2 תושדח - רבגה תוירופ-יא
Male Infertility - News 2

ערזה תוכיאו ןמוש תכירצ
(2) תוכיאב עגופ A לונפסיב
(1) תעגופ בשחמל הפישח
(2) תעגופ בשחמל הפישח
ןוירהב באכ יככשמ
תורקעו תיבב םילקימיכ
האיפקמ ןגמב E ןימטיו
ןובלח ללגב תורקע
D ןימטיוב תלעותה
השידח תוירופ תקידב
ערזה ןובלחב םגפ
(1) הנוזתה תעפשה
(2) הנוזתה תעפשה
ערז תריפסו דנואסארטלוא
(3) הנוזתה תעפשה
תוירופו ערז בצעמ םיזנא
רבגה תוירופו ךלמ יזוגא
(4) הנוזתה תעפשה
ערזה תוכיאו בלח ירצומ
תרפשמ קורי הת תיצמת
(2) רפשמ Q10 םיזנאוק
רבגה תוירופו ןינוטלמ
עוגפל הלולע הרגאיו
ערזה תואירבו תילופ הצמוח
תורהל יוכיסהו רבגה ליג
םוגפ ערז ילעב םינמש םירבג
ערזה תומכו היוס ירצומ
(1) ערזב עגופ 'לולס ןופלט
(2 ערזב עגופ 'לולס ןופלט
תוירופ-יאו סדנוהמ סרית
תונשמ ןניא ןוערזה בנז תודימ
ייוכיס תרפשמ ערז תקידב
(1) רפשמ Q10 םיזנאוק
הקיזמ םיינפוא לע הביכר
רפשמ םוי לכב סקס
תוכיא רפשמ םיגד ןמש
(3) ערזב עגופ 'לולס ןופלט
(1) תוכיאבב עגופ A לונפסיב
(1) םירזוע םיטנדיסקוא-יטנא
העינמ יעצמאכ ערז תויתעונת
האפקהב ערזל לורטרבזר
רבגה תוירופ תרפשמ 3-הגמוא
(2) םיטנדיסקוא-יטנא


...ערז תויעב - רבגה תוירופ-יא ואר
...1 תושדח - רבגה תוירופ-יא ואר


2006 ינוי
רבגה תוירופ לע עיפשמ ןינוטלמ
ןינוטלמה תמר תא ודדמש םירצמ Cairo Uni.-ב םירקוח
וליג ,םירקע םירבגבו םיירופ םירבגב ,םדה בויסנבו ערזב
תויתעונת רשוכו תוירופ-יאל ןינוטלמ טועימ ןיב רישי רשק
ערזב םינבלה םדה יאת ראשל ,(Motility) ערזה
.(Varicocele) םיכשאה רוזאב תוילדלו (Leucocytospermia)
ןינוטלמ תומרש איה םירחא םירקחמ יאצממו ךכמ םתנקסמ
.תורקעל םורגלו םירבגב תוירופ ןיטקהל תולולע תוכומנ

International Journal of Andrology


2008 ראורבפ
תוירופב עוגפל הלולע הרגאיו
תועפשה תא וקדב הינטירב Queen's Univ. Belfast ירקוח
לע ,תונוא-ןיא דגנ תשמשמה ,(Viagra) הרגאיו הפורתה
םיריעצ ידי-לע הב השענה שומישה תובקעב ,ערז תומיגד
.לוהוכלא תייתש רחאל םהיעוציב תא תא רפשל םישקבמה

הרגאיו לש תושלח תוסימתב ערזה תא ופטש רשא םירקוחה
ונממ קלחב העיגפ הרצונ ,הלדג ערזה תוליעפש דועב יכ וליג
יריהזמ םה .תיציבה תיירפהל םישורדה םימיזנא ליכמ רשא
יקזנל םורגל הלולע הרגאיוה לש תרבטצמה התעפשה יכ
.םייחב רתוי רחואמ בלשב םירומח תוירופ

