2 תושדח - ןיאפקו הפק
Coffee & Caffeine - News 2
תורמשמ ידבוע תויועטו ןיאפק
(3) בל ילוח תרזעל הפק
(3) רבועה ךרואו ןויריהב ןיאפק
רקובב הפקמ םינהנ םניא םירוכמ
(4) בלה תואירבל הפקו הת
ראווצהו הפה ןטרסל ןוכיסו הפק
םישנב םירודזורפ רופרפו ןיאפק
(1) ייא.ןא.יד יקזנ ינפמ ןגמ הפק
(4) תמדקומ הדילו ןויריהב ןיאפק
חומב לודיגל ןוכיסו הפקו הת
הפה ללח ןטרסל ןוכיסu הפק
(3) יחומ ץבשל ןוכיס לידגמ הפק
(4) תילטנמ תוליעיל ןיאפקו זוקולג
(2) הפקב םיטנדיסקוא-יטנא
(4) םישנב 2-גוס תרכוס ענומ הפק
(2) ייא.ןא.יד יקזנ ינפמ ןגמ הפק
ןתשה תיחופלשו ןיאפק
םד ץחל רתיל הפק ןיב רשק ןיא
תיחומ תצרפמו לוגרית ,הפק ,סקס
דשה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ הפק
(2) יביסרגא תינומרעה ןטרסו הפק
הכומנ תוירופו ןיאפק ןיב רשקה
םישנב ןואכידל ןוכיס דירומ הפק
ץופנה רועה ןטרס םחלנ הפק
םירבגב טואגל ןוכיס ןיטקמ הפק
הלפהל ןוכיס לידגמ ןיאפק
תולחשה ןטרסל ןוכיסה תנטקה
(1) תרכוס דגנ ןיאפקמ תוענמה
(1) יחומ ץבשמ הנגהו הפק
(1) ןויריהב םישנל ןיאפק
(1) דשה ןטרסו ןיאפק ןיב רשקה
(1) היצנמיד ענומו ההשמ הפק
(2) דליב הימקולו ןויריהב ןיאפק
(2) םישנב יחומ ץבשו הפק
UV תנירק יקזנמ ןגמ ןיאפק
יעמה תואירב תא רפשמ הפק
םירירש יבאכ תיחפמ ןיאפק
זוקולגל תוליבס רפשמ הפק
(2) רמייהצלאב ןורכיז ןדבואו
(3) תיביטנגוק עיפשמ וניא הפק
C תיפיגנ דבכ תקלדו ימוי הפק
(1) תינומרעה ןטרסל ןוכיסו הפק
(2) תרכוסל ןוכיסו התו הפק
דבכ תלחמב סיזורביפו הפק
(1) הפקמ םיטנדיסקוא-יטנא
(1) בלה לע עיפשמ וסרפסא
(2) בלה בצקב תוערפה ןיטקמ הפק
(3) תרכוס ידגונ תלועפ קזחמ הפק


...ןיאפקו הפק ואר


2007 יאמ
םירבגב טאוגל ןוכיס םצמצמ הפק
...ירקוח


2008 ראוני
הלפהל ןוכיס לידגמ ןיאפק
ב"הרא Kaiser Permanente Div. of Research ירקוח
ךלהמב םויב הפק ילפס 2 תותוש רשא םישנ יכ םירסומ
.(Abortion) הלפהל ןוכיס תוליפכמ (Pregnancy) ןויריהה
לידגהל ידכ ןיאפק לש הנטק תומכב יד םירקוחה ירבדל
.ןיאפק תכירצ לילכ קיספהל ץלמומ ןכלו הז ןוכיס

Kaiser Permanente Division of Research


2008 ראוני
תולחשה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ הפק
םירסומ ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School ירקוח
ןוכיסה תא הניטקמ םויב רתוי וא הפק ילפס 3 תייתש יכ
.20%-מ רתויב (Ovarian Cancer) תולחשה ןטרסל
ןיאפקה תלוכתל הרושק הפקה תכירצב תלעותה יכ הארנ
(Decaffeinated Coffee) ןיאפק לוטנ הפקבש ןוויכ ,הקשמב
.וז תלעות האצמנ אל

םישנב רתוי תושגדומ ואצמנ ולא תובטה םירקוחה ירבדל
תוריעצבו (Postmenopausal Women) רבעמה ליג רחאל
,(Contraceptives) העינמ יעצמאב ושמתשה אל םלועמש
הרושק האצמנ רתויב ההובגה תימויה ןיאפקה תכירצ .35%
.רבעמה ליג רחאל םישנב ןטרסל ןוכיסל 43% תב הדיריל

