2 תושדח - םיבאכ
Pain - News 2

באכל תלוביסו ןורטסוטסט
ל"הצב באכ תוככשמ הירכוס
1 הקיסומה תעפשה
בל-ףקתה וניאש הזחב באכ
ינורכ באכ דגנ םילדנ סרא
םיקרפמו םירירש יבאכו החונמ
באכל רתוי םישיגר םירוויע
הובג ןונימ ינפמ הרהזא
1 םיבאכו העורג הניש
באכל הבוגתו םייניעה עבצ
םיבאכ-יככשממ התומתב הילע
םיבאכל תושיגרו ןינוטורס
רתוי תנכוסמ ןודוקיסקוא
2 םיבאכו העורג הניש
םיינורכ םיבאכו ןימפוד
הליקמ םינוי תבאשמ
2 הקיסומה תעפשה
שקיע שאר באכ תלקה
ןימטק
ינורכ באכב לופיטה דקומ
םידליל הרוטקנופוקא
1 הפקיז תויעבו םיבאכ יככשמ
באכ דגנ היצטידמ
התומתו באכ יככשמ
שידח םיבאכ ךכשמ
באכו הנישב רוסחמ
םירודזורפ רופרפו םיבאכ יככשמ
2 באכ דגנ השידח הפורת
רוביד תרזעב באכב לופיט
ןופלטה ךרד םיבאכב לופיט
םירבגמ באכ רתוי תושח םישנ
םיבאכו רתי תנמשה
הנתמה ירדחב םיבלכ
םיבאכו םיילילש תושגר
שאר-יבאכו םיבאכ יככשמ
םיבאכ דגנ D ןימטיו
לבסנל באכ השוע סיבאנק
םד-ץחל תופורת לש ףוריצ
ינורכ באכ םרוג ימכסיא ץבש
םיבאכ לע הליקמ היגולוסקלפר
הלקהל הנאוחירמ תלולג
2 הפקיז תויעבו םיבאכ יככשמ
בל-ףקתהל ןוכיסו םיבאכ יככשמ


...םיבאכ ואר
...1 תושדח - םיבאכ ואר

 
2011 סרמ
1 הפקיז תויעבו םיבאכ יככשמב עובק שומיש ןיב רשקה
...םירבג


2011 לירפא
באכ התיחפמ היצטידמ
םורד Wake Forest University School of Medicine-ב רקחמ
תיצטידמב תוקד 20 ןב רצק רועישב ידש הליג ב"הרא הניילורק
דדומתהל רוזעל ידכ (Mindfulness Meditation) הבושק תועדומ
םירגובמ 18 ופתתשה רקחמב .דאמ ותוא תיחפהלו באכ םע
ומשיי רשא ,ןכל םדוק היצטידמב וקסע אל םלועמש םיריעצ
המישנ יסופדל (Focused Attention) תדקוממ בל תמושת
.תובשחממ תוררחתשהל ןומיא ידכ ךות (Breathing Patterns)

JNeurosci


2011 יאמ
בל-ילוחב התומתל ןוכיס םילידגמ באכ יככשמ
רשא בל-ילוח םילפוטמ ידי-לע רצק חווטל באכ יככשמב שומיש
ירקוח .55%-ב התומתל ןוכיסה תא םהב לידגמ בל-ףקתה ווח
ןתעפשה תא חתינש קרמנד ןגהנפוק Copenhagen Universit
םידיאורטס ןניאש תקלד תודגונ תופורת לש
ומכ ,(Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs/NSAIDs)
הז גוסמ תופורתב שומישה יכ אצמ (Ibuprofen) ןפורפוביא
רחאל רבכ 45%-ב התומתל וא/ו רזוח בל-ףקתהל ןוכיס לידגמ
ןוכיסה הלע םישדוח 3 רחאלו ןהב שומישל ןושארה עובשה
אצמנ התומתלו בל-ףקתהל רתויב הובגה ןוכיסה .55%-ל
.(Diclofenac) קנפולקיד הפורתב

Circulation: Journal of the American Heart Association


2011 יאמ
1 שידח גוסמ םיבאכ ךכשמ
ךרד ואצמ ב"הרא Scripps Research Institute-ב םירקוח
,תיתרוסמה תיתייסאה האופרב תשמשמה ,הלוקלומ זטנסל
תופורת לש ןיטולחל שידח גוסל ךרדה תא לולסל היושעש
הצופנ (Conolidine) ןידילונוק הלוקלומה .באכ תוככשמ
ודוה ,ןיסב תושמשמה תויחמצ תופורתב החירפב םיחמצב
תוליעי םירקוחה ירבדל .םיבאכו תוקלדב לופיטל דנליאתו
.(Morphine) םויפרומ לש וזל המוד שידחה רמוחה