Fertility and Sterility


2008 סרמ
רתוי אירב ערזו תילופ הצמוח
תויוגירחו תילופ הצמוח לש התכירצ תומכ ןיב רשק םייק
1%-כ .ערזב (אתב רסח וא ףדוע םוזומורכ) תוילמוזומורכ
תילמזומורכ הייעבב םיקול םיאירבה םירבגהמ 4% דע
תולפהל ,תורהל תלוכי יאל תמרוגה יהשלכ (Aneuploidy)
,(Down's Synd.) ןואד תנומסת םע םידלונה םידלילו
רטלפניילק תנומסתו (Turner's Syndrome) רנרט תנומסת
.(Klinefelter's Syndrome)

ב"הרא University of California-ב ךרענש ,רקחמב
ורסמ םה .םינשעמ םניאש ,םיאירב םירבג 89 ופתתשה
,תילופ הצמוח ,ץבא תכירצ יבגל ולאשנו ערז תומיגד
םיפסותמו ןוזממ ,ןיטורק-אטבו E ןימטיו ,C ןימטיו
.םייתנוזת

הלודגה תומכה תא וכרצש םירבגה ןיבמ ולא יכ ררבתה
(םויב ג"קמ 1,150-ל 772 ןיב) תילופ הצמוח לש רתויב
ולא תמועל ערזב תויעבמ תוחפ זוחא 30 דע 20-ב ולבס
םיאצממ קיסהל ןיא םירקוחה ירבדל .טעמ הנממ וכרצש
.תילופ הצמוחב רוסחמב םירקמה לכב היולת המשאהש ולא

Human Reproduction


2008 ילוי
תורהל יוכיסה לע עיפשמ רבגה ליג
זירפ Eylau Centre for Assisted Reproduction-ב םירקוח
וליג ,תוירופ ילופיט ורבעש תוגוז 12,200 לעמ ורקחש תפרצ
.35 ליג רחאל םיתחופ םלועל םיאצאצ איבהל רבגה ייוכיס יכ
רגובמ רבגה םהב ,תוגוז עודמ קודבל התייה רקחמה תרטמ
.םיריעצ תמועל רתוי ךורא ןמז רחאל ןוירהל םיסנכנ ,תיסחי

Sociology & Psychology


2008 ילוי
םוגפ ערז ילעב םינמש םירבג
לע הינטירב University of Aberdeen-ב םירקוח ירבדל
אצאצ איבהל םהייוכיס תא לידגהל םיצורה םינמש םירבג
םירבגב ערזה תוכיאש ררבתמ .לקשמב תדרל םלועל אצאצ
.םיזר םירבגב ערזל סחיב הנטק םינמש

,ופתתשהש םירבג 5,316-ב ערזה לזונ תא וקדב םירקוחה
.Aberdeen Fertility Centre-ב רנימסב ,םהיתושנ םע
ףוג תסמ סקדניא ילעב םירבגב ערזה תומכ יכ וליג םה
.תיסחי הובג םוגפה ערזה זוחאו רתוי הנטק הובג

Embryology & European Soc. of Human Repro.


2008 ילוי
ערזה תומכ תא םיניטקמ היוס ירצומ
ןטק תועיבקב היוס ירצומ םיכרוצה םירבגב ערזה זוכיר
>Harvard Medical School-ב רקחמב .םירחא תמועל
תוירופל האפרמב ולפוטש םירבג 99 ופתתשה וב ,ב"הרא
יכרוצב ערזה זוכיר יכ אצמנ ,2006 דע 2000 םינשה ןיב
תמועל רטיל-ילימל םינוערז ןוילמ 41-ב ןטק היה היוסה
.רטיל-ילימל םינוערז ןוילמ 120 דע 80 ןב ילמרונ ערז זוכיר
בלח לפס תללוכ ,םירקוחה ירבדל ,ההובג היוס תכירצ
.םיימויב םעפ היוס רגרוב וא הפמט ,ופוט תנמ ,היוס

