2006 רבוטקוא
רתוי קיודמו ריהמ ןוחביאל MODS תקידב
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health ירקוח
:רתוי תקיודמו רתוי הריהמ ,השידח הקידב וחתפ ב"הרא רומיטלוב
Microscopic-Observation Drug-Susceptibility תקידב
.תפחשה תלחמ ןוחביאל (MODS)
דמענ הקוידו קדבנהמ תלטינה קור תמיגד לע תעצובמ הקידבה
תכרוא איהו הכ דע וכרענש תוקידבב 89% קויד תמועל 97.8%-ב
.תורחאה תוקידבב םוי 13 תמועל ,םימי 7

.The New England Journal of Medicine

2007 סרמ
רתוי םיליעי םינשי תפחש ינוסיח
םינוסיח יכ םילעמ תפרצ סירפ Institut Pasteur ירקוח יאצממ
רשאמ רתוי םיליעי Calmette-Guerin (BCG) תפחשה גתמ דגנ
.רתוי םישידחה םינוסיחהמ קלח
.BCG ןזה יבגל וכרע םהש תואוושה לע םיססבתמ םירקוחה

.Proceedings of the National Academy of Sciences

2007 טסוגוא
הירטקבוקימל תוניסח ריבגמ D ןימטיו
תא לידגהל םייושע תפחש ילוח םע עגמב ואבש םיאירב םישנא
(ג"מ 2.5) תחא הנמ תליטנ ידי-לע ,הלחמה קדייחל ינוסיחה םרשוכ
םייטירב םירקוח לש םהירבדל תאז ,D ןימטיו לש
.ןודנול Queen Mary's School of Medicine and Dentistry-מ
D ןימטיו שמיש ,הקיטויביטנאב שומישה תליחת ינפל ,רבעב
.תפחש ילוחב לופיטל

American Journal of Respiratory
and Critical Care Medicine