6 תושדח - ןוירה

תינוירה תרכוסו םזילובטמ
תילופ הצמוח ינפמ ששחה
םירבג תורקעו םיבאכ יככשמ
םידליב המתסאו לומטצרפ
םזיטואו םיפוכת תונוירה
םימומו םויפוא ייומד
ןואד תנומסתל םד-תקידב
בל-ימגפו ןוירהב ןושיע
טקש קוניתו B12 ןימטיו
הדיל לקשמו יביספ ןושיע
בלל ןוירהב תינפוג תוליעפ
רופישל ירטאירב חותינ
ןוירהב םדקומ רתי תנמשה
דולייב DNA-ו ןוירה תנוזת
תואצות הזוח ןוירה תלער
םיקיזמ יריבדמב ןוכיסה
ןוירהב ןואכידל היפרתוטופ
טלשנ יתלב דליו סרטס
רבועב DNA הנשמ ןושיע
הרמ סיכ תלחמו תומימחפ
הדיל לקשמו םיקיזמ יריבדמ
םימומו SSRI תופורת
הצופנ תשרט םע ןוירהה
ןושיעל םירושק םימומ
ןוירהו םייכינח תלחמ
ןוסיחה תכרעמו DHA
המתסאו יטנגמורטקלא הדש
קוניתה וימ יוליגל הקידב
רבועה תוחתפתו םאה ןמוש
הרומח המתסאו ןושיע
הלפהב ןכסמ ןפורפוביא
המתסאו רחואמ גפ תדיל
גפ תדילו םאב תרכוס
המתסאו ןמוש-לד טרוגוי
הצופנ תשרטו ןוירהב בלח
ןואכיד דגנ הרוטקנופוקא
קוניתהו ןואכיד ידגונ
ןוירהב לקשמב תזרפומ הילע
תמדקומ הדילו ןוירהב ןושיע
הנמשהו ןוירהב הקיטויבורפ
המתסאל ןוכיסו תילופ הצמוח
E ןימטיו טועימו המתסא
יתכתמ לתשמ םורכו טלבוק
הדיל רחאל תילאנא הטילש-יא
ןוירהב ןימטיו-יטלומ
דש ןטרס תרזחמ ןגמ ןוירה
םד-ץחלו םיטנדיסקוא-יטנא
הדילב לקשמו תינפוג תוליעפ
תויביטקארפיהו תילופ הצמוח
שמשה תנירקו הצופנ תשרט
החפשמב רקוב תוליחב
הדילב םיבאכו הרוטקנופוקא
ןוירה ינוכיס ןיטקמ D ןימטיו
יתאיר דוקפיתו םאל A ןימטיו
לקשמב הדיריו הטעומ תפסות
הימקיולו ןוירהב לוהוכלא
תעפשו ריהמ בל בצק תוליחב
רבועה ךרואו ןוירהב ןיאפק
ןוירה תלער דגנ ןיריפסא
ןוירה ןמזב תירופלוו הצמוח
בל-תלחמו לקשמב היילע
םימואתו לקשמב הנטק הילע
המזקא תמצמצמ הקיטויבורפ
D ןימטיו תליטנ תבוח
סיזוניגוו D ןימטיוב רוסחמ
ADHD-ו ןינוטורסב רוסחמ
החוטב ןוירהב ןיאפק תכירצ
ןוירהל ליעומ וניא DHA
הקיזמ הניא הלק הייתש


...רקוב תוליחבו ןוירה ואר
 
2010 ראורבפ
דוליב הצופנ תשרטל ןוכיס הניטקמ ןוירהב בלח תייתש
ןוירהה ךשמב (D ןימטיו לש הלודג תומכ ליכמה) בלח תותושה םישנ
.ותורגבב הצופנ תשרט חתפי ןקוניתש ןוכיס ךכב ןיטקהל תויושע

,ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health-ב ,רקחמב
.ןוירהה ןמזב ןתנוזת בכרה יבגל ורקחות רשא םישנ 35,000-כ ופתתשה
רועישב תחפומ ןוכיסב ואצמנ םויב בלח תוסוכ 4 ותשש םישנל תונב
.שדוחב בלח תוסוכ 3-מ תוחפ ותשש םישנל תונב תמועל הלחמל 56%

American Academy of Neurology 62nd Annual Meeting
in Toronto


2010 ראורבפ
תורה םישנב ןואכיד דגנ הרוטקנופוקא
...ירקוח


2010 ראורבפ
קוניתה לע ןואכיד ידגונ תעפשה
...םירקוח


2010 ראורבפ
תינוירה תרכוסו ןוירהה ךלהמב לקשמב תזרפומ הילע
ב"הרא הינרופילק Kaiser Permanente Medical Group-ב םירקוח
עברה ךלהמב השאה לקשמב תזרפומ הילע ןיב רשק םייק יכ םיריהזמ
.םייחב רתוי רחואמ תינוירה תרכוסל ןוכיסב לודיגו ןוירהל ןושארה
ושמישש םישנ 800-ו תינוירה תרכוס םע םישנ 345 ופתתשה רקחמב
.תרוקיב תצובקככ
הווהמו תונמש םישנ ברקב דחוימב קזח הז רשק יכ םינייצמ םירקוחה
.תונשל ןתינ ותוא עיפשמ םרוג

Gynecology & Obstetrics


2010 ראורבפ
(גפ) תמדקומ הדילב ןכסמ ןוירהה ןמזב ןושיע
Vanderbilt Uni. Medical Center Insti. for Global Health ירקוח
תמדקומ הדילל ןוכיס לידגמ ןוירהה תעב ןושיעש םירסומ ב"הרא ליוושנ
.28%-כב (תויאופר ןניאש תוביסמ) תינטנופס
תודיל 1,219,159-ל םיסחייתמה םינותנ ודמעוה םירקוחה לש םתושרל
.2005-ו 1989 םינשה ןיב ועראש ב"הרא ירוזימ תנידמב דיחי

Preventive Medicine 2010: the Annual Meeting of
the American College of Preventive Medicine


