2 תושדח - הניש ידודנ/תוערפה
Insomnia - News 2

תרכוס-םדקו הנישב רוסחמ
תירלוקסו-'ק התומתו תוינונשי
תודבאתה תונויסנו הניש ידודנ
םד-ץחל רתיו הניש-ידודנ
םישדח םירבד תדימלו הניש
םיטסיטואב הנישו ןינוטלמ
ADHD-ו הנישב רוסחמ
אירב ףוג לקשמו הניש
הניש תויעבו ADHD םירגבתמ
תודבאתהו העגרה תופורת
םד-ץחל רתיו העורג הניש
ימדקה חומה תפילק רוריק
הדיל רחאל ןואכידו הניש תויעב
תרכוסו הליל תנש טועימ
יתוגהנתה יביטנגוק לופיט
הדובעה םוקמב הקצה
בל תויעבו הניש תוערפה
רמייהצלאו העורג הניש
םיטסיטוא םידלי תנשל ןינוטלמ
תיבטוק-וד הערפהו הניש תערפה
בלה בצקו הנישב המישנ תקספה
םידליב הניש תויעבו יביספ ןשע
ינטב ןמושו הנישב תוינוציק
הניש תוכיא תרפשמ תימוי הרגיש
ןילוסניאל תושיגרו הניש טועימ
ןטרס ימילחמ לש םתנשל הגוי
ןינוטלמ טועימו חומ יעוגפ תנש
הניש ילפוטמנ תודבאתהה ןויער
הנרגימ ףקתהו הנישב רוסחמ
ידמ הרצק וא הכורא הנישב ןוכיס
הניש תויעב םע תורגובמל היוס
רבעמה ליגב הנישו םוח ילגו באכ
התומתו תודרחלו הנישל תופורת
רזוע וניא הניש ינפל לוהוכלא
רבעמה ליגב הנישו ןורטסגורפ
סיטירתרא ילוחל היצטידמ
תוירולק ףרוש הנישב רוסחמ
םינומרוהו םישישקב הניש תויעב
חומה הניקזמ הדורי הניש תומכ
םדב רכוסו הדורי הניש תוכיא
ןורטסוטסט דירומ הנישב רוסחמ
םד-ץחלמ הניש תויעבל ןינוטלמ
םיבאכ ריבגמ הניש טועימ
היצנמידו תושישקב הניש תויעב
הניש תויעבו ילנומרוה לופיט 'פה
םדה-ץחל תא הלעמ העורג הניש
תמדקומ הדילו דיתעל םאה תנש
הנישה תא םירפשמ םיבדבוד
הניש תרפשמ תינפוג תוליעפ
הלילב םיררועתמל הפורת
היגלאימורביפו הניש תויעב
הניש םיענומ הלוקו הפק ,הת
התומתב םינכסמ הניש ירודכ
הנקיזו הניש תוערפה
ןתשב ןובלח רתיו הרצק הניש
ץבשל ןוכיסו הנישב רוסחמ
ןינוטלמ רוצייו לוחכ רוא
הכישחמ דחפו הניש ידודנ
עובק רתונ ןינוטלמ
הימקולו הרואת םע הניש
םינגל רושק הנישב ךרוצה
בל תנכסמ הניש תלבגה
ףאה תקלדו הניש תוערפה
ץבשו בל תלחמ הניש טועימ
הנרגימו הניש ילגרה
הניש תויעבו ירלולס ןופלט
םינוריונו הניש טועימ
הניש תוערפהו תוירגיס
הניש-ידודנו סרטס
דש ןטרסו הליל תדובע
רתי לקשמו תוקונית תנש
םייביטקארפיהב הניש תויעב
הניש יסופדו תירולק הכירצ
הניש תויעבו ינמוש טירפת
םידבועל תינויח הבוט הניש
ןורכיזה תא תרפשמ הניש
הנישל רושק תושישקב ץבש
תרכוסל ןוכיסו הניש ידודנ
תומולחו הניש ןמזב תוחיר
ןטרס ידרושל הייפרת
ןטרס דגנ הנישו תינפוג 'עפ
הגירח חומ תוליעפ
ןוסניקרפו הניש תוערפה
הפל סיסרתב הנישל הפורת
הליל תרמשמב הדובע
תוננטצהו הנישב רוסחמ
הימקולו הרואת םע הניש
םינגל רושק הנישב ךרוצה
בל-תויעבו הניש תלבגה
ףאה תקלדו הניש תוערפה
ץבשלו בלל ןוכיסו הניש טעמ
הנרגימו הניש ילגרה
הניש תויעבו ירלולס ןופלט
םינוריונ תיינבו הניש טועימ
הניש תוערפהו תוירגיס
הניש ידודנו סרטס
דשה ןטרסו הליל תרמשמ
רתי לקשמו תוקונית תנש
םייביטקארפיהב הניש תויעב
םירגובמ תנשו תוירולק
הניש תויעבו םינמוש
הבוט הנישל םיקוקז םידבוע
ןורכיזה תא תרפשמ הניש
הנישל רושק שישקב ץבש
תרכוסו הניש ידודנ
תומולחה ביטו הנישב תוחיר
ןטרס ידרושל רוביד תייפרת
ןטרסו הניש תינפוג תוליעפ
הנישו הגירח חומ תוליעפ
היצנמידו ןוסניקרפ ,הניש 'רפה
הפל סיסרתב הנישל הפורת
הליל תרמשמב הדובע
תוננטצהו הנישב רוסחמ
הנישב רוסחמו םיפיטח
האושנה השאהו הניש
ןטרס דגנ ןינוטלמו הכישח...הניש ידודנ/תוערפה ואר
...1 תושדח - הניש ידודנ/תוערפה

 
1999 רבמבונ
ליגה םע הנתשמ הניא ןינוטלמה תומכ
...רקחמ


2004 רבמטפס
םידליב הימקול תמרוג הרואת םע הניש
...תושרהל ןיא


2007 סרמ
םינגל רושק הנישב ךרוצה
קוקז הל הנישה תומכ יכ הליג הינטירב University of Surrey-ב רקחמ
שיגר היהי םדאה המכ דע עבוק הז ןג .Period 3 ןגה ידי-לע תעבקנ םדא
תויהל יושע םהמ דחא לכו הז ןגמ םיקתוע 2 שי םדא לכל .הנישב רוסחמל
.ךורא וא רצק
בקעו הנישב רוסחמל רתוי םישיגר ךורא ןג ילעב םישנא יכ אצמנ רקחמב
ןגה ילעבש אצמנ ןכ ומכ .הניש תועשב רוסחמ רחאל םיינריע תוחפ םה ךכ
רצקה ןגה ילעב תמועל רתוי 50%-ב הקומעה הנישה בלשב םיעוקש ךוראה
.רתוי ךורא החונמ ןמזל םיקוקז םה רמולכ

Biology


2007 ינוי
בל תויעבב תנכסמ הניש תלבגה
םיאירב םישנא דימעהל לולע הנישה ןמז ךשמב רתויב ןטקה ולו םוצמיצ
הליגש רקחמ יאצממ יפל תאז ,תירלוקסו-וידרק הלחמל רבגומ ןוכיסב
HRV/ולש בצקה תא תונשל בלה לש ותלוכי םוצמיצל םרוג הז רבד יכ
.(Heart Rate Variability)
בלה תלוכי יכ םיריבסמ ב"הרא University of Pennsylvania ירקוח
הייעב .ירלוקסו-וידרק ןוכיסל בוט דדמ הווהמ ולש בצקה תא תונשל
םילבוסה םישנאבו הליל תורמשמ ידבוע ברקב ררועתהל הלולע הז גוסמ
.ינורכ הניש טועיממ
םהלש הנישה ךשמש ,45 דע 22 ינב ,םיאירב םישנא 29 ופתתשה רקחמב
.םימי 5 ךשמב ,הלילב תועש 4-ל םצמוצ

SLEEP 2007: the 21st Annual Meeting of the Associated
Professional Sleep Societies


2007 ילוי
ףאה תקלדל תורושק הניש תוערפה
(Allergic Rhinitis) תיגרלא ףא תקלד תעפשה דומאל ידכ תוקידבמ
.םהיניב קזח רשק אצמנ ,הניש תניחבמ ,םייחה תוכיא לע
,תובורק םיתיעל ,םילבוס תיגרלא ףא תקלדמ םילבוסה םישנא יכ עודי
ךשמב תוינונשימ ,הדורי הניש תוכיאמ ,הנישה ןמזב המישנ תוערפהמ םג
הניש תוערפה חכ ררבתמ .תושישתמו (Daytime Somnolence) םויה
םיעוציבב עוגפל ,תירוטמוכיספהו תויביטנגוקה תולוכיל קיזהל תולולע
זוכירה רשוכב ,דומילה רשוכב עוגפל ,הדובעה ןוירפ תא ןיטקהל ,הדובעב
.ןורכיזבו

