקתמ תינומרע ןטרס לש ינגורדנא יוכיד תאצות
םירקוח וליג תאז ,רתוי ךשוממ ןמז ךשמב ןתינ לופיטה רשאכ רתוי
.הדנק Montreal General Hospital-מ
יבגל ופסאנש םינותנ לש ינש חותינ תובקעב תאז וליג םירקוחה
.הז יפרת ןויסינב קלח ולטנש םילפוטמ 189

Journal of Clinical Oncology


2009 לירפא
תינומרעה ןטרס דגנ T-יאת
לש ןוסיחה תכרעמ תא ודמיל ב"הרא Boston University ירקוח
.(Gene Therapy) ינג יופיר תרזעב תינומרע ילודיג ףוקתל םילפוטמ
תינומרע ןטרסמ ולבסש ,םינושארה םילפוטמה ינשב PSA-ה תמר
.זוחא 75 דע 50-ב התחפ (יתרורג) םדקתמ

םיקמוח תינומרעה ןטרס יאת ילמרונ בצמב יכ םיריבסמ םירקוחה
לופיט םג ולביק םילפוטמה .ןוסיחה תכרעמ לש הנגהה ךרעממ
.קוזיח רתי םשל היפרתומיכב

American Association for Cancer Research


2009 לירפא
תינומרע ןטרס םיענומ םינומיר
םישנאב תינומרעה ןטרס לש ותרזח תא תענומ םינומיר ץימ תייתש
.ןטרסה דגנ ולפוט רבכש
סוכ תותשל הלחמה דגנ ולפוט רבכש םישנא 48-מ ושקיב םירקוחה
וניטקה הצובקה ישנא יכ וליג םה .םינש 6 ךשמב םוי ידמ םינומיר ץימ
.םירחא םילפוטמ תמועל הלחמה לש הבושל ןוכיס תיתועמשמ ךכב
ךשמנש רקחמב .הז ןוכיסל דדמכ PSA תומרב ושמתשה םירקוחה
.ולביק םישדוח 56

104th Annual Scientific Meeting of the American
Urological Association


2009 לירפא
תינומרעה ןטרסל ןוכיס םימצמצמ םיניטאטס
40 ינב םירבג 2,447 ופתתשה וב ,ב"הרא Mayo Clinic-ב רקחמ
ןוכיס ךכב ןיטקהל םייושע םיניטאטס םילטונה ולא יכ הליג ,79 דע
תויניטאטס תופורת םילטונ םניאש ולא יכ ררבתמ .תינומרעה ןטרסל
.הלחמל 3 יפ ןוכיס רתיב םייוצמ

American Urological Association meeting in Chicago


2009 לירפא
ןטרס ילוחב התומת לידגמ ESA לופיט
םימדוק םירקחמ 53-מ ןטרס ילוח 13,933 ופתתשה וב ,זכרמ רקחמ
(Erythropoiesis-Stimulating Agents) ESA-ב ישיא לופיטש רשאמ
.17%-ב יסחיה התומתה רועיש תא לידגמ

Lancet


2009 יאמ
האצות רפשמו יגולותפ בלש הזוח חותינ ינפל MRI
תינומרעה לש האלמ הרסהל חותינ ינפל תעצובמ רשא ,MRI תקירס
,הלחמה בלש תכרעהל קיודמ יעצמא הווהמ ,(Prostatectomy)
רועזימו (Capsular Involvement) תירלוספקה תוברועמה תכרעה
.םידרפנ םירקחמ 2 ולעה תאז ,יאוולה תועפות

American Roentgen Ray Society Annual Meeting in Boston


2009 יאמ
יתרורג תינומרע ןטרסמ התומת הזוח PSA-ה תוחתפתה
תמגמ ב"הרא University of Michigan ירקוח לש םהירבדל
םע םילוחב תודרשיהה ייוכיס תא הזוח PSA-ה תמר תוחתפתה
.(Metastatic Prostate Cancer) יתרורג תינומרע ןטרס