תונב ,תושרומ תויאירמא תויחא 121,701 ופתתשה רקחמב
:לודג םדוק רקחמב ופתתשה רשא םינש 35 דע 30
.םייתנש ידמ םינולאש ואלימש Nurses' Health Study

Cancer


2008 ראוני
(1) תרכוסב טולשל תרזוע ןיאפק אלל הנוזת
...ילוח


2008 ינוי
יחומ ץבש ינפמ םיניגמ התו הפק
ידמ הפק ילפס,רתוי וא 8 תכירצ יכ וליג דנלניפב םירקוח
(Cerebral Infarction) יחומ םטואל ןוכיס הניטקמ םוי
הכירצ תאז תמועל .23%-ב (Smokers) םינשעמ םירבגב
ןוכיס הניטקמ (Black Tea) רוחש הת ילפס 2 לש תימוי
ולא הנגה תונוכת םיסחיימ םירקוחה .21%-ב הז ץבשל
.ולא תואקשמב (Polyphenols) םילונפילופה תלוכתל

םינש 69 דע 50 ינב םיניפ םירבג 29,133 ופתתשה רקחמב
רקחממ רזגנ רקחמה .םוי ידמ תוירגיס 5 תוחפל ונשיעש
Alpha-Tocopherol Beta-Carotene Cancer :םדוק לודג
.Prevention Study

Stroke


2008 רבמבונ
ןויריהב םישנ ידי לע ןיאפק תכירצל עגונב תושדח תויחנה
(The Food Standards Agency/FSA) ןוזמ ינקתל תונכוסה
(Caffeine) ןיאפק תכירצ יבגל תויחנהה תא התניש הינטירבב
תאז ,ןויריהה ךלהמב (Pregnancy) ןויריהב תוהמיא ידי לע
הינטירב Leicester Universitty-ב רקחמ יאצממ תובקעב
ךומנ הדיל לקשמו ןיאפק תכירצ ןיב רשק אצמש
.(Low Birth Weight)

איה ןויריהב םישנל הפק לש תיברימ הכירצ יבגל הצלמהה
רבודמ .םויב םילפס 2 דע איה הת לשו םויב םילפס 4 דע
.33%-ב םויב תרתומה ןיאפקה תומכ םוצמיצב

BMJ


2008 רבוטקוא
שולק דשה ןטרסו ןיאפק ןיב רשקה
...דחא


2009 ראוני
היצנמיד ענומ ףאו ההשמ הפק
...םירקוח


2009 ראוני
(2) םידליב הימקולו ןויריהב ןיאפק ןיב רשקה
ירשפא רשק אצמ הינטירב Uni. of Leicester-ב רקחמ
(Pregnancy) ןויריהה ךלהמב (Caffeine) ןיאפק תכירצ ןיב
.(Leukaemia) הימקולל ןוכיסו
DNA-ב יונישל םרוג ןיאפק םא תולגל ושקיב םירקוחה
.הימקולב תוקלל ןוכיסל םירושקה ,קוניתה לש

(Bone Marrow) םצעה חומ לש ןטרס תלחמ איה הימקול
הלולע הלחמה .(White Blood Cells) םינבלה םדה יאתו
.םיאליגה לכ ינב לע עיפשהל

ורבעמ בקע ,ןיאפקה תעפשה תורשפא תא ונחב םירקוחה
תאז ,ודלונ םרטש תוקוניתב ,הילאו (Placenta) הילשהמ
.תורה םישנ 1,340 ברקב

University of Leicester


2009 ראורבפ
םישנב יחומ ץבשל ןוכיס הניטקמ הפק תכירצ
ונחבש דרפס Uni. Autonoma de Madrid-ב םירקוח
ב"הרא Nurses' Health Study רקחמה ינותנ תא שדחמ
הפק ילפס 4 לש חווט תכורא הכירצ יכ הנקסמל ועיגה
(Stroke) יחומ ץבשל ןוכיסל הרושק הניא םויב רתוי וא
.יחומ ץבש ינפמ ונשיע אלש םישנ לע הניגמ וליפא איהו

תליחת תעב ,ווח אלש םישנ 83,076 ופתתשה רקחמב
.ןטרס וא תרכוס ,תילילכ בל תלחמ ,יחומ ץבש ,רקחמה
םיביכרש הרעשהב םיכמות םינותנה םירקוחה ירבדל
,ץבשל ןוכיס ןיטקהל םייושע ,ןיאפק דבלמ ,הפקב

