הרדישה דומע
ןה ולא תונטק תומצעמ בכרומ (Spine) הרדישה דומע
ןיב .היינשה יבג לע תחאה תונותנה ,(Vertebraes) תוילוח
.(Disc) קסיד יורקה דופיר שי תוילוח יתש לכ

(Ligaments) תועוצר תועצמאב ןהיניב תוקזוחמ תוילוחה
םירתימ תמקר יספ תועצמאב ,םירירש םירבוחמ ןהילאו
םירצוי דחי םלוכו ללח ונשי הילוח לכ זכרמב .(Tendons)
הילוח לכ ידיצב םיחתפה ךותמ .הכורא הלולח הלעת
.םיבצע םיאצוי

הייעב .ףוגה לקשמ סמוע תיברמ תא אשונ ןותחתה בגה רוזיא
הלולע ,םירתימב וא תועוצרב ,םירירשב ,תומצעב רתויב הנטק
.באכ םרגי בוביס וא ףופיכ ,הדימע ןמזבש ,ךכל םורגל
 
תשוחת וא רומח דע ןותמ באכ אוה (Lumbago) וגבמול
ימואתפ) ףירח תויהל לולע באכה .ןותחתה בגב תוחונ-יא
.םיישדוח לעמ ךשמיהל הלולע הייעבה .ינורכ וא (רומחו
 
םימרוג
ףופיכ דעו טרופס תעיצפמ לחה תויהל םילולע בג באכל םימרוגה
תויהל באכה תמצוע הלולע םירקמה ינשב .לענה תכירש ןמזב
.ונממ לבוסה לש אלמ לורטינ ידכ דע ,הזע
ךא ,הרדישה דומע ךרואל ,הדוקנ לכב עיפוהל םילולע בג יבאכ
רוזיאה ,(Lower Back) ןותחתה בגב אוה רתויב ץופנה באכה
.ףוגה לקשמ ונייהד ,סמועה תיברמ תא אשונה
.םייחב והשלכ בלשב ןותחת בג באכמ ולבסי היסולכואהמ 80%

םיקולד םיקרפמ וא העוצר ,רתימ ,(Muscle Strain) חותמ רירש
.הרדשה דומע לכ ךרואל בג באכל םורגל םילולע ולא לכ  
.ףסונ קזנ ינפמ הנגהכ העיצפ בקע תמרגנ תיווע .(Spasm) תיווע
.העונת תלבגמ איה האצותה  
.תינווינ םיקרפ תקלד
בצע לע ץחל וא תקלד בקע לגרב באכ והז .(Sciatica) תישנ
.ןותחתה בגב  
.סיזורופואטסוא
.קסיד תצירפ
.היגלאימורביפ
 
בגה יבאכ לגעמ
תוביסה .יפוס ןיא םיבאכ רוזחמל םורגל םילולע ןותחת בג יבאכ
תומרוג רשא באכל הבוגתכ תופסונ םירירש תויוצווכתה ןה ךכל
.האלה ןכו ןדיצמ םירירש תויוצווכתהלו באכל
תופורתב שמתשהלו הברה חונל שי ,הז םיבאכ רוזחמ רובשל ידכ
.םיבאכ ךוכישל
תופורת תליטנמ האצותכ עובנל םילולעש ,הביקל םיקזנ תעינמל
.תוחוראה ןמזב ןתוא לוטיל שי ,ולא
 
ןוכיס תוצובק
...רשא םישנא ואצמי בג יבאכל רתי ןוכיסב
.דורי ינפוג בצמב םייוצמ
.השק תיזיפ הדובעב םיקסוע
.ךשוממ ןמז ךשמב םידמוע וא םיבשוי

.םיבאכה תא ורימחי (הליחתב) תינפוג תוליעפ יא וא ישפנ חתמ

 
לופיט
לוכיע ימיזניא תועצמאב לופיט לע ץילמהל םייושה םיתפורוטנ
...םיגוס 3-ל םיקלחנ רשא
.םינובלח לוכיע םשל ףוגה קוקז םהל םייטילואטורפ םימיזנא
.םינמוש לוכיעל (Lipases) םיזפיל
.תומימחפ לוכיעל םישורד (Amylases) םיזלימע

