...תוחרקתה/רעיש תרישנ ואר
 
2007 יאמ
םיחרקל הווקת
University of Pennsylvania School of Medicine-ב רקחמ
הליג םיעצפ לש םייופירב קסע רשא ,םירבכעב ךרענש ב"הרא
ידי-לע תאז ,שדחתהל םייושע (Hair Follicles) רעישה יקיקז יכ
עזג יאת תחילש תועצמאב ,םימודר םינג לש שדחמ םתוררועתה
.רעישה יקיקז ללוכ ,שדח רוע תריצי םשל עגפמה רוזיא לא

Nature


2008 ילוי
?רעיש לדג דציכ
ב"הרא Stanford University School of Medicine-ב םירקוח
.ושודיחל םג ילואו רעישה תחימצל הביבס דדועמה ןובלח וליג
יטנגה םסודניה תובקעב אב Laminin-511 הלוקלומה לש הז יוליג
.ותוא ורסח םהש ךכ םירבכע ירבוע לש
,םימיוסמ םיאנתב ,היושע רועל Laminin-511 ןובלח לש ותקרזה
תחימצ ענמת הז ןובלחל םינדגונ תקרזה .רעיש תחימצ דדועל
.הקרזהה רוזיאב רעיש

Stanford University School of Medicine


2008 רבוטקוא
רעיש תרישנל םרוגה ןג רתוא
ופתתשה וב רשא ,הדנק לואירטנומ McGill University-ב רקחמ
הדימעמ םתואצמיה רשא םייטנג םיטנאיראוו 2 ההיז ,שיא 1,125
ןוכיס רתיב ((היסולכואה ללכמ 14%) םירבג העבש לכמ דחא
םינגה .(Male Pattern Baldness) תיסופיט תירבג תוחרקתהל
יושע הז שדח אצממ .20 םוזומורכ יבג-לע םיאצמנ םימוגפה
.תוחרקתהב לופיטל ליבוהל

Nature Genetics


2009 לירפא
תיסופיט תירבג תוחרקתה גיסמ E ןימטיו
...יפל


2009 ילוי
רעיש תשילת תענומ ונימא תצמוח
ינב שיא 50 ופתתתשה וב תועובש 12 ןב תוימס לופכ רקחמ
University of Minnesota School of Medicine-ב 34 עצוממ ליג
,N-acetylcysteine/NAC ןיאטסיצליטצא יכ אצמ ב"הרא סילופאנימ
רוזעל היושע ,םיבר םייתנוזת םיפסותב הלולכה ונימא תצמוח
Tricho-/הינמוליטוכירט הנוכמה הערפההמ םילבוס רשא םישנאל
(Compulsive Hair Pulling) תיתייפכ רעיש תשילת tillomania
...ןיאטסיצ ואר .תוחרקתהל תמרוגה

Archives of General Psychiatry


2010 יאמ
תילובטמ תנומסתו תיסופיט תירבג תוחרקתה
ופתתשה וב ןאוויט הפייאט National Taiwan University-ב רקחמ
תיסופיט תירבג תוחרקתה ילעב םירבג יכ חוודמ םירבג 670
,תילובטמ תנומסתל רתי ןוכיסב םינותנ (Androgenetic Alopecia)
,ינמוש ליפורפ ,2-גוס תרכוס ,תירלוקסו-וידרק הלחמ תולולכ הב
.ןילוסניאל תדוגנתו רתי תנמשה
רועישב ןוכיס רתיב ויה תילובטמה תנומסתה ילעב יכ ררבתה
תוחרקתה ילעב םירבג ,הז דגנכ .תיסופיט תירבג תוחרקתהל 67%
תנומסתב תוקלל 2.6 יפ ןב ןוכיסב ואצמנ הרומח תיסופיט תירבג
.הנותמ תוחרקתה ילעבל האוושהב תילובטמ

British Journal of Dermatology


2010 ילוי
תינומיאוטוא הלחמ ןונגנמו תידקומ תוחרקתה
וב ,ב"הרא קרוי-וינ Columbia Uni. Medical Center-ב רקחמ
,(Alopecia Areata) תידקומ תוחרקתה םע םילפוטמ 1054 ופתתשה
ןווגמל תיטנג הניחבמ המוד וז תוחרקתה יכ הנקסמל עיגה
הז הרקמב ,אוה ויאת תא ףקות ףוגה ןהב תוינומיאוטוא תולחמ
טנמגיפ םע רעיש דגנ איה תירקיעה הפיקתה .רעישה יקיקז תא
קומע רעצ תובקעב ףירח ימואתפ ףקתה לש האצותכש הרוק ךכו
ילעבל םישנא ךופהל לולע עבצ לעב רעיש ןדבוא הלודג הקעומו
.(Gray Overnight) הליל ןיב ריפאמ רעיש

Nature


2010 רבוטקוא
ןימ תויעבל תומרוג תוחרקתה דגנ הפורת
- תוחרקתה דגנ הצופנ הפורת - (Finasteride/Propecia) דירטסניפ
איה םהמ קלחב ךא ,םירבגב רעישה תחימצ תא תרפשמ םנמוא
.ןימ תויעבל םורגל הלולע
12 וחתינ רשא הניטנגרא סרייא סונאוב Hospital Aleman ירקוח
תוחרקתה םע םירבג יכ אצמ םירבג 3,927 ופתתשה םהב םירקחמ
הפורתב ושמתשהש (Male Pattern Baldness) תיסופיט תירבג
רבג לכ יכ םג ררבתה ךא ,רעישה תומכ תא ולידגה םנמוא וז
.יתפקיז לשכ/תונוא ןיא םג הווח םילפוטמ 80 ךותמ