Nature Chemistry


2011 ינוי
באכ רתיל רושק הנישב רוסחמ
ב"הרא Brigham and Women's Hospital-ב רקחמ יאצממ
םימיצעמ הדורי התוכיאש וא הקיפסמ הניאש הניש יכ םיארמ
ופתתשה רקחמב .(Perception of Pain) באכה תסיפת תא
ןוטסובב םייאופר םיזכרמ ינשב תואירבה תכרעמ ידבוע 1,572
.41 עצוממ ליג ינב ,םישנ םבור ,ב"הרא

SLEEP 2011: Associated Professional Sleep Societies
25th Annual Meeting


2011 ילוי
םירודזורפ רופרפל ןוכיס םילעמ םיצופנ םיבאכ יככשמ
יככשמש אצמ קרמנד Aarhus University Hospital-ב רקחמ
...םידיאורטס םניאש תקלד תודגונה תופורתה תצובקמ םיבאכ
Non-Steroidal AntiIII Inflammatory Drugs/NSAID
...ו
Selective COX-2 Inhibitors
ןוכיס לידגהל םילולע ,תוקלדב לופיטל םישמשמ רשא
תולחמב םילוח ,םישישק ברקב דחוימב ,םירודזורפ רופריפל
םישמתשמו תינורגש םיקרפמ תקלד ילוח ,תוינורכ הילכ
.םילפוטמ 32,602 וב ופתתשהו םינש 9 ךשמנ רקחמה .םישדח

British Medical Journal


2011 ילוי
2 באכ דגנ השידח הפורת
הלוקלומ וליג הינטירב King's College London-ב םירקוח
,(Sunburn) שמש תויווכל ףוגה לש ותושיגרב תטלושה
.םיבאכ ךוכישל תושידח תופורת לש חותיפ רשפאל היושעש
ןוסיח יאת לש םתאבהב תעייסמ CXCL5 היורקה הלוקלומה
וז הלועפ .(UV) לוגס-ארטלוא תנירקמ הקוזינש המקרל
.שמש-תויווכמ ועגפנש ולא םיווח םתוא באכו תושיגר תררועמ
תויושע וז הלוקלומב ודקמתיש תופורת םירקוחה ירבדל
.באכ לע לקהל

Science Translational Medicine


2011 ילוי
תימצע הרזע םע בולישב רוביד תרזעב באכב לופיט
יביטינגוק יתוגהנתה לופיט תבלשמ השידח לופיט תטיש
החישב לופיט ונייהד ,(Cognitive Behavior Therapy/CBT)
םילבוסה םישנאל ,תימצע הרזעל הדובע תרבוח םע בולישב
הלחמ אלל ,םירחא םינימסתו תורוחרחס ,השלוח ,םיבאכמ
.רתוי בוט ודקפתיו ושיגריש ידכ ,תיסיסב תינפוג

םייונישכ ,םימוטפמיס הריבסמ תימצעה הדובעה תרבוח
.םיגולוכיספו םייתוגהנתה םימרוגמ םיעפשומה םיבצעה תכרעמב
תובשחמ" תתחפהל תימצע הטילשל םיפיט תקפסמ תרבוחה
.תיב ירועישו םינימסת םע תודדומתה לע "תוליעומ יתלב

רקחמה יפתתשמ 62 וחוויד הז בלושמ לופיט ישדוח 3 רחאל
רשא ולא תמועל תיללכה םתואירב בצמב רופיש 2 יפ תודוא
.תימצעה הדובעה תרבוח אלל ולפוט

Neurology


2011 רבמבונ
םיטשופמ םיינורכ םיבאכ רפשמ ןופלטה ךרד לופיט
םיטשופמ םיינורכ םיבאכמ םילבוס רשא םישנא
היפרתב עייתסהל םייושע (Chronic Widespread Pain)
(Cognitive Behavioural Therapy/CBT) תיתוגהנתה תיביטנגוק
University of Aberdeen-ב רקחמב .ןופלטה ךרד תעצבתמה
הז לופיט ולביקש 60 דע 25 ינב םישנא 442 ופתתשה הינטירב
,תויבויח תואצות לע וחוויד םילפוטממ 30% .םישדוח 6 ךשמב
.ליגר לופיט ולביקש ולא ןיבמ 8% תמועל

