הרדגה
ויתומקר תא ףוגה ףקות הב) תינומיאוטוא הלחמ איה הצופנ תשרט
םימוטפמיסמ לובסל לולע הלוחה .תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לש (אוה
היהי אוה הב הגרדל דע תונוש הרמוח תוגרדב הילע ךות ,תיסחי םילק
.םינושה םירביאהו חומה ןיב תרושקתה סרה בקע ןיטולחל קתושמ
-יאל תמרוג איה םישק םירקמב .דבלב תולק םיעגפנ םילוחה תיברמ
.תכלל וא/ו רבדל ,בותכל תלוכי

ןבלה רמוחב תקלד תללוחתמ הצופנ תשרט ףקתה ןמזב
שחרתהל הלולע רשא ,תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לש
.יארקא ןפואב ,םיבצעה לש םינוש םירוזיאב

רמוחה :(Myelin) ןילאימה סרהב ואטבתי היתואצות
.הרדשה דומעו חומה יבצע תא דדובמו ףטועה ינונמשה
,חומה ןיב םירסמ ריבעהל םיבצעה תלוכי עגפת ךכ בקע
.הריצע ידכ דע טאות םתוריהמ .םירירשהו הרדשה דומע

 
הלחי ימ
םלוא ,40-ו 20 ןיב ליגב םינושארה םינימסת תא ווחי םילוחה תיברמ
םינחבמב רוסחמו הנתשמה הייפוא ללגב אובל רחאת הנחבאה
רחאל קר חומב םייוניש ןחבאל ןתינ ,ךכל טרפ .היוהיזל םיתואנ
.ושחרתה רבכ םהש
ךא ,םירבגה לש הזמ לופכ הצופנ תשרטמ תולבוסה םישנה רפסמ
םילוחה רועיש לודג םיגזוממ םירוזיאב .ןזאתמ הז סחי םדקתמ ליגב
.םייפורט םירוזיאב רשאמ 5 יפ

בורק תקלדב הקל הלוחה יכ תורשפא לע םיעיבצמ םינוש םיאצממ
תוצרפתהל דע תובר םינש היובח תרתונ וזו תורגבתהה ליג רחאל
ינפל ןסחמ םרוג םע עגמב הארנכ ואב ולח אלש םישנא .הלחמה
.תורגבתהה

םייתשרות םימרוג ךכב םיברועמ יכ תורשפאה התלעוה
.תוימילקא וא תויפרגואיג תוביס בקע ורצונש םייעזג וא/ו
םילגתמ םעפ ידמש הדבועה תקזחמ וזה הלוכסאה תא
.םימיוסמ םירוזיאב 'הלחמ יריבצ'
.תילאריו הלחמ רחאל דחוימב הובג הצופנ תשרטב תולחל ןוכיסה
 
תועפשהו ןויפיא
הגופה םהירחאו םייתרדס םיפקתה לש םירוזחמב תנייפאתמ הלחמה
םניה םילק הלחמה ינימסת םירקמהמ 20%-ב .תיקלח וא תטלחומ
תפסונ תורדרדיה אלל ימעפ-דח ףקתהב םייוולמו (Benign MS) םילק
.הלחמה תונשיה וא

ךא ,הליגר רתוי וא תוחפ איה םילוחה תיברמ לש םייחה תלחות
הנוכמ איה ולא םירקמב .תינלטק תויהל הלולע הלחמה תורידנ םיתיעל
הלחמה לש התורדרדיה .(Malignant MS) הריאממ הצופנ תשרט
.תוומל וא תוכנל (ףקתה רחאל) תמרוג איהו השקו הריהמ

הלחמה ךלהמ לע םיעיפשמה תוערואמ
םיעיפשמ ,ןוירה וא תושק תוינפוג תועיגפ ,םיימוימוי םיצחלש חכוה אל
תוירופה היתונשב ,ללכ-ךרדב ,תילגתמ וזש ןוויכ .הלחמה ךלהמ לע
.וקיספהל וא ןוירהה תא ךישמהל םא הלאשה תררועתמ ,השאה לש
.הלחמה לע ילילש ןפואב םיעיפשמ םניא הדילו ןוירה יכ ררבתמ
.גוסנ ףאו ןוירהה תעב רצענ הלחמה ךלהמ םהב םירקמ םנשי

ןוסיחה תכרעמב םייונישל הרושק וז תינמז הלקהש איה הרעשהה
השעמל הווהמה ,קוניתה תוחתפתה תא רשפאל ידכ םירצונ רשא
.דלווב באה לש םינג תואצמיה ללגב ,השאה ףוגב רז םרוג