Clinical Oncology


2009 יאמ
תינומרעה ןטרסו ןמוש תוסומכ
וליג דנלוה םדרטסמא VU University Medical Centre-ב םירקוח
יביסרגא וניה תינומרעה ןטרס םא תולגל תויושע ןתשב ןמוש תויעוב יכ
ףוגל ץוחמ לא תואשינ רשא ,RNA תולוקלומ יכ וליג םירקוחה .אל וא
םא תולגל תויושע ןהו לודיגב ןרוקמ ,(Exocomes) ןמוש תוסומכב
לודיג םא טילחהל ןתינ ךכ .םימיוסמ ןטרס ירקמב וקספוה וא ולעפוה
.לופיט אלל וריתוהל ןתינש וא לופיט ךירצמ

British Journal of Cancer


2009 יאמ
םדקתמ תינומרע ןטרס םע םיריעצ
ןטרס יכ וליג ב"הרא לטאיס University of Washington ירקוח
ןוכיס רתיל רושקו יביסרגא וניה םיריעצב (יתרורג) םדקתמ תינומרע
הרקמבו רתוי םירגובמ םירבגל האוושהב ,ונממ האצותכ התומתל
.(Multimodality Therapy) םינפוא הבורמ לופיט לוקשל שי הז

ךותמ תינומרעה ןטרס לש םירקמ 320,000-כ ודדוב םירקוחה
.74 דע 35 ינב םירבג ופתתשה םהב םימדוק םירקחמ 2 ינותנ

Cancer


2009 ינוי
חלצומ ינויסנ לופיט
אפיר ינויסנ לופיט יכ םיחוודמ ב"הרא Mayo Clinic-ב םירקוח
יתלבל בשחנ ולבס םה ונממ תינומרעה ןטרסש םירבג 2 ןיטולחל
בבומיליפיא היורקה MDX-010 השדחה הפורתב .חותינל ןתינ
תיטרדנטס תילנומרוה היפרת םע דבב דב הלטינ (Ipilimumab)
.הנרקהב לופיטו

.החלצהב םחתנל היה ןתינש וזכ הדימב וצווכתה םילודיגה
.רעושמה לע התלע לופיטה תחלצה םירקוחה ירבדל

Discovery's Edge


2009 ינוי
תינומרעה ןטרס תוחתפתה טאמ קורי הת
...ירקוח


2009 ינוי
'תוליעי ןניא' תינומרעה ןטרסל רקס תוקידב
םרט תינומרעה ןטרס רותיאל הינטירבב (Screening) רקס תוקידב
יכ אצמ ,םימדוק םירקחמ ינש רקסש ,רקחמה .ןמצע תא וחיכוה
ינפל םירקוחה תנעטל .השולק רתויה לכל איה PSA תקידב תאצות
20-ו 2.5% הנממ הנממ ותמ ,הלחמל ןמסכ ,PSA-ב שומישה תליחת
.3% הלחמהמ ותמ ,2005 תנשב ,רתוי רחואמ הנש

ND


2009 ילוי/ינוי
םוינלס ףסות לוטיל אל תינומרע ןטרס ילוח לע
Dana-Farber Cancer Institute/University of California ירקוח
םילפוטמל בוט רשאמ ער רתוי השעת םוינלס ףסות תליטנ יכ םירובס
הרושק םדב םוינלס לש ההובג המר יכ ררבתמ .תינומרעה ןטרס דגנ
םישנאב רבודמ .יביסרגא תינומרע ןטרסל רתוי הובג טעמ ןוכיסל
.SOD2 ןגה דוקב טנאירו ילעב
ילוחכ ונחבואש ,62 עצוממ ליג ינב םילפוטמ ,489 ופתתשה רקחמב
.2001 דע 1994 םינשה ןיב תינומרעה ןטרס