Archives of Internal Medicine


2012 ראוני
םירבג רשאמ באכ רתוי תושח םישנ
םירקוחה .םירבג רשאמ רתוי םיקזח םיבאכב תושח םישנ
הינרופילק Stanford University School of Medicine-ב
יבגל ,םירבגו םישנ 11,000-מ רתוי לע תאז וקדב ב"הרא
יכ ואצמו םיבאכב תוולמה תויאופר תויעבו תולחמ 47
.םירבגה רשאמ באכ תמצועב רתוי םישנה ושח ןהמ 14 יבגל
0-מ םלוס יפל ושח םהש םיבאכה תא וגריד םיפתתשמה
םיוולמה םיבאכ יבגל אצמנ רתויב לודגה לדבהה .10 דע
ומכ ,(Musculoskeletal Pain) םירירשו דלש תויעב
.סיטירתראואטסוא/תינווינ םיקרפמ תקלד וא/ו ןותחת בג יבאכ

WebMD


2012 ראורבפ
ימוי באכו רתי תנמשה ןיב רשקה
וב רשא ,ב"הרא קרוי-וינ Stony Brook University-ב רקחמ
סקדניא ןיב רשק הליג ,ןופלטב שיא ןוילממ הלעמל ונייאור
.םירירשו דלש לש באכ וניאש ,ינפוג באכו ףוגה תסמ
םורגל הלולע רתיה תנמשה םצע יכ םיארמ רקחמה יאצממ
תא .תולחמ ידי-לע םימרגנ רשא םיבאכל טרפ תאז ,םיבאכ
יפדועל םירושקה םינומרוהל םירקוחה םיסחיימ ךכל הביסה
.באכ תומרוגה תוקלדל םימרוגה ,(Leptin) ןיטפל ומכ ,ןמוש

Obesity


2012 ראורבפ
םיבאכ תככשמו העיגרמ הנתמה ירדחב םיבלכ תייפרת
הינבליסנפ Uni. of Pittsburgh Medical Center-ב םירקוח
םילפוטמב סרטסו באכ תיחפהל םייושע םיבלכ יכ םיחוודמ ב"הרא
,ןואכידב הלקה לע וחוויד םילפוטמה .םיינורכ םיבאכמ םילבוסה
,ולפטמ םע בלכ לש ותוחכונל תודוה באכה תומצועבו תושישתב
.אפורל םרותל וניתמה םהש ןמזב
תומרב הילע ףא הדדמנו ודרי םיקדבנב סרטסה ינומרוה תומר
.םוקמה תא םתביזע רחאל םג וכשמנש תויוליעפ םיניפרודנאה

Pain Medicine


2012 רבמטפס
דוריג לשו באכ לש תושוחת םילידגמ םיילילש תושגר
תושגר יכ וליג דנלוה ןכמיינ Radboud University-ב םירקוח
(Negative and Positive Emotions) םייבויח תושגרו םיילילש
םישנ 77 ופתתשה רקחמב .באכלו דוריגל תושיגר לע םיעיפשמ
ינשמ תושגר ןהב וררועש םיטרס לש םיפילקב ופצש תואירב
תליבט ןכו ילמשח יוריג תועצמאב באכ תמירג ידכ ךות ,םיגוסה
ורבג םירקמה ינשב .(Cold Pressor Test) חרק ימב ןהידי
.םיילילשה תושגרה תעפשהב ,דוריגב ךרוצהו םיבאכה

British Journal of Dermatology


2012 רבמטפס
שאר באכ םרוג םיבאכ יככשמב עובק שומיש
םילידגמ םיבאכ יככשמב עבק ךרד םישמתשמ רשא םישנא
ןיריפסאב שומישב רבודמ .שאר-באכב תוקלל ןוכיס ךכב
ירקוח .עובק סיסב לע (Paracetamol) לומקא/לומטצרפ וא
תאז םינכמ הינטירב ירטנבוק Warwick Medical School
.(Medication Overuse) 'תופורתב רתי שומיש'
ךשמב תופורתב ושמתשהש ולא ברקב דחוימב לודג ןוכיסה
.הלעמו םישדוח 3 ךשמב כ"הסו ,שדוח יצח

Nat. Inst. for Health and Clinical Excellence (NICE)


2012 רבמבונ
םירירשו דלש לש םייפיצפס אל םיבאכ רפשמ D ןימטיו
...םירקוח


2012 רבמצד
רתוי לבסנל באכ השוע סיבאנקב ביכרמ
הימדה תוקידבב ,וליג הינטירב Oxford University-ב םירקוח
וניא סיבאנקב THC ביכרמה יכ ,(Brain Imaging) תיחומ
ותעפשהו רתוי לבסנ ותוא השוע אלא באכה תמצוע תא שילחמ
.םדאל םדאמ דאמ הנתשמ וז

