תושדח - תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמ
COPD - News

םינימסת רימחמ ןואכיד
המתסא ןוחביא יבגל תוקפס
העילבו המישנ םואת תייעב
ריואה יכרד תבחרהל הפורת
תואירל הליעומ היוס
תילטנמ תורדרדיהו COPD
COPD ילוחל םיניטאטס
תודרשיה רפשמ יליל רורויא
COPD ילוחל עורז יליגרת
םקשמ לוגרית
תואיר דוקפית רפשמ י'צ יאט
COPD-ו הבוג ןיב רשקה
האיר דוקפיתל תוקריו תוריפ
םירגיסו תרטקמ ןושיע
תוילוחב םירבש לש הובג רועיש
םימוטפיס תרפשמ 3-הגמוא
תינפוג תוליעפבש תונורתיה
התומתו םידיאורטסוקיטרוק
COPD דגנ םיניטאטס
COPD תוחתפתהל ןמסכ CRP
ןוכיס םצמצמ ינוכית-םי טירפת
תואירה תואירב םירפשמ םיביס
תרפשמ תחא לגר לע תולמעתה
COPD ילוחב םיקרוע תוחישק
COPD תרמחה דגנ הקיטויביטנא
תודרשיהל רושק וניא CRP
תואירה תואירב רפשמ ילוקורב
תונכסמ COPD-ל תופורת


...תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמ ואר

 
2001 רבוטקוא
COPD ילוח תוילוחב םירבש לש הובג רועיש
ופתתשה וב רקחמ .תוילוחב םירבשל ןוכיס רתיב םייוצמ COPD ילוח
םיאירב םישנא 145-ו םישק תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמ ילוח 149
היה םילוחה ברקב םירבשמ םילבוסה רועיש יכ הליג הרקב תצובקכ
םאתמ םייק םירקוחה ירבדל .תרוקיבה תצובקב 2% תמועל 10.1%
.תוילוחב םירבש תייעבו םידיאורטסוקיטרוקב ההובג שומיש ןיב רשי

דבלב 17% הדנק ןוטלימה McMaster University ירקוח ירבדל
לופיט םילבקמ םילוחה-תיבמ םיררחתשמה COPD-ה ילוח ןיבמ
,םינומרוה תפלחה תייפרתב וא (Bisphosphonates) םיטנופסופסיבב
ענומ לופיט םג לבקל םהילע היה .םבצמ לע םלש יתלב חוויד בקע
.םילבוס םה הנממ סיזורופואטסואה בקע םימרגנה םירבשל עגונב

23rd Annual Meeting of the American Society for Bone
and Mineral Research


2005 רבמצד
COPD ילוחב םימוטפיס תרפשמ 3-הגמוא
רישע טירפת יכ וליג ןפי Kagoshima University Hospital ירקוח
6-הגמוא גוסמ ןמוש תוצמוח םע דחי 3-הגמוא גוסמ ןמוש תוצמוחב
(Polyunsaturated Fatty Acids) תויוור יתלב בר ןמוש תוצמוחו
תפסות םהירבדל .COPD ילוחב תואירה דוקפית תא רפשל יושע
ינימסת תא תרפשמו החילהו בויסנה תומר תא תמצמצמ וז תיתנוזת
.הלחמה

יישקו תקלדה ינמס יכ אצמנ שדוח 15 רחאל .םייתנש ךשמנ רקחמה
לכ לח אל הרקבה תצובקבש דועב ,יתועמשמ ןפואב ותחפ המישנה
.יוניש

Chest


2006 רבמטפס
תינפוג תוליעפבש תונורתיה
Institut Municipal d'Investigacio Medica-מ םירקוח ירבדל
ןוכיס תיחפהל היושע הלק ולו העובק תינפוג תוליעפ דרפס הנולצרב
םירבג ןיב ליג תניחבמ העפשה ילדבה ואצמנ אל .תוומלו זופשיאל
.בל-תלחמ לש הירוטסיה םע םילוח יבגל וא םישנו
לודג ינד רקחמב קלח ולטנש םילוח 2,386 ופתתשה וב ,רקחמב
ומצמצ תינפוג תוליעפ ועצבש םילוח יכ אצמנ ,90-הו 80-ה תונשב
.28%-ב המישנה יכרדב תויעב בקע תוומלו זופשיאל ןוכיס ךכב