Medscape


2007 רבמטפס
ץבשלו בלל ןוכיס לידגמ הניש טועימ
...טועימ


2007 רבמצד
הנרגימו הניש ילגרה
...תויעב


2008 ראוני
הניש תויעבל םרוג ירלולס ןופלט
רשא םישנא יכ הליג הידבש Karolinska Institute-ב ךרענש רקחמ
ןוכיס רתיב םייוצמ ןושיל םתכל ינפל רצק ןמז ירלולס ןופלטב םישמתשמ
.שאר-יבאכלו הניש תויעבל
תא הכיראמ ,הניש ידודנל תמרוג ירלולס ןופלט תנירק םירקוחה ירבדל
.הקומעה הנישה תא תרצקמו הקומעה הנישה בלש דע רבועה ןמזה
תאז ושעי הלילב רחואמ רשקתהל םיבייח רשא םישנא יכ םיעיצמ םה
.ליגר יווק ןופלט תועצמאב
תוששואתה לע הערל העיפשמ (884 MHz) הקדבנש הנירקהש ררבתמ
םירבג 35-ו םישנ 36 ופתתשה רקחמב .ףלחש םויה תוערואממ חומהה
.45 דע 18 ינב

Massachusetts Institute of Technology

2008 ראורבפ2006/ רבמטפס
םישדח םינוריונ תיינב ענומ הניש טועימ
ירקוח .בצעה יאת תלשבהל ינויח (REM) תוריהמה םייניעה תועונת בלש
הנישב רוסחמש וליג ,תודלוחב יוסינב ,ב"הרא University of California
.בצע יאת תושדחתה תא ענומ אוהש ךכב חומל קיזמ
בלשל וסנכנ ןהש םעפ לכב ,םימי 4 ךשמב הערפוה תודלוחה לש ןתנש
תוערפה תואצות .85%-ב רצקתה הז בלשש ךכ ,תוריהמה םייניעה תועונת
.63%-ב םינוריונה תושדחתה תנטקהב ואטבתה ולא

The Journal of Neuroscience


2008 ראורבפ
הניש תוערפהל תומרוג תוירגיס
ןושיע יכ ואצמ ב"הרא רומיטלוב Johns Hopkins University ירקוח
.הנישה תוכיאב עגופ תוירגיס
,שיא 6,400 לעמ ופתתשה וב ,(Sleep Heart Health Study) רקחמב
תלחממ ולבס אלש ,םויב תוירגיס 20-מ הלעמל ונשיעש שיא 40 ואצמנ
.יהשלכ עקר
בלש תמועל רתוי ךורא הלקה םתנש בלש יכ אצמנ םחומ ילג תקידבב
.הקומעה הנישה בלש ןובשח-לע תאז ,םינשעמ םניאש םישנאב הז
ןיבמש דועב ,העוגר הנישב רוסחמ לע וננולתה 22.5% םינשעמה ןיבמ
.דבלב 5% ךכ-לע וחוויד םינשעמ םניאש ולא

Chest


2008 ראורבפ
הז תא הז םיניזמ הניש-ידודנו סרטס
,ינודז םימסק לגעמב םמצע אוצמל םילולע ישפנ חתממ םילבוסה םישנא
ישפנה חתמה תא םהב ריבגמה רבד ,ןושיל םתלוכיב עגופ סרטסה וב
ול השקש ךכ ,הפקתמל השעמל ןנוכתמ ףוגה הז בצמב .הלילח רזוחו
.ןושיל תכלל לגוסמ תויהלו ותונריע תא תונשל
וא תועגרתהל המישנ יליגרת עצבל ,בוביסל תאצל ץלמומ הז הרקמב
.הנישה ינפל שפנה תא עיגרהל ידכ ,םח טבמא תושעל

Stress Management Society


2008 ראורבפ
דשה ןטרסב תנכסמ הליל תרמשמב הדובע
...תנשב


2008 לירפא
רתי לקשמל רושק תוקוניתב הניש רוסחמ
ולבסי אלש הארנכ רתוי וא תועש 12 םויה ךשמב םינשי רשא תוקונית
.םינטק םתויהב דוע רתי לקשממ
רשא תוקונית יכ וליג ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School ירקוח
.רתי לקשמל רתויב הובג ןוכיסב ואצמנ היזיוולטב הברה ופצו טעמ ונשי
.3 ליגב רתי לקשממ ולבס םהמ 9% יכ וליגו תוקונית 915 ורטינ םירקוחה
.הלילב תועש 12-מ תוחפ ונשי רשא םידלי ולא ויה יכ ררבתה

Archives of Paediatrics and Adolescent Medicine


2008 לירפא
םייביטקארפיה םידליב תוצופנ הניש תויעב
ברקב הילרטסוא ןרובלמ Royal Children's Hospital-ב ךרענש רקס
תויביטקטרפיהב זוכירו בשק תערפהמ םילבוס רשא םילרטסוא םידלי
תורומח דע תונותמ הניש תוערפהמ ולבס םהמ 73% יכ אצמ ,(ADHD)
.םהירוה לעו םהילע ועיפשהש
.םמוק תעב םיפייע ויהו ןושיל תכלל וברס ,םדריהל ושקתה ולא םידלי
תויעב לע וחוויד רשא םילפטמ 239-מ ףסאנש עדימב ושמתשה םירקוחה
.18 דע 5 ינב םייבטקארפיה םידליב הניש
תויעב יבגל םידליה יאפור ידי-לע ולאשנ םילפטמהמ דבלב 45%-ש ררבתה
.65% קר לופיטל הכרדה ולביק םכותמו הניש
,ןואכידב תוקלל ,םירחא םידלימ רתוי ,וטנ ולא םידלי יכ אצמנ ךשמהב
.(Anxiety) תודרחבו סרטס

Adolescent Medicine & Archives of Pediatrics


2008 ינוי
םירגובמב הניש יסופד לע הערל העיפשמ תירולק הכירצ
,הלילב רחואמ םיכרצנה היגרנא יפיטח תכירצ דחוימבו ,תירולק הכירצ
.םיאירב םירגובמב הנישה ילגרה לע הערל העיפשמ
רשק םייק ליזרב ולואפ ואס Federal University ירקוח לש םהירבדל
,הלילב רחואמ היגרנא יפיטח תכירצו היגרנאה תכירצ לכ ךס ןיב קודה
.(Apnea-Hypopnea Index/AHI) תיתמיסח הניש תערפה דדמל
הנישה לע ןוזמ תכירצ תעפשה תא קודבל התייה רקחמה לש ותרטמ
.40 דע 25 ינב ,םיאירב םישנא 52 וב ופתתשהו

SLEEP 2008: 22nd Annual Meeting of the Associated
Professional Sleep Societies


2008 ינוי
הניש תויעבל רושק םינמוש ריתע טירפת
ןמושה תכירצש לככ יכ וליג ליזרב ולואפ ואס Federal University ירקוח
ברע 'א הנישב תעגופ דחוימב .הבוט הנישל יוכיסה ןטק (םוי ידמ) הלוע
.םינגוט/ספי'צו רגרובזי'צ תללוכ רשא ,םינמוש תסומע

...ל םרוג םינמוש תכירצב לודיג יכ ררבתה
.הלילה ךשמב דצל דצמ תועונתו תוציקי רתוי
.הנישה תעב תילמרונ אל המישנל ןוכיסב לודיג
.(REM) תוריהמה םייניעה תועונת בלשב הנישה ךשמ תנטקה

SLEEP 2008: 22nd Annual Meeting of the Associated
Professional Sleep Societies


2008 ילוי
םידבוע םישנאל תינויח הבוט הליל תנש
עצמאב לק םונמנ ףוטחל ידכ ,החונמ רוזיא ןהידבועל תוקפסמה תורבח
דדועל איה תונריעה רופישל רתויב הבוטה ךרדה ךא ,בוט תושוע םויה
.הלילב בטיה ןושיל םידבועה תא
תמאתה תא לוקשל תורבח לע הינטירב Sleep Council-ה תרבוד ירבדל
הדובעה תועשש ןוויכ ,םיילאודיבידניאה םיינפוגה םינועשל הדובעה תועש
.הייעבה תא רותפי תושימג הדובע תועש .לכל תומיאתמ ןניא תויתרוסמה


2008 ילוי
ןורכיזה תא תרפשמ הניש
.ןורכיזו הדימל רופישל רתויב הבוט ךרד הניהה הבוט הליל תנש
הרשפאתה םהל םישנא יכ ואצמ ץייווש University of Geneva ירקוח
וא ,השדח תונמוימ ודמל םה וב םוי רחאל ,תועש 8 תב תילמרונ הניש
םה ,ודמלש המ לע רוזחל ושקבתהו ,תויומד תרדס רוכזל ושקבתה םהש
.הבוט הניש הרשפאתה אל םהלש ולא תמועל ,רתוי בוט תאז ועציב
בצע יאת ירשק תקזחמ הנישהש ררבתה םירקוחה ועציבש חומ תוקירסמ
.חומב

Federation of European Neuroscience Societies


2008 ילוי
הנישל רושק תושישקב ץבש
...רתי


2008 ילוי
תרכוסל ןוכיס לידגמ ישפנ חתמו הניש ידודנ
...םירבג


2008 רבמטפס
תומולחה ביט לע םיעיפשמ הניש ןמזב תוחיר
ער חיר שי וב רדחו תומולח קיתמהל יושע בוט חיר ףידמ רשא הניש רדח
.םיער תומולחל םורגל לולע
יכ אצמ םייהנמ Central Institute of Mental Health-ב ינמרג רקחמ
,ילרטינ חיר וא (תוחורס םיציב לש ומכ) ער חיר ,(םידרו לש ומכ) בוט חיר
בלשב ןתוא וריעה םירקוחה .תוריעצ םישנ 15 לש ןתנש לע ועיפשה םלוכ
ינפל קוידב ווח ןה המ תעדל ושקיבו (REM) תוריהמה םייניעה תועונת
.הלילשו בויח תניחבמ םתוא וגרידו תומולחה תא וראית םישנה .הציקיה
םידרו לש היה חוחינה רשאכ םייבויח תומולח לע רתוי וחוויד םישנה
.תוחורס םיציב לש חיר הפדנש הביבסב םיילילש תומולח לעו

