הרדגה
הערפהה .הליל ידמ תרזוחה ןושיל תלוכיב הערפה איה הניש ידודנ
.םהינש וא הנישב דימתהל וא םדרהל תלוכי יאב אטבתהל הלולע

...ב םג אטבתהל תולולע הניש תוערפה

םימרוג
...ב רוסחמ בקע עובנל הלולע שדחמ םדרהל תלוכי יא

...הניש תוערפהל םורגל תולולע תואבה תוכרעמב עבק תוערפה

.לוכיע תכרעמ
(1).תינירקודונא תכרעמ
(2).םיעורג הנוזת ילגרה
.תוילכ
.בלבל
.חומ
.בל
.דבכ
.תואיר


.ףוגב םינומרוהה תשרפהל תיארחא (1)
.הנישה לע ושקי ןיאפק םיליכמה םירצומ (2)

תריצע :(Sleep apnea) המישנ םוד תערפה

,רתי תנמשה ,הלילב םימעפ רפסמ המישנה  
תומצע תלחמ :(Acromegaly) הילגמורקא  
.םזילוהוכלאו הרידנ רוביח תומקרו  
וניאש ףחד ךרוצ ידי-לע םיטלשנ (Narcolepsy) היספלוקרנ ילוח
.םויה עצמאב םנמנל וא ןושיל טלשנ  
תוערפה םורגל םילולע חומב לודיג וא שארב קזנ ,חומ תקלד
.הניש  

...םה הניש תוערפהל םיירקיעה םיינפוג םניאש םימרוגה

.תופייע רתי
.ישפנ חתמ/תונבצע
.הנישה רדח רורוויא יא
.רתי תאיבס
.לוכיע תויעב
.הלילב רחואמ הליכא

!תואירבב דימת עגופ ,םרוגל רשק אלל ,הנישב עבק רוסחמ :ורכז

...גאלט'ג/תפעי ואר
יתנוזת לופיט
.הנישה ינפלו תוחוראה רחאל ,ג"מ 1,000 .ןדיס טאטקאל
.םויה ךשמב ,םויב ג"מ 2,000 דע 1,500 .ןדיס תוילבט -וא-  
םירירש תייפרהל ,ג"מ 1,000 .םויזנגמ
.םישישקב דחוימב ,בצמה תא ףירחהל לולע וב רוסחמ .לזרב
םיברועמ ולא םינימיטיו .היוותהל םאתהב .B ןימטיו סקלפמוק
ןינוטורס ומכ ,םירטימסנרט-וריונה לש ילובטמה ךילהתב  
םתעפשה הלודג דחוימב .הנישב הטילשב עייסמה ,(Serotonin)  
יושע B12 ןימטיו םג .תילופ הצמוחו B3 ןימטיו ,B6 ןימטיו לש  
.הנישה תוכיא לע עיפשהל  
,(תוריהמה םייניעה תועונתש) REM-ה תנש תקמעהל .לוטיסוניא
.םימלוח וב  
תוכיא תא רפשל יושע .תונריע-הניש ךילהתב ברועמ .ןינוטלמ
.הכרוא תאו הנישה  

...ב לופיט םג

אפרמ-יחמצ

םושיי
.םיחתור םימ לפסב םיחמצה דחאמ תיפכה אולמ ורשה
.םיבצעהו הביקה םע ביטייו הניש הרשי הקשמה .םח ותש
.תיללכ העיגרל ליעוי לימומק תפסותב רדנוול טבמא
תוצלמה
(Tryptophan) ןפוטפירט ונימאה תצמוחב םירישע םילכאמ
,הנאת ,תילוכשא ,הננב ,טרוגויו בלח ןכו הבוט הנישל וליעוי   
.םדרהל ורזעי םיאלמ םינגדמ םירקרקו םחל ,הנוט ,םירמת   
,דלוקוש ,קבט ,רכוס ,הניבג ,לוהוכלא ,הפק תכירצמ וענמיה
תוינבגעו דרת ,המדא-יחופת ,ליצח ,קינקנ , ץומח בורכ   
.הנישה ינפל ךומס   
רשא ,ימיכ רמוח ,(Tryamine) ןימאירט םיליכמ ולא תונוזמ   
רמוח ,(Norepinephrine) ןירפניפרונ תשרפה תא ריבגמ   
.חומב שרפומה ץירממו ררועמ   
.וליעוי ורכזוהש אפרמה-יחמצמ םח הת לפסו םח טבמא
.םויה ךשמב םונמנמ וענמיה
.(עירפמ רואה םהל ולאל דחוימב) ליעוהל יושע םייניע יוסיכ

השגרהל רוזעת העובק תינפוג תוליעפ :םויסל
.םדרהל תלוכילו ץחל יבצמל ,הבוט תיללכ    
 
...1 תושדח - הניש ידודנ/תוערפה ואר
...2 תושדח - הניש ידודנ/תוערפה ואר