2010 ראורבפ
אצאצב רתי תנמשהו ןוירהב הקיטויבורפ
...השיא


2010 סרמ
דולייב המתסאב תנכסמ ןוירהב השאל תילופ הצמוח
...רקחמ


2010 סרמ
ןוירהה ןמזב E ןימטיו טועימו המתסא
...תוהמיא


2010 סרמ
יתכתמ ךרי לתש תלעב ומיאש אצאצב םורכו טלבוק
ךרי לתשו אצאצה םדב םורכו טלבוק לש תוהובג תומר ןיב רשק ונשי
.םאב (Metal-On-Metal Hip Prostheses) תכתמ-לע-תכתמ יושעה
םיריהזמ ב"הרא וגקיש Rush University Medical Center ירקוח
.טלבוקל םייחה תנכסמ הפישחה בקע לתשה תפלחה תא לוקשל שיש

American Academy of Orthopedic Surgeons annual meeting
in New Orleans


2010 סרמ
הדיל רחאל תילאנא הטילש-יא
יכ םיחוודמ ב"הרא יטיס קייל טלוס University of Utah-ב םירקוח
ךשמיהל הלולע (הדיל רחאל תרצונה) תעבטה-יפ רירשב הטילש-יא
.הקוניתל גואדל התלוכיבו השיאה ייח תוכיאב עוגפלו הירחא םייתנש
תכשמנ ,האוצ תטילפבו ינוצר יתלב םיזג רורחישב תאטבתמה ,וז הייעב
.םישנ 1,247 ופתתשה הריקסב .הדילה רחאל םישדוח 6 דע 3 בורל

Gynecology & Obstetrics


2010 סרמ
דוליה תואירב תא םירפשמ ןוירהה ןמזב ןימטיו-יטלומ
ב"הרא Boston University ירקוח וכרעש םימדוק םירקחמ תריקס
ךשמב ןימטיו-יטלומ ףסות לש תימוי הליטנ יכ האצמ םישנ 2,331 ברקב
לקשמה תא לידגהלו םחרב קוניתה תוחתפתה תא רפשל היושע ןוירהה
הז אצממ .ףסות הלטנ אל ומיאש קונית תמועל םרגוליק יצחכב הדילב
.יאקירמא-ורפא אצוממ םישנ יבגל קר ןוכנ אצמנ

Annals of Epidemiology


2010 סרמ
דש ןטרס תרזח ינפמ ןגמ ןוירה
European Breast Cancer Conference-ב וגצוהש םירקחמל םאתהב
תלדגה אלל תדלל תולוכי דש ןטרס ןיגב ולפוט רשא םישנ דרפס הנולצרב
.םירקחמ 14 וללכנ הריקסב .דשה ןטרס ללגב תוומל ןוכיסה

,דש ןטרס תולוח 18,059 ופתתשה םהב ,םירקחמ יאצממל םאתהב
הלחמה בושל םימרוג םניא ןוירהה ללגב םימרגנה םיילנומרוה םייוניש
תודרושל האוושהב 42%-ב התומתל ןוכיסה תא השעמל ןיטקמ ןוירההו
.ןוירהל וסנכנ אלש דש ןטרסמ

U.S. National Cancer Institute


2010 לירפא
ןוירהב םד-ץחל רתי םיענומ םניא םיטנדיסקוא-יטנא
הניטקמ הניא ןוירהה לש םדקומ בלשב E ןימטיוו C ןימטיו יפסות תליטנ
.ןוירה תלערל םינימסתה דחא הווהמ רשא םד-ץחל רתיל ןוכיס
תאז וקדב ב"הרא US National Institutes of Health-ב םירקוח
םינונימ יכ ולעה םינטק םירקחמ רפסמש רחאל ,םישנ 10,000-מ רתויב
.ךכל םיליעומ E ןימטיוו C ןימטיו לש םיהובג

New England Journal of Medicine


2010 לירפא
הדילב לקשמ הניטקמ תינפוג תוליעפ
תיבוריא תינפוג תוליעפש וליג דנליז-וינ University of Aucklan ירקוח
םהירבדל .ןותמ ןפואב דולייה לקשמ תא הניטקמ ןוירהה ךשמב הרידס
םורגל דיתע רשא דולייה לש הובג לקשמ ענומ אוהש ןוויכ ליעומ רבדה
תואירב םישנ 84 ופתתשה רקחמב .וייחב רתוי רחואמ רתי תנמשהל ול
.הנושארה הדילה םהל התייה וזש

Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology


2010 לירפא
תויביטקארפיהל םרוג תילופ הצמוח טועימ
לשב ןוירהה לש םדקומ בלשב עגפיהל היושע דליה לש וחומ תוחתפתה
תויהל ול םורגלו ןוירהה ןמזב השיאה םדב תילופ הצמוח לש הכומנ המר
.יביטקארפיה
Institute of Child Health's Uni. College of London-ב ,רקחמב
,ןהידלי םע תוהמיא 100 ופתתשה ,םינש 9-ל בורק ךשמנ רשא ,הינטירב
.רקחמה ןמז לכ ךשמב םירקוחה ורטינ םתוא

Child Psychology and Psychiatry


2010 לירפא
ןוירהב לוגס-הרטלוא תנירקל הפישחל הרושק הצופנ תשרט
Australian National University-מ םיילרטסוא םירקוח לש םהירבדל
הב הפוקת ,רבמצד-רבמבונ םישדוחב ודלונ רשא םיילרטסוא תוקונית
הצופנ תשרטב תוקלל ןוכיס רתיב םייוצמ ,תיסחי הכומנ שמשה תנירק
.ההובג הנירקה הב הפוקת ,ינוי-יאמ םישדוחב ודלונש ולא תמועל
.ינופצה ץראה רודכ יצחב וכרענש תוקידבב ואצמנ תוכופה תואצות
.שמשל הפישחב יולתה D ןימטיול ולא םינותנ םיסחיימ םירקוחה

BMJ


2010 לירפא
יתחפשמ ןיינע םה רקוב תוליחב
ורקס רשא ,היגברונ Norwegian Institute of Public Health ירקוח
הלבס ןמיא רשא םישנ יכ ואצמ ,תודיל ןוילימ ינשל םיסחייתמה םינותנ
הבוגת ןה םג חתפל 3 יפ הובגה ןוכיסב תונותנ תושק רקוב תוליחבמ
תואקהו תוליחב ווחש םישנב ודקמתה םירקוחה .ןוירהב ןתויהב המוד
תושק תואקה הנוכמ רשא העפות ,ןנוירהל 22-ה עובשל ןעיגה ינפל
.(Hyperemesis Gravidarum)

