הרדגה
.ומויק םשל הנוזת ירמוחו ןצמח לש תדמתמ הקפסאל קוקז חומה
רשא םיקרועה ךרד רבועה םדה-רוזחמ תועצמאב תישענ וז הקפסא
ותאצותש ץבש העמשמ וז הקפסאב הקספה .חומה לא םיעיגמ
.ועגפנש חומה ירוזיא םיארחא םהל םינוש םידוקפית תקספה איה
 
ץבשה יגוס ינש
םסוח םד-שירק רשאכ שחרתמ (Ischemic Stroke) ימכסיא ץבש
.םישישקב בורל עגופו רתויב חיכש הז ץבש .םדה רבעמ תא  
ףלוד חומב םד-ילכשכ הרוק (Hemorrhagic Stroke) םמדמ ץבש
הלולע ךכל תוביסה תחא .ביבס המקירה לא ףטשנ םדהו עקבנ וא  
ןמיס לכ אלל עקבתמו חפנתמה קרוע :(Aneurysm) תצרפמ תויהל  
.םדקומ הרהזא  

...ץבש ינימו שחול ץבש ואר
 
ןוכיס תוצובק
...הטילשב םניאש ןוכיס ימרוג 2 שי ץבשל
.55 ליג רחאל םישחרתמ םיצבשה תיברמ :ליגה םרוג .1
.ץבשב הקל רשא בורק החפשמ-ןב :תיתחפשמ הירוטסיה .2

...הטילש שי םהילע ,םיפסונ ןוכיס ימרוגו
םדב ההובג םינמוש תמר
...(Dyslipidemia)   
.ההובג לורטסלוכ תמר  
.ההובג םידירצילגירט תמר  
.םד-ץחל רתי
.רידס יתלב בל בצק
.םיקרועה תשרט
.תרכוס
.(Smoking) ןושיע
 
הרהזא ינמיס

.ץבשל הרהזא ינמיס םנשי תובורק םיתיעל
...אפורל דיימ ונפ םיאבה םינמיסהמ רתוי וא דחא תעפוה םע
ודיצב וא עורזב ,לגרב ,םינפב השוחת רדעה וא תימואתפ השלוח
.ףוגה לש דחאה  
רבדהשכ דחוימב ,הייארה רשוכ לש תימואתפ תוממעתה וא ןדבוא
.תחא ןיעב הרוק  
.רוביד ןיבהל וא רבדל תימואתפ תלוכי יא
באכ וא תוליפנ וא תוביצי יא ,תרבסומ הניאש תימואתפ תרוחרחס
.רבסומ יתלב ימואתפ שאר  

ףקתה הז היה ,םייתעש דע העש ךות ,ףלח םינמיסהמ דחא םא
.ץבש ינימ הנוכמה ,(Transient Ischemic Attack/TIA) ינמז ימכסיא
!ץבש תויהל לולע רבדה תועש 24 םיכשמנ ולא םינמיס םא
 
ןוחביא
ךרוצ שי ,ולא תועפותל תרחא הביס לכ וא חומב לודיג לולשל ידכ
...תוקידב רפסמב
.(תועורזה יתשב םיתיעל) םד-ץחל תקידב
.בל קפוד בצק תקידב
.דיהו םייניעה ןיב הייצנידרואוק ומכ ,ירוטומה רשוכה תקידב
.החיש ידכ ךות ,תילטנמה תונריעה תעיבק

...ומכ ,רתוי תומכחותמ תוקידב וכירצי הקידבה תואצותש ןכתי
םיקיודמ םירישכמ םה ולא .MRI וא CT רישכמ תועצמאב הקירס

.ןגטנר רישכממ רתוי  
(םירוגס תומוקממ דחפ) הייבופורטסולקמ םילבוסה םישנא תקידבל  
.קדבנה תמדרה רחאל הקידבה עצובת  
תא אדוול ודעונש תוקידב רפסמ ןנשי .חומב םדה-תמירז תוקידב
תידיאוטראק דנואסרטלוא תקידב ןהב ,חומב םדה-תמירז תוניקת  
שארה קרועב םדה-תמירז לילצ עמשנ הב (Carotid Ultrasound)  
דנואסרטלוא רישכמ תרזעב תעצובמ הקידבה .(Carotid Artery)  
םירותפכב שומיש ךות (Transcranial Ultrasound) יתלגלוג-ןיב  
(Angiography) היפרגויגנא תרזעבב וא תלוגלוגל םידמצומ רשא  
רחא בוקעל ןתינ ותרזעב ,םדל דחוימ רמוח קרזומ הב הליגר  
םדה-ילכ לע ץחלה תקידבו ןגטנר רישכמ תרזעב וא םדה-תמירז  
.םייניעב  םדה-ילכ לע ץחלה תקידבו ןגטנר רישכמ תרזעב וא  
.דועו לורטסלוכה תמר ,השירקה ימרוג םיקדבנ ןהב ,םד-תוקידב
,בלה לש דנואסרטלוא תקידב :(Echocardiogram) םרגוידרקוקא
,בל ירדחב הייעב וא םימותסש תייעב ומכ ,בלב םימרוג לולשל ידכ  
עיגהל ,םדב עונל םילולע םד-ישירק .השירק תויעבל םורגל תוילולעש  
.ץבשו המיסח וב םורגלו חומל  
 
