6 תושדח - ןורכיז ןדבוא
Memory loss - News 6

3 ןורכיז הניש
4 ןורכיזו הניש
2 ןורכיזו תינפוג תוליעפ
3 ןורכיזו תינפוג תוליעפ
רפשמ לוחכ ןליתמ
הדימעה-ליגב ןורכיזה
גיסמ םיבאכ ךכשמ
5 ןורכיזו הניש
6 ןורכיזו הניש
ןורכיזו ןיאפק
ךומנ ןדיס תעפשה
חווט-יכורא תונורכז תריצי
ןורכיזו הדובע תצובק
ןירמזורו ענענ תיצמת
2 ןורכיזו ואט
4 ןורכיזו תינפוג תוליעפ
1 ןורכיזו תינפוג תוליעפ
ןורכיזל הבוט הריש
ןורכיזל בשחמ יקחשמ
ןוכיסב םיצוחל םישישק
תילטנמ תרגתאמ הדובע
לעוש תלוביש תיצמת
1 ןורכיזו לקשמ
לומגל םירושקה תונורכיז
ןורכיז רפשמ םיבנע ץימ
1 ןורכיזו הניש
2 ןורכיזו לקשמ
םינקדזמ תונורכיז
ןורכיזו תולוחכ תוינמכוא
תואדו-יא יאנתב ןומיא
1 ןורכיזו ואט
2 ןורכיזו הניש


....ןורכיז ןדבוא ואר
...1+2 תושדח - ןורכיז ןדבוא ואר
...3 תושדח - ןורכיז ןדבוא ואר
...4 תושדח - ןורכיז ןדבוא ואר
...5 תושדח - ןורכיז ןדבוא ואר


2015 רבמבונ
תינפוג תוליעפל רושק רתוי בוט ןורכיז
הלק הציר וא (Walking) הכילה םיעצבמה םירגובמ םישנא
םיינבשויה ולא תמועל םנורכיז תא ךכב םירפשמ ,(Jogging)
.ליגה םע תמרגנה ןורכיז תכיעד גיסהל ןתינ ךכ .(Sedentary)

סטסו'צסמ Boston University School of Medicine ירקוח
רגובמה ליגב תינפוג תוליעפ ןיב רשק םייק םא ונחב ב"הרא
םיריעצ םירגובמ 29 ופתתשה רקחמב .(Cognition) היצינגוקו
ואשנ םיפתתשמה .82 דע 55 ינב רתוי םירגובמו 31 דע 18 ינב
תוינפוגה םהיתויוליעפ תא םשרש ActiGraph רישכמ םעורז לע
.םנורכיז תכרעה םשל םייגולויזיפוריונ םינחבמ םהל וכרענו

Journal of the International Neuropsychological Society


2015 רבמצד
תמדקומ היצנמידב דחוימב ,חורה בצמלו ןורכיזל הבוט הריש
,הקיסומב קוסיעש אצמ דנלניפ Uni. of Helsinki-ב רקחמ
תיביטנגוק םיליעומ יאנפה תועשב ,(Singing) הריש דחוימבו
.םימדקומה (Dementia) היצנמידה יבלשב דחוימב ,תישגרו
םישנא לש םידמצ 89 ופתתשה ,תועובש 10 ךשמנש ,רקחמב
.(Caregivers) םהילפטמ םע הנותמ דע הלק היצנמידמ ולבסש
.םירכומ םירישל הנזאהב וא הרישב ופתתשה םיפתתשמה
הרפיש תילקיסומה תוליעפה יכ וארה םהל וכרענש םינחבמ
,(Working Memory) הדובע ןורכיז ומכ ,תויביטינגוק תויונמוימ
תואצמתה ,(Executive Functions) תוילוהינ תומישמ
האוושהב ,(Depression) ןואכיד לע הלקהו (Orientation)
...הקיסומ תועצמאב לופיט ואר .לבוקמ לופיטל

