?תדרג יהמ
םיבלכב רתוי הצופנה תיטיזרפ הלחמ איה תדרג
.םדא-ינבב רשאמ ,(ןיחש היורקו)
 
תיפוקסורקימ (Mite) תידרק אוה תדרגה םרוג
ינפל תחתמ תרפחתמה ,(Sarcoptes Scabiei)
,םיציב ךכ בגא הליטמו וכרד תמדקתמ ,רועה
.רומח דרגו םוהיז םרוגה רבד
 
רב תייח וא לעוש תויהל לולע וז תידרק ריבעמ
.עוגנ תותפשא לותח םג ךא ,תרחא
,הנושאר תונמדזהל הכחמו הברתמ תידרקה
הברק לש עגרב ,ינשל דחא בלכמ רובעלו ץופקל
.םהיניב עגמ וא
 
הוורפה תעירק ךות ,םד בוז דע דרגתהל םילולע םיעוגנ םיבלכ
.םתואירב לש תיללכ תורדרדיהו םוהיז םורגתש הלועפ ,םהילעמ

םימוטפמיס
םיינזואהו םיילגרה ,הזחה ,ןטבה ירוזיא תא הפידעמ תידרקה
.ופוגב רוזיא לכ ףוקתל הלולע ךא ,בלכב
 
.הלילב הפירחמ הייעבה .םד בוז דע ,זע דוריג
,רועה ינפל תחתמ תידרקה תומדקתה לולסמב ןיחבהל ןתינ
.םיקד םיישקשק םיוקכ    
דחוימב ,ףוגה יבחרב םיחתפתמה ,םינבל (Crust) םידלג
.םיקרפמהו םיינזואה ביבס    
תועובעבא ,(Papules) םיטטחכ םיחתפתמ םה םיבלכב    
.תולודג    

ןוחביא
םירקמה תיברמב .תניוזמ יתלב ןיעב התוארל ידכמ הנטק תידרק
רבכ עגפ רבכ הז עגנ היפל ,הירוטסיהה ךמס-לע ןוחביאה השעי
.רועב ורצונש םינבלה םידלגה יפלו םדאב וא םייחה-לעבב

םדא-ינבל תוטשפתה
...ךות רובעל תידרקה הלולע םדא- ינב ןיב
.ךשוממ ינפוג עגמ
.ינימ עגמ
 
.תיגרלא הניחבמ ,תידרקל םישיגר םניא םדאה-ינב תיברמ 
(Zoonoses) םדא-ינבל עגנה תוטשפתה
םידרגמו םימודא םימתכ יפל ןחבואת
רשא םישנאב וא םיבלכ ילעבב רקיעב)
לעו תועורזה לע ,(םיבלכ םע םידבוע
.ןטבה
 
...ףותיש בקע םדאל םדאמ רובעל הלולע תידרקה
.הטימ ילכ .תובגמ .םידגב

לופיט
,לופיטה תולע ,הייעבה תרמוחל םאתהב היהי םיבלכב לופיטה
.םושייה תולקו תיתביבס תוחיטב
 
ידיב בלכל תנתינה ,IVOMEC תקירז איה תלבוקמ הטיש
.ןוזינדרפ ירודכ תליטנב היהי לופיטה ךשמהו רנירטו    
,םירחא םייתטניס םירמוח ומכ ,(Permethrin) ןירתמרפ
לולעו םייח-ילעבבו תואלקחב םיקרח תרבדהל שמשמ    
.דבכל קזנ םורגל    
םירישכתב שומישמ רמשיהל שי ,ופמשב לופיט לש הרקמב
.יוריג ימרוג    

רוזעל םייושע ,לופיטה תובקעב קסופ וניא דוריגה םא 
.תידיאורטסוקיטרוק החשמ וא (Antihistamine) ןימטסיה-יטנא 


אפרמ-יחמצ
ןתינ וירחא ,םידלגה ךוכירל שמשמ (Neem Oil) םינ ןמש
ליעוהל םייושע םינ ןובס וא םינ ופמש .תולעתה תא ףלקל   
.םיבלכב תורחא רוע תויעבבו תדרגב לופיטל   
.םינ הת בלכה טירפתל ףיסוהל םיצילממה שי   
לע הלקהל תיתקלד-יטנא הפורת שמשמ הלילה רנ ןמש
.דרגה תשוחת תא תיחפמו החירפה   
.ותוורפב הריבנמ בלכה תא עיתרי התה ץע ןמש רמה ומעט
...ןכו
.הרו-ולא .הגמוא ןמוש תוצמוח
.םיחופת ץמוחב הציחר

תוצלמה
לכה לע היהי ,םירחא םע יחה ,עוגנ םדא לש הרקמב
.לופיט לבקל    
עוגנ תוינל לולעש רבד לכ בטיה וסבכ
.תובגמו הטימ ילכ ,םידגב ומכ ,תידרקב    
םירוגמה רוזיאב קבא בואשל וברה
.קבאה תיקשמ תוריהמב ורטפיהו