Circulation


2009 ראורבפ
לוגס לע תנירק יקזנ דגנ ןיאפקה תנגה טקפא
אצמ ב"הרא לטאיס Uni. of Washington-ב רקחמ
לע םיניגמ ,(Topical) ימוקמו (Oral) ילארוא ,ןיאפק יכ
ינפמ (Human Keratinocytes) םדא ינבב םיטיצוניטרק
.(Ultraviolet/UV) לוגס ארטלוא / לוגס לע תנירק יקזנ

סיזוטפופא/תנכותמ םיאת תומ תמירגל תודוה הרוק רבדה
תנירקמ האצותכ ועגפנש םיטיצוניטרק לש (Apoptosis)
רועה ןטרס תוחתפתהל ןוכיסה םוצמיצו UV-ה
.(Skin Cancer)
םינונגנמבו םיישונא םיאתב םג הרוק הז רבד םא רורב אל
ליפכמ רשאמ רתוי ןיאפקה יכ םג חווד .ךכב םיברועמה
.UVB-ל ופשחנש םיישונא םיטיצוניטרק לש סיזוטפוא

Journal of Investigative Dermatology


2009 סרמ
םייעמה תואירב תא רפשמ הפק
...רקחמ


2009 לירפא
םירירש יבאכ םיתיחפמ םירחא תואקשמו הפקב ןיאפק
ינפוג לוגרית בקע
לקמ ןיאפק יכ ואצמ ב"הרא Uni.y of Illinois-ב םירקוח
.(Exercise) לוגרית בקע (Muscle Pain) םירירש יבאכ לע
(Stationary Cycle) רשוכ ינפוא לע ושוויד םיפתתשמה
ותוושהלו (Oxygen) ןצמחה תכירצ איש תדידמ םשל
.בלה בצקלו ןצמחה תכירצל ,םיבאכה תדימל

nternational Journal of Sport Nutrition
and Exercise Metabolism


2009 סרמ
זוקולגל תוליבס רפשמ הפק
Institute for Health Sciences, VU University ירקוח
תינגורולכ הצמוח יכ םיחוודמ דנלוה םדרטסמא
םייוצמה (Trigonelline) ןילנוגירטו (Chlorogenic Acid)
.(Glucose Tolerance) זוקולגל תוליבס רפשל םייושע ,הפקב

הפק יבגל ןה ןוכנ אצמנ הז רבדש הדבועה םירקוחה ירבדח
(Caffeinated and Decaffeinated Coffee) ןיאפק לוטנו םע
העפשה שי ,ןיאפק דבלמ ,הפקב םירחא םיביכרל יכ םיארמ
:(Glucose Homeostasis) רכוסה לש סיזטסואמוהה לע תיבויח
.םיאנתה לכב ההז רכוס תמר לע הרימש
.(Overweight) רתי לקשמ ילעב םירבג 15 ופתתשה רקחמב

Diabetes Care


2009 ילוי
רמייהצלאב ןורכיז ןדבוא גיסמ ןיאפק
...רקחמ

2009 טסוגוא
תיביטנגוק תורדרדיה לע עיפשמ וניא הפק
...תכירצ

2009 רבמבונ
תקלד תומדקתהל ןוכיס הניטקמ םוי ידמ הפק תייתש
C גוסמ תינורכ תיפיגנ דבכ
דנלירמ National Cancer Inst. in Rockville-ב רקחמ
הניטקמ םויב הפק ילפס רתוי וא 3 תייתש יכ אצמ ב"הרא
C גוסמ תינורכ תיפיגנ דבכ תקלד תומדקתהל ןוכיס
.(Chronic Hepatitis C/HCV)
םע םילפוטמ 766 וב ופתתשהו םינש 3.8 ךשמנ רקחמה
.םישדוח 3 ידמ וקדבנש (Cirrhosis) דבכה תמחש

Hepatology


2009 רבמצד
תינומרעה תטרסל ןוכיס ןיטקמ הפק
...םירקוח

2009 רבמצד
(2) תרכוסל ןוכיס םיניטקמ התו הפק
ירקוח וכרע רשא (דחי םירקחמ רפסמ) הזילנא-אטמ
4 דע 3 תייתש יכ התליג הילרטסוא Uni. of Sydney
וא/ו (Decaffeinated) ןיאפק לוטנ וא ליגר ,הפק ילפס
תרכוס חתפל ןוכיס תיחפהל היושע םויב (Tea) הת
אצמנ ףסונ הפק לפס לכ ,םיזוחא 25-ב (Diabetes)
רקחמב .םיפסונ 7%-ב הז ןוכיס תנטקהל רושק
.םירבג 50,000-ל בורק ופתתשה