Annual Meeting of the American Academy of Otolaryngology
Head and Neck Surgery


2008 רבוטקוא
הניש תויעב םע ןטרס ידרושל רוביד תייפרת
...םימרוגב לופיט


2008 רבמבונ
ןטרסל ןוכיס םיתיחפמ הנישו תינפוג תוליעפ
...ירקוח


2008 רבמבונ
הגירח חומ תוליעפ
םישנאהמ קלחש וליג ב"הרא Brigham and Women's Hospital ירקוח
.תונריע רתיב תויהל םהל תמרוג רשא תילמרונ אל חומ תוליעפמ םילבוס
GABA יורק רשא יבצע רמוחב ץוענ ולא םירקמב םשאה
בורקב האצמנ ונממ הדורי תומכש ,(Gamma-Aminobutyric Acid)
.הלעמו הנש יצח ךשמב הניש ידודנמ םילבוסה םישנאהמ 30%-ל

Sleep


2008 רבמצד
היצנמידו ןוסניקרפ תלחמ - הניש תוערפה
םילבוסה םישנא יכ וליג הדנק לואירטנומ McGill University ירקוח
20% ןב ןוכיס רתיב םייוצמ (REM Sleep Behavior Disorder) RBD-מ
לדג הז ןוכיס .תואבה םינשה 5-ב היצנמידב וא ןוסניקרפ תלחמב תוקלל
.50%-ל הנש 12 רחאלו 40%-ל םינש 10 רחאל
תנשל הוולתמה (Muscle Atonia) םירירש חתמב רוסחמ ועמשמ RBD
בלשב תוטיעבו תוטבח ומכ ,תירוטומ תוליעפ רתי הניה ותאצותו REM-ה
.הנישה לש הז
לפטל ידכ ,יתפוקת וא יתנש סיסב לע ולא םישנא רטנל רתויב בושח
.וז תיגולוריונ הערפהב

Neurology


2008 רבמצד
הפל סיסרתב הנישל הפורת
טסימיפלוז הפורתב שומיש רשיא (FDA) ב"הראב תופורתהו ןוזמה תושר
.הניש ידודנב לופיטל (Oral Spray) הפל סיסרתב תמשוימה, (Zolpimist)
סיסרתכ המושיי ,NovaDel Pharma Inc תרבח ,הפורתה ינרצי ירבדל
Ambien הפורתל ךרע תווש התוליעפו התעילב םשל םימב ךרוצ ענמי
.העילבל תולולגב תלטינה
דאמ רצק ןמז התוא לוטיל שי ,הריהמ הכ הפורתה לש התלועפש ןוויכ
.ןושיל ןמזה עיגהש ינפל


2008 רבמצד
הליל תרמשמב הדובע
המכ םיעיצמ ב"הרא וגקיש Rush University Medical Center ירקוח
.הליל תרמשמב הדובע בקע םיררועתמה םיישק םע תודדומתהל םיעצמא
ךופהת תוקד 15 ךשמ קזח רואל (תוצח רחאל) םידבועה תפישח םהירבדל
.רתוי רחואמ אלא ,דיימ אל ,רתוי םיינריעל םתוא
23:00 העשמ ויה ,הלילה תרמשמב ,הדובעה תועש וב לעפמב ךרענ יוסינה
.השפוח ימי ינשו רקובב 07:00 דע

סנכיהלו רקובב התיבה םכרדב םיהכ שמש יפקשמ ביכרהל ולא םידבוע לע
יתש רחאל תאז ,15:30 העשה דע ןושיל םהילע .הטימל תידיימ 08:30-ב
דע 03:00-מו 13:30 דע ןושיל םהילע תרמשמל ישילשה םויב ,הליל תורמשמ
.עובשה ףוסב השפוחה ימי ינשב 12:00

Sleep


2009 ראוני
תוננטצהל תדוגנת שילחמ הינשב רוסחמ
...םישנא


2004 רבמטפס
םידליב הימקול תמרוג הרואת םע הניש
...ןיא


2007 סרמ
םינגל רושק הנישב ךרוצה
קוקז הל הנישה תומכ יכ הליג הינטירב University of Surrey-ב רקחמ
שיגר היהי םדאה המכ דע עבוק הז ןג .Period 3 ןגה ידי-לע תעבקנ םדא
תויהל יושע םהמ דחא לכו הז ןגמ םיקתוע 2 שי םדא לכל .הנישב רוסחמל
.ךורא וא רצק
בקעו הנישב רוסחמל רתוי םישיגר ךורא ןג ילעב םישנאש אצמנ רקחמב
ןגה ילעב יכ אצמנ ןכ .הניש תועשב רוסחמ רחאל םיינריע תוחפ םה ךכ
ילעב תמועל ןמז רתוי 50% ךשמב הקומעה הנישה בלשב םיעוקש ךוראה
.רתוי הכורא החונמל םיקוקז םה רמולכ ,רצקה ןגה

Biology


2007 ינוי
בל-תויעבב תנכסמ הניש תלבגה
םיאירב םישנא דימעהל לולע הנישה ןמז ךשמב רתויב ןטקה םוצמיצה
הליג רשא רקחמ יאצממ יפל תאז ,תירלוקסו-וידרק הלחמל רבגומ ןוכיסב
ולש בצקה תא תונשל בלה לש ותלוכי םוצמיצל םרוג הז רבד יכ
University of Pennsylvania ירקוח .(Heart Rate Variability/HRV)
ןוכיסל בוט דדמ הוה ובצק תא תונשל בלה תלוכי יכ םיריבסמ ב"הרא
.תירלוקסו-וידרק הלחמל
םילבוסה םישנאבו הליל תורמשמ ידבועב ררועתהל הלולע הז גוסמ הייעב
,45 דע 22 ינב ,םיאירב םישנא 29 ופתתשה רקחמב .ינורכ הניש טועיממ
.םימי 5 ךשמב ,הלילב תועש 4-ל םצמוצ םהלש הנישה ךשמ רשא

SLEEP 2007: the 21st Annual Meeting of the Associated
Professional Sleep Societies


2007 ילוי
ףאה תקלדל תורושק הניש תוערפה
(Allergic Rhinitis) תיגרלא ףא תקלד תעפשה דומאל ודעונש תוקידבמ
םישנא יכ עודי .םהיניב קזח רשק אצמנ הניש תניחבמ םייחה תוכיא לע
המישנ תוערפהמ םג תופוכת םילבוס תיגרלא ףא תקלדמ םילבוס רשא
םויה ךשמב תוינונשימ ,הדורי הניש תוכיאמ ,הנישה ןמזב
.תושישתמו (Daytime Somnolence)
,תירוטומוכיספו תיביטנגוק הניחבמ קיזהל תולולע הניש תוערפהש ררבתמ
רשוכב עוגפל ,הדובעה ןוירפ תא תנטקהל ,הדובעב םיעוציבב עוגפל
.ןורכיזבו זוכירה רשוכב ,הדימלה

Medscape


2007 רבמטפס
ץבשלו בלל ןוכיס לידגמ הניש טועימ
...טועימ


2007 רבמצד
הנרגימו הניש ילגרה
...תויעב


2008 ראוני
הניש תויעבל םרוג ירלולס ןופלט
Wayne State University םע הידבש Karolinska Institute-ב רקחמ
רצק ןמז ירלולס ןופלטב םישמתשמ רשא םישנא יכ הליג ב"הרא ןגישימ
.שאר-יבאכלו הניש תויעבל ןוכיס רתיב םייוצמ ןושיל םתכל ינפל

תא הכיראמ ,הניש ידודנל תמרוג ירלולסה ןופלטה תנירק םירקוחה ירבדל
.הקומעה הנישה ךשמ תא תרצקמו הקומעה הנישה בלש דע רבועה ןמזה
תועצמאב תאז ושעי הלילב רחואמ רשקתהל םיבייחש םישנאש םיעיצמ םה
.ליגר יווק ןופלט
לע הערל העיפשמ (884 MHz רדתב) הקדבנ רשא הנירקה יכ ררבתמ
םישנ 36 ופתתשה רקחמב .ףלחש םויה תוערואממ חומה תוששואתהה
.45 דע 18 ינב םירבג 35-ו

Massachusetts Institute of Technology


2008 ראורבפ2006/ רבמטפס
םישדח םינוריונ תיינב ענומ הניש טועימ
ירקוח .בצע יאת תלשבהל ינויח (REM) תוריהמה םייניעה תועונת בלש
הנישב רוסחמש וליג ,תודלוחב יוסינב ,ב"הרא Univ. of California
.בצע יאת לש םתושדחתה תא ענומ אוהש ךכב חומל קיזמ
בלשל וסנכנ ןהשכ םעפ לכב ,םימי 4 ךשמב הערפוה תודלוחה לש ןתנש
.85%-ב רצקתה הז בלשש ךכ ,תוריהמה םייניעה תועונת
.63%-ב םינוריונה תושדחתה תנטקהב ואטבתה ולא תוערפה תואצות

