?יהמ סיזאירוספ
רוע יאת לש גושגשב תנייפאתמ רשא רוע תלחמ איה תחפס/סיזאירוספ
.םיבועמ םיפוסכ םישקשק תובכש םירצויה ,םיתמ ,םישבי ,םיספסוחמ
.באכלו תוחונ-יאל ,םירעוכמ רוע יאלטל תמרוגה תקלדב םיוולמ ולא

איה .ןיפוליחל תכעודו תרבגתמו תינורכ הלחמה
ללכ-ךרדב תילגתמו ליג לכב ץרפתהל הלולע
.35 דע 15 םיליגה ןיב הנושארל
סיזאירוספ יגוס 2 םימייק
.םיישקשק םידברב תנייפאתמה Psoriasis Vulgaris
.תויתלגומ תוטילבב תנייפאתמהPsoriasis Pustulosa
 
םימוטפמיס
.םיפוסכ םיבע םישקשקב םיסוכמ ,םישבי ,םימודא רוע יאלט
.םיאלטה ינפ לע (Pustules) תויתלגומ תוחיפת
.םידליב רקיעב ,(Guttate Psoriasis) םישקשק תודוקנ
.םישקונו םיחופנ םיקרפמ

.םיבחרנ םירוזיאב וא ףוגב תומוקמ המכב עיפוהל םילולע ולא םינימסת

...םה םיעגפנה םיירקיעה תומוקמה

.ףוג
.תפקרק
.םייכרב
.םיקפרמ

...םג ונכתי םירומח םירקמב

.תיללכ רוע תוימומדא
.תויתלגומ תוטילב<
.עקובמ רוע
.םילק םימומיד

...ונכתי ןכ

.רוע יטמק.תוקלטצה
.םיילגרהו םיידיה ינרופיצ עבצב םייוניש
.ןימה ירביא לע םג עיפשהל הלולע הלחמה

.ףוגב םירחא תומוקמל טשפתת אלו תקבדימ הניא הלחמה
ץרפתהל הלולע איה .תודרומו תוילע לש םירוזחמב תנייפאתמ איה
טעמכ איה ךא ,המ ןמזל ךועדל זאו םישדוח ףאו תועובש ךשמל  
.ררועתהל בושת דימת  
האירובס רועה תלחמו סיזאירוספ ןיב םיפילחמה שי
.םיקרפמ תקלד ינימסתמ םג ולבסי םילוחהמ 15%
באכל תמרוג (Psoriatic Arthritis) תיטאירוספ םיקרפמ תקלד תייעב
תואירבה בצמ לע התעפשה ךא ,םיעוגפה םיקרפמב תוחונ רסוחלו  
.הנטק תיללכה  
ילוח םילבוס םהמ תולבגמל םורגל םילולע םינימסתה תוקוחר םיתיעל
.תינורגש םיקרפמ תקלד  
 
םימרוג
,תוינוציחה רועה תובכש תושדחתה ךות אפרנ עגפנש רוע ,ילמרונ םדאב
תושדחתה ךילהת סיזאירוספ ילוחב .רבד לש ופוסב רצענש ךילהת
וניאו גשגשל ךישממ (Epidermis) סימרדיפאה ,תינוציחה רועה תבכש
.תיתשרות הלחמה .לופיט תרזעב אלא ,ללכ-ךרדב רצענ

...םה הז ךילהת ררועל םילולעש םימרוג
.ןורגה סוקוקוטפרטס קדייח ומכ ,יתכרעמ םוהיז
.יהשלכ הלחמל ןוסיחה תכרעמ תבוגת
.רוע תעיצפ
.ןוסיח ביכרתל וא הפורתל הבוגת
.ישפנ חתמ/סרטס
תא רימחהל הלולע הבר היתשל תוולתמה היוקל הנוזת .לוהוכלא
.הלחמה  
םירמוחב ךשוממ עגמ וא שמשל רתי תפישח ומכ ,םייתביבס םימרוג
.עבצ יללדמו םיקיזמ ילטוק םהב םיימיכ  
 
לבוקמ לופיט
,היתורוצב הברה תונושה אוה הלחמב לופיטה לע םישקמה םימרוגה דחא
לע היהי ,ידוחיי אוה הרקמ לכש ןוויכ .לופיטל התבוגתבו התרמוחב
.רועה יאת גושגש תא אכדל היהת ותרטמו םאתהב לופיט לבקל הלוחה

תוחשמו םימרק
.D ןימטיו סיסב לע תוחשמב שמתשהל ןתינ םינותמ דע םילק םירקמב
םיידיאורטס םימרקב עייתסהל םייושע םירחא םיימוקמ םילופיט
הצמוחב ימוקמ לופיט ,(Coal Tar) םחפ תפז ,(Steroidal Creams)
.דועו (Retinoic Acid) תיאוניטר

הפה ךרד תולטינה תופורת
A ןימטיו לע תוססובמה תופורת תצובק .(Retinoids) םידיאוניטר
.םישק םירקמב רועה יאת גושגש תא תותיחפמו  
,םייתפשו םייניע תקלד ומכ ,יאוול תועפות תויהל תולולע ןהב שומישל  
ןה םא ,(Birth Defects) םידלומ םימגפו רעיש ןדבוא ,םצע ינברוד  
.ןוירהה ךלהמב ולטנ  
תולולע ולא .ןוסיחה תכרעמ יוכידל תופורתו ןטרסב לופיטל תופורת
.תוילכהו דבכה תוליערל ומכ ,יאוול תועפותל םורגל  