רחאל םייתעש תוחפל) הקיר הביק לע לוטיל שי ולא םימיזנא
םירמוחו םינובלח ולכעיו תכרעמב ועוני םימיזנאה .(החוראה
ןמיס תעפוה םע םתוא לוטיל שי .תוקלדל םיארחאה ,םירחא
.םייתעש לכ ךכב ךישמהלו ואישבו ןושארה באכה
...םוחב לופיט ואר .באכה םוקמ םומיח רוזעל יושע םירחאל

...םירחא םילופיט
.ךמסומ הסעמ ידיב (Massage) יוסיעו (Stretching) החיתמ
.הגוי
אפורל תונפל שי יתמ
...רשאכ אפורל ונפ
.עובשל רבעמ ךשמנ באכה
.רבסומ יתלב םוח הוולתמ באכל
.חופנו םודא הרדישה דומע רוזיא
לע ץחל לע דיעמה רבד ,ךרבל תחתמ לגרל שלוג באכה
.הרדישה דומעמ םיאצויה םיבצעה  
.הליפנ/הכמ לש האצות אוה בגה באכ
.קוחכ הילע חוודל שי .הדובעה םוקמב העיגפמ םרגנ באכה

םוליצ והז .(Myelogram) המרגולאימ ךירצי רתוי קיודמ ןוחביא
וא ןגטנר םוליצ תועצמאב השעיש הרדישה דומע לש טרופמ
.ןעבצ תקרזה רחאל CT קרוס
םתוא םימרוגל דשח ררועתמ רשאכ וא דחוימב םירומח םירקמב
.טוריפ רתי קפסמה MRI קרוסב םוליצ עצבל ןתינ ,שי
הרקמב החיתממ :לופיט ךירצהל יושע ,תמואש יבצע קזנל דשח
.רומח הרקמב חותינל דעו טושפה
אפרמ-יחמצ
ילעב םיחמצ םה ,בג יבאכ ןמזב רוזעל םייושעש אפרמ יחמצ
...תויתקלד-יטנא תונוכת
.רוחש שוהוק
.תיארפ הטטב
.הברעה ץע תפילק תיצמת
.(םיימוקמ םיבאכ ךוכישל דחוימב םיאתמ) ףירח לפלפ

...ליעוהל םייושע רשא םיחמצ ינמש
...תינרוק תב...יאופר ןירמזור...תיאופר הוורמ

,(Carvacrol) לורקברקבו (Thymol) לומיתב םירישע ולא םינמש
.םירירש רורחישב תועייסמה תובוכרת ולא
וסעו והשלכ יחמצ ןמש תופכ המכל ןמשהמ תופיט רפסמ ופיסוה
.רוע ייוריג םורגל לולע ללודמ יתלב ןמש .באכה םוקמ תא
 
תינפוג תוליעפ
םילבוס םניאו טעמכ ינפוג לוגריתב עבק ךרד םיקסוע רשא םישנא
.בג-באכמ
.םינושה םירירשה תא הסעמו העינמ תינפוג תוליעפ
לככו הכילה איה המושייל רתויב הלקה ךרדה
.בצמה רפתשי (תזרוזמ הכילה) ץמאמ הב עקשויש
.הרדישה דומע תחיתמו םירירשה ,בגה קוזיחב תעייסמ תולמעתה
ומצעשכל רזועה רבד ,ןותחתה בגב תירורעקש רשייל תרזוע איה
.באכה תתחפהל

תוצלמה
וא תישנ ,תינווינ םיקרפ תלחמ ,קסיד תצירפמ םילבוסה לע
.אפורב ןכל םדוק ץעוויהל ,תרחא הביסמ שלח בג 
םירירש רורחישל םימח םימב חלקתהל ץלמומ תוליעפה ינפל
.םיחותמ 
.הבע חיטש לע וא לודג ןרזמ לע תוליעפה תא ועצב

.אפורה םע ךכב ונודו באכ םרוגה לוגרית לכ וקיספה

 
ןותחתה בגה קוזיחל החיתמ יליגרת
בקע ןותחת בג באכ לש הרקמב ליעוהל םייושע החיתמ יליגרת
יליגרת עוציב ,הנוכנ אל החונת ,םויה ךשמב תכשוממ הבישי
.םהינב בוליש וא םהירחא תוחתמתה אלל ץמאמ