Human Reproduction


2008 רבמטפס
(1) םירבגב תוירופו ירלולס ןופלטב שומיש
םירבג ב"הרא Cleveland Clinic ירקוח לש םהירבדל
,םיידיב שומיש אלל תוחיש לוהינל םירזעב םישמתשמה
ןופלטה תא םיקיזחמו (Bluetooth) 'תוטולב רישכמ ומכ
םיפשחנ (Testicles) םיכשאל בורק הרוגחה לע ירלולסה
.םתוירופ לע העיפשמ רשא תיטנגמורטקלא הנירקל
קחרממ ,םתוא ונירקהו םירבג 32-מ ערז ופסא םירקוחה
ךשמב ,ירלולס ןופלט לש וזל ךרע תווש הנירקב ,מ"ס 2.5
םיישפוח םילקידאר תומר הארה ןרקומה ערזה .העש
.םיתוחפ תוינויחו תויתעונת ,תוהובג

Fertility and Sterility


2006 רבוטקוא
(2) רבגה תוירופב םיעגופ ןכא םיירלולס םינופלט
תא םיצמאמו םירשאמ הינטירב Uni. of Sheffield ירקוח
Cleveland Clinic Found.-ב ךרענש רקחמ לש ויאצממ
םיירלולס םינופלט לש םתנירק יכ הליג רשא ב"הרא ויהוא
םישמתשמה םירבג יכ םג אצמנ .רבגה תוירופל הקיזמ
םויב תועש עברא דע םייתעש ךשמב םיירלולס םינופלטב
םישמתשמה ולאו 10%-ב ערזה תוכיא תא ךכב םיניטקמ
.20%-ב התוא םיניטקמ םויב תועש עברא לעמ וב

British Fertility Society


2008 רבמבונ
תוירופ-יאו תיטנג סדנוהמ סרית
Veterinary University Vienna-ב םירבכעב רקחמ
תושר תויחנה יפל ךרענו תועובש 20 ךשמנש הירטסוא
תירטסואה ןוזמהו תואירבה
(Austrian Agency for Health and Food Safety)
(Genetically Modified Corn) תיטנג סדנוהמ סריתש הליג
םירקוחה .דולייה לש דורי לקשמלו תוירופ-יאל םורגל לולע
בש בצמה .ורבעתה אל תובקנהמ קלח יכ םג םיחוודמ
.יעיברה רודב ותומדקל

Austrian Ministry of Health, Family and Youth


2008 רבמבונ
תונשמ ןניא ןוערזה בנז תודימ
ךרואש אצמ הינטירב University of Sheffield-ב רקחמ
.ולש הייחשה תוריהמ תא דימת עבוק וניא ןוערזה בנז
יסחיה םלדוג אוה הז הרקמב עבוקש המ םירקוחה ירבדל
בנזהש לככש םנמוא הארנ הליחתב .ןוערזה יביכרמ לש
דגנתמה חוכה ךא ,ולש ףחדה חוכ קזח ןכ רתוי ךורא
.העונתל עירפמ ןוערזה שאר ידי--לע רצונש ,העונתל

BMC Evolutionary Biology


2009 ראוני
תיפוג-ץוח היירפה ייוכיס תרפשמ ערז תקידב
וחתיפ הינטירב University of Edinburgh-ב םירקוח
וב שומישה ינפל ערזה לש ותוכיא תניחבל השידח הטיש
.IVF/תיפוג-ץוח היירפהב
תינבת תא תונחובה רזייל ינרק יתש תבלשמ הקידבה
רשפאל הדעונו (In Vitro Fertilization) ערזה תודונת
.תיציבה תא הרפיש םלוכמ קזחהו אירבה ןוערזה תריחב

