...סיזוירטמודנא ואר
 
2002 רבוטקוא
תוירופה לע סיזוירטמודנא תעפשה
ןודנול Royal London Hospital-ב םיטירב םירקוח לש םהירבדל
תא םיניטקמ רשא ףוגב םייונישל תמרוג סיזוירטמודנאה תייעב
ינושאר יאנת ,ערזב שוגפל תיציבל םיעייסמה םינבמ לש םתוליעי
.רבועה תורצוויהל

RH


2003 ילוי
ןטרסל ןוכיס הלידגמ סיזוירטמודנא
םירסומ הידבש םלוהקוטס Huddinge University Hospital ירקוח
רפסמ חתפל ןוכיס רתיב תונותנ סיזוירטמודנאמ תולבוסה םישנ יכ
.ןטרס תולחמ לש םיגוס
לדג (Ovarian Cancer) תולחשה ןטרסב תוקלל ןוכיסה םהירבדל
(Endocrine Tumors) םיינירקודנא םילודיג ,תיצחמל בורקב
(Non-Hodgkin’s Lymphoma) ןיק'גדוה הניאש המופמיל ,שילשב
.תישימחמ רתוי טעמב (Brain Tumors) חומב םילודיגו עברל בורקב

DAILY NEWS


2007 סרמ
סיזוירטמודנא ינימסת לע לקמ לונגונקיפ
ןפי הווקושיא Kanazawa Uni. School of Medicine-ב רקחמ
ורבעש 38 דע 21 תונב םישנ 58 וב ופתתשהו תועובש 48 ךשמנ
.ול ומדקש םישדוחה תששב סיזוירטמודנאב לופיטל חותינ
ועיפוה לונגונקיפה ףסות תלבק תליחת רחאל תועובש העברא
.םינושארה הלקהה ינמיס

Journal of Reproductive Medicine


2008 טסוגוא
סיזוירטמודנאל ירשפא םרוג
יורקה ,םיזנא והיז הינטירב University of Liverpool-ב םירקוח
.סיזוירטמודנאל םרוגה תויהל לולע רשא ,(Telomerase) זארמולט
,םחרה ןפודמ ,הייעבהמ תולבוסה םישנב שרפומ זארמולט םיזנאה
םיכישממ ולא םיאת םא .ישדוחה רוזחמה לש םירחואמה םיבלשב
םירומח םיבאכל םורגל םילולע םה ןטבבו ןגאב םילתשנו תויחל
.תוירופ-יא/תורקעל ףא םיינוציק םירקמבו

University of Liverpool


2009 טסוגוא
הטושפ סיזוירטמודנא תקידב
הקידב תטיש וחתיפ הילרטסוא ינדיס University of Sydney ירקוח
.םחרה ןפודמ המיגד/היספויב תלטינ הב סיזוירטמודנאל הטושפ
םירקוחה .(Nerve Fibres) בצע יביס הב תולגל ידכ תקדבנ המיגדה
.םיזוחא האמל בורקל עיגמ הקידבה קויד יכ םירסומ
תמדוקה הטישב רשאמ רתוי רהמ תלבקתמ תאז הקידב תאצות
.(Laparoscopy) היפוקסורפל עוציב הכירצהש

Human Reproduction


2009 רבמצד
םימוהיזו ןטרסל ןוכיס רתיב סיזוירטמודנא תולוח
לש םימוהיזב תוקלל רתוי תוטונ סיזוירטמודנאמ תולבוסה םישנ
,(Upper Respiratory Tract Infection) הנוילעה המישנה תכרעמ
(Melanoma) המונלמ ,(Vaginal Infections) םיילניגו םימוהיז
.היסולכואב םישנה ראש תמועל (Ovarian Cancer) תולחש ןטרסו
וללכנ ,ב"הרא דנלירמ National Institutes of Health-ב ,רקחמב
.חותינב התמוא ןתלחמש םישנ 4,331

Fertility and Sterility


2010 סרמ
סיזוירטמודנאל םימרוג סנארט ינמוש
םירחא םילכאמו ןומלס ,הנוט יגד לש תולודג תויומכ תוכרוצה םישנ
אלש יאדוול בורק 3-הגמוא גוסמ תוינויח ןמוש תוצמוחב םירישע
םיריתע םילכאמ תוכרוצה ולאל האוושהב תאז ,סיזוירטמודנא וחתפי
.סנארט ינמושב
ב"הרא ןוטסוב Brigham & Women's Hospital-ב ךרענש רקחמב
70,709 ופתתשה ,(Nurses Health Study) הנש 12 ךשמנו ב"הרא
.סיזוירטמודנאב וקל תופתתשמהמ 1,199 .םישנ
רתויב תוהובגה תויומכה תא וכרצש ולא יכ ררבתה םינותנה חותינמ
םישנל האוושהב ,הייעבל 48% ןב ןוכיס רתיב ויה סנארט ינמוש לש
.רתויב תונטקה תויומכה תא וכרצש

Human Reproduction


2011 רבמצד
תיתקלד םייעמ תלחמו סיזוירטמודנא
סיזוירטמודנאש אצמ קרמנד ןגהנפוק Statens Serum Inst.-ב רקחמ
.תיתקלד םייעמ תלחמ חתפל ןוכיס רתיל הרושק
סיזוירטמודנא ןיגב וזפשואש םישנ לש םירקמ 37,661 וקרס םירקוחה
10-כ העיפוה תיתקלדה םייעמה תלחמ יכ ררבתה .2007-ו 1977 ןיב
.סיזוירטמודנאה תלחמ ןוחביא רחאל םינש

Gut


2013 יאמ
סיזוירטמודנאל ןוכיס רתיב תוזר םישנ
םינותנ וקדבש ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School ירקוח
BMI תולעב םישנ יכ ואצמ םינש 20 ךשמב םישנ 116,430 יבגל
.תונמש םישנ רשאמ סיזוירטמודנא חתפל ןוכיס רתיב תויוצמ ךומנ

39% ןב תחפומ ןוכיסב ויה 40 לעמ BMI תולעב םישנ יכ ררבתה
ןב ףוג תסמ סקדניא תולעב םישנ תמועל סיזוירטמודנאב תוקלל
תולעב ויה 18 ליגב תינלוח הנמשהמ ולבסש ולא .22.4 דע 18.5
תולעב ולאל סחיב הלחמב תוקלל ,41% רועישב ,תחפומ ןוכיס
.ןהלש הרשעה ליגב ילמרונה לקשמה

Human Reproduction