Journal of Alzheimer's Disease


2015 רבמצד
ןורכיז םירפשמ דמימ-תלת בשחמ יקחשמ
University of California-Irvine/UCI ירקוח לש םהירבדל
םייושע (3D Video Games) דמימ-תלת בשחמ יקחשמ ב"הרא
תויעבמ וא (Dementia) היצנמידמ םילבוסה םישנאל רוזעל
.(Memory Loss) ןורכיזה ןדבואב תורושקה תורחא
וקחיש רשא ,בשחמ יקחשמב קחשל םיגהונ םניאש םיטנדוטס
תוהזל ושקבתה רשא ,םייעובש ךשמב ,םויב תוקד 30 םהב
12%-ב ןורכיזה תלוכי תא ורפיש ,םיקחשמב ועיפוהש תויומד
.(2D Games) דמימ-וד בשחמ יקחשמב וקחישש ולא תמועל
םיריבגמ דמימ-תלת בשחמ יקחשמ יכ םיריבסמ םירקוחה
סופמקופיההב (Neuronal Growth) בצעה יאת תחימצ
.(Hippocampus)

The Journal of Neuroscience


2015 רבמצד
ןורכיז תויעבל ןוכיס רתיב םינותנ םיצוחל םישישק
...ירקוח


2015 יאמ
רגובמה ליגב שפנה לע הניגמ תילטנמ תרגתאמ הדובע
(Mentally Challenging Work) תילטנמ תרגתאמ הדובע
תעדל ךא ,בר ישוקו תונקיר תשוחת רוציל םיתיעל היושע
תויהל םייושע תרגתאמ הדובעב םיקסועה םישנא םיחמומ
תויביטנגוקבו ןורכיזב הדירי ינפמ םירחאמ רתוי בוט םינגומ
.רגובמה ליגב
לוהינ ,תויגטרטסא חותיפ ,בר רוביד הכירצמ םתדובעש ולא
לככ ,רתוי בוט תויהל יושע םבצמ ,םיכוסכס רותפלו םירחא
.הדובעל םהירבח תמועל ,םדקתמ ןמזהש
היושע הריירקה ךלהמב הדובעה תוהמלש םימכסמ םירקוחה
.הלכשהל רשאמ חומה תואירבל רתוי הלודג תובישח תויהל
תוניחב ורבעש הלעמו 75 ינב שיא 1,054 ופתתשה רקחמב
תא ךירעהל ידכ םינש 8 ךשמבו יצחו הנש ידמ תויביטנגוק
.םהלש הבישחה תולוכי תאו םנורכיז

Neurology


2016 ראוני
ןורכיזו יביטינגוק דוקפית תרפשמ לעוש תלוביש תיצמת
יכ הארה הינטירב Northumbria University-ב ינילק רקחמ
(Wild Green-Oat Extract) תיארפ הקורי לעוש תלוביש תיצמת
הדימעה-ליג ינב םירגובמב יביטנגוקה דוקפיתב רופיש התארה
ידוזיפאה ןורכיזה יעוציב תוריהמ תרבגהב אטבתהש
(Attention) בלה תמושתב רופיש ןכו (Episodic Mmory)
40 ינב שיא 45 ופתתשה רקחמב .(Concentratio) זוכירהו
.תיצמתהמ םינוש םינונימ לש םהיתועפשה וקדבנ םהב 65 דע

Metabolism & The Journal of Clinical Endocrinology


2016 ראוני
MCI םע םינמשב היצינגוק תרפשמ לקשמב הדירי
םירגובמ יכ הליג ליזרב Sao Paulo University-ב רקחמ
ןותמ יביטנגוק יוקילו רתי תנמשהמ םילבוס רשא
לקשמב םידרויה ,(Mild Cognitive Impairment/MCI)
(Executive Func.) ילוהינ דוקפית ,ןורכיז םירפשמ ,ןווכמב
.(Language) הפשו
םילפוטמ ברקב דחוימב םיקזח ויה ולא םייביטנגוק םירופיש
12 ךשמנש ,רקחמב .APOE4 פיטונג םיאשונה ולאו םיריעצ
עצוממ ליג ינב ,םישנ רקיעב ,שיא 80 ופתתשה ,םישדוח
אצמנ .49.5-ו 30 ןב ףוג תסמ סקדניא ילעב םינש 68.1
.יביטנגוקה בצמה רפתשה הלדג לקשמב הדיריהש לככ יכ
.(Verbal Memory) ילולימה ןורכיזב רופיש לח דחוימב