Pain


2013 ראוני
תוילכ תלחמו םיבאכ יככשמו םד-ץחל רתיל תופורת ףוריצ
םישנא 487,000-מ רתוי יבגל םינותנ ורקסש ,םידנק םירקוח
(םינושה םהיגוסל) םדה-ץחל תדרוהל תופורתב םישמתשמה
םד-ץחל רתי דגנ תופורת המכב םישמתשמה ולא יכ םיריהזמ
ןוכיס ךכב לידגהל םילולע םיצופנ םיבאכ יככשמ םע דחי
>םישנא ורטינ םירקוחה .(Kidney Disease) תוילכ תלחמל
.םינש 6-כ ךשמב ולא
םע דבב דב (Diuretics) תונתשמ תופורתב ושמתשהש ולא
>תויתקלד-יטנא תופורתו םדה-ץחל תדרוהל תרחא הפורת
קזנ תמירגל ןוכיסה תא ולידגה (NSAID) םידיאורטס ןניאש
םימיה 30 ךותב דחוימב לודג היה ןוכיסה .31%-ב םהיתוילכל
.לופיטל םינושארה

BMJ


2013 לירפא
ינורכ באכל םורגל לולע ימכסיא ץבש
(Persistent Pain) ךשמתמ וא (Chronic Pain) ינורכ באכ
ץבש ירקמ 15,754 לש םתקידבב .ימכסיא ץבשמ עובנל לולע
דנלריא ייוולוג National University of Ireland ירקוח ואצמ
.ינורכ באכ וחתיפ ינוניב דע לק יחומ עוריא ודרשש ולא יכ
.םישדוח 30 עצוממב ךשמנ ולא םילפוטמ רחא בקעמה
...םה ימכסיא ץבש רחאל םיכוביסל ןוכיסה ימרוגש אצמנ
.השיא איה הלוחה
.לוהוכלא לש תזרפומ הכירצ
.הנורחאל ויהש ןואכיד ינימסת
.תרכוסה תלחמ
.ןותחתה ףוגה גלפל םדה-תקפסאב העגפש םד-ילכ תלחמ

Stroke


2013 לירפא
םיבאכ לע הליקמ היגולוסקלפר
ופתתשה וב ,הינטירב University of Portsmouth-ב רקחמ
םייושע ינורכ וא ףירח באכמ םילבוס רשא םישנאש אצמ שיא 15
ומרגנ םיבאכה .(Reflexology) היגולוסקלפרמ תלעות קיפהל
.חרק-ימב םהידי תליבט ידי-לע םיפתתשמל
וחילצה רקחמה ינפל היגולוסקלפרב סרוק ורבעש ולא יכ אצמנ
ולא תמועל 45%-ב ךורא ןמז חרקה-ימב םהידי תא קיזחהל
היגולוסקלפרה סרוק תא ורבעש ולא .הז סרוק ורבע אלש
.40%-ב רתוי הנטק באכ תשוחת לע םג וחוויד

Journal of Complementary Therapies in
Clinical Practice


2013 לירפא
באכ לע הלקהל רתוי הבוט הנאוחירמ תלולג
הנאוחירמש ואצמ ב"הרא קרוי-וינ Columbia University ירקוח
רתוי באכ לע הליקמ ,(Dronabinol) לוניבנורד היורקה ,הלולגכ
ליעפה ביכרמה תא הליכמה הלולגה .הנאוחירמה ןושיע רשאמ
היפרתומיכ ילפוטמב שומישל הרשוא רבכ (THC) הנאוחירמב
ופתתשה רקחמב .תואקהו תוליחבמ םילבוסל (AIDS) סדייאו
.הנאוחירמ ינשעמ שיא 30

Neuropsychopharmacology


2013 יאמ
2 הפקיז תויעבו םיבאכ יככשמ
םידיאויפוא םייורקה ,(םשרמ יפל) םיבאכ יככשמב עובק שומיש
ופתתשה רקחמב .הפקיז תויעבל רבגומ ןוכיסל רושק ,(Ppioids)
םירקוחה וקדב םהב ,בג יבאכמ םילבוסה םירבג 11,000-מ רתוי
תורחא תופורת וא/ו ןורטסוטסטב לופיט לבקמ ימ םירקוחה
.תונוא ןיאב לופיטל
תמועל ,רקחמב םיפתתשמה ללכמ 19% ונמ ולא יכ ררבתה
60 ינב םירבג .םיבאכ יככשמב אל ךא ,תונוא ןיאב ולפוטש 7%
ינב רשאמ ,תונוא ןיאב לופיטל תופורת רתוי 14 יפ ולביק 69 דע
.29 דע 18