Thorax


2006 רבמטפס
COPD ילוחב התומת םימצמצמ הפיאשב םידיאורטסוקיטרוק
COPD ילוחש וליג הדנק הבוטינמ University of Manitoba ירקוח
םבצמב הרמחה רחאל הפיאשב םידיאורטסוקיטרוקב םישמתשמה
האצותכ התומתל םג ומכ הביס לכמ התומתל ןוכיס ךכב םיתיחפמ
.דבלב םוי 30-כ תכשמנ הביטימה העפשהה .תירלוקסו-וידרק הלחממ
תא לידגמ (Bronchodilator) תונופמיס יביחרמב שומיש ינש דצמ
.התומתל ןוכיסה

2000-ו 1996 ןיב וזפשואש 74 דע 35 ינב שיא 965 ופתתשה רקחמב
שומישמ האצותכ התומתה תנטקה .םוי 90 ךשמב תוחפל ודרשו
בקע התומתה םוצמצ לע הנושארבו שארה העיפשה םידיאורטסב
.COPD-מ תוחפו (38%) תירלוקסו-וידרק הלחמ

רפסמו תיתכרעמ תקלד ותיחפה םידיאורטסה םירקוחה ירבדל
.םיירלוקסו-וידרק םיעוריא בקע תוררועתמה הלחמב תורמחה
ןבצמ תורדרדיה לע ועיפשה אל םידיאורטסוקיטרוקה תאז םע
.םילוחב תואירה לש

Chest


2007 ראוני
תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמ דגנ םיניטאטס
...שומיש


2007 ראורבפ
תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמ תוחתפתהל ןמסכ CRP
...CRP


2007 יאמ
COPD-ל ןוכיס םצמצמ ינוכית-םי טירפת
תוקבד יכ ואצמ ב"הרא ןוטסוב Harvard University-ב םירקוח
ןוכיס םצמצל יושע םיגדו תוקרי ,תוריפב רישע ינוכית-םי טירפתב
ושמתשה םירקוחה .50%-ב תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמב תוקלל
םתעפשה תא הוושיהש םדוק לודג רקחממ םתושרל דמעש עדימב
.הלחמה לע םינוש טירפת יגוס לש

ךשמנ רשאו 75 דע 40 ינב ,םירבג 42,917 ופתתשה וב ,רקחמהמ
תעינמל םילעופה םיירקיעה םיביטימה יכ ררבתמ ,הנש 12-מ רתוי
.E ןימטיוו (רקיעב) C ןימטיו םיטנדיסקוא-יטנאה םה הלחמה
םיטארטינ םה הלחמל ןוכיסל םיירקיעה םיארחאה םירקוחה ירבדל
.ימקילג סמועו דבועמ רשבב עפשב םייוצמה

Thorax


2007 רבמצד
תואירה תואירב תא םירפשמ םיביס
הכירצ יכ הליג ב"הרא National Institutes of Health-ב רקחמ
תא רפשל היושע תוריפמו םינגדמ ןה םייתנוזת םיביס לש ההובג
ופתתשה רקחמב .COPD-ל ןוכיס ןיטקהלו תואירה לש ןתואירב
.םישנו םירבג 11,897

הינש ךשמב ףושנל ןתינ ותוא ריואה תומכב דדמנ תואירה דוקפית
תא וכרצש ולא .(Forced Expiratory Volume - FEV1) תחא
ל"מ 60.2 תב תומכב ריוא ופשנ הלודגה םייתנוזתה םיביסה תומכ
תינויחה תלוביקה םג .עצוממב ,תונטק תויומכ וכרצש ולאמ רתוי
הצובקה ינב ברקב (Forced Vital Capacity - FVC) תצמואמה
.ל"מ 55.2-ב ההובג התיה הינשה תמועל הנושארה

American Journal of Epidemiology


2008 ראורבפ
תיבוריא תלוכי תרפשמ תחא לגר לע תולמעתה
תרפשמ םעפ לכב (One-Legged Exercise) תחא לגר לע תולמעתה
תינורכ תיתמיסח תואיר תלחממ םילבוסה םילפוטמב ריוא תלוביק
.םיילגרה יתש לע עצבתמה ינפוג ןומיא רשאמ רתוי ,הביצי

האצמנש הארנ יכ םינייצמ הדנק University of Toronto ירקוח
ןכתי ןאכמו COPD ילוח לש םרשוכ תא רפשל השדח השיג
תודוה תאז לכ ,םהייח תוכיאו םתוליעפ ,םתודיינ םג ורפתשיו
(Ventilatory Load) ריואה סמוע תא תיחפמ רשא הז לוגריתל
.הדובעה תלוביק תא ריבגהל םילפוטמל רשפאמו
םילוח 18 לש ,רשוכ ינפוא לע הביכר תואצות ןיב וושיה םירקוחה
.םיילגרה יתש םע הביכרל דבלב תחא לגר תלעפה ךות ,םיביצי