Edinburgh University press office


2009 ינוי
(1) Q10 םיזנאוק
...םירקוח


2009 ינוי
רבגה תוירופל הקיזמ םיינפוא לע הביכר
University of Cordoba Medical School-ב רקחמ
תויביסנטניאב םינמאתמה םירבג יכ הליג דרפס הבודרוק
.םהלש ערזה תוכיאב ךכב םיעגופ םיינפוא לע הביכרב
ןיב רצונש ךוכיחה אוה ךכל םרוגה יכ םירעשמ םירקוחה
דגב ללגב רצונה םוחה וא םיינפואה בשומל םיכשאה
.קודהה הביכרה

European Soc. of Human Repro. & Embryology


2009 ילוי
ערזה תוכיא תא רפשמ םוי לכ סקס
תיטנגה תוכיאה תא רפשל יושע םוי ידמ ןימ יסחי םויק
תוגוז ולביק הכ דע .בא תויהל וייוכיס תאו רבגה ערז לש
רקחמהמ .םיימוי לכ םיסחי םייקל היחנה
הילרטסוא Sydney Infertility Treatment Centre-ב
תולפה ,תוירופ תויעב םע םירבג 118 קלח ולטנ וב
הלוע ,DNA-ב םיקזנ ילעב ,תיפוג-ץוח הירפהו תורזוח
תריפס תא םנמוא תרפשמ ןימ יסחי םויקמ תוענמיה יכ
.ותוכיאב תעגופ ךא (Sperm Count) ערזה
רקחמב םיפתתשמהמ 81% ברקב תימוי הטילפ יכ אצמנ
טעמ הלידגהו 12% ןב עצוממ רועישב קזנה תא הניטקה
.ערזה תויתעונת תא

European Soc. of Human Repro. & Embryology
conference in Amsterdam


2009 טסוגוא
ערזה תוכיא תא רפשמ םיגד ןמש
...רקחמ


2009 רבוטקוא
(3) ערזל םיקיזמ םיירלולס םינופלט
םינופלט לש םתנירק יכ םיארמ הנחבמ יאנתב םירקחמ
עגופש רבד ,ערזב תינוצמיח הקעל םורגל הלולע םיירלולס
.ותוינויחבו ותויתעונתב
םייסנכמה תרוגחל דומצ וא סיכב ירלולסה ןופלטה תאישנ
(Testes) םיכשאה תא תפשוח (Bluetooth) 'תוטולבב שומישו
הלועפל ןכומ בצמל האוושהב הנירק לש לודג זוכירל
.(Standby Mode)
9-ו םיאירב םימרות 23 לש םערז דמע םירקוחה תושרל
הנירקל ופשחנש ערזה תואמגוד .םיירופ םניאש םילפוטמ
ותוינויחב ,ערזה תויתעונתב תיתועמשמ הדירי וארה
.תינוצמיח הקע לע םידיעמ רשא םינמסבו

Fertility and Sterility


2009 רבמבונ
םירבגב תוינימ תויעבל םרוג לונפסיב
...ירקוח


2010 ראוני
תורהל םירזוע םיטנדיסקוא-יטנא
םירקחמ 34 וקרסש ,דנליז-וינ Uni. of Auckland ירקוח
יכ ואצמ ,תוגוז 2,876 ופתתשה םהב םירקובמ םייארקא
םירבגה ידי-לע הפה ךרד םיטנדיסקוא-יטנא לש םתליטנ
,ינוצמיח קזנ ערזה יאתל םרגנ םהב םירקמב ,רוזעל היושע
,E ןימטיו לש םתעפשה הנחבנ ראשה ןיב .תורהל תוגוזל
.םויזנגמו ץבא ,ןיטינרק

Cochrane Database of Systematic Reviews


2010 ראורבפ
ערזה תויתעונתל רבסה
םע ץרמ רתיב םיחושו םתוליעפ תא םיריבגמ םינוערזה
םהייוכיס תא לידגהל ידכ תאז ,תיציבה לא םברקתה
תגרדב היולת םתוליעפ תמצוע .החלצהב התוא תורפהל
םיאתה רציכ רקחמ הליג תעכ .תימינפה (pH) םתויצמוח
.תאז תונשל ידכ םינוטורפ םיטלופ