BMJ


2010 לירפא
הדילב םיבאכ דגנ הליעומ הניא הרוטקנופוקא
יכ אצמ ,תימורדה האירוק לואס Kyung Hee University-ב רקחמ
.(Labor Pain) הדיל יבאכ לע הלקהב תרזוע הניא הרוטקנופוקא
,םישנ 2,038 ופתתשה םהב םימדוק םייערא םירקחמ 10 ורקס םירקוחה
לפוט רחאה ןקלחו דבלב הרוטקנופוקא תועצמאב ולפוט ןקלח רשא
.םיבאכ יככשמ םע בולישב הרוטקנופוקאב

BJOG: An Int. Journal of Obstetrics and Gynaecology


2010 יאמ
ןוירה ינוכיס ןיטקמ D ןימטיו
יכוביסל ןוכיס תוניטקמ הובג ןונימב D ןימטיו ףסות תולטונ רשא םישנ
םיצילממ ךכיפל .(גפ) תמדקומ הדילו תינוירה תרכוס הז ללכב ,ןוירה
.D ןימטיו לש תוימואלניב 'חי 4,000 ןב ימוי ןונימ לע םירקוחה
,Medical Uni. of South Carolina-ב רקחמב ופתתשהש ,םישנה
וניגפה אל ,ןוירהה לש ישילשהו ינשה שילשב ,םויב 'חי 4,000 ולטנ רשא
םישנ תמועל ןוירהל םירושקה םיכוביס תיצחמב ומצמיצ ןהו הייעב לכ
.םויב תוימואלניב 'חי 400 ולטנש

Pediatric Academic Societies annual meeting, Vancouver,
British Columbia


2010 יאמ
אצאצב יתאיר דוקפית רפשמ םאל A ןימטיו
םיחוודמ ב"הרא ןוטסוב Johns Hopkins School of Medicine ירקוח
,ןוירהה ןמזב ,וב רוסחממ תלבוסה היסולכואב ,A ןימטיו ףסות תליטנש
ןיטורק אטב ףסות .3%-כב אצאצה לש יתאירה דוקפיתה תא רפשל יושע
הייעב הווהמ A ןימטיו טועימ .ובצלפל האוושהב תלעות לכ הארה אל
.םלועה תונידממ 50%-ב
דע 9 ינב םיילאפנ םידלי 1,371-ב האירה ידוקפית תא וחתינ םירקוחה
.רקחמב הפתתשה ןמיאש 13

New England Journal of Medicine


2010 לירפא
ןוירהב תונמש םישנב לקשמב הדירי וא הטעומ תפסות
ב"הרא הינבליסנפ University of Pittsburgh-ב רקחמ יאצממ יפל
תצלמומ הניא ןוירהב םישנב לקשמ תדירי וא הטעומ לקשמ תפסות
.ילאודיבידניא ץועיי לבקל הנמש השיא לכ לע .ןוירהב םישנה תיברמל
.תודלומ תויעב אללו דיחי רבוע םע ןוירהב תונמש םשינ ופתתשה רקחמב

American Journal of Clinical Nutrition


2010 יאמ
הימקיולל אצאצה ןוכיס לידגמ ןוירהב לוהוכלא
תלחמ ץורפל ןוכיס תולידגמ ןוירהה ןמזב לוהוכלא תותוש רשא םישנ
(Acute Myeloid Leukemia/AML) הפירח תידיאולאימ הימקול
University of Minnesota ירקוח םיחוודמ תאז ,56%-ב אצאצב
.הרידנ הלחמב רבודמ יכ םיפיסומהו ב"הרא סילופאנימ

Prevention & Cancer Epidemiology, Biomarkers


2010 יאמ
תעפש לע עירתהל םילולע ןוירהב ריהמ בל בצקו תוליחב
סאלאד Uni. of Texas Southwestern Medical Center ירקוח
ישילשהו ינשה שילשב תוליחב יכ םירסומ ,םינותנ תריקס ךותמ ,ב"הרא
.תעפשל ןמיס תווהל םילולע (Tachycardia) ריהמ בל בצקו ןוירהל

Gynecology & Obstetrics


2010 יאמ
רבועה לש וכרואל הרושק ןוירהב ןיאפק תכירצ
וא 'חי 6 תכירצ יכ וליג Erasmus Medical Center-מ םידנלוה םירקוח
ןוירהב םויב (םינושה םהיגוס לע הת וא הפק תייתשמ) ןיאפק לש רתוי
.רבועה לש וכרוא לע תילילש העפשהל הרושק
רבוע ןיאפק יכ םינייצמ םירקוחה .ןוירהב םישנ 9,778 ופתתשה רקחמב
תכירצ יכ עודיו רבועה לע ךכב עיפשמ אוהש ךות הילישה תא תולקב
,(Miscarriage) תולפה לש רתוי ההובג תועראיהל םג הרושק ןיאפק
.לדג אל (גפ) תמדקומ הדילל ןוכיסה .התומתו הדילב ךומנ לקשמ

American Journal of Clinical Nutrition


2010 יאמ
ןוירה תלער דגנ ןוירהב ןיריפסא
...םישנ


2010 ינוי
ןוירה ןמזב תירופלוו הצמוחב שומישה
הפישח יכ םיחוודמ דנלוה University of Groningen-ב םירקוח
לופיטל תשמשמ רשא הפורת - (Valproic Acid) תירופלוו הצמוחל
דומע תריגס-יאל ןוכיס הלידגמ ןוירהל ןושארה שילשב - היספליפאב
סאידפסופיה ,(Cleft Palate) עוסש ךח ,(Spina Bifida) הרדישה
- (Polydactyly) היליטקדילופ ,- ןיפה הצקב םגפ - (Hypospadias)
הריגס - ליגרהמ תונוהב וא תועבצא רתויב ןייפאתמה הדיל םגפ
-ןיבה הציחמב םגפו (Craniosynostosis) שארב םי/רפת לש תמדקומ
שומיש-יאל האוושהב ,אצאצב (Atrial Septal Defect) תירודזורפ
.תורחא תופורתב שומיש וא תויטפליפא תופורתב
תירופלוו הצמוחל ופשחנ רשא ןוירהב םישנ 1,565 ופתתשה רקחמב
.םירומח םימגפ לש םירקמ 118 ויה ןהל ודלונש תוקוניתה ךותמו