Archives of Internal Medicine


2010 ראוני
תינורכ דבכ תלחמב סיזורביפל ןוכיס תיחפמ הפק
Liver Diseases Branch, National Institutes ירקוח
of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases
םיחוודמ ב"הרא דנלירמ National Inst. of Health
תמרוג םוי ידמ ליגר (Coffee) הפק ילפס 2.25 תייתש יכ
םע םילפוטמב רתוי הנותמ (Fibrosis) סיזוריפ/תפייל-ל
ךא ,(Chronic Liver Disease) תינורכ דבכ תלחממ
.תאז הבטה תרפשמ הניא ןיאפק תפסות

לש (Enzymes) םימיזנאה תא תיחפמ הפקהש הארנ
םילפוטמב םיכוביס ינפמ הניגמ העפשה שי םהל דבכה
.תמדקתמ הלחמב

Hepatology


2010 ראוני
בלחמ תעפשומ הניא הפקמ םיטנדיסקוא-יטנא תגיפס
הליג ץייווש ןאזול Nestle Research Center תרבחב רקחמ
לע העיפשמ הניא (Coffee) הפקל (Milk) בלח תפסוהש
.(Antioxidants) םיטנדיסקוא-יטנאה לש תיגולויבה םתונימז

,בלח אלל וא םע ,(Coffee Instant) טנטסניא הפק תייתש
ללכב ,הפקהמ םיטנדיסקוא-יטנא לש ההז הגיפסל האיבה
תילורפ הצמוח ,(Caffeic Acid) תיאפק הצמוח הז
.(Isoferulic Acid) תילורפוזיא הצמוחו (Ferulic Acid)
.םישנא 9 ופתתשה רקחמב

The Journal of Nutrition


2010 ראורבפ
(1) בלה לע עיפשמ דחא וסרפסא
לפסב יד יכ וליג הילטיא University of Palermo ירקוח
דחוימבו ףוגה לע עיפשהל ידכ ,ןיאפקב רישע ,דחא הפק
התחפ בלה לא םדה תמירזש אצמנ .(Heart) בלה לע
לוטנ הפקל יכ אצמנ ןכ .דחא הפק לפס רחאל 22%-ב
המוד העפשה התייה אל (Caffeinated Coffee) ןיאפק
םע תיתועמשמ הלע (Blood Pressure) םדה ץחל קרו
שיא 20 ופתתשה רקחמב .וסרפסאה תייתש

European Journal of Clinical Nutrition


2010 סרמ
(2) בלה בצקב תוערפה ןיטקמ הפק
Kaiser Permanente Med. Care Programme ירקוח
םיתושה םישנא יכ הארנ יכ םירסומ ב"הרא הינרופילק
בלה בצקב תוערפה תוחפ םיחתפמ הפק
.םירחא תמועל (Heart Rhythm Disturbances)

ןוכיסב ויה םויב הפק ילפס 4 תוחפל ותשש ולאש אצמנ
בלה בצקב תויעב ןיגב םילוח תיבב זופשיאל 18%-ב ןטק
השולשל דחא לפס ןיב ותשש ולא תמועל
תוקלל 7% ןב תחפומ ןוכיסב ויהש םוי ידמ הפק ילפס
.בלה בצקב תוערפהב
60 דע 18 ינב םישנו םירבג 130,054 ופתתשה רקחמב
.הנש

Annual Conf. of the Am. Heart Association


2010 סרמ
(3) תרכוס ידגונ תלועפ קזחמ הפק
תקלד ינמס ןיטקהל היושע עבק ךרד הפק תייתש
.(Diabetes) תרכוסל םירושקה (Inflammatory Markers)
הינמרג Heinrich Heine University Dusseldorf ירקוח
הכורא הפוקת ךשמב םוי ידמ הפק תייתשש םיחוודמ
(Cholesterol) לורטסלוכ לש תורפושמ תומרל הרושק
18-ןיקולרטניא ומכ ,םדב תויתקלד-יטנא תובוכרת לשו
.(Interleukin-18)

HDL-ה ,12%-ב לורטסלוכה ךס לדג םישדוח 3 רחאל
העפשה האצמנ אל .8%-ב לדג LDL-ל HDL-ו 7%-ב לדג
.(Glucose Metabolism) זוקולגה לש םירמוחה ףוליח לע
ליגמ תוחפ ינב םיעובק הפק יתוש 47 ופתתשה רקחמב
.תרכוסב תוקלל ןוכיס רתיב ואצמנש ,הנש 65