Journal of Clinical Oncology


2009 ילוי
תינומרע ןטרסל ןוכיס הלידגמ לוהוכלא לש הדבכ הייתש
...ירקוח


2009 טסוגוא
םדקתמ תינומרע ןטרסב ליעומ ןיריפסא
Massachusetts Gen. Hospital's Gastrointestinal Unit-ב רקחמ
תליטנ יכ הליג ,םירבג 1,279 וב ופתתשהו הנש 11 ךשמנש ,ב"הרא
םדקתמ תינומרע ןטרס ילוחל ליעוהל היושע עובק ןונימב ןיריפסא
דחוימב ליעומ אצמנ ןיריפסאה .30%-ב םתודירש ייוכיס תא רפשלו
2/3-כ םיווהמה ,COX-2 םיזנאב אטבתמה לודיג םע םילפוטמל
.תינומרעה ןטרסב םילוחה ללכמ

JAMA


2009 טסוגוא
םדקתמ תינומרע ןטרסו הבוגה ןיב רשקה
ב"הרא New York University School of Medicine ירקוח
אוה ,תינומרעה ןטרסל ןוכיסל הבוג ןיב רשק ןיאש ףא-לעש םיחוודמ
.תיביסרגא תויהל הל םורגלו הלחמה תואטבתה לע עיפשהל לולע

םינש 8.9 ךשמנש םדוק רקחמ לש חותינ תובקעב תאז וליג םירקוחה
'מ 1.90-מ רתוי םהבוגש םילוח יכ ררבתמ .םירבג 34,268 ופתתשהו
םילוחב רבודמ .תיביסרגא הלחמל 39% רועישב ןוכיס רתיב םייוצמ
.69-מ תוחפ ינב

British Journal of Cancer


2009 טסוגוא
תינומרעה ןטרס ילוחב התומתל ןוכיס לידגמ ילנומרוה לופיט
חותינ ינפל ילנומרוה יתפורת לופיט םילבקמ רשא תינומרע ןטרס ילוח
.תילילכ בל-תלחמ לש רבע ילעב םה םא התומתל ןוכיס לפכב םייוצמ

30%-ו היפרתיכרב תועצמאב ולפוטש םירבג 5,077 ופתתשה רקחמב
טסינוגא ולביק םה וב ,םישדוח 4 ךשמב םדקומ ילנומרוה לופיט םהמ
(Luteinizing Hormone-Releasing Hormone Agonist) ןומרוה
לפטל ןיא יכ םימכסמ םירקוחה .ילדיאורטס וניאש ןגורדנא-יטנאו
םע וא (Congestive Heart Failure) בל תקיפס-יא ילעב םילוחב
.יתנומרוה לופיט תועצמאב בל-ףקתה לש רבע

Journal of the American Medical Association


2009 רבמטפס
תינומרעה ןטרסו םוצב ןילוסניא תמר
הרושק תויהל הלולע (Fasting Insulin) םוצב ההובג ןילוסניא תמר
.תינומרעה ןטרסב תוקלל ןוכיס רתיל הרושק
תואצות וחתינ ב"הרא דנלירמ National Cancer Institute ירקוח
וכישמה רשא םירבג 30,000-ל בורק ופתתשה וב לודג יניפ רקחמ
5 ןטרסב וקל םהמ 507 .םהב לופיטה רמג רחאל בקעמב תויהל
.תוינושארה תוקידבה רחאל םינש 12 דע

Journal of the National Cancer Institute


2009 רבמטפס
תינומרעה ןטרסל םיתיעל םרוג סוריו
לולע םירקמהמ קלחב יכ וליג ב"הרא University of Utah ירקוח
University of Utah ירקוח .סוריו תויהל תינומרעה ןטרסל םרוגה
תינומרעה ןטרס ירקמ 200-מ רתוימ המקר תוימגוד וחתינ ב"הרא
.תואירב תינומרע תוטולבמ תוימגוד 100-ו