The New England Journal of Medicine


2010 ינוי
אצאצב בל-תלחמו ןוירהה ךלהמב לקשמב תמזגומ היילע
לקשמה תפסות יהמ וקדב הינטירב University of Bristol-ב םירקוח
לקשמב אצאצה תא ןכסת אלש ךכ ,ןוירהב השיא רובע ,תילמיטפואה
םיכוביסב הדליו םאה תא ןכסת אלו (Low-Birth-Weight) ךומנ הדיל
.םהייח ךשמהב ואטבתי רשא
תומר תא םהב ודדמו םמיאו םיאצאצ 5,154 יבגל עדימ ופסא םירקוחה
לקשמב התלעש םאל םיאצאצ יכ ררבתה .םדה-ץחל תאו םדב םינמושה
ךרעה) ילוטסיס םד-ץחל רתיל ,הנמשהל ןוכיס רתיב ויה ץלמומל רבעמ
(Interleukin-6) 6 ןיקולרטניא לשו CRP לש תוהובג תומרל ,(הובגה
.HDL/בוטה לורטסלוכה לש תוכומנ תומרלו

Circulation


2010 ינוי
םימואת םע ןוירהב לקשמב ידמ הנטק הילע
Maternal-Fetal Medicine Associates of New York City ירקוח
ןוירהב תצלמומ רשא וזמ הנטק רשא לקשמ תפסות יכ ואצמ ב"הרא
.ךומנ תוקונית לקשמלו (גפ) תמדקומ הדילל ןוכיס הלידגמ םימואת םע

Gynecology & Obstetrics


2010 ינוי
תוטועפב המזקא תמצמצמ ןוירהב הקיטויבורפ
..תוהמיא


2010 ילוי
D ןימטיו לוטיל ןוירהב םישנ לע
University College London Institute of Child Health ירקוח
.D ןימטיו ףסות לוטיל ןוירהב םישנ לעש הנקסמל ועיגה הינטירב
ןדיס טועימ ןהב ,דוליב תולחמ רפסמל ןוכיס ןיטקמ ףסותה יכ אצמנ
.(Rickets) תככרו (Infantile Hypocalcaemia) םדב

British Journal of Nutrition


2010 רבוטקוא
קיתרנב יקדייח םוהיזל רושק D ןימטיוב רוסחמ
המר יכ ואצמ ב"הרא קרוי-וינ Columbia University-ב םירקוח
קיתרנב יקדייח םוהיזל הרושק ןוירהה ןמזב D ןימטיו לש ידמ הכומנ
חותינ תובקעב וז הנקסמל ועיגה םירקוחה .(Bacterial Vaginosis)
.םתושרל דמעוהש לודג םינותנ רגאמ לש

Gynecology & American Journal of Obstetrics


2010 רבוטקוא
תויביטקארפיהו בשק תערפהל ןוכיסו ןינוטורסב רוסחמ
ןינוטורס תמר יכ ואצמ University of Bergen-ב םיגברונ םירקוח
לידגהל הלולע ןוירהה תפוקתב השיא לש המדב הכומנ (Serotonin)
ADHD/תויביטקארפיהו בשק תערפהמ לובסי אצאצהש ךכל ןוכיס
.ךכל תורושקה תוגהנתה תויעבו

Archives of General Psychiatry


2010 רבוטקוא
תמדקומ הדילב תנכסמ הניא ןוירה ןמזב ןיאפק תכירצ
ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health-ב םירקוח ירבדל
רקחנ תמדקומ הדילו (הת וא הפק תייתשמ) ןיאפק תכירצ ןיב רשקה
.םעפ לכב תונוש ויה תונקסמהו םימעפ רפסמ רבעב
2010-ו 1966 ןיב וכרענש םימדוק םירקחמ לש בר רפסמ ללכש חותינ
םיינשה ןיב יתוהמ רשק ןיא יכ אצמ הז אשונב םירקחמ 324 וללכנ םהבו
.ןיאפקה ךרצנ ןוירהה לש בלש הזיאב הנשמ הז ןיאו

American Journal of Clinical Nutrition


2010 רבוטקוא
ןוירהל ליעומ וניא DHA
,ןוירהה ןמזב DHA גוסמ הקיטויבורפ יפסות לש םתליטנב תלעות ןיא
,ןוירהב םישנ 2,000 לעמ ופתתשה הב ,הקידבה .םויה דע בשחנש יפכ
הניא איה hf אצמנ .ג"מ 800 ןב ימוי ןונימב DHA ףסות יבגל התשענ
(Postpartum Depession) ןוירה רחאל ןואכידה תמר תא הדירומ
.אצאצב תינושלו תיביטנגוק תוחתפתה תרפשמ הניאו תוהמיאב

JAMA


2010 רבוטקוא
אצאצל הקיזמ הניא ןוירהה ןמזב הלק הייתש
אצמ אל הילרטסוא 'תרפ University of Western Australia-ב רקחמ
םידלומ םימומו ןוירהה ןמזב הנותמ דע הלק לוהוכלא תייתש ןיב רשק
הלידגמ ןוירהה ינפל הדבכ הייתש יכ אצמנ ,תאז םע .(Birth Defects)
.ךכל ןוכיס

Pediatrics


2010 רבוטקוא
תינוירה תרכוס הזוח ןוירהב ילובטמ בצמ
.תינוירה תרכוס לש התוחתפתה תא עבוק ןוירה ינפל ילובטמ סוטטס
Kaiser Permanente Division of Research-מ םירקוחה ירבדל
החגשהמ תלעות קיפת השיא יכ הלוע םיאצממהמ ב"הרא הינרופילק
ןמזב קר אלו ןוירהל התסינכ ינפל תוילובטמ תוגירח יוליגל תוקידבו
.תינוירה תרכוס עונמל ידכ ,ןוירהה
1,809 ודליש ,ןוירהה ינפל תרכוס םע םישנ 1,164 ופתתשה רקחמב
.רחא לודג רקחמב ופתתשה רשא ,2006-ו 1985 ןיב םייח תוקונית
םוצב ןילוסניא וללכ הלחמל ןוכיס רתי רותיאל וכרענש תוקידבה
םישנב דחוימב ,HDL-C תמרו םדב רכוס תמר ,(Fasting Insulin)
.תונמש