ב"הרא וקסיסנרפ ןס University of California ירקוח
ותושעלו ערזהמ תאצל םינוטורפל תרשפאמה הלעת והיז
תולעפומו ןוערזה בנזב תומקוממ ולא תולעת .יסיסב רתוי
.(Anandamide) דימדנאנא ומכ ,םיינוציח תותוא תועצמאב
הצוחמ רשאמ 1,000 יפ לודג ערזה ךותב םינוטורפה זוכיר
.ונממ תאצל םהל תרשפאמה הלוקלומ והיז םירקוחהו ול
יעצמא ךכ שמשתו הירפה ענמת וז הלוקלומ תלועפ תמיסח
.ירבג העינמ

Cell


2010 לירפא
האפקהב רמשנש ערזב ינוצמיח קזנ ןיטקמ לורטרבזר
הליג ליזרב University of Caxias do Sul-ב רקחמ
םודא ןייב יוצמה לונפילופ) (Resveratrol) לורטרבזר יכ
האפקהב רמשנש םוגפ ישונא ערזב ינוצמיח קזנ ןיטקמ
ידיפיל קזנ םג ענמ לורטרבזרה .(Cryopreserved) הקומע
.ןונימב היולת התייה אלש העפשה ,(םדב םינמוש לש)

Fertility and Sterility


2010 לירפא
רבגה תוירופ תא תרפשמ DHA 3-הגמוא
...רקחמ


2010 רבמטפס
ןוירה תחלצהו ערז תוכיא םירפשמ םיטנדיסקוא-יטנא
לש םתעפשהל עגונב םימדוק םירקחמ 17 תריקס
הכרענ רשא ,םיטנדיסקוא-יטנא
Guy’s & St. Thomas’ Hosp NHS Foundation Trust-ב
רשא םייטנדיסקוא-יטנא םיפסות יכ התליג הינטירב ןודנול
תוכיא תא רפשל םייושע םוינלסו E ןימטיו ,C ןימטיו םיללוכ
.תורהל יוכיסה תאו ערזה

רופיש ואצמ םהמ 75% .םירבג 1,665 ופתתשה םירקחמב
האוושהב ערזה תוכיאל רושקה דחא רטמרפ תוחפלב
רופיש וליג םהמ 63%-ו הייעבב לופיט-יא וא ובצלפל
33%-ו ובצלפל האוושהב ערזה תויתעונתב יתועמשמ
.ערזה זוכירב רופיש וליג םירקחמהמ

Reproductive BioMedicine Online


2010 רבוטקוא
ערזה תוכיאב תעגופ ההובג ןמוש תכירצ
הרושק יוור יתלב דח ןמוש לשו יוור ןמוש לש ההובג הכירצ
ןמוש תוצמוח תכירצש דועב ,ךומנ ערז זוכירל תיתועמשמ
תויתעונתלו (הנבמ) היגולופרומל תורושק תויוור יתלב בר
.ערזה לש תרפושמ
Massachusetts Gen. Hosp. Fertility Center-ב רקחמב
אצמנ ,55 דע 18 ינב םירבג 91 ופתתשה וב ,ב"הרא ןוטסוב
ויה יוור ןמוש לש רתויב תוהובגה תומרה תא וכרצש ולא יכ
תא וכרצש ולאל סחיב 41%-ב התוחפ ערז תומכ ילעב
.רתויב הנטקה תומכה

6-הגמוא גוסמ םייוור יתלב בר םינמוש לש הכירצה תרבגה
הכירצו ערזה לש רתוי הלודג תויתעונתל הרושק האצמנ
הכירצו ערזה לש רתוי הלודג תויתעונתל הרושק ההובג
3-הגמוא גוסמ םייוור יתלב בר םינמוש לש רתוי ההובג
.ערזה לש תרפושמ היגולופרומל האיבה

