הרדגה
הרידנ (ןוסיחה תכרעמ לש) תינומיאוטוא הערפה איה סביירג תלחמ
.ןגמה תטולב לש תוליעפ רתיל ירקיעה םרוגה תא הווהמו

,ןגמה תטולב לש היוריגב תאטבתמ הערפהה
הדי-לע םינומרוה לש רתי רוציי ,התלדגה
.ךכ בקע ףוגב םיבר םייוניש תמירגו
,ןיעה ירירש תומקר לש הפיקת ךכב םילולכ
ןיעה לש ירוחאה הקלח תמקרב ןינסת
ןיב (Retrobulbar Tissue Infiltrate)
ימדקה הקלחב רועה תמקר תפיקתו ןיעה תבורא םצעו ןיעה לגלג
.םהב הפירח תקלד תוחתפתה בקע הלא לכ ,לגרה (קוש) לש ןותחתה

.התעונתב םיטלוש רשא םיריעז םירירש 6 םימקוממ ןיעה ביבס
רשא םתובעתהב אטבתת ,סביירג תלחמ ידי-לע ,םהב העיגפ
תעונת ןוזיא לע השקי רבדה .תוקלטצהו תקלד איה התאצות
.הייאר לפכל םורגיו העוגפה ןיעה דוקימ לע ,דחי םייניעה יתש

,MRI קרוס תרזעב תישענ ולא םירירש לש םתובעתהה ןוחביא
תובוראב (US) דנואס הרטלוא רישכמ תרזעב וא CT קרוס
.ןיעה
דע ,לודג הכ יתבורא ךות ץחל םרגיהל לולע םירומח םירקמב
.הייארה רשוכבו הייארה בצעב העיגפ םרגיתש

םינוכיסו םימרוג
...ב רבודמש איה הרעשהה .םיעודי םניא הלחמה ימרוג
.ןוסיחה תכרעמב תיתשרות הערפה
...וא 
.ינפוג ץחל וא ישפנ חתמ/סרטס

רתי ןוכיסב תואצמנ ,ןהייחל םיעבראהו םישולשה תונשב דחוימב ,םישנ
.םירבג תמועל הלחמל (20 דע 15 יפ רועישב)
םימוטפמיס

.םירירש תויוצווכתה
.דער
.תופוכת תואיצי
.רוזחמב תורידס יא
.(Goiter) תקפז
.(Exophthalmos) ןיע טלב
.ןובאית רתי םע לקשמב הדירי
.טקש יא
.םוחל תוליבס יא
.רתי תעזה
.תושישת
ןיעה ףעפע קותיש ידכ דע רימחהל בצמה לולע םישק םירקמב
.הנישה ןמזב התוא םוצעל תלוכי יאו העוגפה  
ליבקמב העינהל תלוכיה יאו ןיעה ירירש לש םתובעתהמ האצותכ
.הלופכ הייאר ןכתי האירבה ןיעה תעונתל  
םיפסונ םינמיס
.ץאומ בל בצק
.TSH בויסנ תדירי
.ןגמה תטולב תלדגה ןכתית
.T4-ו T3 בויסנ תגיפסב הילע
.יביטקא-וידר דוי תגיפסב לודיג

...תואבה תוקידבה לש ןהיתואצות לע העפשה םג ןכתית
.T גוסמ םיטיצופמיל תריפסל םד תקידב
.ןיעה תבורא לש CT תקירס
.ןגמה תטולב לש היוריג תדימל ןמס הווהמה TSI םד תקידב
לופיט
.ןגמה תטולב לש התוליעפ רתי ןוסיר איה תירקיעה לופיטה תרטמ
ידכ ךות ,תודרחבו רתיה תעזהב ,רבגומה בלה בצקב לפטל שי תישאר 
.אטב ימסוח גוסמ תופורתב שומיש 
תואכדמה תופורת תועצמאב לפוטת ןגמה תטולב תוליעפ רתי תייעב
 .הטולבה לש תיקלח הרסהל חותינו יביטקא-וידר דוי ומכ ,וז תוליעפ 
הפורתה לש התועצמאב ןיעה טלב לפוטי הרומח תקלד לש הרקמב
.(Prednisone) ןוזינדרפ תידיאורטסה 

תמצענ הניא איה םא ,הלילב ןיעה לש התושבייתהל ששח שי רשאכ
.המוצע ראשיתש ךכ שבחת איה ,יוארכ
.ןיעה תושיגר תא וניטקי םייניע תופיטו שמש יפקשמב שומיש

,'דכו םירירשה תובעתה ,ןיעה טלב :הלחמה לש הינימסת תובצייתה םע
חכו הלחמה ךשמ יפל ועבקי םכשמו םתמצוע .םימייסמ םילופיט ונתני
םירקמב .םישדוח רפסמ בורל ךראי הזכ לופיט .לפוטמה לש לבסה
.םייעובש ךות לופיטה תעפשה שגרות םימיוסמ
.ןיעה לש ירוחאה הקלחל הנרקה תרזעב ולפוטי דחוימב םישק םירקמ

.ןיעה תבורא ךותב ץחלה תתחפה םשל חותינב ךרוצ היהש ףא ןכתי

אוה וב חותינ עצבי (Ophthalmologist) םייניע חתנמ
ביבס םיסוניסה דחאו ןיעה תבורא ןיב ןטק חתפ רוציי
תיחפי (Decompression Surgery) הז חותינ .ןיעה
.ימינפה ץחלה תא
םיכוביס
.(Graves' Ophthalmopathy) ביירג תייתפומלתפוא :ןיע טלב
(םירגובמב רקיעב) בל תקיפס יא ,רבגומ בל בצק :בל יכוביס
.םירודזורפ רופרפו  
.רתיה תוליעפ בקע םינימסתה תרמחה :ןגמה תטולב
םייוניש רחא בקעמ עצובי ןכל .הייארה בצעב העיגפ ןכתית :הייאר
.הייאר הדשב  
.הלחמה תרמוח תא ריבגמ ןושיע :בל ומיש

...תושדח - סביירג תלחמ ואר