American Journal of Epidemiology


2010 רבמבונ
קדצומ וניא תילופ הצמוח ינפמ ששחה
תורבטצה תרצוי הניא ןוירפה ליגב םישנ ידי-לע תילופ הצמוח ףסות תליטנ
םינמרגה םירקוחה .רבועה ףוגב דוביע הרבע אל רשא תילופ הצמוח לש
םא לש תוגוז 24-בו ןוירהב םישנ 87-ב רובטה לבח לש םד תוקידב ועציב
.דלונה ךרהו

American Journal of Clinical Nutrition


2010 רבמבונ
םירבגב תורקעו ןוירהב םיבאכ יככשמ
...רקחמ


2010 רבמצד
םידליב המתסאו לומטצרפ
התפישח יכ םיחוודמ ב"הרא ודרולוק National Jewish Health ירקוח
תינפצפצ המישנל הרושק לומקא/לומטצרפ/ןפונימטצאל ןוירהב השיא לש
.(8.5 דע 6 ליגב) םתורגבתה תעב םידליב המתסאו (Wheezing)

,D ןימטיוב רוסחמ םיללוכ הז ןוכיס רתיל םימרות רשא םירחא םימרוג
.הקיטויביטנאב םאה שומישו תוירגיס ןשע ,םייתיב םיימיכ סוסיר ירמוח
ונייהד ,(Epigenetic Changes) םייטנגיפא םייונישל םירושק ולא לכ
.םינג לש םתלועפ תא םיקיספמ וא םיליעפמ םה

2010 International (WAO) World Allergy Organization
Scientific Conference


2011 ראוני
םזיטואל ןוכיס רתיו םיפוכת תונוירה
ודלונש םידלי יכ םיחוודמ ב"הרא קרוי-וינ Columbia University ירקוח
.(Autism) םזיטוא חתפל ןוכיס רתיב םייוצמ תונוירהה ןיב ןטק חוורמ ךות
םלועל ואוב זאמ םישדוח 12-מ תוחפ ךות ינש דליכ םלועל ואבש םידלי
רשא םידלי תמועל םזיטואל 3 יפ ןוכיס רתיב םינותנ ןושארה דליה לש
םישדוח 24-ל 12 ןיב ודלונש םידליו רתוי רחואמ רתוי וא םינש 3 ודלונ
ודלונש ולא תמועל םזיטואל 2 יפ ןוכיס רתיב ויה ןושארה דליה רחאל
.רתוי רחואמ רתוי וא םינש 3
ודלונש םידלי 662,730 ופתתשה ,2002 דע 1992-מ ךשמנש, רקחמב
.החפשמב ינש דליכ

Pediatrics


2011 סרמ
םידלומ םימומו ןוירהב םויפוא ייומד םירמוחב שומיש
ב"הראב (CDC) ןתעינמו תולחמ תרקבל זכרמב ךרענש רקחמ יפל
םירמוח - (Opioid) םידויפוא גוסמ םיבאכ יככשמב תולפוטמ רשא םישנ
3 יפ דע ןוכיס רתיב תונותנ ,ןוירהה לש םדקומ בלשב - םויפרומ ייומד
רדחב תוחתפתה-תת תנומסת םהב ,(Birth Defects) םידלומ םימומל
יבבל םגפ - (Hypoplastic Left Heart Syndrome) ילאמשה בלה
הרדישה דומע תריגס-יא ,בלה תציחמב םימגפ ,רתויב םייטירקהמ
.(Gastroschisis) ןטבה ןפודב דלומ עסשו (Spina Bifida)

American Journal of Obstetrics and Gynecology


2011 סרמ
ןואד תנומסת רותיאל םד-תקידב
ךלהמב (Down's Syndrome) ןואד תנומסת רותיאל ,השידח םד-תקידב
ןתינ םויכ .תינשלופ יתלבו רתוי תקיודמ ,רתוי החוטב תויהל היושע ,ןוירהה
הילשהמ המיגד תלטינ וב ינשלופ ךילהב ןוירה ןמזב ןואד תנומסת ןחבאל
.(Placenta)
וחתיפ ןיסירפק Cyprus Institute of Neurology and Genetics ירקוח
.םאה םד תמיגד ךות הטושפ םד-תקידב

Nature Medicine


2011 סרמ
דולייב בל-ימגפו ןוירהב ןושיע
השיא Baltimore-Washington Infant Study חותינ/רקחמל םאתהב
בל תולחמל ןוכיס ךכ לידגהל הלולע ןוירהה לש ןושארה שילשב תנשעמה
.דוליב (Congenital Heart Defects) תודלומ
תצובק תא וויה רשא םיפסונ םידלי 3,435-ו םידלי 2,525 וללכנ חותינב
השיא לעש איה ,םירקוחה ירבדל ,ךכמ תשקבתמה הנקסמה .הרקבה
.ןשעל קיספהל ,תורהל תדתעתמ רשא ,תנשעמ

Pediatrics


2011 סרמ
רתוי םיטקש תוקונית םשל ןוירהב B12 ןימטיו
ןוירהל ןושארה שילשה ךשמב B12 ןימטיוב רישע קייטס תולכואה םישנ
ירקוח לש םתנקסמ וז ,תוחפ הכובה קוניתל תוריבסה תא 8 יפ תולידגמ
.דנלוה Public Health Service
3,000-ל בורק לש ןמדב B12 ןימטיו תומכ תא םירקוחה ודדמ ךשמהב
ךשמהבו ןוירהה ינפל םישדוח 3 הכרענ רשא ןמיע השיגפב ןוירהב םישנ
.יכבה ןמז ךשמ תאו ודלונש תוקוניתה יכב תופיכת תא וקדב םה