Am. Soc. for Repro. Medicine 66th Ann. Meeting


2010 רבוטקוא
ערזה תוכיאב תועגופ A לונפסיב לש תוהובג תומר
...םירבג


2010 רבמבונ
(1) בשחמל הפישח
ףשחנש ערז לטינ םהמ ,םירבג 15 ופתתשה וב ,רקחמ
הפישח יכ הליג ,תועש 4 ךשמל (WiFi) ייפ ייו תנירקל
תוירופה לע ילילש ןפואב עיפשהל הלולע םידיינ םיבשחמל
תמרוג איהש ךכב תוירופה לע ילילש ןפואב עיפשהל ךכב
.ערזה תויתעונתב הטאהלו DNA-ה עוטיקל
הבודרוק Nascentis Reproductive Med. Cen.-ב ,יוסינה
ךכ 'צ תולעמ 25 תב תרקובמ הרוטרפמטב ךרענ ,הניטנגרא
בשחמה םוח לש התייה אל תילילשה העפשההש רורבש
.הנירקהמ האצותכ אלא ,דיינה

Am. Soc. for Repro. Medicine 66th Ann. Meeting


2010 רבמבונ
(2) בשחמל הפישח
וב ב"הרא קרוי-וינ State Uni. of New York-ב רקחמ
ותוא דיינ בשחמב ושמתשהש ,םיריעצ םירב 29 ופתתשה
ושמתשה םה רשאכ םג יכ אצמ ,םהיכרב לע ואשנ םה
םיכשאה קש םמחתה ,םפוגל בשחמה ןיב חנוהש חטשמב
.הדימה לע רתי ,תוקד 15 ךות ,(Scrotum)

Fertility and Sterility


2010 רבמבונ
םירבגב תורקעו ןוירהב םיבאכ יככשמ
...רקחמ


2010 רבמבונ
תורקעו תמדקומ תינימ תורגב ,תיבב םילקימיכ
וקסיסנרפ ןס Uni. of California-ב םירקוח לש םהירבדל
הלולע םייתיב םיימיכ םירמוח לש תכלוהו הלדג תומכ ב"הרא
תינימ תורגב הז ללכב ,ןוירפו תואירב תויעבל הרושק תויהל
,םיטלאתפ םילולכ ולא םירמוח תמישרב .תורקעו תמדקומ
תופידנ תוינגרוא תובוכרת ,A לונפסיב
,לושיבל םילכב תויוצמה (Perfluorinated Compounds)
.תיפסכו ןזולקירט ,הריעב יבכעמ

University of California


2010 רבמצד
DNA תוכיאו ערז תויתעונת רפשמ האיפקמ ןגמ רמוחב E 'טיו
םירבג 38 ופתתשה וב ,ודוה Manipal University-ב רקחמ
הניקת ערז תריפס/(Normozoospermia) הימרפסואוזומונ ילעב
הליג (Asthenozoospermia) הדורי ערז תריפס םע םירבג 59-ו
תרפשמ האיפק ינפמ ערזה לע ןגמה רמוחל E ןימטיו תפסוהש
.ותוכיא תא

Fertility and Sterility


2011 יאמ
יוקל ךכוס ןובלח ללגב רקע רבג
םירסומ הילרטסוא University of Newcastle-ב םירקוח
תויהל םילולע אירב הארנה ערז ילעב םירבגה ןיבמ 5% יכ
םוגפ ("Chaperone" Protein) ךכוס ןובלח ללגב םירקע
.תיציבה תא תוהזל ערזהמ ענומה