The Journal of Neuroscience


2008 ראורבפ
הניש תוערפהל תומרוג תוירגיס
ןושיע יכ ואצמ ב"הרא רומיטלוב Johns Hopkins University ירקוח
,(Sleep Heart Health Study) רקחמב .הנישה תוכיאב עגופ תוירגיס
20-מ הלעמל ונשיעש שיא 40 ואצמנ ,שיא 6,400-מ רתוי ופתתשה וב
.יהשלכ עקר תלחממ ולבס אל רשא ,םויב תוירגיס
בלש תמועל רתוי ךורא הלקה םתנש בלש יכ אצמנ םחומ ילג תקידבב
.הקומעה הנישה בלש ןובשח לע תאז ,םינשעמ םניאש םישנאב הז
ןיבמש דועב ,העוגר הנישב רוסחמ לע 22.5% וננולתה םינשעמה ןיבמ
.דבלב 5% ךכ-לע וחוויד ונשיע אלש ולא

Chest


2008 ראורבפ
הז תא הז םיניזמ הניש ידודנו סרטס
,ינודז םימסק לגעמב םמצע אוצמל םילולע ישפנ ץחלמ םילבוסה םישנא
ישפנה חתמה תא םהב ריבגמ רשא רבד ,ןושיל םתלוכיב עגופ סרטסה וב
ול השקש ךכ ,הפקתמל השעמל ןנוכתמ ףוגה הז בצמב .הלילח רזוחו
.ןושיל תכלל לגוסמ תויהלו בצמ תונשל
תועגרתהל המישנ יליגרת עצבל ,ילגר בוביסל תאצל ץלמומ הז הרקמב
.הנישה ינפל שפנה תא עיגרהל ידכ ,םח טבמא תושעל וא

Stress Management Society


2008 ראורבפ
דשה ןטרסב תנכסמ הליל תרמשמב הדובע
...תנשב


2008 לירפא
רתי לקשמל רושק תוקוניתב הנישב רוסחמ
ולבסי אלש ריבס םויה ךשמב רתוי וא תועש 12 םינשי רשא תוקונית
Harvard Medical School ירקוח .םינטק םתויהב דוע רתי לקשממ
היזיוולטב הברה ופצו טעמ ונשי רשא תוקונית יכ וליג ב"הרא ןוטסוב
.ףדוע לקשמל דאמ הובג ןוכיסב ואצמנ
ולבס םהמ 9% יכ וליג ,םידלי לש םירקמ 915 ונחב רשא ,םירקוחה
12-מ תוחפ ונשי רשא םידלי ולא ויהש ררבתה .רתי לקשממ 3 ליגב
.הלילב תועש

Archives of Paediatrics and Adolescent Medicine


2008 לירפא
םייביטקארפיה םידליב תוצופנ הניש תויעב
ברקב השענש הילרטסוא ןרובלמ Royal Children's Hospital-ב רקס
ADHD/תויביטקטרפיהב זוכירו בשק תערפהמ םילבוסה םיילרטסוא םידלי
ועיפשהש ,תורומח דע תונותמ הניש תוערפהמ ולבס םהמ 73% יכ אצמ
.םהירוה לעו םהילע
.םמוק תעב םיפייע ויהו ןושיל תכלל וברס ,םדריהל ושקתה ולא םידלי
תויעב לע וחוויד רשא םילפטמ 239-מ ףסאנש עדימב ושמתשה םירקוחה
.18 דע 5 ינב םייבטקארפיה םידליב הניש
תויעב יבגל םידליה יאפור ידי-לע ולאשנ םילפטמהמ 45% קר יכ ררבתה
,וטנ ולא םידליש ררבתה .65% קר לופיטל הכרדה ולביק םכותמו הניש
.(Anxiety) תודרחבו סרטס ,ןואכידב תוקלל ,םירחא םידלימ רתוי

Adolescent Medicine & Archives of Pediatrics


2008 ינוי
םירגובמב הניש יסופד לע הערל העיפשמ תירולק הכירצ
העיפשמ ,הלילב רחואמ םיכרצנה היגרנא יפיטח דחוימבו ,תירולק הכירצ
םירקוח לש םהירבדל .םיאירב םירגובמב הנישה ילגרה לע הערל
לכ ךס ןיב קודה רשק םייק ליזרב ולואפ ואס Federal University-מ
תערפה דדמל ,הלילב רחואמ היגרנא יפיטח לש םתכירצו היגרנאה תכירצ
52 ופתתשה רקחמב .(Apnea-Hypopnea Index/AHI) תיתמיסח הניש
.40 דע 25 ינב םיאירב םישנא

SLEEP 2008: 22nd Annual Meeting of the Associated
Professional Sleep Societies


2008 ינוי
הניש תויעבל רושק םינמוש ריתע טירפת
תכירצש לככש וליג ולואפ ואס Federal University-מ םייאליזרב םירקוח
.הבוט הנישל יוכיסה ןטק הלדג ןמושה
רגרובזי'צ תללוכ רשא ,םינמוש תסומע ברע תחורא הנישב תעגופ דחוימב
.םינגוט/ספי'צו

...ל םרוג םינמושה לש םתכירצב לודיגה יכ ררבתה
.הלילה ךשמב דצל דצמ תועונתו תוציקי רתוי
.הנישב תילמרונ אל המישנל ןוכיסה תלדגה
.הליל ידמ (REM) תוריהמה םייניעה תועונת בלשב הנישה ךשמ תנטקה

SLEEP 2008: 22nd Annual Meeting of the Associated
Professional Sleep Societies


2008 ילוי
הבוט הליל תנשל םיקוקז םידבוע
עצמאב לק םונמנ ףוטחל ידכ ,החונמ רוזיא ןהידבועל תוקפסמה תורבח
דדועל איה תונריעה רופישל רתויב הבוטה ךרדה ךא ,בוט תושוע םויה
.הלילב בטיה ןושיל םידבועה תא
תא לוקשל תורבח לע הינטירב Sleep Council-ה תרבוד לש הירבדל
תועשש ןוויכ ,םיילאודיבידניאה םיינפוגה םינועשל הדובעה תועש תמאתה
תושימג הדובע תועש ץומיא .לכל תומיאתמ ןניא תויתרוסמה הדובעה
.וז הייעב רותפי

Sleep Council


2008 ילוי
ןורכיזה תא תרפשמ הניש
.ןורכיזו הדימל רופישל רתויב תובוטה םיכרדהמ תחא איה הבוט הליל תנש
הרשפאתה םהל םישנאש ואצמ הירציווש University of Geneva ירקוח
וא ,השדח תונמוימ ודמל םה וב םוי רחאל ,תועש 8 תב תילמרונ הניש
םה ,ודמלש המ לע רוזחל ושקבתהו תויומד תרדס רוכזל ושקבתה םהש
.הבוט הניש הרשפאתה אל םהל ולא תמועל רתוי בוט תאז ועציב
.חומב בצע יאת ירשק תקזחמ הנישה יכ ררבתמ םחומ תקירסמ

Federation of European Neuroscience Societies


2008 ילוי
הנישל רושק תושישקב ץבש
...רתי


2008 ילוי
תרכוסל ןוכיס םילידגמ ישפנ חתמו הניש ידודנ
...םירבג


2008 רבמטפס
תומולחה ביט לע םיעיפשמ הניש ןמזב תוחיר
חיר םע הניש רדחו תומולח קיתמהל יושע בוט חיר ףידמ רשא הניש רדח
.םיער תומולחל םורגל לולע ער
יכ אצמ םייהנמ Central Institute of Mental Health-ב ינמרג רקחמ
,ילרטינ חיר וא (תוחורס םיציב לש) ער חיר ,(םידרו לש ומכ) בוט חיר
.תוריעצ םישנ 15 לש ןתנש לע ועיפשה םלוכ

(REM) תוריהמה םייניעה תועונת בלשב תוריעצה תא וריעה םירקוחה
תא וראית םישנה .הציקיה ינפל קוידב ווח ןה המ תעדל ןהמ ושקיבו
תומולח רתוי לע וחוויד ןה .הלילשו בויח תניחבמ םתוא וגרידו תומולחה
הפדנש הביבסב םיילילש תומולח לעו םידרו לש היה חוחינהשכ םייבויח
.תוחורס םיציב לש חיר

Annual Meeting of the American Academy of
Otolaryngology Head and Neck Surgery


2008 רבוטקוא
הניש תויעב םע ןטרס ידרושל רוביד תייפרת
...לופיט


2008 רבמבונ
ןטרסל ןוכיס םיתיחפמ הנישו תינפוג תוליעפ
...ירקוח


2008 רבמבונ
הנישו הגירח חומ תוליעפ
םישנאהמ קלחש הליג ב"הרא Brigham and Women's Hosp.-ב רקחמ
םשאה .תונריע רתיב םתוא הקיזחמה תילמרונ יתלב חומ תוליעפמ םילבוס
(Gamma-Aminobutyric Acid) GABA יבצעה רמוחב ץוענ ולא םירקמב
הניש ידודנמ םילבוסה םישנאהמ 30%-ל בורקב התוחפ האצמנ ותומכש
.הנש יצחמ רתוי ךשמב