British Journal of Urology International


2013 יאמ
בל-ףקתהב םינכסמ םיצופנ םיבאכ יככשמ
הזילנא-הטמ ךרעש הינטירב University of Oxford-ב רקחמ
353,000-מ רתוי ופתתשה םהב םימדוק םירקחמ 639 לש
תחפשממ ,םימיוסמ םיצופנ םיבאכ יככשמ יכ אצמ םילפוטמ
קנפולקידו (Ibuprofen) ןפורפוביא םהב ,NSAID-ה
יחומ ץבש ,בל-ףקתהל ןוכיס רתיל םירושק (Diclofenac)
.תירלוקסו-וידרק הלחממ התומתו

Lancet


2013 ינוי
םישמתשמה םירבגב באכל תלוביס רפשמ ןורטסוטסט
םיבאכ יככשמב
תועובש 12 ךשמנש ,ב"הרא Boston University-ב רקחמ
ןורטסוטסט יכ אצמ ,64 דע 18 ינב םירבג 84 וב ופתתשהו
םירבגב תוחונ-יא ןיטקהל יושע (Testosterone Gel) ל'ג
םישמתשמה תוכומנ ןורטסוטסט תומרו באכ תונומסת םע
.באכ ךוכישל תופורתב עבק ךרד
הלכו שאר-באכמ לחה ולבסש םירבג ויה רקחמב ופתתשה
רבד ,הכומנ ןורטסוטסט תמר ילעב ויה םלוכו בג-יבאכב
ירבדל .באכ יככשמב שומישל יאוול תעפות הווהמה
העפשה שי ןורטסוטסטל יכ םיארמ םיאצממה םירקוחה
.באכ תככשמ

>Endocrine Society 95th Annual Meeting


2013 ילוי
השק םיעוצפב םיבאכ ךוכישל הירכוס
רבודמ .(Actiq) קיטקא הפורתב שמתשהל לחה האופרה ליח
.םיבאכ ךוכישל ,םויפרומהמ 100 יפ ,דחוימב הקזח הפורתב
.הציצמל ,לקמ לע ,תות םעטב הירכוסכ אוה הפורתב שומישה
.לוכיעה תכרעמו הפה תוירירב גפסנ הב ליעפה רמוחה

U.S. military


2013 ילוי
הקוצמו םיבאכ רתוי םיווחה םידליל הקיסומ
,םידלי 42 ופתתשה וב ,הדנק University of Alberta-ב רקחמ
לופיטה תלבק ידכ ךות הקיסומל ןיזאה םקלחש ,11 דע 3 ינב
התיחפמ הקיסומ יכ חוודמ .ימוקמ םילוח-תיבב יוריעב ביאכמה
.םידליב (תעדה תחסה ידי-לע) באכ תסיפתו (Distress) הקוצמ

JAMA Pediatrics


2013 רבמטפס
בל-ףקתהל ןמיס דימת םניא הזחב םיבאכ
לעמ וקדב הדנק קבווק McGill Uni. Health Centre ירקוח
תנומסת בקע םילוח-תיבב וזפשוא רשא םיריעצ םישנא 1,000
וליג םירקוחה .(Acute Coronary Syndrome) הפירח תילילכ
(Chest Pain) הזחב םיבאכמ ,םירבגמ ,תוחפ תולבוס םישנ יכ
ךכ לע דיעמ ןניא רבדה ךא ,(Cardiac Arrest) בל-םוד תעב
ןניא 55-מ תוחפ םישנהמ 20% .רומח תוחפ היה ףקתההש
רצוק ,השלוח המיגדמ איה תאז םוקמבו ללכ הז ןימסת תווח
.ריהמ קפודו המישנ

JAMA Internal Medicine


2013 רבוטקוא
ינורכ באכ דגנ םילדנ סרא
סראה יכ וליג הילרטסוא University of Queensland-ב םירקוח
הלוקלומ ליכמ ופרט תא (Centipede) לדנה קתשמ ותרזעב
ושמתשה םירקוחה .באכ ךוכישל םויפרומ רשאמ רתוי הליעיה
(Chinese Redheaded Centipede) יניסה שארה םודא לדנב
.םירבכעבו