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism


2016 ראורבפ
םיפדעותמ לומגל םירשקה תונורכיז
םיחוודמ ב"הרא University of California, Davis ירקוח
ונניא ךא םימיוסמ םירבדו תומוקמ ,תוערואמ םירכוז ונא עודמ
םירושקה תונורכז ףדעתמ חומה םהירבדל .םירחא םירכוז
תלבקל ושמשי ולא תונורכיזו םירחא ינפ לע (Reward) לומגל
.דיתעב תוטלחה

Neuron


2016 ראורבפ
הגיהנו ןורכיז יעוציב רפשמ םיבנע ץימ
הכירצ יכ םירסומ הינטירב University of Leeds-ב םירקוח
םישדוח 3 ךשמב (Concord) דרוקנוק םיבנע ץימ לש תימוי
הגיהנ יעציבו (Spatial Memory) יבחרמ ןורכיז רפשל היושע
.תודבוע תוהמיאב ,(Driving Performance)
תודבוע תוהמיא 25 ופתתשה ,םישדוח 3 ךשמנ רשא ,רקחמב
תב תימוי הנמ התייה םיבנעה ץימב .45 דע 40 תונב תואירב
.(Polyphenols) םילונפילופ ג"מ 777
,הבוגת ינמזו יוגיהב רתוי בוט קויד וללכ הגיהנב םירופישה
.הריצעה קחרמ תנטקהו תינוכמ ירחא העיסנב

American Journal of Clinical Nutrition


2016 ראורבפ
הנישה ןמזב שבגתמ ןורכיזה
וקדבש הינטירב University of Bristol ירקוח לש םהירבדל
ןמזב ררוב חומה .ןורכיזל (Sleep) הנישה ןיב רשקה תא
ןהמו םויה ךשמב וילע ורבעש תונושה תויווחה ןיב הנישה
ואצמ םירקוחה .ןורכיזל בושחה עדימה תא קר הנפמ אוה
(Patterns of Brain Activity) חומה לש תוליעפ יסופד יכ
םתגצה ךות הנישה ןמזב םירזחושמ םויה ךשמב םירצונה
סופמקופיהב תשחרתמה הלועפ ,ההובג תוריהמב
.תונורכזה לש קויתה זכרמ הווהמה (Hippocampus)

Cell Reports


2016 ראורבפ
עורג ןורכיזל רושק רתי לקשמ
תויהל םילולע (Overweight) רתי לקשמ ילעב םיריעצ םירגובמ
רכזיהל תלוכיה = (Episodic Memory) ידוזיפא ןורכיז ילעב
.םינמש םניאש םהיתימע תמועל עורג = רבעה ןמ תוערואמב
50 ופתתשה הינטירב University of Cambridge-ב רקחמב
.51 דע 18 ףוג תסמ סקדניא ילעב 35 דע 18 ינב שיא

The Quarterly Journal of Experimental Psychology


2016 סרמ
םינקדזמ תונורכיז רשאכ
הרוק המ וקדב רשא ,הינמרג םוכוב Ruhr-University ירקוח
ואצמ ,םינש ינפל הרקש ערואמב רכזיהל ןויסנ השענ רשאכ
דאמ םינשי תונורכז רזחשל ןויסינב יכ
תותשר תוברועמ ,(Retrieving Very Old Memories)
תופתתשמה ולאמ תונוש (Neural Networks) םינוריונ לש
סופמקופיהה ונייהד ,הנורחאל ועראש תוערואמב תורכזיהב
.(Hippocampus)
םינשי תונורכז ץוליחב יכ אצמנ ,םירבכעב השענש ,רקחמב
םייוצמה (Cortical Areas) חומה תפילקב םירוזיא םיברועמ
.סופמקופיהל ךומסב