Australian Academy of Science seminar in Canberra


2011 יאמ
תירבגה הייברה תכרעמל D ןימטיוב תלעותה
...םהירבדל


2011 ינוי
רבגל השידח תוירופ תקידב
טסט וחתיפ דנלריא ןופצ Queen's Uni. Belfast-ב םירקוח
קויד רתיב תוזחל רוזעי רשא ,רבגה תוירופ תקידבל שידח
,SpermComet יורקה ,טסטה .תוירופ-יאב לופיט תחלצה תא
תא דדומ ,SpermComet יורקה ,טסטה .תוירופ-יאב לופיט
,ןמז ךוסחל רוזעל יושעש עדימ ,ערזב DNA-ל קזנה תדימ
.תישפנ הקוצמו ףסכ

Annual meeting of the Endocrine Society


2011 ילוי
רבגה תוירופ-יאל םרוג ערזה ןובלחב םגפ
Davis School of Med. Uni. of CA ירקוח לש םהירבדל
יושע ערזל הנגה תפיטע קפסמה ןובלחב רוסחמ ב"הרא
ירבדל .םירבגהמ 20%-כ לש םתוירופ-יא תייעב תא ריבסהל
יורקה ןובלחה תא דדוקמה (Gene) ןג ךכל יארחא םירקוחה
.(DEFB126) 126 ןיסנפד אטב

Science Translational Medicine


2011 רבוטקוא
(1) הנוזתה תעפשה
ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health ירקוח
תוריפב הרישע האירב הנוזת םיכרוצ רשא םירבג יכ ואצמ
.תורקעל ןוכיס ךכב םיניטקמ תוקריבו
תויתעונת לע ילילש ןפואב העיפשמ היוקל הנוזת םהירבדל
םיאלמ םינגד ,םיגד םג לולכל האירב הנוזת לע .ערזה
.ערזה זוכיר תמר תא ןיטקמ סנרט ןמוש .תוינטקו

Ann. Meeting of the Am.n Society for Repro. Med.


2012 ראוני
(2) הנוזתה תעפשה
ופתתשה וב ,הירטסוא הניו Fertility Clinic IMI-ב רקחמ
ירמוח 8 לש בולישש אצמ ,הדורי ןוירפ תמר םע םירבג 132
תא רפשל יושע ,םישדוח 3 ךשמב םיכרצנה ,טרוק תנוזת
לע וחווד םירקוחה .215%-ב תורהל יוכיסהו ערזה תוכיא
.הרקבה תצובקב תונוירה 11-ל האוושהב תונוירה 34
,(ג"מ 250) ןיניגרא ללכ (PROfertil) יתנוזתה בולישה
,(ג"מ 40) ץבא ,(ג"מ 440) ןיטינרק ,(ג"מ 80) ןויתטולג
Q10 םיזנאוק ,(ג"קמ 60) םוינלס ,(ג"מ 120) E ןימטיו
הז דחוימ ףסות .(ג"קמ 800) תילופ הצמוחו (ג"מ 15)
.Lenus Pharma GmbH תיאניוה הרבחה ידי-לע קפוס

European e-Journal of Clinical Nutrition & Metab.


2012 ראוני
ערזה תריפס תא תיחפמ דנואסארטלוא
Uni. of North Carolina School of Med.-ב רקחמ
םוצמיצל יעצמא שמשל יושע דנואסארטלוא יכ הליג ב"הרא
םירקוחה .ירבג העינמ יעצמא ךכב תווהלו ערזה תריפס
תודלוח לש םהיכשאל ןקתמה תדמצה ידי-לע תאז וקדב
.תוקד 15 ךשמל

Reproductive Biology and Endocrinology


2012 סרמ
(3) הנוזתה תעפשה
תריפס תא םימצמצמ ןמוש תריתע הנוזת םיכרוצה םירבג
Massachusetts General Hospital ירקוח .וזוכיר תאו ערזה
.םירבג 99 ופתתשה וב יוסינ תובקעב ךכ-לע םיחוודמ ב"הרא
לש הלודג תומכ םיכרוצה םירבג יכ םג ואצמ םירקוחה
.ערזה הנבמ תא ךכב םירפשמ 3-הגמוא גוסמ ןמוש תוצמוח

