הרדגה
,בצע לש הביאכמו תימוקמ תקלד הניה תרגוח תקבלש
.סוריו/ףיגנ ידי-לע תמרגנה
איה .םירגובמב בורל תעגופ הלחמה
.תוביאכמ רוע תועובלו החירפל תמרוג
.םיריעצב םג עוגפל הלולע איה

םימרוג
לצירוו ספרה :סוריו ותוא אוה תרגוח תקבלשל םרוגה ףיגנה
.חורה תועובעבא תלחמל םרוגה (Herpes Varicellae)

בוש ץצו םודר הז סוריו רתונ הלחמהמ תוששואתהה רחאל
הניא וז תשדוחמ תוליעפל הביסה .רתוי רחואמ תובר םינש
(Stress) ישפנ חתמ אוה ךכל םרוגהש הרעשה הנשי .עודי
.ףוגה תונקדזה םע תשחרתמה ןוסיחה תכרעמ תושלחה וא

,םיבצעה תכרעמב תובר םינש ךשמ יובח ראשנ סוריוה
אוה בורל .הרדישה דומעמ םיפעתסמ םיבצעה וב םוקמב
.דבלב תחא םעפ ףקות

,חור תועובעבאב הלח אל םלועמ רשא ,רגובמ םדא רשאכ
,ללכ-ךרדב ,וב תחתפתמ תרגוחה תקבלשה סוריול ףשחנ
.תרגוח תקבלש אלו הרומח חור תועובעבא תלחמ

םימוטפמיס
.תדחוימ תינבת תלעב (Rash) רוע תחירפל תמרוג הלחמה
הביאכמ וז החירפ ,חור תועובעבא הוולמה החירפל דוגינב
בלש םידקמ החירפה תעפוה תא .תדרגמ איה רשאמ רתוי
ליעפה בלשה אב ויחאו (Prodromal Stage) "הלחמ רשבמ"
הלק העיגנב ידש זע הכ תויהל לולע באכה .(Active stage)
.ול םורגל ידכ רתויב

יופיר רחאל םינש ףאו םישדוח ךשמיהל לולע החירפה באכ
וא (Chronic Pain Stage) ינורכה באכה בלש והז .תקלדה
.(Postherpetic Neuralgia) תקבלשה רחאלש םיבצע באכ

...ב ןייפאתמ הז בלש
רשא ,השוחת רסוחו הריקד ,גודגד ,הבירצ ,באכ תושוחת
תעפוה ינפל םימי 5 דע 4 ,םיעוגפה םיבצעה ביבס םיחתפתמ 
.החירפה 
תשחרתמ ,ראתל לבוסה השקתמ התוא ,תוחונה רסוח תשוחת 
,שארב ,ןטבב ,בגב ,הזחב ללכ-ךרדב ,ףוגה לש דחאה ודיצב 
.לגרב וא עורזב ,ראווצב ,םינפב 
הביק תוערפה .הלחמ לש תיללכ השוחתו םוח ,תורומרמצ
.החירפה תעפוה םע דבב דב וא ינפל ררועתהל תולולע םייעמו 
.הפמילה ירשקב תושיגרו תוחפנתה םג ונכתי

...ררועתהל םילולע ליעפה בלשה ךלהמב
תואלמ תונטק תועובמ היושעה החירפ
העיפומ רשא ,םודא רוע עקר לע םילזונב 
יומד רוזיא לע ,ףוגה לש דחאה ודיצב 
.םיעוגפה םיבצעה םיארחא וילע העוצר 
וא שירפהלו עקפתהל ולא תועוב תולולע םימי 5-כ רחאל
הליחתב .תועובש 4 דע 2 ךות ןיטולחל םילחהלו םורק תוטעל 
4 דע 3 רחאל ,ךופהל לולע אוה ךא ריהב תועובה לזונ היהי 
.רוכעל ,םימי 
.םיזע םיבאכב םיוולמ תויהל םילולע רשא רוע יעצפ

...תווחל םילולע ,םיריעצל האוושהב ,םישישק
.תוינפוג תולבגמו רתוי רומח באכ
.ךשוממ המלחה ןמז
הלולע רשא ,רתוי לודג רוע רוזיא לע ,רתוי הרומח החירפ
הנכסו ,םורק יוטע רוחש רוע ,םדב תואלמ תועובל םורגל 
.םוהיז תורצוויהל רתוי הלודג 

תנומסת םינפה בצעב םרגיהל הלולע הלחמה תעפשהב
תנייפאתמה (Ramsay Hunt Syndrome) טנאה יזמר
םעטה שוח ןדבוא ,העימשה ןדבוא ,םינפה קותישב
.ןזואה תלעתו ןזואה ביבס רוע יעצפו ןושלה תיצחמב

ןוכיס ימרוג
לולע ךכ .רישי עגמב ,תקבדימ תויהל הלולע תרגוח תקבלש
.ןסוחמ וניא ןכלו חור תועובעבאב הלח םרטש םדא קבדיהל

