תועצמאב עקרק בויט
 םילושליש
םתשירח ידי-לע ,עקרקה תא םיבייטמ (Earthworms) םילושליש
.הנוזת ירמוח תפסוהו םימ תגפוס ,תיבובקנ התיישע ,התוא
הלאו הכותבו עקרקה ינפ לע םייוצמה םינוש םירייש םילכעמ םה
ליכמה ,(Humus) סומוה תרוצב םפוגמ םדוביע רחאל םיטלפנ
.םיינויח הנוזת ירמוח
תורפשמ ,עקרקב םעסמ ךות םילושלישה םירפוח ןתוא ,תורהנמה
היה ךירצ ,םתוליעפ אלל .הב זוקינה תאו םימה לוחליח רשוכ תא
הב םימה לוחליח רשוכ תא לידגהל ידכ ,עקרקה תא חחתל
.תופיכת רתיב ןדיסו ריג תפסוהו
  
.עקרקה תויצמוח תא תלרטנמ םילושלישה תוליעפ
תלכענה וזמ הכומנ םילושלישה תשרפה תויצמוח
.הנוזת ירמוח הל םיפיסומ םה .םדי-לע
.ןגלשאו ןחרזב רשעומ ונממ אצוי דוביע םפוגב רבועה רמוח
תוברתה דדועמ ,םהיתוליחמ תא םילושלישה םידפרמ וב ,רירה
.הב ןקנח ירשוק םיקדייח תויסולכוא

ירייש דוביע ךות ,טסופמוק רוצייל הריעז הנוכמ אוה לושלישה
.ןימז ןשדל םיכפוהו םילושלישה יעמב ולא םירבוע םיחמצ

.הב (קיזמ ליפט) תודוטמנ תנכס התיחפמ עקרקב םילושליש תוחכונ
.הדבוע וז ךא ,הרורב הניא וז התחפהל הביסה

,םילושליש חופיטל ןקתמ תיתחתב רגאנה לזונב םיחמצ תייקשה
.דחאכ ןושידו הייקשהל הלועמ רמוח אוה