...ערז תויעב - רבגה תוירופ-יא ואר

2001 ראורבפ
ערזה תריפס תא הלידגמ תילופ הצמוח
יכ הלוע ב"הרא University of California-ב רקחממ
תנטקומ ערז תריפסל םורגל לולע תילופ הצמוחב רוסחמ
.90% דע רועישב

World Life Sciences Forum


2002 רבמצד
ערזב םוגפל םילולע םיצופנ םיימיכ םירמוח
ב"הראב Harvard University-ב רקחמ יאצממ יפל
,(Phthalates) םיטלאתפ םייורקה ,םיימיכ םירמוח םילולע
קיטסלפה תיישעתב םוימויה ייחב םישמתשמ םהב רשא
.(Sperm Damage) ערזב עוגפל ,הקיטמסוקהו

Environmental Health Perspectives


2003 ינוי
םיפייעתמ ולצונ אלש ערז יאת
הנטק ,השאה תוירופ ימי דע םירמשנ רשא ,ערז יאת תוליעי
יכ הליג ןוירוג-ןב תטיסרבינואב ילארשי רקחמ .ןמזה ךשמב
דע םוי ךשמב ןימ םיסחי םייק אלש רבגב ערזה יאת תוכיא
םיכלוה םיכשאב םירתונה םינוערזש הארנ .תתחופ ,םיימוי
ולטינש תומיגד 7,000-מ הלעמל וקדבנ רקחמב .םיפייעתמו
.םירבג 6,000-מ
רשא םימוגפהו םיליעפ יתלבה ערזה יאת לש לודגה םרפסמ
לש םירקמב םויכ תוטוקנה תוצלמה קפסב דימעמ ,ואצמנ
.ערז יאת לש דורי רפסמ םהל םירבג
רשא םירבג לע (WHO) ימלועה תואירבה ןוגריא תויחנה יפל
העבש דע םיימוי ןימ יסחי םויקמ ענמיהל ערז תומיגד םירסומ
.ןכל םדוק םימי
דעונש ערזל עגונב תדחוימ תועמשמ םג הנשי הז אצממל
.תיתוכאלמ היירפהל

BioNews. ESHRE Conference, Madrid


2004 רבמצד
תוירופ ןכסמ אשינ בשחמ
םהיכרב לע אצמנ אשינה בשחמהשכ םידבוע רשא םירבג
תיילע איה ךכל הביסה .םתוירופ תא ךכב ןכסל םילולע
.הכומנ ערז תריפסל תמרוגה םיכשאה לש הרוטרפמטה
תיילעש הליג ב"הרא University of New York-ב רקחמ
שי ,הרוק רבדה יפכ ,'צ תולעמ 2.9 דע תחא הלעמב םוחה
.ערזה רוציי לע הקיזמ העפשה
.40%-ב ערזה זוכיר תא תיחפהל הלולע 'צ הלעמ 1-ב היילע
2.7-ב םיכשאה םוח תא תולעהל לולע אשינ בשחמב שומיש
םיכשאה לש םומיח רתי היורק הייעבה .'צ תולעמ
.(Scrotal Hyperthermia)

Human Reproduction


2005 לירפא
רבגה תוירופ לע םייתביבס םימהזמ תעפשה
םוהיזה לש ותעפשה תא וקדב Malmo University ירקוח
םתצקמש ,םיגייד לש םערז לע (Organochlorine) רולכונגרוא
.םייקנ םימב ודבעש םירחא תמועל רתויב םימהוזמ םימב ודבע
סחי הלע םדב רתויב הובגה םוהיזה זוכיר אצמנ םהב םיגיידב
רתוי לודג יוכיס לע עיפשמ הז סחי .X תמועל Y םוזומורכה
תורימט רועיש אצמ רחא רקחמ .תונב רשאמ םינב תדלוהל
ודלונש םינב ברקב הובג (Undescended Testes) םיכשא
.1996-97 םינשה ןיב ,יאטיל םילוח-תיבב

Human Reproduction


2005 רבוטקוא
ערז תוכיא הנשמ ןוזוא
הפישחש וליגUniversity of Southern California ירקוח
הערל העיפשמ ,(Ozone) ןוזוא םהב ,םייתביבס םינלערל
קדב ,םייתנשמ הלעמל ךשמנש ,רקחמה .ערזה תוכיא לע
לע םינוש םייתביבס םימהזמ לש םהיתומר תעפשה תא
.ערזה תוכיא
.ןוזוא תועצמאב לופיט ואר

Environmental Health Perspectives


2005 רבוטקוא
ערזב םיעגופ םימהזמ
םילולע הביבסב םייוצמ רשא םדא ידי השעמ םיימיכ םירמוח
.יב.יס.יפ לע דשחה לפונ דחוימב .ערזה תוכיאב םוגפל
הגרדהב אצוהש לקימיכ :(Polychlorinated biphenyl/PCB)
.הביבסב ןיידע םיאצמנ ונממ םירייש ךא ,שומישמ
הלגתה הפוריאב .םירתוס ףאו םיעיתפמ ויה רקחמה יאצממ
רבדה םיאומיקיסא לע ךא ,ערזב DNA יקזנ לידגמ PCB-ש
.הערל ללכ עיפשה אל
,יטנג עקרו םייח חרוא ומכ ,םירחא םימרוגש םירובס םירקוחה
.PCB-ה לש תילילשה ותעפשה תא הז הרקמב םילרטנמ

