...תושביה םייניעה תנומסת ואר
 
2004 סרמ
ןיעב שבוי תוענומ םד-ץחל רתיל תופורת
.ןיעב שבוי תורצוויהל ןוכיס תוניטקמ ACE יענומ גוסמ תופורת
ינב שיא 2,500 ורטינ ב"הרא University of Wisconsin ירקוח
.שיא ךכמ לבס אל רקחמה תליחת םע .םינש 5 ךשמב 91 דע 48
.םיפתתשמ 322-ב תנומסתה החתפתה ןמזה םע

םעו ליגה םע לדג תודביה םייניעה תנומסתב תוקלל ןוכיסה
רתוי החיכש םג הערפהה .תורחא תולחמ לש ןתוחתפתה
ולאבו היגרלא וא תרכוס לש הירוטסיה םע ולא ברקב
תופורתב ,(Antihistamines) םינימטסיה-יטנאב ושמתשהש
.םידיאורטסב וא/ו תונתשמ

ולא ןיבמ 9.2% ברקב החתפתה תנומסתה יכ אצמנ רקחמב
אלש ולא ןיבמ 13.9% תמועל ,ACE יענומב ושמתשה רשא
.ולא תופורת ולטנ

Archies of Ophthalmology


2005 רבוטקוא
םייניעב שבוי התיחפמ 3-הגמוא
לש הכירצ יכ ואצמ ב"הרא ןוטסוב Women's Hospital ירקוח
.םייניעב שבויל ןוכיס תיחפהל היושע 3-הגמוא גוסמ ןמוש תוצמוח
45 ינב םישנא ופתתשה וב רקחמב ףסאנש עדימ וחתנ םירקוחה
ויה 3-הגמוא גוסמ ןמוש תוצמוח וכרצש ולאש אצמנ .84 דע
.תושביה םייניעה תנומסת תא חתפל 17% רועישב תחפומ ןוכיסב
הלע לדג 3--הגמואל 6-הגמוא לש סחיהש לככש אצמנ ןכ ומכ
.תיתועמשמ וז הייעבל ןוכיסה םג

American Journal of Clinical Nutrition


2008 סרמ
םייניע שבוי דגנ תינלוניל-אפלא הצמוח
,3-הגמוא גוסמ (ALA) תינלוניל-אפלא הצמוח לש ימוקמ םושיי
.תושביה םייניעה תנומסת לש םימוטפמיסה לע לקהל הייושע
יוסינב ,ב"הרא ןוטסוב Schepens Eye Research Institute ירקוח
תופיטכ םימי 5 ךשמב 0.2% זוכירב ALA םושיי יכ אצמנ ,םירבכעב
םויב .םימי 45% 5-ב ןיעה תינרקל קזנ תנטקהב ליעומ םייניע
.ALA-ב ולפוט אלש םייניעל האוושהב 71%-ב רופישה לדג ירישעה

Archives of Ophthalmology


2010 ינוי
םייניע שבוי ינימסת לע לקמ החיפילבוא ןמש
גוסמ ןמוש תוצמוחב רישעה ,(Obliphica oil) החיפילבוא ןמש
תודוה תושבי םייניע לש םינימסת םצמצל יושע ,6-הגמואו 3-הגמוא
.םייניעהמ תועמדה לש םתודאתה בצק תנטקהל
הז ףסותב ימוי שומיש וקדב דלניפ University of Turku ירקוח
םג רפיש ףסותה .70 דע 20 ינב שיא 86 לע םישדוח 3 ךשמב
,(Contact Lens) עגמ תושדעב םישמתשמה םילבוס םהמ םינימסת
.םייניעה תוקלד לש ןתתחפהו תומודאו תורוגמ םייניע םהב
םג תענומ החיפילבוא ןמשב E ןימטיו תלוכת יכ םינייצמ םירקוחה
.םייניע תוקלדו ןוצמיח יקזנ איה

Journal of Nutrition


2011 רבוטקוא
תושבי םייניעב לופיטל התשפ ןמש
...רקחמ


2012 לירפא
תושביה םייניעה תנומסת לע לקמ ןיאפק
היושעו תועמד רצייל םדאה לש ותלוכי תא הריבגמ ןיאפק תכירצ
.תושביה םייניעה תנומסת לע רבגתהל ול רוזעל
וב ,ןפי University of Tokyo, School of Medicine-ב רקחמה
,תושבי םייניע לש תייעבמ ולבס אלש ,םיאירב םירגובמ 78 ופתתשה
ויניע תשוחת יכ רפיסש לפוטממ לבקתה רשא עדימ תובקעב ךרענ
.םיירהצה תחורא רחאל הפק לפס תמיגל תובקעב הרפתשה
ןיאפק ג"מ 7 דע 5 וליכהש ןיאפק תוסומכ ולביק רקחמה יפתתשמ
רחאל תוקד 45 יכ וארה תוקידב .ובצלפ וא ג"ק 1 ןב ףוג לקשמ לכל
.30%-ל בורקב תועמדה רוציי לדג הסומכה תליטנ

Ophthalmology


2012 רבוטקוא
םיפעפע תמרה רחאל ץופנ םייניע שבוי
םיחותינב תקסועה ב"הרא Edina, Minnesota-מ תיטסלפ תחתנמ
ורבעש ולאמ 27% יכ תחוודמ (Blepharoplasty) ףעפע תמרהל
,תושבי םייניע ינימסת םיווח (Eyelid Lift) ףעפע תמרהל חותינ
.(Irritation) יוריגו (Excessive Watering) רתי תעמד הז ללכב
.הז חותינ ורבעש םישנא לש תומושר 892 הרקס תחתנמה

Archives of Facial Plastic Surgery


2014 רבוטקוא
תויעב תוחפ םע הליקמ תושבי םייניעל הפורת-וננ
הדנק University of Waterloo, ON, Canada-ב םירקוח תווצ
יגופס םיקיקלח-וננמ תובכרומ ויהיש םייניע תופיט חותיפב קסוע
.דבלב עובשב תחא םעפ םשייל ךרוצ היהי הז םייניע לופיט .הפורת
ןירופסולקיצ הפורתב םירקוחה ושמתשה ,םירבכעב ךרענש ,יוסינב
הב שומישה לש תויבויחה העפשהה רשא,(Cyclosporine A/CycA)
שומישל תודוה הגשוה םייניעל הבוט תודמציה .םימי 5 הכשמנ
.(Phenylboronic Acid) תינורובלינפ הצמוחב

Nano Research


2014 רבמבונ
תושבי םייניע יודיא לע םיליקמ ץומצימ יליגרת
ב"הרא הניילורק ןופצ ,ליווסרומ .TearScience Inc-ב םירקוח
יודיא רתי בקע תושבי םייניע תייעב םע םילפוטמ יכ םירסומ
שומיש ידי-לע םתייעב לע לקהל םייושע (Evaporative Dry Eye)
,ץומצימב ךרוצ וניטקיש (Blinking Exercises) ץומצימ יליגרתב
(Meibomian Gland) ןאימובימה תטולב לש הדוקפית תא ורפשי
.שבויה תייעב ינימסת תאו
םע ,53 עוצממ ליג ינב םילפוטמ 10 לע וז הטיש וקדב םירקוחה
יקלח ץומצימ לש תילמוטפמיס תייעב
.(Partial Blinking, Symptomatic Evaporative Dry Eye)

Am. Academy of Optometry 2014 Ann. Meeting in Denver