שמשל היגרלא
Sun Allergy
(Pphotodermatosis)
(Solar urticaria)
 


 
?שמשל היגרלא יהמ
תנירקמ (Sunscreen) הנגה םרקב שמתשהל םיארקנ ףוזיש יבבוח
שמשה רואל םישיגרה םיברל ךא ,שמשה לש (UV) לוגס הרטלואה
.ליעוי אל רבדה (Sun-sensitive)
תונוכמה תודרגמו תוחופת תוחירפמ ולבסי םה
תושיגרב רבודמ .(Sun poisoning) 'שמש תלערה'
םעפ ףשחנ רועה רשאכ תשחרתה ,שמשל תיגרלא
.שמשה לש הרואל הנושאר
 
רודכ לש םיינופצ םירוזיאב םירגה וז העפותמ םילבוס דחוימב
םג הנוכמ העפותה .שמש ףוטש רוזיאב שופנל םאובב ,ץראה
.(Photosensitivity) רואל תושיגר

?עגפנ ימ
,(Sunburn) שמש תויווכל רתויב םישיגר ריהב רוע ילעבש דועב
שמשל םישיגרה לע .ויעבצו רועה יגוס לכב תעגופ שמשל היגרלא
.הרואמ דימת רתתסהל
הפישחה עגרמ תועש רפסמ ךות העיפות תיגרלאה הבוגתה
רוזיאב (Blisters) תויחופלש וא תומודא תוחיפתב אטבתתו
.שמשל ףשחנש

ןוכיס ימרוגו םרוג
.שמשל ןוסיחה תכרעמ לש תילמרונ אל הבוגת אוה םרוגה
 
.(Porphyria) היריפרופ ומכ ,תוימיוסמ תולחמ
הייעב לש ןימסת תויהל העפותה הלולע םיגירח םירקמב   
תטולבב הייעב וא (Lupus) תבאז ומכ ,רתוי תיניצרו היובח   
.(Thyroid) ןגמה   
רואל רתי תושיגר םורגל ןה םג תולולע תומיוסמ תופורת
םרועב וחתפ ולא םישנא .היגרלא הניא וז יכ םע ,שמשה   
ץוצקע תשוחת וא (Rash) החירפ תרוצב ,יוריגל הבוגת   
.(Itchy) דוריגו (Tingling)   
 
...תללוכ הייעבל םורגל תולולעש תופורת
.(Sulfonamides) הפלוס :הקיטויביטנא
.םימיוסמ (Diuretics) םינתשמ
.(Thalidomide) דימודילת

,תופורתל ףרוצמה רבסהה ןולע תא ארקל ודיפקה
.יאוול תועפות יבגל
םינכסמו עיגפ ימ
.םינאתו רדה ירפ ,ירלס ףוסיאב םידבועה
.(Psoralens) ןלרוזפ םיליכמה תוחשמו םיחמצ
(Coal tar) םחפ תפז יבילחת
.ןומיל ינמש םיליעמה ולא דחוימב ,םימשב
.ביישרטפאו םינובס
תיאוזנב ונימא הצמוח ליכמה הנירק םרק
(P-aminobenzoic acids - PABA)   


לופיט
דע םימי רפסמ ךות ,לופיט אלל ,המצעמ ףולחת העפותה
.םייעובש
.םידיאורטסוקיטרוקב (החירפב) ימוקמ לופיט ןתני םיתיעל

(Cortisone) ןוזיטרוק ןתני דאמ תופירח תובוגת לש םירקמב
.תקלדה ןוסירל
 

העינמ
שובל לע הדפקהו לצב היהש ךות ,שמשל הפישחמ וענמיה
.ילוגס הרטלוא רוא םימסוחה שמש יפקשמו םיאתמ    
רואה םוחת לכ תא םסוחה ,חווט בחר הנגה םרקב ושמתשה
.(15 הנגה םדקמ) ילוגס הרלטואה    
,ענומ לופיט ולבק ,הנש ידמ המצע לע תרזוח העפותה רשאכ
.לוגס הרטלוא רוא תונרקה תועצמאב ,רועה תושיגר תנטקהל