eLIFE


2016 סרמ
ןותמ יביטנגוק יוקילב ןורכיז תורפשמ תולוחכ תוינמכוא
University of Cincinnati Academic Health Center ירקוח
(Blueberries) תולוחכ תוינמכוא תכירצ יכ ואצמ ב"הרא ויהוא
ירושיכ תאו (Improve Thinking) הבשחמה תא רפשל היושע
יוקילמ םילבוסה םירגובמ םישנאב (Memory Skills) ןורכיזה
רבודמ .(Mild Cognitive Impairment/MCI) ןותמ יביטנגוק
47 ופתתשה דחאב .םדא-ינב ופתתשה םהב םירקחמ ינשב
ופתתשה ינשבו ןותמ יביטנגוק יוקיל םע הלעמו 68 ינב םירגובמ
.80 דע 62 ינב םירגובמ 94

251st National Meeting and Exposition of the American
in San Diego, California ,(ACS) Chemical Society


2016 סרמ
ןורכיז רפשמ תואדו-רסוח יאנתב ןומיא
ופתתשה וב ,ב"הרא סאלאד University of Texas-ב רקחמ
תרזעב ןורכיזה ןומיא יכ אצמ 86 דע 60 ינב םירגובמ 46
יושע (Unpredictable Components) םייופצ יתלב םיביכר
(Episodic Memory) ידוזיפא ןורכיז רופישב רתוי ליעי תויהל
שארמ תוזחל ןתינ םתוא םיטנמלא תרזעב ונומיא רשאמ
םירגובמ 46 ופתתשה רקחמב .(Predictable Elements)
.86 דע 60 ינב

Frontiers in Psychology


2016 לירפא
ןורכיז ןדבואל ואט ןיב רסחה רשקה אצמנ
יכ וליג ב"הרא וקסיסנרפ ןס Gladstone Institutes ירקוח
ןורכיזה תריציב רושקה KIBRA ןובלחה לש תוהובג תומר
רשא (Cognitive Deficit) תיביטנגוק הדירי גיסהל תויושע
.רמייהצלא תלחמל הליבומו (Tau) ואט ןובלחה ידי-לע תמרגנ
חומה יאת לש םתלוכיב לבחמ ואטה דציכ וליג םירקוחה
םתורצוויה ךכב םיענומו םירחא חומ יאת םע םירשק קזחל
.םישדח תונורכיז לש

Neuron


2016 יאמ
ילמרונ ןורכיז תריציל תינויח םולח תנש
לואירטנומ McGill University-ב ךרענש םירבכעב רקחמ
,(REM Sleep) תוריהמה םייניעה תועונת תנשש הליג ,הדנק
,זא קרו ,םימיוסמ חומ יאת םילעפומ הב ,תומולחה תנש איה
.ילמרונ ןורכיז לש ושוביגל תינויח

Science


2016 יאמ
ןורכיזה תא רפשמ הקומע הנישב חומה תוליעפ יוקיח
לגעמ וליג ןפי RIKEN Brain Science Institute-ב םירקוח
םימיוסמ תונורכיז דציכ ןגראמ רשא (Brain Circuit) יחומ
דציכ וארה םירקוחה .הנישה ךלהמב חומב םישבגתמ
הניש ןמזב (Neural Connection) יבצע רוביח לש ןורמית
וא עונמל יושע (Non-REM Sleep) םולח תנש הניאש
.םירבכעב ןורכיז רומיש רפשל

Science


2016 ינוי
ןורכיזה תא הנישה תרפשמ ותועצמאב ןונגנמה ףשחנ
ב"הרא Uni. of California-Riverside/UCR-ב רקחמ
ךלהמב םיבצעה תכרעמ לש תימונוטוא תוליעפל יכ הליג
דיקפת שי (Rapid Eye Movement Sleep) םולחה תנש
.(Memory Consolidation) ןורכיזה שוביגב חתפמ
םיבצעה תכרעמ תוליעפב לודיגל יכ וארה םירקוחה
ןמזב (Autonomic Nervous System/ANS) תימונוטואה
.ןורכיזה רופישל קודה רשק שי הנישה
םיבצעה תכרעממ קלח הווהמ תימונוטואה םיבצעה תכרעמ
ומכ ,עדומב םיטלשנ םניאש ףוגה ידוקפיתל תיארחאה
.לוכיעה תכרעמו המישנה תכרעמ ,בלה תוליעפ