Early Human Development


2011 סרמ
ךומנ הדיל לקשמו יביספ ןושיע
ךשמנש רקחמב ,הדנק זנו'ג טנס Memorial University in-ב םירקוח
םישנ יכ הלעה תונשעמ ןניאש ןוירהב םישנ 11,852 ופתתשה ובו םינש 8
ךשמב (םירחא םישנא ןושיע) יביספ ןשעל תופשחנ רשאו תונשעמ ןניאש
וא (Stillborn) תמ קונית לש ותדילל ןוכיס תוליפכמ רשאמ רתוי ןוירהה
הובג רועישל םג הרושק האצמנ וז הפישח .דורי הדיל לקשמב קוניתל
.(Bacterial Sepsis) יקדייח םד-חלא לש רתוי

BJOG: An Int. Journal of Obstetrics and Gynaecology


2011 לירפא
קוניתה לש ובלל הבוט ןוירהב תינפוג תוליעפ
Kansas City University of Medicine and Biosciences ירקוח
ינפוג רשוכ תולעב םישנש וליג ,םישנ 61 ופתתשה וב רקחמב ,ב"הרא
.הבוט בל תואירב לעב תויהל קוניתה ייוכיס תא תולידגמ ןוירהה ךשמב
םאה לש בלה דוקפית תא ןוירהה ךלהמב םימעפ רפסמ ורטינ םירקוחה
.קוניתה לשו םאה
רתוי ךומנ היה ינפוגה ןרשוכ לע ורמשש םישנל תוקונית לש בלה בצק
.הדילה רחאל שדוח םג היה ךכו

Experimental Biology 2011 meeting


2011 לירפא
ןוירהה תואצות רופישל ירטאירב חותינ
תויושע ןהלש ןושארה ןוירהה ינפל ירטאירב חותינ תורבועה תונמש םישנ
תאז ,ידמ לודג וניאש אצאצ ןהל דלוויש ךכב הדילה תואצות תא רפשל
.הידבש Linkoping University-ב םירקוח לש םהירבדל
ןיב ודלי רשא םישנ ןוילמ יצחל בורקל וסחייתהש םינותנ וחתינ םירקוחה
התוא ורבע הדילה רחאל הז חותינ ורבע רשא םישנ .1983-ו 1973 םינשה
.יוצרהמ םילודג ויה םידליהו (Cesarean Section) ירסיק חותינב בורל

American Journal of Obstetrics and Gynecology


2011 לירפא
טועפה וא רבועה תומו ןוירהב םדקומ רתי תנמשה
בלשב רתי תנמשה יכ םיחוודמ הינטירב Newcastle University ירקוח
תולת אלל ,טועפה וא רבועה תומל ץימא רשק הרושק ןוירהה לש םדקומ
.(Pregestational Diabetes) תינוירה םדק תרכוסו תודלומ תוגירחב
,23 אוה ,האצאצ רובע ,השיאל תילאידיאה ףוג תסמ סקדניא םהירבדל
םינותנב ורזענ םירקוחה .תאז ששאל ידכ םיפסונ םירקחמ םישורד ךא
.םילוח-יתב 5-ב 2005-ו 2003 םינשב דיחי אצאצ לש תונוירה 40,932 יבגל

Human Reproduction


2011 לירפא
דולייה לש DNA-ה תא הנשמ ןוירהב הנוזת
הינטירב University of Southampton ירקוח תושארב ימואלניב רקחמ
אצאצה לש DNA-ה תא תונשל היושע ןוירהה ןמזב םאה תנוזת יכ אצמ
יטנגיפא יונישב רבודמ .םייחה ךשמהב רתי תנמשהל ןוכיס םהב לידגהלו
ינפל ,הדילה תעב םידלי 300-ל בורקב ןחבנ רשא ,(Epigenetic Change)
.9 וא 6 ינב םתויה תעב םתנמשה תמר תדידמ
םידליב ןמושה תומכ תא תוזחל הרשפיא הדילה תעב ינגיפאה יונישה תמר
.םתודליב רתוי רחואמ ליג


2011 לירפא
םיידיתע תונוירהב הדיל תואצות הזוח ןוירה תלער
King's College London School of Medicine-ב םייטירב םירקוח
תואצותל הרושק (גפ) תמדקומ הדיל הכירצמה ןוירה תלער יכ םיחוודמ
תחתפמ הניא השיאה םא םגו םיאבה היתונוירהב םאה יבגל תויוצר יתלב
,םדוק רשאמ ןוכיס רתיב הייוצמ ןיידע איה אבה ןוירהב ןוירה תלער
.(גפ) תמדקומ הדילל 43% רועישב ןוכיסל ונייהד
הכירצה רשא ןוירה תלערמ רבעב ולבסש םישנ 500 ופתתשה רקחמב
.ןוירהל תועובש 37 ינפלל (דיחי אצאצ לש) הדילה תא םידקהל

Gynecology & American Journal of Obstetrics


2011 לירפא
םיקיזמ יריבדמב ןוכיסה
םיקיזמ יריבדמל ןוירהב השיא תפישח ןיב רשק ואצמ םירקחמ השולש
םישמשמ רשא - (Organophosphate) םיינגרוא-וטפסופ (Pesticides)
תמרו ,(Insecticides) םיקרח יריבדמו - תוקריו תוריפ ילובי סוסירל
.רפסה-תיב ליגב םידליב הכומנ לכשמ
דיסקוטוב םיקרחה ריבדמ יכ ,דרפנב דחא לכ ,וליג םירקחמה תשולש
רושק ,םיבר םיתבב שמשמ רשא ,(Piperonyl Butoxide) לינורפיפ
.םינטק םידלי לש תיגולוריונה םתוחתפתהב הטאהל

Environmental Health Perspectives


2011 לירפא
ןואכידב תויוצמה ןוירהב םישנ תרזעל היפרתוטופ
,םישנ 27 ופתתשה וב ,University Hospital Basel-ב ירציווש רקחמ
הערפה תנומסתב לופיטל שמשמה ,היפרתוטופ/רואב לופיטש אצמ
רשא ןוירהב םישנב םינימסת רפשל יושע ,(SAD) תיתנוע תיביטקפא
העפשהמ ששח אלל םישנב לפטל רשפאמ הז אצממ .ןואכידמ תולבוס
16 ךותמ םישנ 13 ורפיש תועובש 5 ךשמנש לופיט םותב .רבועה לע
.ןיטולחל ואפרנ 11-ו 50% תוחפלב ןבצמ תא