תחקל ,ןוירהב ךישמהל תונווכתמ רשא םישנ לע תאז םע
ןוירהה ןמזב תופורת תליטנ קיספהל ןהילע היהיש ןובשחב
בקע רבועב םימומל םורגל תולולע ןהש ןוויכ ,הקנההו
.םאה בלחו םדה ךרד םתגיפס בקע
 
תוקידב
רשא ,MRI קרוס תועצמאב השענ הלחמה תוחתפתה רחא בקעמה
ףקשמ לבקתמה עדימה .חומב ןבלה רמוחב קזנה תדימ תא ףקשמ
יבגל ףסונ עדימ קפסמ וניא ךא ,הלחמ לש המויק םנמוא ףקשמ
.התווהתהל םימרוגה יבגל

אוה חומ-םדה םוסחמ תוטטומתה יכ איה הרעשהה
ןיב ןיחבהל בושח ןכלו חומב העיגפל ןושארה בלשה
.רתוי םישדחו םינשי םיקזנ
רמוח ,(Gadolinium) םוינילודג תקירז לפוטמה לבקי הקידבה ינפל
רבוע וניא הז רמוח ילמרונ בצמב .ןוחביאה תא רפשמ רשא דוגינ
.חומ-םדה םוסחמ תא
 
לבוקמ לופיט
...ללוכ הז לופיט
.ותושחרתה תעב ,ףקתהה ךוכישל יתקלד-יטנא לופיט .1
.הקוזיח םשל ןוסיחה תכרעמב עובק לופיט .2

חותינ
תוערפה) םיירוטומ םינימסתמ םילבוס רשא םילוח
.חותינב עייתסהל םייושע םירומח (העונת
...לש םירקמב רבודמ
וא (Catheter) רתנצ ליתשהל ןתינ .םיסוכריפ/םירומח םיבאכ
לש העובק הקפסאל ןותחתה הרדישה דומע רוזיאב הבאשמ  
.םיבאכ תככשמ הפורת  
.הפורת לש העובק הקפסא םשל ןותחתה הרדישה דומע רוזיאב  
תצרמהל ןקתה הלוחה חומב ליתשהל ןתינ .קתשמו רומח דער
.םירחאה םיעצמאה לכ וסונש רחאל עצובי הז לופיט .ותלועפ  
 
יתנוזת לופיט
ינמושה ןילאימה הטעמל קזנה יכ הרבסה אוה לופיטה ירוחאמ ןויערה
תידיפיל היצדיסקורפ/ינמוש ןוצמיח לש אצות אוה םיבצעה לש
שי םמיע םיישפוח םילקידאר ללגב םרגנה ,(Lipid Peroxidation)
.םיטנדיסקוא-יטנא תועצמאב דדומתהל

םינימטיו
.רוזעל יושע B3 ןימטיו תקירזו B1 ןימטיו לש בוליש
.הלחמל תושיגרה תא לידגהל לולע וב רוסחמ .B6 ןימטיו
.הלחמל רושק וב רוסחמ .B12 ןימטיו
.םיטנדיסקוא-יטנא םניה .E ןימטיוו C ןימטיו

םילרנימ
לולע תורגבתהה תפוקתב וב רוסחמ .(D ןימטיו תפסותב) ןדיס
.הלחמל ןוכיס לידגהל  
.ליעוי (םיגד ןמשו D ןימטיו תפסותב) םויזנגמ
תריצי ךילהתו הברוסחמ ןיב קודה רשק וארה תונויסנ .תשוחנ
.(Myelination) ןילאימה תפטעמ  
ותגיפס ךכמ האצותכו) עקרקב ותומכ ןיב ךופה סחי םייק .םוינלס
.הלחמה תוחיכשו (ןוזמב  
.םדב ותומכ הנטק ףקתה ןמזב יכ אצמנ .ץבא

םירחא
הייטנו ןתכירצ ןיב ךופה סחי אצמנ .תויוור יתלב בר ןמוש תוצמוח
םשל ,E ןימטיו ףסותב הוולמ תויהל ףסותה לע :בל ומיש .הלחמל  
.םיאת לש םנוצמיח תעינמ  
.םיפקתהה תעב הכומנ םדב ןתמר .6 הגמוא גוסמ ןמוש תוצמוח
.ןינלאלינפ ונימא תצמוח
.ןפוטפירט ונימא תצמוח
.ליעוהל תויושע תונורחאה יתש  
 
ןוזמל תויגרלא
.ןוזמל היגרלא אוה הלחמל םרוגה תושיגה תחא יפל
ןטולג ומכ ,םיצופנ םינגרלא םה הלחמל םימרוגה יכ איה הנעטה

