הרדגה
תמרגנה ,בצע לש הביאכמו תימוקמ תקלד הניה תרגוח תקבלש
.סוריו/ףיגנ ידי-לע
תמרוג איה .םירגובמב בורל תעגופ הלחמה
הלולע איה .תוביאכמ רוע תועובלו החירפל
.םיריעצב םג עוגפל
 
םימרוג
- סוריוה ותוא אוה רטסוז ספרה/תרגוח תקבלשל םרוג רשא ףיגנה
.חור תועובעבא תלחמל םרוגה (Herpes Varicellae) לצירוו
ספרה
שדחמ הלועו ץצו םודר הז סוריו ראשנ הלחמהמ תוששואתהה רחאל
.רתוי רחואמ תובר םינש
ךכל םרוגה יכ הרעשה הנשי .עודי הניא וז תשדוחמ תוליעפל הביסה
בקע תשחרתמה ,ןוסיחה תכרעמ לש התושלחה וא ישפנ חתמ אוה
.ףוגה תונקדזה
וב םוקמב ,םיבצעה תכרעמב תובר םינש ךשמ יובח ראשנ סוריוה
תחא םעפ ףקות אוה בורל .הרדישה דומעמ םיפעתסמ םיבצעה
.דבלב
ףשחנ ,חור תועובעבאב הלח אל םלועמ רשא ,רגובמ םדא רשאכ
תועובעבא תלחמ ,ללכ-ךרדב ,תחתפתמ תרגוחה תקבלשה סוריול
.תרגוח תקבלש אלו הרומח חור
 
םימוטפמיס
.תדחוימ תינבת תלעב רוע תחירפל תמרוג תרגוחה תקבלשה תלחמ
רתוי הביאכמ וז החירפ ,חור תועובעבא הוולמה החירפל דוגינב
'הלחמ רשבמ' בלש םידקמ החירפה תעפוה תא .תדרגמ רשאמ
.(Active stage) ליעפה בלשה אב ויחאו (Prodromal Stage)
.ותוא םורגל ידכ רתויב הלק העיגנב ידש זע הכ תויהל לולע באכה

.תקלדה יופיר רחאל םינש ףאו םישדוח ךשמיהל לולע החירפה באכ
םיבצע באכ וא (Chronic Pain Stage) ינורכה באכה בלש והז
.(Postherpetic Neuralgia/PHN) תקבלשה רחאלש

...ב ןייפאתמ הז בלש
םיחתפתמה ,השוחת רסוחו הריקד ,גודגד ,הבירצ ,באכ תושוחת
.החירפה תעפוה ינפל םימי 5 דע 4 ,םי/עוגפה םי/בצעה ביבסמ  
תשחרתמ ,ראתל לבוסה השקתמ התוא ,תוחונה רסוח תשוחת  
,שארב ,ןטבב ,בגב ,הזחב ללכ-ךרדב ,ףוגה לש דחאה ודיצב  
.לגרב וא עורזב ,ראווצב ,םינפב  
םייעמו הביק תוערפה .הלחמ לש תיללכ השוחתו םוח ,תורומרמצ
.החירפה תעפוה םע דבב דב וא ,םדוק ררועתהל תולולע  
.םה םג ונכתי הפמילה ירשקב תושיגרו תוחפנתה

...ררועתהל םילולע ליעפה בלשה ךלהמב
תואלמ תונטק תועובמ תבכרומה החירפ
העיפומ רשא ,םודא רוע עקר לע םילזונב  
יומד רוזיא לע ,ףוגה לש דחאה ודיצב  
.םיעוגפה םיבצעה םיארחא וילע העוצר  
תוטעל וא שירפהלו עקפתהל ולא תועוב תולולע םימי 5-כ רחאל
לזונ היהי הליחתב .תועובש 4 דע 2 ךות ןיטולחל םילחהלו םורק  
.רוכעל ,םימי 4 דע 3 רחאל ,ךופהל לולע אוה ךא ריהב תועובה  
.םיזע םיבאכב םיוולמ תויהל םילולעש רוע יעצפ

...תווחל םילולע ,םיריעצל האוושהב ,םישישק
.תוינפוג תולבגמו רתוי רומח באכ
.ךשוממ המלחה ןמז
םורגל הלולע רשא ,רתוי לודג רוע רוזיא לע ,רתוי הרומח החירפ
רתוי הלודג הנכסו ,םורק יוטע רוחש רוע ,םדב תואלמ תועובל  
.םוהיז תורצוויהל  

תנומסת םינפה בצעב םרגיהל הלולע הלחמה תעפשהב
תנייפאתמ רשא (Ramsay Hunt Syndrome) טנאה יזמר
תיצחמב םעטה שוח ןדבוא ,העימשה ןדבוא ,םינפה קותישב
.ןזואה תלעתו ןזואה ביבס רוע יעצפו ןושלה
 
ןוכיס ימרוג
לולע הז ןפואב .רישי עגמב ,תקבדימ תויהל הלולע תרגוח תקבלש
.ןסוחמ וניא ןכלו חור תועובעבאב הלח םרטש םדא קבדיהל
םישנא םה ,ךכל דחוימב םישיגר .ליג לכב הלחמב קבדיהל ןתינ
םתויה ינפל חור תועובעבאב ולחש םידלי ,60-ה ליג תא ורבעש
,המופמיל ילוח ומכ ,תאכודמ ןוסיח תכרעמ ילעב םישנאו הנש ינב
.(Lyme Disease) םייל תלחמו (AIDS) סדייא
בורק .תועובה תחיתפ בלש אוה הקבדהל רתויב ןכוסמה בלשה
.תרגוח תקבלשב ולחי היסולכואהמ זוחאה תויפלא 2-ל בורק
 