Proceedings of the National Academy of Sciences


2016 ינוי
ןורכיזה תא רפשמ הדימל רחאל תועש 4 ינפוג לוגרית
דנלוה Radboud University Medical Center-ב םירקוח
םג אלא ,ףוגל קר אל הליעומ תינפוג תוליעפ יכ וליג
תועש 4 ןב ינפוג לוגרית יכ וחכונ םהש רחאל תאז ,חומל
ךורא-חווטל ןורכיזה רופישב עייסל יושע הדימל רחאל
םיפתתשמל ךרענ ןורכיזה ןחבמ .(Long-Term Memory)
.הדימל תמישמ רחאל םיימוי יוסינב
ןיא לוגרית-יאל וא הדימלה רחאל דיימ לוגריתל יכ אצמנ
.(Memory Retention) ןורכיזה רומיש לע העפשה לכ
תוקד 40 תב המישמ ומייסש שיא 72 רקחמב ופתתשה
ירשקה תא דומללו תונומת 90-ב תופצל םהילע היה הב
.םהלש םוקימה

Current Biology


2016 ינוי
ןורכיזה תא רפשמ ינפוג לוגרית עודמ
University Magdeburg-ב ךרענש םירבכעב םירקוח
(Muscles) םירירשה םיררחשמ ותוא ,ןובלח והיז הינמרג
(Neurons) בצע יאת תחימצ הרגמה ,תינפוג תוליעפ ןמזב
.ןורכיזל רושקה רוזיא ,(Hippocampus) סופמקופיהב
חומ-םדה םוסחמ תא רובעל ידכ ויד ןטק הז ןובלח
יורק הז ןובלח .חומה עיגהלו (Blood-Brain Barrier)
.Cathepsin B

Cell Metabolism


2016 ינוי
רצק ןמזל ןורכיזה רופישל חיטבמ הארנ לוחכ ןליתמ
םישומיש לעב ימיכ רמוח= (Methylene Blue) לוחכ ןליתמ
הפב לטינ ונממ ךומנ ןונימ רשא =האופרו היגולויב ,הימיכב
ןורכיזב םיטלושה חומ ירוזיאב תובוגתל (םימסרכמב) איבה
קרוסב ופצנש יפכ ,(Attention) בלה תמושתבו רצק-ןמזל
ךורא-ןמזל ירשקה ןורכיז רפיש לוחכ ןליתמב שומישה .MRI
.(Long-Term Contextual Memory)
ומיגדה רקחמב ופתתשהש ,62 דע 22 ינב ,םיפתתשמה 26
Bilateral Insular Cortex יורקה חומה רוזיא תבוגתב רופיש
ךלהמב ,(Emotional Responses) תוישגר תובוגתל רושקה
יאצממ .םייתוזח םייוריגל הבוגתה ןמז דדמנ הב המישמ
ןורכיז תומישמל הבוגתב לודיג םג וארה fMRI-ה רישכמ
תיתיזח םדקה חומה תפילק תברועמ הב ,רצק-חווטל
.םינוש ןורכיז יכילהתב תטלושה

Radiology


2016 ילוי
תודקמתהב יוניש בקע הדימעה-ליגב שלחנ ןורכיזה
...םהירבדל


2016 טסוגוא
ןורכיז ןדבוא גיסמ ץופנ םיבאכ ךכשמ
תרזעב רמייהצלא תלחמב תוליעיב לפטל ןתינ םירקוח ירבדל
רוזחמ יבאכב לופיטל שמשמה ץופנ (Painkiller) םיבאכ ךכשמ
.(Menstrual Cramps)
הפורתה יכ וליג הינטירב University of Manchester ירקוח
תקלד תדגונ הפורת= (Mefenamic Acid) תימנפמ הצמוח
םירבכע לש לדומב ןורכיז ןדבוא הגיסה =תידיאורטס הניאש
.חומב תקלדה םוצמיצל תודוה ,רמייהצלא תלחמ םע