Sleep


2008 רבמצד
היצנמידו ןוסניקרפ תלחמ ,הניש תוערפה
םילבוסה םישנא רשא וליג הדנק לואירטנומ McGill University ירקוח
רועישב ןוכיס רתיב םייוצמ (REM Sleep Behavior Disorder) RBD-מ
הז ןוכיס .תואבה םינשה 5-ב היצנמידב וא ןוסניקרפ תלחמב תוקלל 20%
.50%-ל הנש 12 רחאלו 40%-ל םינש 10 רחאל לדג
תנשל הוולתמה (Muscle Atonia) םירירש חתמב רוסחמ ועמשמ RBD
בלשב תוטיעבו תוטבח ומכ ,תירוטומ תוליעפ רתי איה ותאצותו REM-ה
,יתפוקת וא יתנש סיסב לע ולא םישנא רטנל רתויב בושח .הנישה לש הז
.וז תיגולוריונ הערפהב לפטל ידכ

Neurology


2008 רבמצד
הפל סיסרתב הנישל הפורת
טסימיפלוז הפורתב שומיש הרשיא (FDA) ב"הראב תופורתהו ןוזמה תושר
.הניש ידודנב לופיטל (Oral Spray) הפל סיסרתב תמשוימה (Zolpimist)
הפורתה םושיי ,NovaDel Pharma Inc תרבח ,הפורתה תינרצי ירבדל
הפורתל ךרע תווש התוליעפו התעילבל םימב ךרוצה תא ענמי סיסרתב
.העילבל תולולגב תלטינה (Ambien) ןייבמא
ינפל דאמ רצק ןמז התוא לוטיל שי רתויב הריהמ הפורתה תלועפש ןוויכ
.ןושיל ןמזה תעגה

FDA


2008 רבמצד
הליל תרמשמב הדובע
המכ םיעיצמ ב"הרא וגקיש Rush University Medical Center ירקוח
םהירבדל .הליל תרמשמב הדובע בקע םיישק םע תודדומתהל םיעצמא
םתוא ךופהת תוקד 15 ךשמב קזח רואל ,תוצח רחאל ,םידבועה תפישח
.רתוי רחואמ אלא דיימ אל ,רתוי םיינריעל
העשמ ויה (הלילה תרמשמב) הדובעה תועש וב לעפמב השענ יוסינה
.השפוח ימי ינש םידבועה ולביק ןכמ רחאלו רקובב 07:00 דע 23:00

סנכיהלו רקובב התיבה םכרדב םיהכ שמש יפקשמ ביכרהל ולא םידבוע לע
תורמשמ יתש רחאל תאז ,15:30 העשה דע ןושיל םהילע .הטימל 08:30-ב
12:00 דע 03:00-מו 13:30 דע ןושיל םהילע וז תרמשמל ישילשה םויב .הליל
.עובשה ףוסב השפוחה ימי ינשב םג ךכו

Sleep


2009 ראוני
תוננטצהל תדוגנת שילחמ הנישב רוסחמ
...םישנא


2009 ראוני
הנישב רוסחמו םיפיטח
...ולא
REMEDIEs/H-Rem-Obesity-News4.htm#Snacks


2009 ראוני
האושנה השאה ייח תא הקיתממ הניש
ירקוח .הלילב רתוי בוט הנשי םירשואמ ןיאושינ ייח הייח רשא השא
וב רקחמ תובקעב ךכ-לע םיחוודמ ב"הרא University of Pittsburgh
.54 דע 42 תונב תע התואב ויה רשא ,תואושנ םישנ 1,938 ופתתשה
ןנולתהל תוטונ יאקירפא אצוממ םישנו תונבל םישנש םג אצמנ רקחמהמ
.יניסו ינפי ,ינפסיה אצוממ םישנ רשאמ הניש תויעב יבגל רתוי

WebMD


2009 ראוני
תינומרעה ןטרסו דשה ןטרס דגנ ןינוטלמו הכישח
...םירקוח


2009 סרמ
תרכוס-םדקו הנישב רוסחמ
תמר שובישל ןוכיס רתיב םייוצמ הלילב תועש 6-מ תוחפ םינשיה םישנא
,םינש 6 ךשמנ רשא רקחממ הלוע הז אצממ .תרכוס-םדק וא םוצב רכוסה
.(Western New York Health Study) שיא 1,500 ופתתשה וב
רכוס תמר ,רקחמה לש םדקתמ בלשב ,האצמנ םיפתתשמהמ 91 ברקב
םיפתתשמה רתיל םניב האוושהבו (ל"דל ג"מ 125-ל 100 ןיב) ההובג םוצב
.הנישב רוסחמ אוה עיפשמה םרוגה יכ אצמנ םיאירבה

American Heart Association's Annual Conference on
Cardiovascular Disease Epidemiology and Prevention


2009 סרמ
םישישקב תירלוקסו-וידרק התומתל הרושק םויב הבורמ תוינונשי
Inst. National de la Sante et de la Recherche Medicale-ב רקחמ
,הלעמו 65 ינב םישישק 9,294 ופתתשה ובו םינש 6 ךשמנש ,תפרצ זירפ
ךשמב תמזגומ תוינונשי יכ אצמ ,םישישקל רדסומ ןועמ תרגסמב םייחה
תויהל הלולע ,(Excessive Daytime Sleepiness/EDS) םויה תועש
אל רקחמב םיפתתשמהמ שיא .תירלוקסו-וידרק הביסמ התומתל הרושק
.היצנמיד הלוח היה

Stroke


2009 לירפא
תודבאתה תונויסנו הניש ידודנ
ראש תמועל) 2.6 יפ ןוכיסב םינותנ תוינורכ הניש תויעבמ םילבוסה םישנא
University of Michigan-ב רקחמב .תודבאתה ןויסנל (היסולכואה
ולאכו םדריהל ושקתה רשא שיא 5,692 ופתתשה ,הנש ךשמנש ,ב"הרא
היה דחוימב ךכל רושק היהש םרוגה .ןמזה ינפל םייתעשמ רתוי וררועתהש
.רקובב דאמ תמדקומ הציקי

World Psychiatry Association's International Congress


2009 לירפא
םד-ץחל רתיו הניש-ידודנ
...ירקוח


2009 לירפא
םישדח םירבדל ןורכיזו תדימלל השורד הנישה
יבובזב ךרענש ב"הרא Washington University St. Louis-ב רקחמ
.ןורכיזו הדימל םשל השורד הנישה עודמ הליג (Fruit Flies) תוריפ
םחומב - םיבצעה ןיבש םירשקה - (Synapses) תוספניסה יכ ררבתה
.תושדח תוספניס לש ןתיינב תא רשפאל ידכ תוסרהנ תוריפה יבובז לש
דומילו הניש ןיב רוביחל םיינויח רשא םיפיצפס םינג 3 והיז םירקוחה
ררבתה םירקוחה ירבדל .םדא-ינבב םג ךרוצ ותואל שמשמ םהמ דחאו
.םינוש הדימל יגוסל םישורד םינושה הנישה יבלש יכ

Science


2009 לירפא
םייטסיטוא םידליב הניש תויעבל ןינוטלמ
...ג"מ 3


2009 לירפא
ADHD ינימסתו םידליב הנישב רוסחמ
דע 7 ינב םידלי ופתתשה וב דנלניפ University of Helsinki-ב רקחמ
ינימסתל יאמצע ןוכיס םרוג הווהמ םידליב הנישב רוסחמ יכ אצמ םינש 8
.תויביטקארפיהו בשק תערפה
ןוכיס רתיב ואצמנ הליל ידמ תועש 7.7-מ תוחפ ונשיש םידליה ןיבמ ולא
.תואיכ ונשיש םירחא םידלי תמועל ADHD-ב תוקלל יתוועמשמ

Pediatrics


2009 יאמ
אירב ףוג לקשמל הרושק הניש
...רקחמ


2009 יאמ
הניש תויעבו ADHD םע םירגבתמ
םילבוס ADHD/תויביטקארפיהו בשק תערפהמ םילבוס רשא םירגבתמ
הפייט National Taiwan University ירקוח וליג תאז ,הניש תוערפהמ
.ןאוויט
ליגב ADHD ןחבוא םהב 17 דע 10 ינב םירגבתמ 281 ופתתשה רקחמב
.םיאירב םירגבתמ 185 ןכו םינש 6.7 עצוממ

Sleep


2009 ינוי
םישישקב תודבאתהל ןוכיס תולידגמ העגרה תופורת
הניש ירודכב שומישש ואצמ הידבש Gothenburg University-ב םירקוח
םישישק ברקב תויתודבאתהל ןוכיס 14 יפ םילידגמ (Sleeping Tablets)
.4 יפ הז ןוכיס הלידגמ הזונפיה .ךכל יאמצע ןוכיס םרוג םיווהמו

BMC Geriatrics


2009 ינוי
םד-ץחל רתיו העורג הניש
...םירגובמ


2009 ינוי
הניש ידודנ דגנ ימדקה חומה תפילק רוריק
(Frontal Cerebral Hypothermia) ימדקה חומה תפילק לש הרוריק
חומב םירמוחה ףוליח ךילהת םוצמצל איבמ הניש תויעב בקע םילפוטמב
.הנישה ןמזב ףוגה תרוטרפמט תדרוהלו
רבד ב"הרא הינבליסנפ University of Pittsburgh ירקוח לש םהירבדל
וז הנקסמל ועיגה םירקוחה .רתוי הקומע הנישל לפוטמה תא סינכמ הז
.הניש תויעב אלל םישנא לש םחומ תוליעפ רוטינ תובקעב

