...תברצ ואר

2001 רבוטקוא
תוקיטויביטנא לייטקוק
לופיטל תשמשמה הקיטויביטנאש הליג הינטירב וגזלגב ךרענש רקחמ
דע אפרל היושע תורחא תוקיטויביטנא יתש םע תבלושמ ,הביק יביכב
יאנתה .הנש תוחפל ךשמיתש הפוקת ךשמל ,תברצה ירקממ 1/3
.הביקב ירוליפ .ה קדייחה תואצמיה אוה הז לייטקוקב שומישל

Daily Mail

ינב םילפוטמ 58 ופתתשה ובו ץייוושב רקחמב ואצמנ םימוד םיאצממ
הפורתהמ ג"מ 30 םג ללכ לופיטה .(GERD) תברצמ ולבסש 75 דע 18
ךשמב (Prevacid/Lansoprazole) דיצברפ הפורתהמ ג"מ 30 םג ללכ
םירקמב תברצל םרוגה .הביקה תויצמוח תנטקה םשל ,תועובש 8
.(Helikobakter Pilori) ירוליפ .ה קדייחה אוה ולא

The Lancet


2002 ראוני
תברצ דגנ זופת תפילק
לופיטל רצומ קוושל הלחה תיטירבה Enzymatic Therapy תרבח
זופת תפילק תיצמת לע ססובמה (Heartburn Free) תברצב
.(Orange Peel Extract/OPE)
רדה ירפב יוצמה רמוח ,d-Limonene ארקנ רצומב ירקיעה ביכרמה
ךס תא םצמצמ אוהו תיארקא תברצ עונמל יושע ,םירחא םיחמצבו
(Peristalsis) הקיטלטסירפ/םייעמ תעונת דודיע ךות תברצה יפקתה
.האירב (Peristalsis) הקיטלטסירפ
תכורא העינמו תדדוב תברצ לש הרקמב תיידימ הלקה קפסמ רצומה
הז רצומ תורחא תופורתל דוגינב .םוי 20 ןב ףיצר שומיש רחאל חווט
.םינובלח תגיפס לעו הביקב תואירב הצמוח תומר לע עיפשמ וניא
םהב םירקמ ,תוינורכ וא תוכשוממ תוברצב לפטל דעונ אל הז רצומ
.אפורב ץעוויהל שי

Enzymatic Therapy


2008 ילוי
הביקה תואירבו ןיתנסקטסא
הווהמה ,(Astaxanthin) ןיתנסקטסא (Pigment) טנמגיפה/ןעבצה
דורווה ועבצ תא ןומלסה גדל הנקמה ,טנדיסקוא-יטנאו דיאונטורק
לשו (Indigestion) הביק לוקליק לש םינימסתה תא םצמצל יושע
ינימסת תא תיחפמ (ג"מ 40) ונממ הובג ןונימ יכ ררבתמ .תברצ
ויהש ולא ברקב דחוימב הרכינ וז העפשהו יתועמשמ ןפואב תברצה
.(Helicobacter Pylori) ירוליפ רטקבוקילה קדייחב םיעוגנ
132 ופתתשה אטיל Kaunas University of Medicine-ב רקחמב
תלעותה רקיע .(Dyspepsia) לוכיע תוערפהמ ולבס רשא םילפוטמ
וזו (Reflux Syndrome) סקולפר תנומסתמ ולבסש ולאל התייה
.ירוליפ רטקבוקילה קדייחב םיעוגנ ויהש ולא יבגל הלדג

Phytomedicine


2012 ראוני
םישנב ךריב םירבשו תברצל תופורת
יכ םיחוודמ ב"הרא ןוטסוב Massachusetts General Hospital ירקוח
תושמתשמ רשא ןושיע לש הירוטסיה םע רבעמה ליג רחאל םישנ
םייתנש ךשמב םינוטורפ תובאשמ יבכעמ גוסמ תברצ דגנ תופורתב
םאתהב לדגו ךלוה הז ןוכיס .ךריב רבשל ןוכיס רתיב תויוצמ רתוי וא
הפורתה תליטנ תקספה רחאל .הפורתב שומישה תונש רפסמל
.םלענ הז רתי ןוכיס םייתנש ךשמב 

םג תוארקנ רשא םינוטורפ תובאשמ יבכעמ תחפשממ תופורת
תוניטקמ (Proton Pump Inhibitors/PPI) ןמימ תובאשמ יבכעמ
.הביקב הצמוחה תשרפה תא
סקולפרמ םילבוסה םילפוטמ לש םשומישל תוצלמומ ולא תופורת
יטשיו רזחה תלחמ/יטשו יתביק
תמייק הב הייעב (Gastroesophageal Reflux Disease/GERD)
םיביכ ,(Esophagus) טשוה לא הביקהמ הצמוח לש הרזח
תנומסת ,(Erosive Esophagitis) טשוו תקלד ,לוכיעה תכרעמב
.(Barrett's Esophagus) טראב תלחמ/"טראב" םש לע תיטשו
תגיפס תא ןיטקמ הביקב תיצמוחה הביבסב יוניש יכ רוכזל שי
.תואירב תומצעל שורדה ןדיסה

BMJ


2013 יאמ
ןורגה ןטרסו הפוכת תברצ
,ב"הרא דנלייא גנול סנדיבורפ Brown University-ב ךרענש רקחמ
הלידגמ ההובג תופיכתב תברצ יכ אצמ ,םילפוטמ 631 ופתתשה וב
(Cancers of the Throat and Vocal לוקה ירתמו ןורגה ןטרסל ןוכיס
ינפמ הניגמ העפשה שי (Antacids) הצמוח ירתוסב שומישלו (Cord)
יפל תורחא תופורת .41%-ב ןטק ןהל ןוכיסהו ולא ןטרס תולחמ
.וליעוה אל םשרמ

Prevention & Cancer Epidemiology, Biomarkers

2013 רבמטפס
רמייהצלא תלחמו םוינימולא
ךשמב שמתשה 56 ןב רמייהצלא הלוח יכ התלעה הינמרגב הקידב
.םיהובג םוינימולא ינונימ וליכה רשא תברצל תופורתב םירושע השולש
םורתלו חומב רבטצהל לוכי םוינימולא יכ םירקוח םידשוח תעכ
קיזמ יתלב וניא םוינימולאה םהירבדל .רמייהצלא תלחמ תוחתפתהל
בכרהל בל ומיש .םינש תורשע ךשמב תופורת ינרצי ושיגדהש יפכ
.םישמתשמ םתא ןהב תופורתה

NNO