Human Reproduction


2012 יאמ
תוירופל בושח ערזה הנבמ תא בצעמה םיזנא
Prince Henry's Institute of Medical Research ירקוח
(Katanin P80) ןינטק םיזנאה תובישח לע םיחוודמ הילרטסוא
.ותודיינלו ותקולחל ,ערזה את הנבמל
םג יוטיב ידיל אבו ףוגה יאת תיברמב יוצמ ןינטקה םהירבדל
.םינוריונה תוחתפתהב בושח דיקפת הארנכ ול שי םש חומב

PLoS Genetics


2012 טסוגוא
רבגה תוירופ תא םירפשמ ךלמ יזוגא
רפשל םייושע עבק ךרד ךלמ יזוגא םיכרוצה םיריעצ םירבג
University of California ירקוח .םתוירופ תא ךכב
םיכרוצה 35 דע 21 ינב םירבג יכ וליג ב"הרא סל'גנא סול
.ערזה תוכיא תא ךכב םירפשמ םויב ךלמ יזוגא םרג 75
.ערזה הנבמו תויתעונתב ,תוינויחב יוטיב ידיל אב הז רופיש
ופתתשה רקחמב .תוימוזומורכ תוגירח תוחפ םערזב ואצמנ ןכ
.םיאירב םירבג 117

Biology of Reproduction


2012 טסוגוא
(4) הנוזתה תעפשה
,ב"הרא Lawrence Berkeley Nat. Laboratory-ב רקחמ
,80 דע 22 ינב םיאירב םירבג 80 לש םתנוזת תא ןחבש
תוחפ ולבס האירב הנוזת וכרצש 44-מ רתוי ינב יכ אצמ
.םירחא תמועל םערזב DNA יקזנמ
,E ןימטיו ,C ןימטיו לש ההובג המר וכרצש ולא לש םערז
םערזל האוושהב תוחפ קוזינ אצמנ תילופ הצמוחו ץבא
התייה םהלש C ןימטיו תכירצ תמרש 44-מ רתוי ינב לש
.הנטק

Fertility and Sterility


2012 רבוטקוא
ערזה תוכיא תא הניטקמ בלח ירצומ לש הלודג הכירצ
ןוטסוב Harvard School of Public Health-ב רקחמ
יכ אצמ ,22 דע 18 ינב םירבג 189 ופתתשה וב ,ב"הרא
ןמוש יריתע בלח ירצומ לש ההובג המר םיכרוצה ולא
.תורהל םהייוכיסב ךכב םיעגופ

American Society for Repro. Medicine’s (ASRM)
Annual Conference in California


2012 רבמבונ
ערזה תא תרפשמ קורי הת תיצמת
ופשחש הילטיא University of Calabria-ב םירקוח
םינוש קורי הת תיצמת יזוכירל ערז תוימגוד
היושע וז יכ וליג (Epigallocatechin Gallate/EGCG)
ידמ רתויל ךא ,ותויתעונת תאו ערזה תוכיא תא רפשל
.הכופה העפשה שי הנממ

Food Research & Molecular Nutrition


2013 ראוני
(2) Q10 םיזנאוק
היושע םישדוח 3 ךשמב Q10 םיזנאוק ףסות ג"מ 200 תליטנ
,םירקע םירבגב ערזה תויתעונת תאו היגולופרומה תא רפשל
Shahid Sadoughi Uni. of Med. Sciences יאצממ םה ולא
ירבדל .ןאריא Shahid Sadoughi Uni. of Med. Sciences
תינוצמיחה הקעה תנטקהל םישדוח 3 תוחפל םישורד םירקוחה
םייטנדיסקוא-יטנאה םימיזנאה לש םתוליעפ תא רפשלו ערזב
.םירקע םירבג 60 ופתתשה רקחמב .םיירופ םניאש םירבגב

Andrologia