SLEEP 2009: 23rd Annual Meeting of the Associated
Professional Sleep Societies


2009 ילוי
הדיל רחאל ןואכידל תורושק הניש תויעב
...הניש


2009 טסוגוא
תרכוסב ןכסמ הליל תנש טועימ
םירבג 11 ופתתשה וב ,ב"הרא יונילא University of Chicago-ב רקחמ
הלילב תקפסמ יתלב הניש יכ אצמ ,םוי ידמ תועש 7.6 ונשי רשא םישנו
ןילוסניאל תדוגנתל םורגל הלולע הליכא רתיו תינפוג תוליעפ-יא בולישב
.2-גוס תרכוסלו

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism


2009 טסוגוא
הניש תוערפהלו םיבאכל יתוגהנתה יביטנגוק לופיט
...םהירבדל


2009 רבמטפס
הניש תויעבל הרושק הדובעה םוקמב הקצה
םוקמב הרוצ לכב םידירטמ וא םיבלוע םהב ,םידיחפמ םתוא םישנא
תמועל הניש תוערפהב תוקלל 60% רועישב ןוכיס רתיב םייוצמ םתדובע
.םירבג רשאמ רתוי ךכל תועיגפ םישנ יכ ררבתה .םירחא םידבוע
ופתתשה תפרצ INSERM, U687-IFR69, Saint-Maurice-ב רקחמב
.הדימעה ליג ינב םידבוע 7,600 לעמ
.ךכב ופצש ולאבו ךכמ ולבסש ולא ברקב ןה לדג הניש תויעבל ןוכיסה

Sleep


2009 רבמטפס
בל תויעבל תורושק הניש תוערפה
תויעבב תוקלל ןוכיס רתיב םייוצמ הניש תוערפהמ םילבוס רשא םישנא
םדה-ץחל תא הוושיה הדנק Montreal University-ב רקחמה .תויבבל
.הניקת הרוצב םינשיה םישנא לש הז םע הניש תויעב םע םישנאב
ירבדל .הלילב הובג םד-ץחל שי הניש תויעבמ םילבוסה ולאל יכ אצמנ
.םהייחב והשלכ בלשב םישנאה ןיבמ 48%-ב העיפומ הייעבה םירקוחה

Sleep


2009 רבמטפס
רמייהצלאל תמרות העורג הניש
...תויעב


2009 רבוטקוא
ןושיל םיטסיטוא םידליל רזוע ןינוטלמ
,רקחמב .ןושיל םיטסיטוא םידליל רוזעל יושע ךומנ ןונימב ןתינה ןינוטלמ
ופתתשה ,תועובש 16 ךשמנש ,ב"הרא יסנט Vanderbilt University-ב
רתוי רהמ םדרהל םהל םרג ןינוטלמה .10 דע 4 ינב םיטסיטוא םידלי 11
.ןהשלכ יאוול תועפות ויה אל ןינוטלמב שומישל .רתוי ךורא ןמז ןושילו

Annual Meeting of the American Neurological Association


2009 רבמבונ
םידליב תיבטוק-וד הערפהל םורגל הלולע הניש תערפה
וב ,ב"הרא Indiana University School of Medicine-ב רקחמ
ררועל לולע ריעצ ליגב הנישב רוסחמ יכ הליג ,םידלי 300 ופתתשה
ןכל םדוק אצמנ םידליהמ קלחב .(Manic Depression) ינאמ ןואכיד
ןועשה ןונגנמב םישובישל םרוג אוה יכ עודי ויבגש םוגפ RORB ןג
.(Bipolar Disorder) תיבטוק-וד הערפהלו ימינפה

BMC Psychiatry


2009 רבמבונ
הלילב בלה בצקב תורידס-יאו הנישב המישנ תוקספה
57 ופתתשה וב ,ב"הרא Case Western Reserve University ירקוח
בלה בצקב תורידס-יאל ןוכיסה יכ ואצמ ,הנש 72.1 עצוממ ליג ינב שיא
רשא םילפוטמב םירודזורפ רופרפלו (Nocturnal Arrhythmia) הלילב
רחאל רצק ןמז תרכינ הרוצב לדג הנישב המישנ תערפהמ םילבוס
.(Sleep-Related Breathing Pause) הנישל הרושקה המישנ תקספה
ךותמ דחא הרקמב קר שחרתמ הז רבד יכ םינייצמ םירקוחה תאז םע
.המישנ תוערפה לש םירקמ 40,0000

Journal of the American College of Cardiology


2010 ראוני
המתסא םע םידליב הניש תויעבל רושק יביספ ןשע
...ירקוח


2010 סרמ
םיריעצ םירגובמב ינטב ןמושל הרושק הנישב תוינוציק
הניילורק 'צ Wake Forest University School of Medicine-ב רקחמ
ינטבה ןמושב לודיגל הרושק הנישה ךשמב תוינוציק יכ הליג ב"הרא
אצוממ םיאקירמא 332 ופתתשה רקחמב .םיטועימ ינב םיריעצ םירגובמב
.81 דע 18 ינב ,ילוינפסיה אצוממ שיא 775-ו יאקירפא
רתוי הברה םיכרוצ הלילה ךשמב תועש 8-מ תוחפ םינשיה ולא יכ ררבתה
8 םינשיה ולאמ וא (1,920) תועש 7 דע 6 םינשיה ולאמ (2,224) תוירולק
.(תוירולק 2,199) תועש

Sleep


2010 לירפא
םישישקב הניש תוכיא תרפשמ תימוי הרגיש
תימוי הרגיש לע הרימש יכ םיחוודמ ץראב הפיח תטיסרבינואמ םירקוח
תומדריהל דע ףלוחהה ןמזה ךשמ תא רצקמ ,הניש ידודנ תמצמצמ
ושרפש םישנא לש תוליהקב םייחה םישישק ברקב התוכיא תא תרפשמו
.םתדובעמ
.םוי ידמ ןמז ותואב הצחרו הליכא ,רתיה ןיב ,םילולכ הרגיש תרדגהב
םינמזב ,אפורה לצא רוקיבו תוינק ומכ ,תופוכת תוחפ תויוליעפ לש ןעוציב
.התוחפ הדימב ךא ,ןה םג תוליעומ ,םיעובק

Sleep


2010 לירפא
1-גוס םייתרכוסב ןילוסניאל תושיגר תומצמצמ הניש תולבגה
םילבוס רשא םילפוטמב ןילוסניאל תושיגרה תא הניטקמ תרצוקמ הניש
דנלוה Leiden University Medical Center ירקוח .1-גוס תרכוסמ
עיפשמה םרוג הווהמ הנישש איה רבדה תועמשמ יכ םירמוא תאז וליגש
.םדב רכוסה תמרב הטילשה לע
אצמנ ,1-גוס תרכוס םע ,44 עצוממ ליג ינב ,שיא 7 ופתתשה וב ,רקחמב
.םדב רכוסה תמר לע עיפשהל ידכ רחא הלילב הנישה תועש רוציקב יד יכ

Diabetes Care


2010 יאמ
רתוי בוט ןושיל ןטרסמ םימילחמל תרזוע הגוי
םימילחמה ולאל רוזעל היושע ,תועובש 4 תכשמנה ,תישיא הגוי תינכות
.רתוי בוט שוחל ללכבו תופייע תוחפ שוחל ,רתוי בוט ןושיל ןטרס תלחממ
ב"הרא קרוי-וינ University of Rochester Medical Center-ב רקחמב
לע וחוויד רשא (דשה ןטרסב לופיט רחאל םישנ בורה) שיא 410 ופתתשה
םהב לופיטה םויס רחאל םייתנש דע םיישדוח ךשמב תושישתו הניש תויעב
.חותינ וא/ו הנרקה ,היפרתומיכב

Annual Meeting of the Am. Society of Clinical Oncology


2010 יאמ
ןינוטלמ טועיממ הערל תעפשומ חומ יעוגפ לש םתנש
רחאל םילבוס ,(Traumatic Brain Injury/TBI) םייטמוארט חומ יעוגפ
תרבגומ תוררועתה הז ללכב ,הניש תוערפהמ רתוי ,םישדוח 14 רחאל
(Increased Wake After Sleep Onset/WASO) תומדריהה רחאל
האוושהב תאז ,(Reduced Sleep Efficiency) תתחפומ הניש תוליעיו
.םיאירב םישנאל
םה ךכל םימרוגה הילרטסוא Monash University-ב םירקוחה ירבדל
.(Anxiety) תודרחו ןואכיד ,ןינוטלמ לש תחפומ רוצי

Neurology


2010 ינוי
הניש תויעב ילפוטמ ברקב ץופנ תודבאתהה ןויער
,ב"הרא וקיסקמ-וינ Sciences & Maimonides Sleep Arts-ב רקחמ
ברקב הצופנ דבאתהל הבשחמה יכ חוודמ ,שיא 1,584 ופתתשה וב
.האירבה היסולכואלה תמועל 4 יפ הניש תויעבמ םילבוסה םילפוטמ