Nature Communications


2016 טסוגוא
ןורכיז רפשמ ינשלופ-יתלב יחומ יוריג
,ומיגדה ב"הרא University of North Carolina-ב םירקוח
ןיבש רשקה תא ,(EEG) חומה ילג םושיר רישכמ תרזעב
תעב (Spindle Activity) חומב תשחרתמה תילמשח תוליעפ
.םירבג 16 ופתתשה רקחמב .ןורכיזה תושבגתהו הנישה

Current Biology


2016 טסוגוא
ןורכיזב עגופ הנישב רוסחמ דציכ
דנלוה Groningen University-ב ךרענ רשא םירבכעב רקחמ
ןפואב עיפשמ (Sleep Deprivation) הנישב רוסחמ דציכ הליג
.ןורכיזה לע ילילש
תוירושיק לש ןדבואל םרוג הניש תועש 5 ןב רוסחמש ררבתה
סופמקופיהב (Neurons) םינוריונ ןיב (Connectivity)
.ןורכיזלו דומילל רושקה חומב רוזיא ,(Hippocampus)
לע תוסכל ידכ הנישה תמלשה לש תועש 3-ב יד יכ םג אצמנ
.הניש תועשב םדוק רוסחממ ידי-לע םרגנש ןועריגה

eLife


2016 טסוגוא
ןורכיז תויעב תעינמו ןיאפק ןיב רשקה
Inst. of Molecular Medicine-ב ךרענש תודלוחב רקחמ
םירוטפצר/םינטלוק ןיב רישי רשק הליג לגוטרופ ןובסיל
תויעבו ,(Caffeine) ןיאפקל (חומב) םירושקה (Receptors)
(Age-Related Memory Problems) ליגב תויולתה ןורכיז
.ןורכיז ייוקיל (Reversing) תגסהב רוזעל יושע ןיאפקש זמרמה
לש רתיה תוליעפ תא לרטנמ ןיאפקהש םיריבסמ םירקוחה
המרב יוצמה (Hippocampus) סופמקופיהב A2AR ןטלוקה
גיסמו רמייהצלא ילוחבו םישישק ברקב דחוימב ההובג
.ןורכיזב העיגפה תא ךכב (לטבמ)

Scientific Reports


2016 רבמטפס
הדימלה תלוכי לע אל ךא ,ןורכיזה לע העיפשמ הכומנ ןדיס תמר
יבובזב רקחמב ,The Scripps Research Institute ירקוח
ןדיסב רוסחמל יכ וליג ,(Fruit Flies) תוריפה
תוחתפתה לע תיתועמשמ העפשה שי (Calcium Deficiency)
ץורעה לש ותמיסח יכ אצמנ .יביטנגוקה דוקפיתה לעו חומה
.ןורכיזב תעגופ הירדנוכוטימה לא ןדיס ליבומה
 
אתה לש "חוכה תנחת" איה (Mitochondria) הירדנוכוטימ
,(Adenosine Triphosphate/ATP) היגרנא ורובע הקיפמה
.ןצמחו הנוזת ירמוחמ ,תימיכ היגרנא

הדימלה תלוכי לע עיפשמ וניא הז רבד ,תאז םע
.(Learning Capacity)

Cell


2016 רבמטפס
חווט-יכורא תונורכז תריציל הטיש
סאלאד UT Southwestern Med. Center-ב םירבכעב רקחמ
רורחישל תומרוג בל תמושת תושרודה תויווח יכ הליג ב"הרא
םילגוסמ ולא םילקימיכ .ןורכיזה תא םירפשמה םילקימיכ
ןמז וא ינפל שממ שחרתהש המ יבגל תונורכיז חומב בורצל
.עוריאל םירושק ויה םה םא הנשמ הז ןיאו עוריאה רחאל רצק
ורורחישל םורגל אוה ךוראה-חווטל תונורכז תריציל ךרדה
.ןיינעמ קיפסמ רבד תאיצמ ידי-לע (Dopamine) ןימאפוד לש