American Journal of Clinical Nutrition


2010 יאמ
תורמשמ ידבוע ברקב תויועט םצמצמ ןיאפק
,הינטירב London School of Tropical Medicine ירקוח
םידבועה םישנא יכ ואצמ ,םימדוק םירקחמ 13 לש ורקסש
,(Night Jobs) הליל תודובעב וא (Shift Work) תורמשמב
(Errors) תויועט תוחפ עצבל םייושע ,ןיאפק םיכרוצה
.הדובעב (Mistakes)

ינב םידבוע ופתתשה ,םימדוק םירקחמ 13 הללכש ,הריקסב
היגרנא תואקשמ ,ןיאפק תולולג ולביקש הנש 30 דע 20
.(Caffeinated Food) ןיאפק וב ןוזמ וא (Energy Drinks)

London School of Tropical Medicine


2010 יאמ
(3) בל ילוח תרזעל הפק
םילפוטמהמ קלחל רוזעל םייושע םוי ידמ הפק ילפס 2
תופסונ תויעב תעינמ םשל (Heart Attack) בל ףקתהב
.ילמרונ (Blood Pressure) םד ץחל ילעב םהש יאנתב

םיינש וא דחא הפק לפס ותש רשא ילמרונ םד ץחל ילעב
ילאמשה בלה רדחב ילוטסיס דוקפית יאל ןוכיס וניטקה םויב
88%-ב (Left Ventricular Systolic Dysfunction/LVSD)
.הפק ותש אל ללכש ולא תמועל

ופתתשה ןווי הנותא Harokopio University-ב ,רקחמב
ףירח ילילכ עוריא וא בל ףקתה רחאל םילפוטמ 374
.רחא (Acute Coronary Event)

European Society of Cardiology Meeting in Prague


2010 יאמ
(3) רבועה ךרואו ןויריהה ךלהמב ההובג ןיאפק תכירצ
וב ,דנלוה םדרטור Erasmus Medical Center-ב רקחמ
תא ןחבש ,(Pregnancy) ןויריהב םישנ 7,346 ופתתשה
תכירצש אצמ ,רבועה תוחתפתה לע הפקה תכירצ תעפשה
העיגפל הרושק ןויריהה ךלהמב םויב רתויו הפק ילפס 6
.(Impaired Fetal Length Growth) רבועה ךרואב

American Journal of Clinical Nutrition


2010 ינוי
רקובב הפק לפסמ םינהנ םניא ןיאפקל םירוכמ
379 ופתתשה וב רקחמב ,הינטירב Bristol Uni. ירקוח
(Caffeine Addiction) ןיאפקל תורכמתהש ואצמ ,םירגובמ
לפסמ םינהנ םניא תועיבקב הפק םיתושה ולאש ךכל תמרוג
.רקובב םהלש הפקה

(Tolerance) תודימע םיחתפמ םינייתש יכ וליג םירקוחה
לש תוצירממה תועפשהל ןהו (Anxiety) תודרחל ןה
תויסיסבה תומרל קר םתוא ריזחמ הפקהש ךכ ,ןיאפק
.ךכל רבעמ אלו (Alertness) תונרעה לש

Neuropsychopharmacology


2010 ינוי
(4) בלה תואירבל םיבוט הפקו הת
הליג דנלוה Uni. Medical Center Utrecht-ב רקחמ
ןוכיס ןיטקהל םייושע םויב (Tea) הת ילפס 6 דע 3-ש
.45%-כב (Heart Disease) בל תלחממ התומתל
םויב הפק ילפס העברא דע םיינש תכירצ ךכל המודב
.20%-ב הז ןוכיס תנטקהל הרושק

הפק לש םתכירצ תעפשה תא םישיגדמ רקחמה יאצממ
.(Coronary Heart Disease) תילילכ בל תלחמ לע התו
תואקשמב םיטנדיסקוא-יטנאה תלוכתש םירובס םירקוחה
.ךכל תיארחא

רשא שיא 37,514 ופתתשה ,םינש 13 ךשמנש ,רקחמב
:םדוק לודג רקחמב ופתתשה
Dutch cohort of the European Prospective
.Investigation into Cancer and Nutrition/EPIC

Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology


2010 ינוי
ראווצהו הפה ןטרסל ןוכיס הניטקמ הלודג הפק תומכ
םירקחמ 9 וחתינרשא הילטיא University of Milan ירקוח
ןיטקהל היושע הפק לש הלודג תומכ תכירצש ואצמ םימדוק
.(Head and Neck Cancer) ראווצהו הפה ןטרסל ןוכיס
ראווצהו שארה ןטרס םע שיא 5,139 ופתתשה םירקחמב
.תרוקיב תצובקכ ושמיש רשא ןטרס אלל שיא 9,028-ו