Proceedings of the National Academy of Sciences


2013 רבוטקוא
םיקרפמ יבאכו םירירש יבאכ הרימחמ החונמ
(Muscular Pain) םירירש יבאכ תובקעב החונמש םירסומ םירקוח
רקחמב .הייעבה תא רימחהל הלולע (Joint Pain) םיקרפמ יבאכו
םילבוס םהש ךכ לע וננולתהש ,85 דע 25 ינב ,שיא 1,000 ופתתשה
באכ הכיראמ החונמ יכ חכוה םירקוחה ירבדל .םיבאכמ תועיבקב
תוליעפ איה ךכל ןורתפהו (Mobility) תודיינה תא רתוי הניטקמו
.בגה-יבאכ םיאצמנ םיבאכה תמישר שארב .תינפוג

ShARP) Simplyhealth Advisory Research Panel


2013 רבמבונ
באכל רתוי םישיגר םירוויע
ויהש םישנא יכ אצמ קרמנד University of Copenhagen-ב רקחמ
םישיגר (Blind from Birth/Congenitally Blind) הדילמ םירוויע
םישנא תמועל (םוח תאצות) ימרת יוריג ידי-לע םרגנש באכל רתוי
שיא 15-ו הדילמ םירוויע 11 ופתתשה רקחמב .ליגר םיאור רשא
ליגר םיאורה 18-ו הדילמ םירוויע 18-ו הילטיאמ ,ליגר םיאורה
.תונויסנה תעב וסוכ ליגר םיאורה לש םהיניע .קרמנדמ

PAIN


2014 ראוני
םיבאכ-יככשמ לש הובג ןונימ ינפמ הרהזא
ינפמ םיאפור ריהזמ ,FDA-ה ,ב"הראב תופורתהו ןוזמה להנמ
(לומקא) לומטצרפ לש םיהובג םינונימ תובלשמה תופורת
,(Liver) דבכב העיגפל ששחמ ,םידיאויפוא/םיבאכ-יככשמו
.תוומ ףאו דבכ תלתשהב ךרוצב םייתסהל לולעש רבד

FDA


2014 ראורבפ
1 םיבאכו העורג הניש
םיאטבתמה (Widespread Pain) םיטשופמ םיבאכ לש םתעפוה
ברקב הצופנ (Musculoskeletal Pain) םירירשו דלש יבאכב
ריישדרופטס Keele University ירקוח .םישישקו םירגובמ
,הלעמו 50 ינב םירגובמ 4,326 ופתתשה הב ,הריקסב הינטירב
רוטינה .הז גוסמ םיבאכ תויוצרפתהל םימרוגה םה המ וקדב
.ךכל ירקיעה םרוגה איה העורג הניש יכ הלעה םינש 3 ךשמנש

Arthritis and Rheumatology


2014 יאמ
באכל הבוגתו םייניעה עבצ
Uni. of Pittsburgh School of Medicine ירקוח לש םהירבדל
םייתביבסו םיינפוג םינייפאמ רפסמ םנשי ב"הרא הינבליסנפ
.לופיטלו באכל םדא לש ותבוגת היהית המ עיבצהל םייושעש
םודא רעיש עבצ .ורעש עבצו וליג ,םדאה לש ונימ םילולכ ולא ןיב
םייניע עבצ .תרבגומ הדרחו המדרהל תדוגנת םע ההוזמ
םינושיא תבחרהו תרבגומ תיגולויזיפ תויתבוגתל םיאתמ ההכ
.םימסב שומיש בקע (Pupil Dilation)
םישנ 58 תב הצובקב םייניעה עבצל רשקה תא וכירעה םירקוחה
הנישה תומכ ,חורה-בצמ תא ןכו הדיל ירחאו ינפל רצק ןמז תואירב
.ןהלש תודדומתהה רשוכ תאו
תולעב תמועל תרבגומ הדרח וארה םייניע תוהכ םישנ יכ אצמנ
הניש תוערפהל רתוי וטנ םייניעה תוהכ םישנה .תוריהב םייניע
באכל תושיגר רתוי ויה ולא םישנ .הרקי רתויב ערהש היפיצו
.ךכ בקע ןואכידל וטנו םיבאכ רתוי ושח ,םוחמ האצותכ

33rd Ann. Scientific Meeting (APS) American Pain Soc.