Journal of Clinical Psychiatry


2011 יאמ
םיטלשנ יתלב םידליו סרטסב תוהמיא
םידלי תדלל ןוכיס רתיב תויוצמ םיצחל/סרטסב תונותנ רשא ןוירהב םישנ
רשא ,הינטירב King's College London ירקוח .הטילשל םינתינ םניאש
סרטס ינומרוהל ופשחנש תוקונית יכ ואצמ ,תוהמיא 1,700-מ רתוי ודמל
תערפה תנומסתב תוקלל בר ןוכיסב םייוצמ םחרב (Stress Hormones)
.תורחא תוגהנתה תוערפהבו ADHD/תויביטקארפיהו בשק

British Psychological Society's annual conference in Glasgow


2011 יאמ
רבועב DNA-ה תא הנשמ ןוירהב ןושיע
יורקה ןגב יונישל ןוכיסב םייוצמ ןוירהה ןמזב הנשיע םמיא רשא םידלי
לש התבוגתבו ןטרס תולחמ רפסמ לש םתוחתפתהב ברועמ רשא AXL
.ןוסיחה תכרעמ
,ב"הרא סל'גנא סול University of Southern California-ב רקחמב
.םהיתומיאו םידלי 173 ופתתשה ,םדוק לודג רקחממ ופסאנ וינותנש
.רבועה לא םג רבע םאב יוניש רבע רשא ןגה יכ ררבתה

ATS International Conference


2011 ינוי
הרמה סיכ תלחמו ןוירהב תומימחפ תכירצ רתי
םישנ 3,070 ופתתשה וב ,ב"הרא University of Washington-ב רקחמ
ןוירהב תומימחפ לש ההובג הכירצ יכ אצמ ,ןוירהל ןושארה שילשב ויהש
הרמה סיכ תלחמ לש התוחתפתהל ןוכיס יתועמשמ ןפואב הלידגמ
.(Gallbladder Disease)
הרמ ינבא תייעב םיחתפמ ןוירהב םישנהמ 15%-כ יכ םינייצמ םירקוחה
.הדילה רחאל םינושארה םיישדוחב ךכ לשב תוזפשואמו (Gallstones)

Digestive Disease Week


2011 ינוי
ךומנ הדיל לקשמל םימרוג םיקיזמ יריבדמ
Centre for Public Health Research, Conselleria de Sanitat ירקוח
םינירולכונגרואה תחפשממ םיקיזמ יריבדמ יכ םיחוודמ דרפס היסנלוו
לע םיעיפשמ ,ןוירהה ןמזב םאה תפשחנ םהילא ,(Organochlorines)
קלח ולטנ רקחמב .ותדיל ןמזב קוניתה לש ושאר ףקיהו ולקשמ ,ולדוג
.םהיתוהמיאו תוטועפ 494

Pediatrics


2011 ינוי
םידלומ םימומל ןוכיס תולידגמ SSRI תחפשממ תופורת
השיא יכ ואצמ דנלניפ Helsinki University Central Hospital ירקוח
SSRI תחפשממ תופורתב תשמתשמ רשא הנוירהל ןושארה שילשב
םידלומ םימומל ןוכיס הליפכמ (ןואכידב לופיטל ראשה ןיב תושמשמה)
.תויבבל תויעב דחוימבו הקוניתב

Obstetrics and Gynecology


2011 ילוי
הצופנ תשרט םע חוטב ןוירה
,הדנק רבוקנוו University of British Columbia ירקוח לש םהירבדל
הלוח רשא השיא ,םדוק לודג רקחממ ולבקתהש הדיל ינותנ וחתינ רשא
תודיל 432 והיז םירקוחה .ששח אלל ןוירהל סנכיהל הלוכי הצופנ תשרטב
.תואירב םישנ לש תודיל 2,975-ו תולוח םישנ לש
טעמ ןוכיס אצמנ השק ינפוג יוקילל המרג הלחמה ןהב םישנב ,תאז םע
ךשמ םה ךכ לע םיעיפשמ ואצמנש םימרוגה .תוילילש תואצותל רתוי הובג
.השיאה ליגו הלחמה

Annals of Neurology


2011 ילוי
ןושיעל םירושק םימומ
ורקס רשא ,הינטירב University College London ירקוח לש םהירבדל
ןוירהה ךשמב תונשעמ רשא םישנ ,תונורחאה םינשה 50-מ םירקחמ 172
,םומ םע םירביא םע ,םירביאב רוסחמ םע קונית הנדלתש ךכב תונכתסמ
.םייעמהו הביקה תכרעמב תויעב םעו םינפב תויעב םע
11.7-ל םימומ םע תוקונית ודלונ ןהב תודיל 174,000 ןיב וושיה םירקוחה
םינוכיס לידגמ ןושיע םהירבדל .םימלשו םיאירב תוקונית לש תודיל ןוילמ
.רבודמ וב םומל םאתהב ,זוחא 33 דע 26-ב ולא

Human Reproduction Update


2011 ילוי
ןוירהל הסינכ תבכעמ םייכינח תלחמ
תכשוממ הייפיצו תלפוטמ הניא רשא םייכינח תלחמ ןיב קודה רשק םייק
לש םהירבדל .(Prolonged Time to Conception/TTC) ןוירהל הסינכו
השיא לע הילרטסוא 'תרפ University of Western Australia ירקוח
רשא םייוניש םע דבב דב םייניש אפור ידי-לע קדביהל תורהל תדתעתמה
תקספה,אירב ןוזמ תכירצ ,לקשמב הדירי ומכ ,הייח חרואב סינכהל הילע
.תילופ הצמוח תליטנו לוהוכלא תכירצ םוצמיצ ,ןושיע
רשא םישנ 3,576 ופתתשה ,םדוק לודג רקחממ ופסאנ וינותנש ,רקחמב
.תורהל ונווכתה