ןוכיס וניטקה םויב הפק ילפסס 4-מ רתוי ותשש םישנא
תויומכב וליפא ,(Tea) הת תייתשל .ראווצהו הפה ןטרסל
.המוד העפשה התייה אל ,דאמ תולודג

Prevention & Cancer Epidemiology, Biomarkers


2010 טסוגוא
םישנב םירודזורפ רופרפל רושק וניא ןיאפק
לש הבורמ הייתש ןיב רשק םייק םא וקדבש םירקוח תצובק
רשקש ואצמ (Atrial Fibrillation) םירודזורפ רופרפל הפק
לודג רקחממ ינותנב ושמתשה םירקוחה .םייק וניא הזכ
.Women's Health Study :םדוק

אלל ,םינש 45-מ תוחפ תונב םישנ 33,638 וללכנ רקחמב
.רקחמה תליחת תעב תוירלוקסו-וידרק תולחמ

American Journal of Clinical Nutrition


2010 רבטפס
(1) ייא.ןא.יד יקזנ ינפמ ןגמ הפק
הפק לפס יכ םיחוודמ הירטסוא Uni. of Vienna ירקוח
ךרצנה הפקה - (Paper-Filtered Coffee) ריינב-ןנוסמ
ןוצמיח יקזנ ינפמ ןגהל יושע ב"הראו הפויא זכמב רתויב
.12%-ב םתנטקהו (Oxidative DNA-Damage) ייא,ןא.ידל
.שיא 38 ופתתשה רקחמב

Mutation Research/Fundamental and Molecular
Mechanisms of Mutagenesis


2010 רבוטקוא
הרושק הניא ןויריה ךלהמב ןיאפק תכירצ
(4) תמדקומ הדילל ןוכיסל
,ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health ירקוח
תכירצ יכ ואצמ ,םירקחמ 324 הללכש הזילנא-אטמב
הרושק הניא (Pregnancy) ןויריה ךלהמב (Caffeine) ןיאפק
.(Preterm Birth/Preterm Delivery) גפ/תמדקומ הדילל

ינשה ,ןושארה שילשב ןיאפק תכירצ יכ םימכסמ םירקוחה
.תמדקומ הדילל ןוכיס הלידגמ הניא ןויריהה לש ישילשה וא

American Journal of Clinical Nutrition


2010 רבוטקוא
חומב לודיגל ןוכיס םיניטקמ הפקו הת
אצמ הינטירב Imperial College London-ב רקחמ
וא (Tea) הת ל"מ 100-מ רתוי לש תימוי הכירצ יכ
םילודיגל ןוכיס תיתועמשמ םיניטקמ (Coffee) הפק
.(Brain Tumor) חומב םיוסמ גוסמ

רקחממ שיא ןוילימ יצחמ רתוי ינותנ וללכנ רקחמב
European Prospective Investigation into
.Cancer and Nutrition (EPIC) study
המוטסלבוילג גוסמ לודיגב רבודמ
.(Glioblastoma tumours /Glioma)

American Journal of Clinical Nutrition


2010 רבוטקוא
הפה ללח ןטרסל ןוכיס הניטקמ הפק תכירצ
םירקחמ 2,633 וללכנ הב (Meta-Analysis) הזילנא-אטמ
ירקוח ועצב התוא (,Observational Studies) םייתיפצת
הילטיא ונלימ Istituto di Ricerche Farmacologiche
ןטרסל ןוכיסה תנטקהל הרושק הפק תכירצש האצמ
.36%-ב (Oral/Mouth Cancer) הפה ללח

םג הרושק הפק תייתש יכ ףסונב םינייצמ םירקוחה
,(Liver Cirrhosis) דבכה תמחשל ךופה סחיב
םחרה תיריר ןטרס ,(Liver Cancer) דבכה ןטרס
(Endometrial Cancer)
.(Colorectal Cancer) סגה יעמה ןטרסו

Annals of Oncology


2010 רבמבונ
(3) יחומ ץבשל ןוכיס לידגמ הפק
...רקחמ


2010 רבמבונ
(4) תילטנמ תוליעי תרפשמ ןיאפקו זוקולג תבורעת
...םירקוח


2011 ראורבפ
(2) היילקה ךילהתב הפקב םיטנדיסקוא-יטנאה רוקמ
וליג הדנק רבוקנוו Uni. of British Columbia ירקוח
אוה הפקב (Antioxidants) םיטנדיסקוא-יטנאה רוקמ יכ
.(Roasting Process) היילקה ךילהתב תורצונה תובוכרתב