ןוכיס תוצובק
ללכ העפשה .רדגומ ףוג רוזיא לע התעפשהב תנייפאתמ הלחמה
רומח ינפוג יוקילמ עובנל תולולע הלש תורזוח תויוצרפתה וא תיפוג
סניק'גדוה תלחמ ,םדה ןטרס ומכ ,ןוסיחה תכרעמל רושקה רתוי
רועה לש המתסא ,תרחא ןטרס תלחמ ,(Hodgkin's Disease)
.(AIDS) סדייא תלחמו
,ךכ בקע תאכודמ םהלש ןוסיחה תכרעמו הלתשה ורבעש םישנא
תריפס ילעב םישנא יכ הארנ .הלחמב עגפיהל םה םג םילולע
האוושהב ,תרגוח תקבלשב תולחל רתוי םיטונ הכומנ T יאת
.םירחאל
 
לופיט
הלחמב לבוקמ לופיט .םינייוצמ םה תרגוח תקבלשמ המלחהה יוכיס
ךות יוריעב וא (תולולג) הפב תולטינה/תוינויפ תופורת תועצמאב אוה
תליחת םוימ 3 ךות תנתינ איה םא הליעי הפורתה .(םירומח םירקמב)
.באכה
תימלתפוא תקבלש :םייניעב העיגפ לש הרקמב
ךרוצ היהי הלחמה בקע (Ophthalmic Herpes)
םייניע תופיט תפלזה :םייניע אפורמ לופיט לבקל
.תורחא תופורתו תודחוימ תוילאריו-יטנא
רשא ןוסיח ותוא) חור תועובעבא דגנ םישישק ןוסיח יכ וליג םירקחמ
.תרגוח תקבלש דגנ םג ןוסיח םהל קפסל יושע (םידליל ןתינ
 
הנוזת ירמוח
,ןיניגרא ונימאה תצמוח תגיפס תא הניטקמ ןיזיל
ונימאה תצמוח
הנטקה תומכה .ףוגהמ התוא הקיחרמו םיאתב תומקרל תדעוימה  
ןובלח יטעמ תורבטצה תוליעיב תענומ ןיזילה םע דחי ,תרתונה  
.םיפסונ םיאתל סוריוה תרידח תא תענומו םיילאריו  
.(!עבק שומישל אל) םויב ג"מ 1,500 דע 1,000 :ןונימה  
.ילאריו-יטנא םרוג הווהמ (Dumontiaceae) המודא םי תצא
םשל ,הפב הליטנ וא ,םינימסתה תשלחהל ,ימוקמ אוה םושייה  
.סוריוה תליטק  
(Epstein Barr) רב ןייטשפא ספרהה סוריו ילוחב תונויסנ  
הצאה תליטנ רחאל ,םבצמב יתועמשמ רופיש וארה ,הדידנקו  
.הפה ךרד  
םויב םיימעפ ,ג"מ 2,000 ,םידיאונובלפ-ויב בולישב C ןימטיו
.ןוסיחה תכרעמ תא קזחמו סוריוה תדמשהב עייסמ  
באכה לע תוליקמ ,תיותה תוארוה יפל ,ףירח םודא לפלפ תולולג
.המלחהה תא תוזרזמו  
.םויב םימעפ 3 ,ג"מ 100 ,B ןימטיו סקלפמוק
.תקלדמ ןגמ .ןוסיחה תכרעמל .עובש ךשמב ,םויב ג"מ 80 ץבא
.םויב םויזנגמ ג"מ 750-ו ןדיס ג"מ 1,500 .םויזנגמו ןדיס
.םיבצעה דוקפיתלו המלחהה זוריז ,ישפנה ץחלה לע הלקהל  
.'חי 50,000 ךשמהבו םייעובש ךשמב 'חי 75,000 ,A ןימטיו בילחת
.ןוסיחה תכרעמ תא קזחמו תקלד תעינמל עייסמ  
ךכ-רחאו דחא עובש ךשמ ,םויב םיימעפ ,'חי 1,000 ,D ןימטיו
.ןדיסה תגיפסל שורדו תומקר יופירב עייסמ .'חי 400  
.תויתקלצ תומקר ענומ .םויב 'חי 800 דע 400 E ןימטיו
.רועה ינפ לע תורישי םשיילו הסומכה תא חותפל םג ןתינ  
.ןוסיחה תכרעמל הרזע .םויב ג"מ 200 ,םוינמרג
.תיותה תוארוה יפל ,םילרנימ סקלפמוקו ןימטיו יטלומ
.תוחוראה ןיב .םייטילואטורפ םימיזנא
אפרמ-יחמצ
Balmony (turtlehead)
Bellwort, perfoliate
Sicklepod
Clubmoss
תינועש
האצניכא
Darnel, bearded
(Elm) הציקוב
Oregon grape, wild
תוצלמה
םוח זרוא ,הסיסת ירמש ,םייח תוקריו תוריפ ללוכה טירפת וצמא
.םיאלמ םינגדו    
.םיצרפ חורמ וקחרתה
.םירצק ןמז יקרפל שמשה תנירקל םיעוגפ רוע ירוזיא ופשח
.דוריג וא העיגנמ וענמיה .תונידעב תועובה תא וצחר