םימיוסמ תוערואמ רוכזל םיטונ םישנא עודמ ריבסמ הז אצממ
םניאש ול ביבסמ םיטרפ םג ומכ ,תדחוימ תוריהבב םהייחב
ןמזב ושע םה המ איה ךכל המגוד .ולא םיעוריאל םירושק
.חצר וא רורט תפקתה לע ועמש םהש

Nature


2016 רבמטפס
ןורכיזב עוגפל הלולע הדובע תצובק
תופתתשה יכ אצמ הינטירב Uni. of Liverpool-ב רקחמ
וחתינ םירקוחה .הקיזמ הניה עדימ רוכזל היה הילע הצובקב
תוצובקה יכ אצמנ .תיפותיש הריכז ירקחמ 64 תיטסיטסטס
ויה םה וליא ,םילאודיבידניאה הירבח רשאמ תוחפ תורכוז
.דבל םידבוע
רתוי רחואמ תרפשמ הריכז תצובקב תופתתשה יכ םג אצמנ
.הצובקב םיפתתשמה לש תינטרפה הדימלה תא

Psychological Bulletin


2016 רבוטקוא
הדימלו ןורכיז תרפשמ ןירמזורו ענענ תיצמת
תעפשה תא קדבו Kemin תרבח ידי-לע ןמומש רקחמ
לע (Rosemary) ןירמזורו (Spearmint) ענענ תיצמת
ליגב םייולתה ןוצמיח ינמס רפשמ אצמנ םירבכע
.חומה תמקרב (Age-Related Oxidation Markers)
St. Louis Uni. School of Med.-ב ךרענש רקחמה
.ב"הרא

Physiology and Behavior


2016 רבוטקוא
תוינווינ תולחמב ןורכיז ןדבואל םרוגה
ב"הרא University of Minnesota-ב םירבכעב רקחמ
הווהמה ,(Tau Protein) ואט ןובלחה תעפשה תא ןחבש
תייגולותפ/תוינווינ תולחמ לש לודג רפסמל ףתושמ םרוג
ומכ ,חומב ותורבטצה בקע (Tauopathy Disorders) ואט
םיזנאה תועצמאב ומוצמיצ יכ אצמ ,רמייהצלא תלחמב
חרתמל עגונב יטירק םרוג תווהל יושע Caspase-2 יורקה
.ולא תולחמב ,חומה ילגעמב
ינפל ןורכיזב םישובישל םרוג ןכא ואט ןובלחה יכ אצמנ
םירבכעב גיסהל וחילצה םירקוחה .חומ יאת ןדבוא
.הדימלהו ןורכיזה ייוקילמ קלח

Nature Medicine


2016 רבוטקוא
ןורכיז ןדבוא ינפמ ןגהל היושע הרידס תינפוג תוליעפ
,(Vascular Cognitive Impairment) ירלוקסו יביטנגוק יוקיל
(Cognitive Impairment) יביטנגוק יוקילל םימרוגהמ דחא
.חומל םד-תקפסאב תויעב בקע םרגנ ,(Dementia) היצנמידלו
וא תורציה ללגב טעמתהל הלולע חומה לא םדה תמירז
ץבשמ האצותכ חומה ךותב קומע םינטק םד-ילכב תומיסח
.םיבר םיצבש ינימ וא (Stroke)

הדנק רבוקוו University of British Columbia-ב םירקוח
תועצמאב ןורכיז תייעב לש הז גוס תעינמל ךרד ואצמ
.(Regular Exercise) הרידס תינפוג תוליעפ
האצותכ םימרגנ םדה תמירזב םיישקה םיבר םירקמב
,(High Blood Pressure) םד-ץחל רתי ומכ ,עקר תולחממ
ןושיע ומכ ,(Lifestyle) םייח חרואו (Diabetes) תרכוס
.רתי לקשמו
הבישח הרפיש תינפוגה תוליעפה יכ םיחוודמ םירקוחה
םד-ילכו בל תלוביקו םד-ץחל ,(Thinking)
ומכ ,תוילוהינ תויונמוימ ,(Cardiovascular Capacity)
.ןוגריאו ןונכית

Neurology

...רמייהצלאו היצנמיד ואר