XMRV יורקה סוריו םירקוחה וליג ןטרסה תוימגודמ 27%-ב
דועב (Xenotropic Murine Leukaemia Virus-Related Virus)
רשא סוריוב רבודמ .6% ולגתה תואירב תומקרמ ולטינש תוימגודבש
ורוקמש ריאממ לודיג) תומוקרסו הימקול םרוג אוה יכ רבעב אצמנ
םרוג הז סוריו יכ תואדוו ןיא ןיידע .םייח-ילעבב (רוביח תמקרב
.םדא-ינבב םג ןטרסל

Proceedings of the National Academy of Sciences


2009 רבמטפס
תילופ הצמוח ללגב ןטרסל ששח ןיא
ןיב רשק ןיא הינטירב University of Bristol-מ םירקוח ירבדל
םא יכ םיפיסומ םה .תינומרע ןטרסל ןוכיס רתיו תילופ הצמוח תומר
וא תינומרעה ןטרס תמירגב בושח דיקפת היה תילופ הצמוחל
רשא םימיזנאב םייטנג םייונישל תופצל היה ןתינ ותומדקתהב
םירושק ויהי םהש ךכ ,תילופה הצמוחה לש התמר תא םיתסוומ
.רקחמב ואצמנ אלש םייוניש ,תינומרעה ןטרסל ןוכיסל

Prevention & Cancer Epidemiology, Biomarkers


2009 רבמטפס
לופיטל םיקוקז םניא תינומרעה ןטרסב םילוחה תיברמ
500-מ רתוי ודמלש ,הינטירב University of Liverpool ירקוח
רשא (םישילש ינש) םירבגה תיברמ יכ םינעוט ,םילוח לש םירקמ
ברימש ןוויכ ףוחד לופיטל םיקוקז םניא תינומרעה ןטרסב וקל
.יביסרגא וניא ןטרסהש םה םייוכיסה

.םילפוטמב Hsp-27 ןובלחה הלגתה אל םירקמהמ 60%-מ רתויב
םילוחב לפטל ןיא .הלחמה תחתפתמ רהמ המכ ןייצמ הז ןובלח
הלחמהשכל דיתעב קר םהב לפטלו בקעמב םקיזחהל אלא ,ולא
.םדקתת

British Journal of Cancer


2009 רבמטפס
הסנכהב היולת תינומרעה ןטרסמ תודירש
ילעב םניאש תינומרעה ןטרס ילוחש םה (2 יפ) םייוכיסה ברימ
תמועל בוט תוחפ לופיט ולבקי ולא םילוח .הלחמהמ ותומי םיעצמא
.רתוי םירישעה

2,738 ופתתשה ,ץייווש University of Geneva-ב ,רקחמב
(יתרורג) ינשלופ תינומרע ןטרסב םיקולכ ונחבוא רשא םילפוטמ
דמעמ ילעב ורבע אל םירקמה תיברמב .2005-ו 1995 םינשה ןיב
אל ןכלו הלחמה רותיאל תוקידב תוחפ ורבעש וא תוקידב ךומנ
.הניגב ולפוט

Cancer


2009 רבוטקוא
תינומרעה ןטרסב MRI-ב שומישה
תובקעב ,וטנורוט University Health Network-ב םיידנק םירקוח
שומיש לוקשל שי יכ םינעוט ,םילפוטמ 31 ופתתשה וב רקחמ
םימייק רשאכ וא ההובג PSA-ה תמר םהב םירקמב MRI רישכמב
.תוילילשכ תולגתמ תויספויבה לכ ךא ,םירחא םיגיאדמ םינמס
המיגד תליטנו תינומרעה הצקב אצמנ לודיגהש ןכתי ולא םירקמב
.ותוא הלגמ הניא