יליגרת רחאל דיימ אוה החיתמ ליגרת עוציבל רתויב בוטה ןמזה
יד .םומיח יליגרת םדוק עצבל שי םירחא םירקמב .ינפוג ץמאמ
וב בצמל עיגהל ןיא .תוקד רפסמ ךשמב תונוש ףוג תועונתב
.םיבאכל םרוג ליגרתה

הנתמהו תוביאכמ יתלב ךא תולק תוחיתמ עוציב אוה ןורקיעה
.תוינש 45 דע 15 ךוראל יושע רבדה .וררחתשי רירשה רשא דע
החיתמה יכילהת לע ורזח .העוגר המישנ ךות ,הז בצמב וראשיה
.םימעפ 4 דע 3 רורחשהו

םעו לפוטמה רירשה לש רורחיש-ץוויכה חווט לדגי לוגריתה םותב
.רירשה רורחש ןמז תורצקתהב וניחבת ןמזה

ןותחתה בגל החיתמ יליגרת 4
ןוונמה רבד ,ךשוממ ןמז םיבשויל דחוימב בוט ןושארה ליגרתה .1
.הרדשה דומע תא םיכשומו םירצקתמה ךריה םצע ירירש תא
.לקשמ ידבכל דחוימב רומח רבדה
.ךר חטשמ יבג לע הז ליגרת עצבל שי ,םייכרבה תוחונל

.םינפל וחתמ היינשה לגרה תאו הפצרה לע תחא ךרב ומקמ
לגרה דועב ,הלעמ יפלכ ,רשי וק תווהל תפפוכמה לגרהו ףוגה לע
.ףוגל סחיב תולעמ 90 תב תיוז תרצוי הינשה
.םינפל הרשיה לגרה תפיחד ידי-לע החיתמ ועצב תעכ
.תונמדזה לכב הז ליגרת לע ורזח .היינשה לגרב הלועפה לע ורזח

םילבוס םכניאש ןמיס ,םכבצמ תא רפשמ וניא הז ליגרת םא
רשאכו םא הז ליגרתל רוזחל ורכז .ךריה םצע רירש חתממ
.תכשוממ הבישי רחאל בג באכ חתפתי דיתעב

ךרבה ירוחאמ ןימי לגר ךרב תא ופחד .עברא לע הפצרל ודר .2
.הלאמשל הבלצהבו תילאמשה
שגרותש דע רוחאל ןימי לגר תקלחה ידי-לע עצובת החיתמה
ךות ליגרתב ךישמהל םכילע לקי .תילאמשה ךריה דצ לע הכישמ
.היינשה לגרב םג הז ליגרת ועצב .םכיקפרמ לע לע תונעשיה

םתוא חותמל רתויב הבוטה ךרדה .םייקושל דעונ ליגרתה .3
תחא לש תיתגרדה הקחרהו ריקל םיידיה תנעשה ידי-לע איה
הרימשו הפצרל הינשה לגרה ףכ תדמצה ךות ,רוחאל םיילגרה
.היינשה לגרב םג הז ליגרת ועצב .תורשי םייכרב לע

תיוזב ,םינפל םכפוג וטה .ךרבה ירתימל דעונ אבה ליגרתה .4
לע הבישיב הז ליגרת עצבל ןתינ .ףוקזה ףוגל סחיב תולעמ 80
תחא לגר ךרבשכ הדימעב ןכו הדיצה הטונ תחא לגרשכ ,הפצרה
.היינשה לגרב םג הז ליגרת ועצב .והשלכ הבגומ ןקתמב תכמתנ

תמרוג הלועפה םא .םייכריה ירתימל הבוט הפופש הבישי
תופפוכמ םייכרבב םכבג לע ובכש ,המינפ ףפוכתהל םכיכרבל
.םיידיב עייתסהל ןיא .תודומצ םיילגר תופכו תולעמ 90 תיוזב
.ומוקו תויטיאב םכילגר תא ורשי

...1 תושדח - ןותחת בג יבאכ ואר
...2 תושדח - ןותחת בג יבאכ ואר