רוע ילולבת
.Skin tags (Acrochordons)
Cutaneous papilloma


 
הרדגה
,(Benign skin growth) ריפש רוע לודיג אוה לולבת
.ריאממ וניא אוה רמולכ
דחוימבו םייחה עצמא תונשב רתוי הצופנ העפותה
.םישנב
,תוריעז (תינוציחה רועה תבכשב) תוילמרדיפא רוע תוטילב ולא
,תולדג וא.תוביאכמ ןניא ,טעמ תוכראומ ןה .ונממ תולדלדימה
.דגבב ףושפיש וא ךוכיח ידי-לע.תורוגמ ןה רשאכ אלא

הצופת
...ב תוצובקב ללכ-ךרדב םיעיפומ םילולבתה 
.םיפעפע .העשפמ .יחשה תיב
.םיידשל תחתמ .ראווצ .םינפ
.םירחא ףוג ילפק


תונכסו םימרוג
.השוריב תרבוע העפותהש אוה עודיש לכ .םיעודי םניא םימרוגה
,חתפתהל ךישמהל הלולעש ,הריעז הטילב תעפוהב הליחתמ איה
.ןורפיע קחמ לדוג דע.
!ןכוסמ וניא ךא ,תיטתסא הניחבמ דירטמ רבדה

הרסה
התירכ איה ,רוע לולבת תקחרהל תלבוקמה ךרדה
,םיחתנמ ןיכסב ךותיח רמולכ ,הטושפ תיגרוריכ
,ילזונ ןקנחב ותאפקהב ןכו הבירצ וא םיירפסמ
.(Cryosurgery) האפקהב חותינ ארקנה ךילהת
.רזיילב רתוי םדקתמ לופיט םייק
רתווי אל התירכה רחאל םייעובש .רוע אפור עצבמ הלועפה תא
.שדחמ חתפתי אל לולבתהו תקלצ וא ןמיס
.םירחא תומוקמב םישדח םילולבת וחתפתיש ןכתי
 
ג"קמ 200 ,Chromium picolinate םיכרוצה ,םישנאהמ קלחב
.העפותה םלעת ,םישדוח 3 ךשמב ,םויב םיימעפ

אפרמ-יחמצ
הקירמא ידילי תא רבעב שמיש ,םודאה הימדה שרוש ץימ
.םילולבת תרסהל ,םישדחה םיבשייתמה תאו 
!ליער חמצה ימינפ שומישב
העפשה לכ אלל ,רועב םיגירח םילודיג הסיממ הימדה
.תוילמרונ תומקר לע הקיזמ
בברעל שי התוא ,הקבאכ חמצה שרוש תא גישהל ןתינ
.לולבתה לע םשייל שי התוא ,החשמ תלבקל םימב
!וב שומישב תוריהז טוקנל שי .ןכוסמ חמצב שומישה
.דבלב דחא לולבת לע הטישה תא הליחתב תוסנל ץלמומ

ירפה תא ףוטקל שי .וגנמ וא.םינאת ףרשב שמתשהל ןתינ
.ףוטקה הלעמ וא ונממ ףטונה ,ירטה ףרשב דיימ שמתשהלו
,תועש רפסמ רחאל קר תפלוחה ,הקזחה הבירצה בקע
!רחא םוקמ לכבו לולבתל ביבסמ ףרשה עגממ רהזיהל שי
 
.תלכתה ןיע/הדשה תינגרמ