2014 ינוי
םשרמ יפל םיבאכ-יככשממ התומתב הדח הילע
תיטמרד הילע אצמ הדנק קביווק McGill University-ב רקחמ
יפל םיבאכ-יככשמב שומישמ האצותכ תוומה ירקמ רפסמב
.ב"הראבו הדנקב ,(Prescription Painkillers) םשרמ
שומישב הרושקה התומתל םינוש םימרוג 17 ואצמ םירקוחה
ולאכ ,םיקזח םיבאכ-יככשמב שומיש ומכ ,םיבאכ-יככשמב
(Oxycontin) ןיטנוקיסקוא ומכ ,ךשוממ הלועפ חווט ילעב
.םינוש םיבאכ-יככשמ בולישו (Methadone) ןודתמו

McGill University


2014 טסוגוא
באכל תושיגר לע ןינוטורסה תעפשה
רשא Champalimaud Neuroscience Programme-ב רקחמ
הניטקמ חומב ןינוטורסה תמרב הילע יכ הליג םירבכעב ךרענ
.(Sensitivity to Pain) באכל תושיגרה תא

םוחתב תברועמה הלוקלומ אוה (Serotonin) ןינוטורס
הנישב הטילשמ לחה ,חומב תויצקנופ לש בחר
הטילשל דעו (ןילנרדארונו ןימפודה םע דחי) ןובאיתבו
תשגרהל םרות אוה .תובכרומ תוישגר תויוגהנתהב
רפסמו (Happiness) רשואו (Well Being) החוור
ותומכ תלדגה ידי-לע תולעופ ןואכיד דגנ תופורת
ןינוטורסה ןילנרדארונוהו ןימאפודה םע דחי .חומב
.םיבאכה ךוכיש לעו ןובאיתה לע עיפשמ

PLoS One


2014 רבוטקוא
תורחא תורכממ תופורתמ רתוי תנכוסמ ןודוקיסקוא
University of Michigan-ב ךרענ רשא תודלוחב רקחמ
,םיבאכ ךוכישל תשמשמ רשא ,הפורתה יכ אצמ ב"הרא
,(OxyContin) ןיטנוקיסקוא = (Oxycodone) ןודוקיסקוא
םירושקה םייונישל חומב םורגל הלולעו דחוימב הקזח
,םויפרומל האוושהב ,וז הפורת .(Addiction) תורכמתהל
,ןימפוד רטימסנרטוריונה תמרב דאמ הלודג הילעל תמרוג
.חומב ,היצביטומלו לומגל רושקה
תמועל ,םויפרומה ידי-לע תמרגנה ןימפודה תמרב הילעה
.תחא הקד דע ,רצק ןמז קרפל ךא ,הלודג םנמוא איה ,תאז

ScienceLine


2015 יאמ
2 םיבאכו העורג הניש
היגברונ ןגרב Norwegian Institute of Public Health ירקוח
הניש תויעבו הניש-ידודנמ בלושמב םילבוסה םישנא יכ םיחוודמ
באכל תודימעה תעפשה .באכל תושיגר רתי ילעב םניה תורחא
םיינורכ םיבאכמו הניש-ידודנמ םילבוסה ולאב דחוימב הקזח
הלעמל ופתתשה רקחמב .תויעבה יתשב לפטל שי םהבו
תליבט ןחבמב הקדבנ באכל םתודימעש םירגובמ 10,400-מ
.(Cold Pressor Test) חרק-ימב םיידיה

PAIN


2015 יאמ
םיינורכ םיבאכב ןימפודה דיקפת
ורתיא ב"הרא ססקט סאלאד University of Texas-ב םירקוח
םירבכעב הרדישה-דומעו חומה ןיבש באכה תותוא לולסמ תא
באכ התיחפמ ןימפוד םיליכמה םיאת תצובק תקחרה יכ וליגו
רוזעל יושע הז יוליג .יביטקלס ןפואב (Chronic Pain) ינורכ
.באכ דגנ תושדח תופורת לש ןחותיפב

University of Texas, Dallas


2015 יאמ
ףוגה יבאכ לע הליקמ םינוי תבאשמ
םינוי תבאשמ וחתיפ הידבש Karolinska Institute ירקוח
רשא תינגרוא הקינורטקלאמ היונבה הנטק (Ion Pump)
יבצע באכמ תולבוסה תודלוח יבאכ לקהל תלגוסמ
היהית וז הבאשמ םירקוחה ירבדל .רומח (Nerve Pain)
הבאשמה .םינש 10 דע 5 ךותב ינילק שומישל הנכומ
.ףוגב לתשומה בל-בצוקל המודב תלעופ

Science Advances


2015 טסוגוא
חותינ רחאל תודרחו באכ התיחפמ הקיסומ
םילפוטמש ואצמ הינטירב Brunel University-ב םירקוח
וניזאה םה וירחאו וכלהמב ,וינפל רשא ,יחותינ ךילה ורבעש
האוושהב תודרחו םיבאכ תוחפ ,ךכל תודוה ,ווח הקיסומל
םירקחמ 72 וחתינ םירקוחה .הקיסומל וניזאה אלש ולאל
םילפוטמ 7,000-כ ופתתשה םהב םירקובמ םייארקא
.חותינ ורבעש