Chest


2008 לירפא
COPD ילוחב הצופנ םיקרוע תוחישק
תואיר תלחמ הינטירב University of Edinburgh ירקוח ירבדל
,םד-ץחל רתיבו םיקרוע תוחישקב תנייפאתמ תינורכ תיתמיסח
התומתהו תירלוקסו-וידרקה האולחתה רועיש תא הריבסמה הדבוע
.ולא םילוח ברקב םיהובגה

ילוח 102-ב םדה-יצחלו םיקרועה תוחישק תא וושיה םירקוחה
יתש יכ ואצמו המוד הירוטסיה ילעב םינשעמ 103 תמועל COPD
הארמ רבדה םהירבדל .COPD ילוח ברקב רתוי תופירח ולא תויעב
אלא ,תואיר תלחמ קר הניא תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמ יכ
.םדה-ילכו בלה תכרעמב םג הרושק איה

Thorax


2008 ינוי
טיכנורב וא COPD-ב תימואתפ הערה דגנ הקיטויביטנא
עדימ ופסאש University of Amsterdam-מ םיידנלוה םירקוח
הלעמל ופתתשה םהב תוימס ילופכ םימדוק םירקחמ 21-מ
םימי 5) הקיטויביטנאב רצק לופיט יכ וליג םילפוטמ 10,000-מ
COPD-ב תימואתפ הערה םיווחה םילפוטמל ןתינה (ךכמ תוחפ וא
ךשוממ יטרדנטס לופיט ומכ הדימ התואב ליעי ,תינורכ טיכנורבב וא
.רתוי

,המישנ רצוק ,רבוג לועישב תאטבתמה בצמה תרמחהב רבודמ
.תיתלגומה החילה תומכב לודיג

Thorax


2008 ילוי
תינורכ תיתמיסח תואיר תלחממ תודרשיהל רושק וניא CRP
...האוושהב


2008 רבמטפס
תואירה לש ןתואירב תא רפשמ ילוקורב
...ירקוח


2008 רבמטפס
תוומו ץבש ,בל-ףקתהב תונכסמ COPD-ל תופורת
יכ וליג ב"הרא הניילורק ןופצ Wake Forest University ירקוח
(Inhaled Anticholinergics) תויגרנילוכיטנא תופאשנ תופורת 2
ןהש ךכ ידי-לע תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמב לופיטל תושמשמה
רצוק לע תוליקמו םיצווכמה ריואה יכרד ביבס םירירשה תא תופרמ
.תוירלוקסו-וידרק תוביסמ תוומו ץבש ,בל-ףקתהל ןוכיס תולידגמ ,המישנ

(Atrovent) טנבורטאו (Spiriva) הביריפס תופורתב שומישב רבודמ
-וידרק תויעבל ןוכיסה תא לידגמה רבד ,שדוחמ הלעמל ךשמב
.58%-ב ולא תוירלוקסו

םהב םיייארקא םירקחמ 17 לע םהיאצממ תא םיססבמ םירקוחה
.םילפוטמ 15,000-כ קלח ולטנ

The Journal of the American Medical Association


2008 רבוטקוא
םיזופשיא לידגמו םינימסת רימחמ ןואכיד
תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמ לש םימוטפמיס רימחהל יושע ןואכיד
McGill University ירקוח .םילוח-יתבב זופשיאה רועיש תא לידגהלו
תא רפשל יושע ןואכידב לופיט יכ ךכמ םיקיסמ הדנק לואירטנומ
.הלחמה ינימסת

תרמחהל 1.5 יפ ןוכיס רתיב םייוצמ םיאכודמ םילוח יכ הלוע רקחמהמ
םילוח-יתבב םתוהש ןמזו םתלחמ ןיגב םיזפשואמ םתויהלו םהינימסת
.ךכ בקע לפכוה

American Journal of Respiratory and Critical

Care Medicine


2008 רבמבונ
המתסא ןוחביא יבגל תוקפס
םנוחביאש םיששוח British Lung Foundation-מ םייטירב םירקוח
םייללכ םיאפור םתעדל .יוגש אוה המתסא ילוחכ םיבר םישנא לש
.תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמו המתסא ןיב םיעוט םיבר
םרובע רגתא והז יכ ודוה הינטירבב םייללכה םיאפורה ןיבמ 80%
.תולחמה יתש ןיב ןיחבהל

ND


2009 סרמ
COPD ילוחב העילבו המישנ ןיב םואתה תייעב
היצנידרואוקמ םילבוס תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמב םילפוטמ
,םתמישנ תא שבשמה רבד ,העילבו המישנה רוזחמ ןיב תשבושמ
.ב"הרא הינבליסנפ University of Pittsburgh ירקוח ירבדל תאז
.ןוזמ תפיאשל םורגל לולע םתעדל הז שוביש