Human Reproduction


2006 ינוי
ערזב תמגופ ערזה תירוניצ תתירכ
(Vasectomy) ערזה רוניצ תתירכל חותינ ורבעש םירבג
ןוכיסב םייוצמ ותומדקל בצמה תרזחהל חותינ םישקבמו
.םיילמרונ םניאש םיאצאצ תדלוהו םוגפ ערז תריציל הובג
ןקתמ חותינ ורבעש םירבג ידנליאת רקחמ יאצממ יפל
הניחבמ םוגפ אצאצ תדלוהל 10 יפ דע רועישב םינכתסמ
.הז חותינ ורבע אלש םירבג תמועל ,תיטנג
רובעל םידתעתמה םירבג לעש איה םירקוחה תנקסמ
הרקמל ,השעמ םרטב ערז תאפקה לוקשל הז חותינ
.דיתעב וטרחתי םהש

European Society of Human Reproduction
and Embryology


2006 ילוי
םיירופ םניאש םירבג תרזעל יתוכאלמ ערז
בורקב רזעהל ולכוי תוירופ-יא תייעבמ םילבוס רשא םירבג
רצויי רשא ,(Artificial Sperm) יתוכאלמ ערז תקינכטב
.עזג יאתמ
יאת וצימ University of Gottingen-מ םיינמרג םינעדמ
,הרבכע לש תיציבל םתוא וקירזהו רבכע לש רבועמ ערז
,הרבכע לש תיציב ךותל םתוא וקירזהו רבכע לש רבועמ
.םינורבכע העבש הבינהש הלועפ
תליטנ רשפאל היושע ,םדא-ינבב םשוית םא ,וז הטיש
.ערז יאת םוקמב םהב שמתשהלו םירקע םירבגמ עזג יאת

Development Cell


2006 רבוטקא
רבגה תוירופב תומגופ ןואכיד דגנ תופורת
Selective Serotonin Reuptake Inhibitors גוסמ תופורת
ןוכיס ידכ דע ,ערזה תונוכת תא תונשל תלולע ןואכיד דגנ
.רבגה תוירופ
תופורתש וליג ב"הרא Weill Medical College ירקוח
.ותויתעונתבו ערזה זוכירב הרומח העיגפ תומרוג הז גוסמ
ערזה תוכיא הבש הפורתה תליטנ תקספה רחאל שדוח
העיגפב רבודמ אלש םירקוחה םיקיסמ ןאכמ .התומדקל
.דבלב ותרבעה יכרדב אלא ,ערזה רוצייב

American Society for Reproductive Medicine,
New Orleans


2006 רבוטקוא
רבגה תוירופ לע הערל םיעפשמ םיירלולס םינופלט
ותוירופל קיזהל לולע םיירלולס םינופלטב רתי שומיש
Cleveland Clinic Foundation-ב רקחמ .רבגה לש
ערזה תוכיאב 10% רועישב התחפה הליג ב"הרא ויהוא
םייתעש ךשמב םיירלולס םינופלטב ושמתשהש םירבגב
םירבגב 20% רועישב הדיריו םויב תועש עברא דע
.םויב תועש עבראמ רתוי םהב ושמתשהש


2007 רבוטקוא
תוירופ םירפשמ םירידס ןימ יסחי
.םירבגהמ קלחב תוירופ רפשל יושע םוי ידמ ןימ יסחי םויק
רידס ערז תטילפש אצמ Sydney IVF-ב ילרטסוא רקחמ
.ערזה לש ותוכיא תא רפשל הייושע
,ןיממ תמיוסמ הפוקת ךשמב ענמיהל רמאנ םירבגהמ קלחל
קלחב יכ אצמנ ךא ,ערזה תריפס תא ךכב רפשל ידכ
.ערזב DNA יקזנל וז תוענמיה תמרוג םירבגהמ
ידמ םייסחי ומייקש םירבג תצובקב םירקוחה וכרעש הקידבב
ןיערגה תצמוח תוריבש התחפ םהמ 37-בש אצמנ ,םוי
.הרבגתה איה םהמ 5-בו (DNA Fragmentation)
תא רפשל היושע עובש ךשמ תימוי הכיפש םירקוחה ירבדל
.12%-ב ערזה תוכיא

Annual Meeting of the American Society for
Reproductive Medicine


2007 רבוטקוא
ערזל קיזהל הלולע הידימלכ
.רבגה תוירופב תעגופ (Chlamydia) הידימלכ ןימה תלחמ
םניא ,וז הלחמב םילוחה ,םישנהמ 70%-ו םירבגהמ 50%
.םימוטפמיס לכ םחווח
תוריבש תא הלידגמ הידימלכ יכ וליג םיידרפס םירקוח
הז רועיש .ערזב (DNA Fragmentation) ןיערגה תצמוח
רשאמ 2.3 יפ לודג היה הידימלכ ילוח םירבגב אצמנ רשא
.אירב רבגב
.והנבמבו ותויתעונתב ,ערזה זוכירב העיגפ םג האצמנ
תרזעב הלחמה דגנ ולפוט רשא םירבגב ערזה תוכיא
.35.7%-ב ,םישדוח 34 רחאל ,הרפתשה ,הקיטויביטנא
םילפוטמה תושנמ 13% ןוירהל וסנכנ לופיטה ךלהמב
.86%-ל הז רפסמ הלע ומויס םעו

Annual meeting of American Society for
Reproductive Medicine


2008 ראוני
תודלוחב ערזה תוכיא תא רפשמ םינומיר ץימ
ערזה תוכיא תא רפשל היושע םינומיר ץימ לש העובק הכירצ
Firat University-ב ךרענש תודלוחב רקחמ .ותויתעונת תאו
םימרוגה לכב הרכינ םינומירה ץימ תעפשהש אצמ היקרוט
,ערזה תוכימס :ערזה תוכיא רופישל םירושקה םימרוגה לכב
.םימוגפה םיאתה רפסמ תתחפהו ותויתעונת ,וזוכיר
.ץימבו ירפה (Pulp) תפיצב ושמתשה םירקוחה

Clinical Nutrition