םייולק יתלב םיקורי הפק ילופ יכ ררבתה ,םירקוחה ירבדל
תוינגורולכ תוצמוח - םייעבט ןוצמיח ידגונ םיליכמ
.תוילאירטקביטנא תונוכת תולעב - (Chlorogenic Acids)
םיסרהנ ולא תוצמוחמ 90%-כ יכ הליג רקחמה ,תאז םע
.היילקה ךילהתב

םיטנדיסקוא-יטנא לש שדח גוס רצונ היילקה תעב ,תאז םע
דראליימ תבוגת ירצות םיארקנה המצוע יבר
.(Maillard Reaction Products/MRP)

Food Research International


2011 ראורבפ
(4) רבעמה ליג רחאל םישנב 2-גוס תרכוס ענומ הפק
וליג ב"הרא University of California, Los Angeles ירקוח
(Caffeinated Coffee) ןיאפק ליכמה הפק תכירצ תלדגהש
(Type 2 Diabetes) 2-גוס תרכוסל ןוכיסה תנטקהל הרושק
.(Postmenopausal Women) רבעמה ליג רחאל םישנב
ןימ ינומרוה רשוק ןילובולג אוה ךכל יארחאה
.(Sex Hormone Binding Globulin/SHBG)

רקחממ םתושרל ודמעוהש םינותנב ושמתשה םירקוחה
ךשמנ בקעמה .Women's Health Study :םדוק לודג
רשא רבעמה ליג רחאל םישנ םישנ 359 ללכו םינש 10
.2-גוס תרכוסב תולוחכ בורקמ הז ונחבוא

Diabetes


2011 לירפא
(2) ייא.ןא.יד יקזנ ינפמ ןגמ דחוימ הפק
רישעה "דחוימ" הפק לש םויב םילפס העברא דע השולש
םיקורי הפק ילופ לש תובוכרתב
(Roast) היילק ירצותו (Green Coffee Bean Compounds)
(Oxidative Damage) ןוצמיח יקזנ ינפמ ןגהל םייושע
.(Body Fat) ףוג ןמוש תדרוהב רוזעלו (DNA) ייא.ןא.יד-ל

ןיב עצוממב ןמושהו ףוגה לקשמ ונטק תועובש 4 םותב
היהיתש ךכ הנכוה דחוימה הפקה תבורעת .0.69-ו 0.63
.םייולק םילופו םיקורי הפק ילופ תובוכרתב הרישע
.םיאירב םיבדנתמ 33 ופתתשה רקחמב

Food Research & Molecular Nutrition


2011 לירפא
ןתשה תיחופלשב הפילדל הרושק ההובג ןיאפק תכירצ
ואצמ ב"הרא ןוטסוב Harvard Med. School-ב םירקוח
תואקשמ לש הלודג תומכ תוכרוצה םישנ יכ
,אצמיהל תולולע םויב (Caffeinated Beverages) ןיאפק
ןתש תחירבל 19% ןב לדגומ ןוכיסב ,םינש 4 ךותב
.(Urinary Incontinence)
תויחפ 10 וא הפק ילפס רתוי וא 4-ל ךרע הוושב רבודמ
.םויב םיזגומ תואקשמ

Journal of Urology


2011 לירפא
םד ץחל רתיל הרושק הניא ההובג תימוי הפק תכירצ
וכרעש םייתיפצת םירקחמ לש הזילנא-אטמו תיתטיש הריקס
תייתשש התליג ב"הרא Michigan State University ירקוח
לדגומ ןוכיסל הרושק הניא םויב רתוי וא הפק ילפס השולש
לפסמ תוחפל האוושהב (Hypertension) םד ץחל רתיל
.םויב דחא

American Journal of Clinical Nutrition


2011 יאמ
םורגל םילולע תצרמנ תינפוג תוליעפו הפק ,סקס
תיחומ תצרפמל
דנלוה Uni. Medical Center Utrecht-ב םירקוח
הובג םד ץחלל ןוכיס ימרוג לש הרדס ונחב רשא
םורגל םילולע רשא (High Blood Pressure)
(Blood Vessels Bursting) םד ילכ לש םתוצרפתהל
הפק תייתש ,(Sex) סקס ןהב תולועפ רפסמש םיחוודמ
(Heavily Exercising) תצרמנ תינפוג תוליעפו
.(Brain Aneurysm) תיחומ תצרפמל םורגל םילולע