תומקרב קזנ אוה סיסבה .זוטקלל תוליבס-יאו (Gluten)
ילוחבו קאילצ ילוחב הלגתה רשא הזל המודב ,םייעמה
.הצופנ תשרט

 
םימוטפמיס
,םירומח דע םילקמ לחה תויהל םילולע הצופנה תשרטה ינימסת תולתב םאתהב ,םינוש םיבולישב עיפוהלו םירצק תויהל וא בר ןמז ךשמיהל
האלמ הגופה ווחי םילוחהה 70% .םיבצעה תכרעמב העיגפה םוקמל
.הלחמה לש םינושארה היבלשב דחוימב ,תיקלח וא

,הלופכ וא תשטשוטמ הייאר ,ללכ-ךרדב ,אוה ןושארה ןימסתה
.תחא ןיעב ןורוויע םיתיעלו קורי-םודא יעבצ תייאר יתוויע  
.הלחמה לש םירחואמה היבלשב ףולחל תוטונ ולא תועפות  
,(Optic Neuritis) הייארה בצע ףקתה ווחי םילוחהמ 55%
ןתואצמיה .םילוחהמ 15% יבגל ,הלחמה תוצרפתה תא רשבמה  
.וז ןוחביא קזחת הרדישה דומע לזונב תוגירח לש  
יישק ,תווצקה ירביאב םירירש תשלוח ווחי םילוחה תיברמ
.הלחמה לש והשלכ בלשב ,לקשמ יווישו היצנידרואוק  
ומכ ,תוינמז (Paresthesias) תומודמ תושוחת ייםיווחי םה
.באכ ושוחי םירחא .תוריקדו םיצוצקיע ,השוחת רדעה  
.םיצופנ םינימסת םה םג םיווהמ תורוחרחסו תודיער ,רוביד ייוקיל
.ותעימש תא
הלוחה דבאי םיתיעל
,תויביטינגוק תוערפה םיווח הצופנה תשרטה ילוח תיצחמכ
.יוקל טופיש רשוכו ןורכיז ,בל-תמושת ,זוכיר תוערפה ןהב   
ךכ ,בל םהילא םימש ןיאו ,ללכ-ךרדב ,תולק ולא תועפות   
.תופיקמ תוקידבב קר ונחבואי םה םירקמה תיברמבש   
םירוזיאב ןה חומב תועיגפהשכ ,םישחרתמ ולא םינימסת   
.עדימה דוביעל םיארחאה   
םילבוס םילוחהמ 10% .הלחמל ןימסת תויהל לולע ןואכיד םג
היסרפיד-הינאמ ומכ ,רתוי תורומח תויטוכיספ תוערפה   
.(Paranoia) היונראפו (Manic-Depression)   
שואי ןיפוליחלו (Euphoria) תויאליע תשוחת םיווח 5%
,(Laughing/Weeping Syndrome) יכב-קוחצ תנומסתו   
.שגרו םינפ תועבהב טלושה חומה עזגב העיגפ הרוקמש   
.ינימה דוקפיתה עגפי הלחמה תומצעתה םע
.תואיציה לע הטילש דוביא ןכתי
ינוציח םוח תעפשהב ,םבצמב הערה םישח םילוחהמ 60%
.רק טבמא ליעוהל יושע ,ולא םירקמב .ינפוג ץמאמ רחאל וא   
.הצופנ תשרט ילוחל תצלמומ תוליעפ איה הייחש   

םינימסתה םוכיס

.ןתשה תיחופלשב הטילש יא
.םייעמה תוליעפב הטילש יא
.יוקל ינימ דוקפית
.םירירשב הטילש יא
.תולעתה תשוחת
.םייביטינגוק םייוקיל
םוחה בקע תוינפוג תולבגמ
.םיבאכהו   
.םירירש תשלוח
.תותיוע
.דער
.ןואכיד
.רוביד תוערפה
.הייאר תוערפה
.תורוחרחס
.תושישת
 
החפשמה לע תועפשה
הלוחה .הלוכ החפשמה לע עיפשהל הלולע הלחמה לש התוביצי יא
תולודג תויאופר תואצוה תופסוותמ ליבקמבו דובעל לגוסמ וניא
םייוניש תסנכה םג ומכ ,תיבה תקזחאב הרזעל תופסונ תואצוהו
.תינוכמבו תיבב תונוש תומאתהו
.רידא אוה ותחפשממ ןהו הלוחהמ ןה שרדנה ישפנה ץמאמה
לבקלו הכימת תוצובקב ףתתשהל ,ותחפשמל ןהו הלוחל ןה ,ץלמומ
.תוברה תויעבה לע רבגתהל םיכרד אוצמל ידכ ץועי

...תושדח - הצופנ תשרט ואר