British Journal of Urology International


2009 רבוטקוא
רזוח ןטרסל ןוכיס הלידגמ תינומרעה קוליס רחאל הנרקה
הנרקהב לופיט יכ הליג ב"הרא University of Miami-ב רקחמ
ןוכיס טעמ לידגמ תינומרעה תטולב תקחרה רחאל עצובמ רשא
הגפסנ וב םוקמב ,םייכריה ןגא רוזיאב רחא ןטרס לש ותוררועתהל
.לופיטה ךלהמב הנירק

,(Bladder Cancer) ןתשה תיחופלש ןטרס םניה םיצופנה םירקמה
Rectosigmoid Junction וא (Rectum Cancer) תעבטה-יפ ןטרס
ןטרס םה ץורפל םילולעש םירחא םירוזיאב ןטרס תולחמ .Cancer
סגה יעמה ןטרס ,(Bronchus & Lung Cancer) האירה תונופמיסהו
.(Skin Cancer) רועה ןטרסו

Urology


2009 רבוטקוא
תינומרעה ןטרס ינפמ ןגמ ןומיר
יכ הארנ ב"הרא University of Mississippi ירקוח לש םהירבדל
תמילבב הצוענ תינומרעה ןטרס ינפמ ןומירה לש הניגמה ותעפשה
.םייתביבס (ןטרס ימרוג םירמוח) םינגוניצרק דבעמה דבכב םיזנא

תא תמלוב (Ellagitannin) ןינאטיגלא תבוכרתה יכ וליג םירקוחה
אבה (Cytochrome P450 1B1) םורכוטיצ םיזנאה לש ותוליעפ
.תואירב תומקרב אל ךא ,ןטרס תולחמ רפסמב יוטיב ידיל

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2009 רבמבונ
תינומרעה ןטרסב טולשל םיעייסמ השירק יענומ
וא (Warfarin) ןיראפראוו ,ןיריפסא ומכ ,השירק תוענומ תופורת
ןטרסב תימיכויב הטילשל תורושק ואצמנ (Clopidogrel) לרגודיפולק
.הנרקה תועצמאב םילפוטמ רשא םירבגב םקוממ
םירבג 662 ופתתשה ,ב"הרא University of Chicago-ב ,רקחמב
.חותינ אלל ,דבלב הנרקהב ולפוט רשא

American Society for Radiation Oncology 51st Annual
Meeting (ASTRO)


2009 רבמבונ
תינומרעה ןטרס תרזח תא תמצמצמ םינוטורפ תייפרת
לופיטה תא ףילחת (Proton-Beam Therapy) םינוטורפ ןרק תייפרת
,הנש 15 דע 10 ךות ,ןטרס תולחמ לש םירקמב הנרקהב לבוקמה
.ב"הרא הינרופילק Loma Linda University-מ םירקוח ירבדל
תעגופו םויכ תלבוקמה הטישהמ רתוי תקיודמ וז הנרקה הטיש
.תואירב תומקרב תוחפ

םילוחה םירבג 393 לע השידחה הנרקהה תטיש תא ונחב םירקוחה
.םקוממ תינומרע ןטרסב

American Society for Radiation Oncology 51st Annual
Meeting (ASTRO)


2009 רבמצד
תינומרעה תטרסל ןוכיס ןיטקמ הפק
ןיב ךופה רשק וליג ב"הרא Harvard Medical School-ב םירקוח
םירבג יכ ואצמ םה .םדקתמ תינומרעה ןטרסל ןוכיסו הפק תייתש
ןוכיס ךכב וניטקה הפק לש רתויב תולודגה תויומכה תא ותשש
.הפק ותש אל ללכש ולאל סחיב 60%-ב יביסרגא ןטרסל

לע ,ןילוסניאה לע הפקה לש ותעפשהב תאז םיריבסמ םירקוחה
שי םלוכל ,ןימה ינומרוה תומר לעו זוקולגה לש םירמוחה ףוליח
.תינומרעה ןטרסב דיקפת

American Association for Cancer Research Frontiers
in Cancer Prevention Research Conference