.םילוחה בצמב הערה הלח הב הפוקתב דחוימב הפירחמ הייעבה
.הרקב תצובק ינב 25-ו םילוח 25 ןיב וושיה םירקוחה

American Journal of Respiratory and Critical
Care Medicine


2009 סרמ
COPD ילוחל הליעומ ריואה יכרד תבחרהל הפורת
ילפוטמ יכ םיחוודמ ןוטסגניק Queen's University-מ םיידנק םירקוח
וקיפי םתלחמ לש יתלחתהה בלשב תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמ
(Anticholinergic Inhaler) יגרנילוכיטנא ףאשמב שומישמ תלעות
.ריואה יכרד תא ביחרמה
ףאו םתלחמ לש הז בלשב םינחבואמ םניא םיבר םילוח םהירבדל
הקידבב הארנש יפכ ,ריואה יכרד לש הלק המיסחמ םילבוסה ולא
םה וב בלשב אצמיהל םילולע ,(Spirometer) רטמוריפס תועצמאב
.םינטקה ריואה יכרדב תבחרנ הלחממ םילבוס

Thorax


2009 ינוי
תואירל הליעומ היוס
4-ב ונחבואש 75 דע 50 ינב שיא 278 ופתתשה וב ,ינפי רקחמ
היוס ירצומ תכירצ יכ אצמ ,COPD ילוחכ תונורחאה םינשה
.המישנ רצוקלו תואיר תלחמל ןוכיס םצמצל היושע

רקחמב םיפתתשמה לש יתמישנה םדוקפית תא וקדב םירקוחה
ירצומ .םהלש םייחה ןונגיס ינייפאמו ןוזמה תכירצ לש היצקנופכ
.םיטבנו בלח ,(Natto) וטאנ ,ופוט ויה רקחמב וללכנש היוסה

Respiratory Research


2009 ילוי
םישישקב תילטנמ תורדרדיהו COPD
ב"הרא קרוי-וינ Mount Sinai School of Medicine-ב רקחמ
תורדרדיהל הרושק םישישקב תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמש הליג
.ילכשה םבצמב תצאומ

םיטונ ונממ ,(Hypoxia) ןצמחב רוסחמה םירקוחה לש םתעדל
וושיה םה .חומה ידוקפיתב עגופה אוה ,םעפ ידמ לובסל םילוחה
,50-מ רתוי ינב םירגובמ 4,150-מ רתוי לש ילטנמה םדוקפית ןיב
.םיאירב רחאה םקלחו COPD ילוח םקלח

American Journal of Respiratory and Critical Care
Medicine


2009 ילוי
COPD ילוחל םיניטאטס
Woolcock Institute of Medical Research-מ םירקוח ירבדל
םבצמב הרמחה עונמל יושע םיניטאטסב לופיט הילרטסוא ינדיס
םירקחמ 8 ורקס םירקוחה .COPD ילוחב התומת עונמל ףאו
.2008-ו 2006 ןיב ומסרפתהש

תינפוג תוליעפ לש עוציבה תלוכי תא םירפשמ םיניטאטס יכ הארנ
CRP-ה תומר תדרוה ידכ ךות ,וז תוליעפ רחאל המישנ רצוקו
םילעופ םיניטאטס יכ הארנ םירקוחה ירבדל .Interleukin-6-הו
.ריואה יכרדב תקלדה לע תורישי

BMC Pulmonary Medicine


2009 ילוי
COPD ילוחב תודרשיה אפשמ יליל רורוויא
תקפסא הילרטסוא Repatriation General Hospital ירקוח ירבדל
םילבוסב םייחה תלחות תא הכיראמ ףאה ךרד תינשלופ יתלב ריוא
ןמחפה תצומחת-וד רתימ םילבוסה תינורכ תיתמיסח תואיר תלחממ
בלשב COPD ילוחל ליעומ אצמנ הז לופיט .(Hypercapnic) םדב
.הרומח ריוא תמירז תייעב םע הלחמה לש םדקתמ

השק ריוא תמירז תלבגמ ילעב םילפוטמ 144 ופתתשה רקחמב
םילוחב רפיש לופיטה .הביצי םדב ןמחפה תצומחת-וד רתי תייעבו
.(REM) ריהמה םייניעה דוציר בלשב הנישה תא