םישנא םה דחוימב םישיגר .ליג לכב הלחמב קבדיהל ןתינ
חור תועובעבאב ולח רשא םידלי ,הנש 60-ה ליג תא ורבעש
:תאכודמ ןוסיח תכרעמ ילעב םישנאו הנש ליגל םעיגה ינפל
.(Lyme Disease) םייל תלחמו (AIDS) סדייא ,המופמיל ילוח
.תועובה תחיתפ בלש אוה הקבדהל רתויב ןכוסמה בלשה
.תרגוח תקבלשב ולחי היסולכואהמ זוחאה תויפלא 2-ל בורק

ןוכיס תוצובק
העפשה .רדגומ ףוג רוזיא לע התעפשהב תנייפאתמ הלחמה
יוקילמ עובנל תולולע הלש תורזוח תויוצרפתה וא תיפוג ללכ
,םדה ןטרס ומכ ,ןוסיחה תכרעמל רושקה רתוי רומח ינפוג
,תרחא ןטרס תלחמ ,(Hodgkin's Disease) סניק'גדוה תלחמ
.(AIDS) סדייא תלחמו רועה לש המתסא

בקע תאכודמ םהלש ןוסיחה תכרעמו הלתשה ורבעש םישנא
ילעב םישנא יכ הארנ .הלחמהמ עגפיהל םה םג םילולע ,ךכ
,תרגוח תקבלשב תולחל רתוי םיטונ הכומנ T יאת תריפס
.םירחאל האוושהב

לופיט
לבוקמ לופיט .םינייוצמ םה תרגוח תקבלשמ המלחהה יוכיס
(תולולג) הפב תולטינה/תוינויפ תופורת תועצמאב אוה הלחמב
.(םירומח םירקמב) ידירו ךות יוריעב וא
.םיבאכה תליחת םוימ 3 ךות תנתינ איה םא הליעי הפורתה

תקבלש - םייניעב העיגפ לש הרקמב
(Ophthalmic Herpes) תימלתפוא
לופיט לבקל ךרוצ היהי הלחמה בקע
םייניע תופיט תפלזה :םייניע אפורמ
.תודחוימ תוילאריו-יטנא

ןוסיח ותוא) חור תועובעבא דגנ םישישק ןוסיח יכ וליג םירקחמ
.תרגוח תקבלש דגנ םג ןוסיח םהל קפסל יושע (םידליל ןתינש

הנוזת ירמוח
ונימאה תצמוח תגיפס תא הניטקמ ןיזיל ונימאה תצמוח
.ףוגהמ התוא הקיחרמו םיאתב תומקרל תדעוימה ,ןיניגרא 
תוליעיב תענומ ןיזילה םע דחי ,תרתונה הנטקה תומכה 
סוריוה תרידח תא תענומו םיילאריו ןובלח יטעמ תורבטצה 
.םיפסונ םיאתל 
-יטנא םרוג הווהמה (Dumontiaceae) המודא םי תצא
הליטנ וא ,םינימסתה תשלחהל ,ימוקמ אוה םושייה .ילאריו 
.סוריוה תליטק םשל ,הפב 
(Epstein Barr) רב ןייטשפא ספרהה סוריו ילוחב תונויסנ 
תליטנ רחאל ,םבצמב יתועמשמ רופיש וארה ,הדידנקו 
.הפה ךרד הצאה 
סוריוה תדמשהב עייסמ םידיאונובלפ-ויב בולישב C ןימטיו
.ןוסיחה תכרעמ תא קזחמו 
לע תוליקמ ,תיותה תוארוה יפל ,ףירח םודא לפלפ תולולג
.המלחהה תא תוזרזמו באכה 
.B ןימטיו סקלפמוק
.תוקלד ינפמ ןגמ .ןוסיחה תכרעמ רובע .ץבא
המלחהה זוריז ,ישפנה ץחלה לע הלקהל .םויזנגמו ןדיס
.םיבצעה דוקפיתלו 
תא קזחמו תוקלד תעינמל עייסמ ,A ןימטיו בילחת
.ןוסיחה תכרעמ 
.ןדיסה תגיפסל שורדו תומקר יופירב עייסמ ,D ןימטיו
תא חותפל םג ןתינ .תויתקלצ תומקר ענומ E ןימטיו
.רועה ינפ לע תורישי םשיילו הסומכה 
.ןוסיחה תכרעמל הרזע .םוינמרג
.תיותה תוארוה יפל ,םילרנימ סקלפמוקו ןימטיו יטלומ
.תוחוראה ןיב .םייטילואטורפ םימיזנא
אפרמ-יחמצ
Balmony (Turtlehead)
Bellwort, perfoliate
Sicklepod
Clubmoss
תינועש
האצניכא
Darnel, bearded
(Elm) הציקוב
Oregon grape, wild
תוצלמה
,הסיסת ירמש ,םייח תוקריו תוריפ ללוכה טירפת וצמא
.םיאלמ םינגדו םוח זרוא 
.(Draft) םיצרפ חורמ וקחרתה
.רצק ןמזל שמשה תנירקל םיעוגפ רוע ירוזיא ופשח
.דוריג וא העיגנמ וענמיה .תונידעב תועובה תא וצחר

...תושדח - תרגוח תקבלש ואר

.