SLEEP 2010: Associated Professional Sleep Societies
24th Annual Meeting


2010 ינוי
הנרגימ ףקתה ררועמ הנישב רוסחמ
תורידת תא לידגהל ררועל םילולע םילקולק הניש ילגרהו הנישב רוסחמ
.וז הייעבמ םילבוסה ברקב הנרגימו שארה יבאכ יפקתה
תודלוחש ךכ לע םיחוודמ ב"הרא Missouri State Universit ירקוח
(REM) תוריהמה םייניעה תועונת תנש בלשב רוסחממ ולבס רשא
םירקמב חתפמ דיקפת ילעב םינובלח לש םתוגהנתהב םייוניש ומיגדה
.םיינורכ םיבאכ לש

52nd Annual Meeting of the American Headache Society
in Los Angeles


2010 טסוגוא
ירלוקסו-וידרק עוריאב תנכסמ ידמ הרצק וא הכורא הניש
וליג ב"הרא West Virginia University School of Medicine ירקוח
ןמס תווהל הלולע ךכמ רתוי וא תועש 7-מ תוחפ תכשמנ רשא הניש יכ
.תירלוקסו-וידרק הלחמל
לודגה ןוכיסה .שיא 30,397 ופתתשה ,םדוקלודג רקחממ רזגנש ,רקחמב
.ךכמ תוחפ וא תועש 5 ונשי רשא ולא ברקב הלגתה רתויב

Sleep


2010 רבמטפס
תורגובמב הניש תויעב לע הליקמ היוס
...ירקוח


2010 רבוטקוא
רבעמה ליגב הניש םיענומ םוח ילגו םיבאכ
...םהירבדל


2010 רבוטקוא
התומתל ןוכיס תולידגמ תודרחלו הנישל תופורת
,הדנק קביווק Universite Laval School of Psychology-ב הריקס
שומיש ןיב רשק םייק יכ התליג ,102 דע 18 ינב שיא 14,117 ופתתשה הב
ןוכיס רתיו ,הניש תולולג הז ללכב ,(Sedative Drugs) העגרה תופורתב
.התומתל (3.22 יפ דע)

Canadian Journal of Psychiatry


2011 ראורבפ
ןושיל רזוע וניא הנישה ינפל לוהוכלא
םיאירב םירגובמ 93 ופתתשה וב ,University of Michigan-ב רקחמ
הניאש קר אל הנישה ינפל לוהוכלא תייתשש חוודמ ,םהייחל 20-ה תונשב
םירגובמב תונריע לידגמו התוא תשבשמ ףא איה ,הנישה דודיעל הליעי
תאו הנישה ךשמ תא םצמצמ לוהוכלאה ןהב םישנב דחוימב ,םיאירב
רקחמב .הלילה ךשמב בר םימעפ רפסמ וררועתה ותשש םישנ .התוכיא
.םהייחל 20-ה תונשב םיאירב םירגובמ 93 ופתתשה

Experimental Research & Alcoholism: Clinical


2011 ראורבפ
רבעמה ליגב םישנב הניש םקשמ ןורטסגורפ
וב רקחמ תובקעב ,היגלב Universite' Libre de Bruxelles ירקוח
ןורטסגורפל יכ םירסומ ,74 דע 48 תונב םישנ 80 ופתתשה
םישנב הניש תוערפה ענומ אוהו העיגרמ העפשה שי (Progesterone)
.הניקת הניש לע עיפשמ וניאו רבעמה ליגל ועיגה רשא תואירב

Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology


2011 סרמ
ןושיל סיטירתרא ילוחל תרזוע היצטידמ
םתנש תוכיא תא רפשל םייושע תינורגיש םיקרפמ תקלדמ םילבוסה םישנא
.תטלקומ היצטידמ תרזעב
לע הלקהב םיחמתמ רשא ,הדנק וירטנוא Wyndham Centre ירקוח
תא לידגהל חומל תומרוג רשא תויתוכיא תוטלק ןנשי יכ םירסומ ,םיבאכ
.הבוט הנישל שורדה ןינוטלמה תשרפה
.הנישה ינפל םויזנגמו B ינימטיו ,רדנוול טבמא לע םג םיצילממ םירקוחה

Windham Centre, Ontario


2011 סרמ
תוירולק ףרוש הנישב רוסחמ
אצמ ב"הרא ודרולוק Sleep and Chronobiology Laboratory-ב רקחמ
יכ םינייצמ םירקוחה .תוירולק 135-כ תפרוש הלילה ךשמב הניש יא יכ
.תוזרל ידכ וז ךרדב שמתשהל ןיא

Sleep and Chronobiology Laboratory in Colorado


2011 לירפא
םינומרוהל תורושק םישישקב הניש תויעב
לפטל ןתינ וב ילנומרוה םרוג ונשי םוקל םימידקמ םישישק יכ הדבועל
ימינפ יגולויב ןועש לש בצק יפל לעופ ףוגב את לכ .תופורת תועצמאב
לש הז ןועש תלועפ ןיב וושיה םירקוחה .(Internal Circadian Cycle)
.םיריעצ תמועל םישישקב רועה יאת

הסימתב רועה יאת תא ולדיג ץייווש University of Zurich ירקוח
רועה יאת תוחתפתה ןיב לדבה לכ ואצמ אלו רקבב הרוקמש תינובלח
.םישישקה לש ולאו םיריעצה לש
לח ,םישישק םדא-ינבב היה הרוקמש הסימתב ולדג ולא םיאת רשאכ
.תואיצמב הרוקש ומכ ,רועה יאת לש ימינפה ןועשה בצקב יוניש
םדאב םישחרתמה םיילנומרוה םייוניש אוה ךכל םרוגה םירקוחה ירבדל
.הנקז תעל

WebMD


2011 יאמ
חומה תא הניקזמ הנוכנ אל הניש תומכ
...םהירבדל


2011 יאמ
םדב רכוסה תמר תא הלידגמ הדורי הניש תוכיא
רכוסה תמר תא הלידגמ ,הניש ידודנ הז ללכב ,הניש לש הדורי תוכיא
םילבוסה םילפוטמב ןילוסניאל תדוגנתה תאו ןילוסניאה תמר תא ,םדב
.2-גוס תרכוסמ
רבודמ ב"הרא יוניליא University of Chicago ירקוח לש םהירבדל
רקחמב .וז תרכוסב לופיטה ןמזב ןובשחב חקלנ אל םויה דעש םרוגב
.תרכוס ילוח 40-ו תרכוס אלל שיא 531 ופתתשה

Diabetes Care


2011 ינוי
ןורטסוטסט דירומ הנישב רוסחמ
ןורטסוטסטה תמר תא ןיטקהל לולע הרצק הפוקת ךשמל הנישה רוציק
יכ תעדל וחכונ ב"הרא University of Chicago ירקוח .יטמרד ןפואב
םיריעצ םירבג 10 ברקב ,התוא הדירוה עובש ךשמב הנישה ךשמ רוציק
.םיזוחא 15 דע 10-ב ,םיאירבו

JAMA


2011 ינוי
םד-ץחל רתימ תועבונה הניש תויעב דגנ ןינוטלמ
ןרוקמ רשא הניש תויעב דאמ רפשל היושע ןינוטלמ ףסות לש ותליטנ
.אטב ימסוח תחפשממ תופורתב םילפוטמה םישנאב ,םד-ץחל רתיב
15 ופתתשה ,ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School-ב רקחמב
ןב ףסותה תא ולביק רשא ,64 דע 45 ינב ,םד-ץחל רתי םע םילפוטמ
תועובש 4 דע 3 ךשמב ,ןושיל םתכל ינפל תחא העש ג"מ 2.5

SLEEP 2011, the 25th Anniversary Meeting of the Associated
Professional Sleep Societies


2011 ינוי
םיבאכ קזחמ הניש טועימ
הניש תוכיא יכ אצמ ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School-ב רקחמ
תשוחת תא םהב הלידגמ תואירב ידבוע ברקב תקפסמ יתלב וא הדורי
ופתתשה רקחמב .תיתועמשמ הרוצב ותוא תאשל תלוכיה-יא תאו באכה
.םילוח-יתב ידבוע 1,572

SLEEP 2011: Associated Professional Sleep Societies
25th Annual Meeting


2011 טסוגוא
היצנמידל ןוכיס תולידגמ תושישקב הניש תוערפה
תוקלל ןוכיס רתיב תונותנ ןתנשב המישנ יישקמ תולבוסה תושישק םישנ
םישנ 298 ורטינ ב"הרא University of California ירקוח .היצנמידב
ךשמב ,רקחמה תליחת תעב תואירב ויהש ,םינש 82.3 עצוממ ליג תונב
.םינש 4.7-כ

Journal of the American Medical Association


2011 טסוגוא
הניש תויעבל תמרוג ילנומרוה לופיט תקספה
ופתתשה וב ,ב"הרא University of Texas Medical Branch-ב רקחמ
רצק יפילח ילנומרוה לופיט תולבקמ רשא םישנ יכ הליג ,םישנ 518
לש ןתליטנ תקספה םע הניש תויעבל ןוכיס רתיב תויוצמ רבעמה ליגב
הניש תוכיאו תובר תוציקי ,תומדריה יישק תוללוכ ולא תויעב .תופורתה
.הדורי

Menopause


2011 טסוגוא
םירבגב םדה-ץחל תא הלעמ העורג הניש
ולא יכ ררבתמ .םמד-ץחל תא ךכב םילעמ קיפסמ םינשי םניאש םירבג
תוקלל 80% רועישב ןוכיס רתיב םינותנ רתויב הדורי םתנש תוכיאש
.הניקת םתנשש ולא תמועל םד-ץחל רתיב
ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Medicine ירקוח לש םהירבדל
.םד-ץחל רתיל יאמצע םרוג הווהמ הניקת הניאש הניש