תצרפמ ווח רקחמב םיפתתשמה ללכמ 10.6% יכ אצמנ
(Coffee) הפק היה הל ליעפמה םרוגה רשא תיחומ
תצמואמ תינפוג תוליעפ ידי-לע ומרגנ םירקמהמ 7.9%-ו
חוניק ויה םיאבה תומוקמב .(Vigorous Exercise)
םיכרצה תיישעל ץמאמ ,סקס ,(Nose Blowing) ףאה
הלודג תימואתפ היילעו (Straining to Defecate)
.םדה ץחלב

Stroke


2011 יאמ
דשה ןטרס לש םימיוסמ םיגוסל ןוכיס ןיטקמ הפק
יכ םיחוודמ הידבש Karolinska Institutet-ב םירקוח
- םילפס 5 לעמ - (Coffee) הפק לש ההובג תימוי הכירצ
דשה ןטרס לש םימיוסמ םיגוסל ןוכיס תיחפהל היושע
גוסמ דשה ןטרסב רבודמ .60%- כב (Breast Cancer)
Anti-Eestrogen-Resistant Estrogen-Receptor
Breast Cancer (ER-Negative)

Breast Cancer Research


2011 יאמ
(2) יביסרגא תינומרעה ןטרסל ןוכיס הניטקמ הפק תייתש
ןוטסוב Harvard School of Public Health-ב םירקוח
תועיבקב הפק םיתושה םירבג יכ םיחוודמ ב"הרא
תינומרעה ןטרסל ןטקומ ןוכיסב אצמיהל םילולע
.דחוימב יביסרגא (Prostate Cancer)

וחוויד רשא םירבג 48,000-ל בורק ופתתשה רקחמב
יכ ורסמ םירקוחה .םהלש הפקה תייתש ילגרה לע
ןוכיסב ויה םויב הפק ילפס רתוי וא 6 ותשש םירבג
םינייתש .תינומרעה ןטרס חתפל 20%-ב ךומנה
ןטרס חתפל ןוכיס וניטקה ,תאז תמועל ,םידבכ
.60%-ב הז ינלטק תינומרעה

,ןיאפקה ללגב וניא רשקהש הארנ יכ ,ןייצל ןיינעמ
םג ונהנ ןיאפק לוטנ הפק ותשש םירבגש ןוויכ
.ןוכיסה תתחפהמ םה

Journal of the National Cancer Institute


2011 יאמ
הכומנ תוירופו ןיאפק ןיב רשקה
...ירקוח


2011 רבמטפס
םישנב ןואכידל ןוכיס דירומ הפק
ןיאפק ליכמה הפק תועיבקב תותוש רשא םישנ
רתוי ךומנ ןוכיס תולעב ןניה (Caffeinated Coffee)
.הפק תותוש ןניאש םישנמ (Depression) ןואכיד חתפל

ןוטסוב Harvard School of Public Health-ב רקחמב
הלבס אל ןהמ תחא ףא .Nurses' Health Study :םדוק
.םינש 10 ךשמנ בקעמה .רקחמה תישארב ןואכידמ

ויה םויב הפק ילפס 2-3 וכרצש םישנ יכ וליג םירקוחה
רשא ולאל האוושהב ,ןואכיד חתפל 15%-ב ךומנ ןוכיסב
.עובשב תוחפ וא דחא לפס ולביק

Archives of Internal Medicine


2011 רבוטקוא
ץופנה רועה ןטרס םחלנ הפק
ץופנה גוסה לש ותעינמב תעייסמ (Coffee) הפק תייתש
.(Skin Cancer) רועה ןטרס לש רתויב

ןוטסוב Brigham and Women's Hospital-ב רקחמ
םויב הפק ילפס 3-מ רתוי תותושה םישנ יכ אצמ ב"הרא
סיסב יאת לש המוניצרק חתפל ןוכיס 20%-ב ךכב וניטקה
ותשש םישנל האוושהב ,(Basal Cell Carcinoma/BCC)
3 לעמ ותשש םירבגו שדוחב דחא הפק לפסמ תוחפ
ךשמנ בקעמה .9%-ב הז ןוכיס וניטקה םויב הפק ילפס
.םינש 24 דע 22

אל (Decaffeinated Coffee) ןיאפק לוטנ הפק תייתש
םירעשמ ןכלו רועה ןטרסל ןוכיסה לע העיפשה
ירקיעה ביטימה ביכרמה אוה ןיאפקה יכ םירקוחה
.הפקה לש וז הנוכתב

American Academy of Cancer Research meeting
in Boston

.