The Lancet


2015 טסוגוא
םיריעז בהז תוטומ תרזעב שקיע באכ תלקה
Kyoto Uni.'s Inst. for Integrated Cell-Material ירקוח
תוטומ הב השידח הקינכט וחתיפ ןפי (iCeMS) Sciences
תוטומ-וננב רבודמ .באכה ינטלוקב םידקמתמ םיריעז בהז
רטמוננ 100-ל 1 ןיב בחורו לדוגב (Gold Nanorods) בהזמ
עודיו ,ףוגב ןמוש ריבעמכ שמשמ רשא דחוימ ןובלח םע
תוטומל רשפאמ רבדה .(Lipoprotein) ןיאטורפופיל םשב
ינטלוק ילעב בצע יאת ימורקל תוליעיב רבחתהל םיריעזה
לג ךרואב רואב םינרקומ ולא תוטומ .TRPV1 םייורקה באכ
ךכב ליעפהלו םמחתהל םהל םרוגה םודא-ארפניאל בורקה
.הנרבממה ךרד ןדיס ינוי תמירז רשפאלו באכה ינטלוק תא
םתושיגר תנטקהל ףוסבל תמרוג וז תכשוממ תוליעפ
םירשפאמ ףוגב םיראשנה תוטומ-וננה .באכה תלקהל ךכבו
.ךרוצה יפל בושו בוש וז הלועפ לע רוזחל

Angewandte Chemie International Edition


2015 רבוטקוא
םיבאכ-יככשמב שומיש תיחפמו באכ לקמ ךומנ ןונימב ןימטק
הטנלטא Emory University School of Medicine ירקוח
םיבאכה-יככשמל ןימטק הפורתה תפסוה יכ םיחוודמ ב"הרא
האיבמ ,באכב הטילש םשל ,םוריח תוקלחמב םישמשמה
םיבאכה יככשמ לש םינונימה תנטקהל ,םיבאכה תומרב הדיריל
.םהב שומישה תורידת תנטקהלו

תשמשמה תיטתניס תבוכרת איה (Ketamine) ןימטק
םיבאכ-תככשמ הפורתכ ,העגרה םשל ,המדרה-םסכ
.ןורכיזה ןדבואלו תויזהל םרוג ןימטקה .ןואכיד דגונו
ותוליעפש רחאל תושחרתמה ,ולש יאוולה תועפות ןיב
ירירש דער ,םד-ץחל רתי ,לובליב םילולכ ,תככוש
.(Psychosis ) הזוכיספו

American College of Emergency Physicians (ACEP)
2015 Scientific Assembly


2015 רבמבונ
םייחה-תוכיאו דוקפיתה רופישב דקמתהל ינורכ באכב לופיט לע
ב"הרא University of Washington-ב םיבאכל םיחמומ ירבדל
דוקפיתה רופישב דקמתהל םיינורכ םיבאכמ םילבוסל עויסה לע
באכה תתחפהב תודקמתה .םיבאכה תתחפהב אלו םייחה-תוכיאו
המלסהל ,םיבאכ-יככשמל םימשרמ לש רתי תאצוהל האיבמ
דקמתהל לופיטה לע .םילפוטמה לש ןוכיס רתילו םינונימה תומרב
תודקמתהה תטסהבו הדובעבו תיבב דקפתל םתלוכי רופישב
.םאתהב ונתניש םילופיטל תודוה ,םייחה ךשמהל באכהמ

New England Journal of Medicine


2015 רבמצד
םידליב םיינורכ םיבאכ דגנ הרוטקנופוקא
Rush University Medical Center-ב תיניס האופרל תיחמומ
תועצמאב םידליב םיינורכ םיבאכב לופיט יכ תעבוק ב"הרא וגקיש
.חוטבו ליעי אוה הרוטקנופוקא/יניס רוקיד
רדעיה ללגב דחוימ רגתא הווהמ םידליב םיינורכ םיבאכב לופיטה
ללגבו ולא םידליל תומיאתמה תופורת לש ןתוליעי יבגל עדימ
תוכלשהל ששחמו םתחימצ תפוקתב םידליה לש םתועיגפ
20 דע 7 ינב םירגבתמו םידלי 55 ופתתשה רקחמב .חווט-תוכורא
רוקידב לופיט לביק םהמ דחא לכ .םיינורכ םיבאכמ םילבוס רשא
.תישיא ול םאתומה

Alternative and Complementary Therapies