Hypertension: Journal of the American Heart Association


2011 טסוגוא
םירבגב םד-ץחל רתיו הקומע הניש טועימ
San Diego Veterans Affairs Healthcare System Medicine ירקוח
םירבגב םד-ץחל רתיו הנישה ינייפאמ ןיב רשקה תא ונחב ב"הרא Service
.םישישקל תונועמב םיררוגתמ רשא ((75.1 עצוממ ליג) הלעמו 65 ינב
תוערפה יגוס לכ ילעב םירבג 784 ופתתשה ,םינש 3.4 ךשמנש ,רקחמב
הנישב (תיתמיסח) המישנ םוד תנומסת הז ללכב ,הנישה
.םדוק רקחמב ופתתשהש (Obstructive Sleep Apnea)

Hypertension


2011 רבמבונ
תמדקומ הדילל תמרוג םאה לש העורג הניש
םע דחי ,ןוירהה לש הנורחאהו הנושארה הפוקתב העורג הניש תוכיא
תמדקומ הדילל ןוכיס רתיב דיתעל םאה תא הדימעמ ,םיפסונ ןוכיס ימרוג
Univ. of Pittsburgh School of Medicine-ב רקחמב .(גפ תדיל)
.םישנ 166 ופתתשה ב"הרא הינבליסנפ

Sleep


2011 רבמבונ
הנישה תא םירפשמ םיבדבוד
ץימ סוכ תמיגל יכ םיחוודמ הינטירב Northumbria University ירקוח
ביט תא רפשל היושע הנישה ינפל רצק ןמז ןכו רקוב םדקומ םינבדבוד
.הנישה ביטבו הכרואב ,הנישה ךשמב אטבתמ רופישה .הנישה
רחאל תוששואתהל םג תעייסמ םינבדבוד ץימ וא םינבדבוד תכירצ
.השק ינפוג ץמאמ

,תואירב םישנ 10-ו םיאירב םירבג 10 ופתתשה ,םימי 7 ךשמנש ,רקחמב
ךרע הווש םינבדבוד זיכרת ולביקש םינש 26.6 עצוממ ליג ינב םלוכ
,םימ ל"מ 200-ב םיללודמ ,םויב םינבדבוד 100 דע 60 לש םתכירצל
.תאז תובקעב דאמ ולדג ןתשב ןינוטלמה תומרש ררבתה .םויב םיימעפ

European Journal of Nutrition


2011 רבמבונ
הנישה תא תרפשמ העובק תינפוג תוליעפ
2,600-מ רתוי ופתתשה וב ,ב"הרא Oregon State University-ב רקחמ
עבק ךרד םילגרתמ רשא םישנא יכ אצמ ,85 דע 15 ינב םישנו םירבג
םישועה ולא תמועל םויה ךשמב רתוי םיינריע םה ןכו רתוי בוט םינשי
.תוקוחר םיתיעל תאז
םירפשמ עובשב תוקד 150 ךשמב תוצרמנ וא תוניתמב םילגרתמה ולא
תוינונשי תוחפ לע םיחוודמ תינפוג םיליעפה םישנא .65%-ב םתנש תא
.םילגרתמ םניאש ולא תמועל םויה ךשמב

Mental Health and Physical Activity


2011 רבמבונ
םדקומ םיררועתמל השידח הפורת
השידחה הפורתב שומיש הרשיא (FDA) ב"הראב ןוזמהו תופורתה תושר
רובע הדעונ וז הפורת ,תוריהמב תלעופ רשא ,(Intermezzo) וצמרטניא
ורתונ וררועתהש רחאל רשא ולאל קרו הלילה עצמאב םיררועתמה םישנא
הציקיה רחאל העש םותב קר םהל תרתומ הגיהנ .ןושיל תועש 4 דוע םהל
.הפורתה תליטנ רחאל תועש 5 תוחפלו תיפוסה
.תורחא הניש תופורתב שומישו לוהוכלא תייתש רחאל רוסא הב שומישה

FDA


2011 רבמבונ
היגלאימורביפל ןוכיס תולידגמ הניש תויעב
...ירקוח


2011 רבמצד
הבוט הניש םיענומ הלוקו הפק ,הת
םיליכמה תואקשמ תייתשמ ענמיהל הנישב רוסחממ םילבוסה םישנא לע
.ךכל םרוגה תויהל םילולע ולא תואקשמש ןוויכ ,ןיאפק םיליכמה
יכ תרמואו הפיסומ הינטירבב (Sleep Council) הנישל הצעומה תרבוד
םוי ידמ םוקלו ןושיל תכלל לדתשהל הניש תויעבמ םילבוסה םישנא לע
הקשמ תותשל םילוכי ברעב םח הקשמל םיקוקזה ולא .םיעובק םינמזב
.םיחמצ הת וא יבלח

ND


2012 ראורבפ
התומתב תונכסמ הנישל תופורת רפסמ
ןוכיס רתיב םייוצמ םילבוקמ הניש ירודכב םישמתשמה םישנא יכ הארנ
.םהב םישמתשמ םניאש ולא תמועל (ןונימל םאתהב ,4 יפ דע) התומתל

ופתתשה ,ב"הרא וגאיד ןאס Viterbi Family Sleep Centre-ב ,רקחמב
תב תעצוממ הפוקת ךשמב הניש ירודכ ולטנ רשא שיא 10,500-מ רתוי
םישמתשמ םניאש שיא 23,500-מ רתויו (2007-ו 2002 םינשה ןיב) ,םינש 2.5
הובג ןוכיס .ךומנ ןונימב םישמתשמב םג אצמנ הז רשק .ולא םירודכב
.55 דע 18 ינב םישמתשמ ברקב אצמנ דחוימב
רתיב ואצמנ לודג ןונימב הניש ירודכ ולטנ רשא ולא יכ םג וליג םירקוחה
.ןטרסב תולחל 35% ןב ןוכיס

BMJ Open


2012 סרמ
הנקיזל תורושק ןניא הניש תוערפה
ופתתשה וב ,ב"הרא היפלדליפ University of Pennsylvania-ב רקחמ
רשא תויעב לע תוחפ םיננולתמ 80 לעמ ינב יכ חוודמ ,םישישק 155,877
,הדימעה ליג ינבמ ואב תונולתה רקיע .םהמ םיריעצ תמועל הנישל תורושק
.םינשה ףולח םע ותחפו וכלה ולא תונולת תאז םע ,םישנמ דחוימב

Sleep


2012 סרמ
ןתשב ןובלח רתיו הרצק הניש
Osaka University Graduate School of Medicine-ב לודג רקחמ
הירוניאטורפ/ןתשב ןובלח רתיל הרושק תוחפ וא תועש 5 תב הנישש אצמ
תירלוקסו-וידרק האולחתל ןוכיס רתיו 1.72 יפ דע רועישב (Proteinuria)
לעפמ ידבוע 6,834 ופתתשה רקחמב .רתוי וא תועש 7 תב הניש תמועל
.65 דע 20 ינב לודג ינפי

American Journal of Kidney Disease


2012 ינוי
ץבשל רתויב בושח ןוכיס םרוג וניה הנישב רוסחמ
5,666 ופתתשה וב ,ב"הרא םהגנימריב Univ. of Alabama-ב רקחמ
המישנ םוד תנומסתל ךומנ ןוכיס םעו ץבש לש הירוטסיה אלל שיא
הליל תנש יכ אצמ (Obstructive Sleep Apnea) הנישב תיתמיסח
ליג ינב ברקב רתויב יתועמשמ ןוכיס םרוג הווהמ תועש 6-מ תוחפ תב
.ילמרונ ףוג לקשמ ילעב הדימעה

Sleep 2012 meeting, Boston USA


2012 ינוי
ןינוטלמה רוציי לע עיפשמ לוחכ רוא
ואצמ ץייווש Universitaeren Psychiatrischen Kliniken Basel ירקוח
תויעבמ ךכיפל םילבוסו ,םויה ךשמב הברה םימנמנמ רשא םישישק יכ
רוא תוציפמ תודוידמ קפומה לוחכ רואב רזעיהל םילוכי ,הלילב הניש
תא ךכב רפשלו םפוג לש יגולויבה ןועשה רוזחמ תא ןקתל ידכ (LED)
ךרואב עקר רואב ברעב תועש 8 ךשמב לופיטב רבודמ .ימויה םדוקפית
םרוגו ןינוטלמ ןומרוהה רוציי לע העיפשמ רשא רטמ-וננ 464 ןב לג
.םיינונשי תוחפ תויהל םישנאל

NNO


2012 ינוי
הכישחמ דחפו הניש ידודנ
Depression Laboratory & Ryerson University Sleep-ב רקחמ
,22 עצוממ ליג ינב 'גלוקב םיטנדוטס 93 ופתתשה וב ,הדנק וטנורוט
השעמל הניש ידודנמ םילבוסה םיריעצ םירגובמ םירקמהמ קלחבש הליג
.םאתהב ולא םירקמב לפטל שיו הכישחמ םידחופ

SLEEP 2012: Associated Professional Sleep Societies
26th Annual Meeting