Thorax


2009 טסוגוא
COPD ילוחב ץרמ םירפשמ עורז יליגרת
ילוחב הזחהו םייפתכה ,תועורזה לש ןוילעה ןקלחב לחה רופישה
ליעומו בחרנ אוה לוגרית תובקעב תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמ
ירבדל תאז ,יתמישנה םבצמב הלקהל רבעמ הברה םילפוטמל
.הילטיא University of Modena-מ םירקוח

םילבוסה 69 עצוממ ליג ינב םילפוטמ 50 ופתתשה וב ,רקחמה
לכ ,םישגפמ 15 ללכ ,הביצי תינורכ תיתמיסח תואיר תלחממ
.לוגרית תוקד 30 ןב דחא

Chest


2009 רבמטפס
םדקומ יתאיר םוקישל םרות עובק לוגרית
ופתתשה ובו שדוח 12 ךשמנש רקחמ יכ םיחוודמ םיירטסוא םירקוח
םילוכי םה יכ הארה הנותמ תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמ ילוח 59
תועובש 8 תכשמנה םקשמ לוגרית תינכות תרזעב םבצמ תא רפשל
.הנש תוחפל ךשמית ,תועיבקב לגרתל וכישמי םה םא ,ךכמ תלעותהו

תולחמ ילוחל בושח לוגריתה המכ דע םיגדמ יוסינה םירקוחה ירבדל
םירקחמב החכוהש תירלוקסו-וידרקה תלעותל ףסונב תאזו תויתמישנ
.םימדוק

European Respiratory Society 19th Annual Congress


2009 רבמצד
COPD ילוחב תואיר דוקפית רפשמ י'צ יאט
206 םרקחמ ךרוצל וסייגש ,גנוק-גנוה Chinese University ירקוח
תטישב םילגרתמה םילפוטמ יכ ואצמ ,םישנ 19 םהב ,COPD ילוח
תיתרבח הכימת רתיל םיכוזו םהייח תוכיא תא ךכב םירפשמ י'צ יאט
.םהירבח דצמ

עובשב םיימעפ ,םישדוח 3 ךשמב ולגרית רקחמב םיפתתשמה
תצמואמה תינויחה תלוביקה הלדג םישדוח 6 רחאל .תוקד 60
.2,161 mL-ל 1,973 mL-מ (Forced Vital Capacity - FVC)

Asia Conference on Emerging Issues in Public Health


2010 ראוני
COPD-ו הבוג ןיב רשקה
הלעמל ורקסש ,הינטירב University of Nottingham-מ םירקוח
םיטונ םיכומנ םישנא יכ וליג ,הינטירב יחרזא לע םינותנ יקית ןוילממ
ולא םילוח יכ וליג םה .תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמב תוקלל רתוי
.םיאירב םישנאל סחיב מ"ס 12-ב םיכומנ

םע םצמטצהו ךלהו 49 דע 35 ינבב דחוימב טלוב אצמנ הז רשק
ימונוקאויצוס דמעמ דמוע הז ירוחאמ יכ םירעשמ םירקוחה .ליגה
ןשעל רתוי םיטונ ולא םישנא .םיכומנה םישנאה ברקב רתוי ךומנ
.םתודליב יביספ ןושיעל ופשחנו

ND


2010 ראורבפ
COPD ילוחב האיר ידוקפית םירפשמ תוקריו תוריפ
University of Thessaly School of Medicine-ב ינווי רקחמ
יושע תוקריבו תוריפ יצימ ,םיירט תוריפב רישע טירפת יכ אצמ
תואיר תלחמ ילפוטמב תורמחה םצמצלו יתאיר דוקפית רפשל
.תינורכ תיתמיסח

תועצמאב תינוצמיחה הקעה ןוזיא יכ הניה םירקוחה תרעשה
.COPD ילוח לש םהיתואיר לע ןגהל רזוע ןוזמב םיטנדיסקוא-יטנא
.עצוממב 68 ינב םילפוטמ 120 ופתתשה ,םינש 3 ךראש ,רקחמב

European Respiratory Journal


2010 ראורבפ
COPD-ו םירגיסו תרטקמ ןושיע
ב"הרא קרוי-וינ Columbia University Medical Center ירקוח
(Cotinine) ןיניטוקה תמר תא לידגמ םירגיסו תרטקמ ןושיע יכ ואצמ
תואירה לש ןדוקפיתב תורדרדיהל רושק ,(ןיטוקינה לש טילובטמ)
.ריואה יכרדב תומיסחל ןוכיס רתילו
תויעב אלל 90 דע 48 ינב שיא 3,528 יבגל עדימ ופסא םירקוחה
.רחא לודג רקחמ ךותמ ,תוירלוקסו-וידרק

Annals of Internal Medicine