ןוכיסב הלוחב לופיט
תלוכי תא תוניטקמה תופורת :םד-יללדמב (ךליאו התעמ) לפוטי הלוחה
.רזוח יחומ עוריאל ןוכיס ןיטקהל ידכ תאז ,םד-תשירק
םישיגרה םילוח ולפוטי ,םייעמהו הביקה תכרעמב םומידל ןוכיסה בקע
.תויפולח תופורתב ןיריפסאל
 
םימוטפיס
.ףירח ףקתה תובקעב הרכהה ןדבוא
,ירוחאה וקלח) ךרה ךחהמ קלח קותיש בקע ,תצמואמ המישנ
.(הפה גג לש ,ירירשה  
.םייחלהו הפה תלועפ ךות ,תוריהמ הפ תופישנ
רתוי לודגה ןושיאה .םלדוגב םיווש םניא (םיתיעל) םייניעה ינושיא
.חומב עוריאה היה וב דצב היהי  
םייניעה תיינפה ךות ,ףוגה לש דחאה ודיצב ללכ-ךרדב ,קותיש
.עוריאה דצל רבעמ  
.הכימס העיז
.ליגרהמ הכומנ ףוג תרוטרפמט
.רוביד תוערפה
.רתוי םייתגרדה םימוטפמיסל םורגי ,(םד-שירק) הזובמורט

לא הלוחה לש ותעגה תוריהמב יולת המלחהל וא רופישל יוכיסה
.ריהמ יאופר לופיט תלבק םשל םילוחה-תיב
םימייוסמ םירקמב .עוריאהמ תועש 3 ךות עצבתהל הלועפה לע
.ןכמ רחאל תועש 6 דע םג ירשפא רבדה
 
חומה לע ץבשה תעפשה
...םיירקיע םיביכרמ 3-מ יונב חומה
,ינמיהו ילאמשה :םיאצח ינשמ בכרומה ,(Cerebrum) לודגה חומה .1
.חומה חפנ תיברמ תא םיספותה  
.חומה עזג ירוחאמ אצמנה הנבמ :(Cerebellum) ןטקה חומה .2
רשוקמו חומה לש ךומנה וקלחב אצמנה (Brain Stem) חומה עזג .3
.הרדישה דומע לא  

ץבשה ידי-לע עגפיהל םילולעש חומה ירוזיא

חומה קרוע קפסמ ול רוזיאה אוה ץבשה ידי-לע רתויב עגפנה רוזיאה
הפשו רוביד תויעב תורצונ םסחנ ילאמשה וקלח רשאכ .םד יזכרמה
.רוביד תויעב ןיא בורל ,םסחנ ינמיה וקלח רשאכו

םימוטפמיסעגפנה לודגה חומה רוזיא
.רורב וניא רובידה
.ןימיו לאמש דצ ןיב לובלב שי
,האירקו הביתכ יישק םנשי
.םיצפח תומשב האירקו בושיח
Wernicke רוזיא
(יזכרמה הפשה רוזיא)
.הביתכ םימעפלו רוביד יישק
לגרב הייצנידרואוקה דוביא
.םיינמיה עורזבו
(רוביד) Broca רוזיא
תילאמשה הנואה ןפוד
עורזהו לגרה לש םקותיש
.ינמיה םינפה דצו םיינמיה
םירביאהו םינפה ירוזיא
,תירוטומה חומה תפילק לש
חומה לש לאמש דצב
תינמיה עורזב השוחת רסוח
.ינמיה דצה םינפו
עורזהו םינפה ירוזיא
תישוחה חומה תפילק לש
ינמיה הייארה הדש ןדבוא
.םייניעה יתשב
יטפואה רוזיאה

אפרמ-יחמצ
 
םירחא רזע יעצמא
.םיגד ןמש
 
תוצלמה
.תוומל םורגל הלולע הייהשה .ידיימ יאופר לופיטל וגאד
.ליעוהל יושע ריהמ לופיט

תושדח
...4 ...3 ...2 ...1 תושדח