Archives of Dermatology


2011 ראורבפ
םירבכע הריעשמ סרטסל הפורת
ב"הרא University of California at Los Angeles-ב רקחמ
ורצייו היצטומ ורבעש םירבכעב CRF סרטסה ןומרוה תמיסחש הליג
רעישה תמלשהו רעישה תחימצ שודיחל םהב המרג ונממ ידמ רתוי
לופיטל וביגה םירבכעה לכ טעמכ יכ םיחוודמ םירקוחה .דבאש
ליעוי המוד לופיט יכ הארנ םהירבדל .ואולמב שדחתה םרעישו
תונקדזההו סרטס בקע רעישה ןדבוא םרגנ םהב םישנאל
Corticotrophin-Releasing Factor/CRF ןומרוה לש ותמיסח
הגיסה םיטנטומה םירבכעל Astressin-B תבוכרתה תקרזה ידי-לע
אוה ךשמהבו סרטסהמ האצותכ ריפאה רעישה וב ךילהתה תא
ותעפשהו םימי 5 ךשמב םוי ידימ השענ םירבכעב לופיטה .רשנ
.םישדוח 4 דע הכשמנ

PLoS One


2011 ראורבפ
תינומרעה ןטרסל ןוכיסו תמדקומ תוחרקתה
רשא םישנא תפרצ Paris Descartes University-ב םירקוח ירבדל
ןוכיס רתיב םינותנ םהייחל םירשעה תונשב םרעש תא םידבאמ
ולפוט רשא םירבג 388 ופתתשה רקחמב .תינומרעה ןטרסב תוקלל
.םיאירב םירבג 281-ו תינומרעה ןטרס
תויהל ןוכיס לפכב םייוצמ תינומרעה ןטרסב םילוחה ולא יכ ררבתה
תחרק ילעב םירבג יכ םינייצמ םירקוחה .20 ליגב רבכ תחרק ילעב
ולא רשאמ רתוי ריעצ ליגב תינומרעה ןטרס וחתיפ אל תמדקומ
.םהייחב רתוי רחואמ רעיש דבאל ולחהש

Annals of Oncology


2013 יאמ
םיחרקתמל ידפרע לופיט
רעיש תחימצ רזחשל ןתינ יכ םיחוודמ לארשימו הילטיאמ םירקוח
(םדה לזונ) המזלפ תקרזה ידי-לע תוחרק ילעב לש םהישאר לע
.תוחרקתהה ירוזיאל םד-תויסטב תרשעומה
תרשעומ המזלפ תלבקל םידבעמ ותוא םד ףסאנ םילפוטמהמ
םהב םירוזיאל תקרזומה ,(Platelet Rich Plasma) םד-תויסטב
.רעיש רסח
תחתמ תגהנתמ םד-תויסטב תרשעומה המזלפה םירקוחה ירבדל
,רקחמב .רעיש תחימצל תעייסמו עזג יאתל המודב רועה ינפל
תוחרקתה ילעב םיבדנתמ 45 ופתתשה ,םישדוח 12 ךשמנש
.(Alopecia Areata) תידקומ

British Journal of Dermatology


2014 ינוי
1 תוחרקתהל הפורת
ןבייה-וינ Yale University School of Medicine-ב םירקוח ירבדל
לבסש 25 ןב ריעצ לש ופוג לע רעיש חימצהל וחילצה םה ב"הרא
.ופוג לכב רעיש ןדבואמו סיזאירוספ תלחממ
לכ ינפ לע רעיש ןדבואל תמרוגה הרידנ תינומיאוטוא הלחמב רבודמ
.(Alopecia Universalis) תטלחומ תוחרקתה ,ףוגה לכו תפקרקה
ביניטיצפוט הפורתה תועצמאב השענ ,םיישדוח ךשמב ,ימויה לופיטה
.תינורגיש םיקרפמ-תקלדב לופיטל תשמשמה ,(Tofacitinib)

לש ורוע ינפ לע םיריהב-םימודאה םימתכה יכ םיחוודמ םירקוחה
תובג ,ינידנולב רעיש רוטע תויהל בש ושארו ומצמטצה לפוטמה
ינפל ,18 ליגב ובצמל בש טעמכ אוהו ומקתשה םיסירהו םייניעה
.תוחרקתהה

Journal of Investigative Dermatology


2014 טסוגוא
2 תוחרקתהל הפורת
ב"הרא Columbia Uni. Medical Center-ב םירבכעב רקחמ
תשמשמ רשא הפורת - (Ruxolitinib) ביניטילוסקור יכ אצמ
הרידנ םצע חמ תלחמ - (Myelofibrosis) סיזורביפולאימ-ב לופיטל
לופיט םשל FDA-ה ידי-לע רבכמ הז הרשוא הל הפורתה רשא)
תוחרקתה ילעבב רעיש רזחשל היושע - תינורגיש םיקרפמ-תקלדב
תועצמאב לופיטה יכ םיחוודמ םירקוחה .(Alopecia Areata) תידקומ
.תועובש 12 ךותב ואולמב םירבכעה רעיש תא חימצה וז הפורת

Nature Medicine