היפרתוטופ
,רואל שיגר רועה תא תושועה תופורת בלשמה לופיט איה היפרתוטופ
לופיטה .(Ultraviolet A) A גוסמ לוגס הרטלוא תנירק םע דבב דב
.םישק םירקמב רועה יאת גושגש יוכידל ליעי
רועה ןטרסב םינכסמ ,רועה תנקזהל םימרוג םיכשוממ םילופיט ,תאז םע
.(Melanoma) ריאממ רוע ןטרסב םגו (Skin Cancer)

ןוסיח תותסוומ תופורת
יוריעב תונתינ (Immune-Modulating Drugs) ןוסיח תותסוומ תופורת
הרומח דע הנותמ הלחמ לש םירקמב תושמשמו רירשל הקרזהב וא דירול
םג ןמזב וב םילבוס רשאו רחא לופיט ליעוה אל םהל םישנאל תונתינו
.םיקרפמ תקלדמ

 
חלמה-םיב לופיט
חלמה .םיה-ימב הצחר םע חלמה-םי רוזיאב שמש תנירק בלשמ לופיטה

דחוימב .הלחמה ינימסת לע דאמ לקהל יושע
ידא דעבמ תרבועה שמשה תנירק תעיגפ םוקמב
םישילחמ ולא םימרוג ינש .ךומנה םוקימהו םימה
ןטרסב תוקלל ןוכיס םיניטקמו שמשה תנירק תא
.שמשה-תנירקל תכשוממה הפישחה בקע רועה
ןילאפקנאה תמר לע הז בוליש תעפשה תא וקדב םיילארשי םירקוח
תשוחת ףס תא הלעמ רשא ,חומב רצוימה ימיכ רמוח - (Enkephalin)
.סיזאירוספ ילוח לש םרוע לע ,באכה
תיחפהו הלחמה ינימסת תא הברהב רפיש תועובש 4 ןב לופיט יכ אצמנ
.תרכינ הדימב הלוחה רועה תבכש יבוע תא
 
םירחא םילופיט
...םיללוכ ליעוהל םייושעש םירובגית 
םיגד תועצמאב לופיט
עיצמ היקרוט (Kangal) לאגנקב םימחה תונייעמה דיל םילופיט רתא
ןייעמ ימ תוכירב תויוצמ םוקמב .םיגד תועצמאב סיזאירוספב לופיט
תיסחי ההובגה הרוטרפמטב םידמועה םיגד יגוס ינש םייח םהב םומח
.('צ תולעמ 35-כ) םימה לש
תויחל ודמל רשא ,םיגדל רחא ןוזמ תורוקמ וא תוצא ןיא ולא תוכירבב
.םימחה םימב םכוכיר רחאל ,סיזאירוספ ילוחמ רועה ישקשק םוסרכמ
.ורצונש םייחטשה םיעצפה יופיר תא זרזמה ,םוינלסב םירישע םימה
.עוגנ םוקמ לכל עיגהל ולכוי םיגדהש ךכ םימב לובטל רתונ םילוחל
אפרמ-יחמצ

.טבמאה-ימל תויפכ 2 ופיסוה (1)
.העגרהל םוקמה לע וחינהו תיז ןמשב ובברע (2)
 
תוצלמה
...לע רומשל ודיפקה
.יחהמ ןמושו רשב ,רכוס תכירצ וליבגה .ןזואמ טירפת
.לוהוכלא תכירצמ וענמה
.החונמ
.העובק תינפוג תוליעפ
.רועה ילפק ןיב םיתיעל העיפומ הלחמה .תואנ לקשמ

...ןכו
.עגנה תומוקמב תוריקדו םיפושפיש ,םידוריגמ ורמשיה
.סג ןובסבו םימח םימב שומישמ וענמיה .םוי ידמ וצחרתה
.תולק תוחיפטב םיעוגנה םירוזיאה תא ושבי
,חל ףוגה דועב ,בוגינהו הצחרה רחאל דיימ .ףוגה תוחל לע ורמש
.ןמשב םימ יושעה תוחל םרק ומשיי   
.לוהוכלא םיליכמה םיבילחתב וא םימרקב שומישמ וענמיה
הביבסה תוחל לע הרימשל (Humidifier) תוחל ירישכמב ושמתשה
.הרירק הביבס תרוטרפמט לע ורמשו   
רשא תוחשמו םינפה יוקינל םיבילחת ,םייופמש ,םינובסב ושמתשה
.(Salicylic Acid) תיליצילס הצמוח וא םחפ תפז םיליכמ   
.שמש תויווכמ ורמשיה .שמש תנירק טעמל םכפוג ופשח
רחאל םג םילופיטב וכישמה ,דיתעב תופירח תויוצרפתה עונמל ידכ
.וטעמתה םינימסתהש   

...תושדח - תחפס/סיזאירוספ ואר