Gynecology & Obstetrics


2011 טסוגוא
קוניתה לש ןוסיחה תכרעמ תא תרפשמ DHA 3-הגמוא תליטנ
ןוירהה ןמזב הובג ןונימב םיגד ןמש תרוצב DHA/3-הגמוא ףסות תליטנ
.דולייב ןוסיחה תכרעמ תא קזחל היושע
תוהמיאל תוקונית ב"הרא הי'גרו'ג Emory Universityב- םירקוח ירבדל
תוננטצה לע םירחאמ רתוי רהמ ורבגתה הז ףסותמ ג"מ 400 ולטנ רשא
,שדוח ליגב וקדבנ רקחמב תוקוניתה .רתוי הכומנ תופיכתב הב וקלו
.םישדוח השישו השולש

Pediatrics


2011 טסוגוא
םידלי ברקב המתסאו םייטנגמורטקלא תודש
תוקוניתש וליג ב"הרא דנלייא דור סנדיבורפ Brown University ירקוח
ןמזב םיקזח םייטנגמורקלא תודשל ופשחנ רשא תוהמיאל ודלונ רשא
תוקונית תמועל ,המתסאב תוקלל 3 יפ רועישב ןוכיס רתיב ואצמנ ןוירהה
תא ורטינ םירקוחה .םישלח םייטנגמורטקלא תודש ופשחנש תוהמיאל
.הנש 13 ךשמב תוהמיאה תאו תוקוניתה

Archives of Pediatric and Adolescent Medicine


2011 טסוגוא
קוניתה לש ונימ יוליגל תקיודמ הקידב
קוידב ןחבאל היושע הרה השיא לש המדב קוניתה לש DNA-ה תקידב
.דלונ םרטש קוניתה לש ונימ תא בר
םירקחמ 57 לש םהיתואצות תא וחתינ םייאופר םיזכרמ רפסממ םירקוח
ואצמו תונב ודליש םישנ 3,017-ו םינב ודליש םישנ 3,524 ופתתשה םהב
יעיבשה עובשה רחאל העצוב איה דוע לכ ,98%-ל עיגמ הקידבה קויד יכ
.ןוירהל

JAMA


2011 טסוגוא
רבועה תוחתפתב עגופ םאה ןמוש
אצמנה גוסהמ ,תויוור ןמוש תוצמוח לש תוהובג תומרל תויציבה תפישח
עוגפל הלולע ,תרכוסב תולוחה ולאבו תונמש םישנ לש ןהיתולחשב בורל
.רבועה לש ותוחתפתהב
לע ,ולא םיאצממ ,היגלב University of Antwerp-מ םירקוחה ירבדל
םיקזחמ םהו םישנ לע םהמ ךילשהל ןתינ ,תורפב רקחמב ואצמנש ףא
.ןוירהל ןתסינכ ינפל תואנ לקשמל עיגהל םישנל האירקה תא

PLoS One


2011 טסוגוא
תודליה ליגב הרומח המתסאל רושק ןוירהב ןושיע
רורב רשק והיז ב"הרא סל'גנא סול University of California ירקוח
.םחרב תוירגיס ןשעל הפישחו תודליה ליגב הרומח המתסא ןיב
ינפל תוירגיס ןשעב םיימיכ םירמוחל ופשחנש םידליש אצמנ רקחמב
ךשמנ הז ןוכיסו הרומח המתסאמ לובסל 3.6 יפ ןוכיס רתיב ויה הדילה
.הדילה רחאל הקספנ וז הפישח רשאכ םג

Pediatrics


2011 רבמטפס
הלפהל ןוכיס לידגמ ןוירהב םדקומ ןפורפוביא
תוילדיאורטס אל תויתקלד-יטנא תופורתב תושמתשמ רשא םישנ
תושמשמה ,(Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs/NSAIDs)
ןסקורפנ וא (Ibuprofen) ןפורפוביא ומכ ,תקלדו םיבאכ לע הלקהל
הלפהל ןוכיס ךכב לידגהל תולולע ןוירהה לש םדקומ בלשב ,(Naproxen)
.(Miscarriage)
ןונימ לכ תולטונה םישנש ואצמ הדנק University of Montreal ירקוח
.הלפהל 2.4 יפ ןוכיס רתיב תונותנ ןוירהב םדקומ ולא תופורתמ אוהש
ןוירהל 20-ה עובשה דע ועראש הלפה לש םירקמ 4,705 ונחב םירקוחה
.ולא תופורתב ושמתשה םהמ 7.5% יכ וליגו

,Canadian Medical Association Journal


2011 רבמטפס
תודליה ליגב המתסאל הרושק רחואמ גפ תדיל
םיחוודמ ב"הרא Children's Hospital of Philadelphia-ב םירקוח
הרושק (36-ל 34-ה עובשה םויס ןיב דלונש) רחואמ גפ לש ותדילש
הפוקתב המישנה תכרעמב האולחתלו םדקומה תודליה ליגב המתסאל
.הדילה רחאלש
תנשב ודלונ רשא תוטועפ 7,925 ופתתשה םירקוחה וכרעש הריקסב
ליג דע הדילה עגרמ ורטונ רשא ,ןוירהל 36-ל 34-ה עובשה ןיב 2007
.שדוח 18

Pediatrics


2011 רבמטפס
גפ תדיל תואצות לע העיפשמ הניא תיתרכוס םא
תלפוטמה ןוירה ןמזב תרכוס ודאינל םילוחה-תיבב םירקוח לש םהירבדל
יתוהמ ןפואב הערמ הניא (תימקילג הטילשו תופורת תועצמאב) יוארכ
םיבצמב (Respiratory Distress Syndrome) תיתמישנ הקוצמ תנומסת
.(גפ) תע םרטב הדילו דאמ ךומנ הדיל לקשמ לש

Pediatrics


2011 רבמטפס
תודליה ליגב המתסאל רושק ןוירה ןמזב ןמוש-לד טרוגוי
יכ אצמ ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health-ב רקחמ
לש םתוחתפתהל ןוכיס רתיל הרושק ןוירה ןמזב ןמוש-לד טרוגוי תכירצ
.7 ליגל םעיגהב םידליב (Allergic Rhinitis) תיגרלא תלזנו המתסא
לודג רקחמ לש םינותנה רגאממ ופסאנש םינותנב ושמשתשה םירקוחה
.(Danish National Birth Cohort) םדוק

European Respiratory Society 2011 Annual Congress