תושדח - היפרתומיכ
Chemotherapy - News
תושישקל תיטרדנטס 'ומיכ
םיטמק םילעמ 'ומיכ םרק
תודרשיהה תוכיאו רועה ןטרס
'ומיכמ תושישתל תולמעתה
דבכה תוליער דגנ יוצמ ןלידג
םחרה ראווצ ןטרסל היפרתוידרומיכ
'ומיכ לופיט רפשמ DHA 3-הגמוא
יתרורג תינומרעה ןטרסל השידח 'ומיכ
דשה ןטרסב 'ומיכו תינורדלוז הצמוח
המוקרסב לופיטב 'ומיכל םוח תפסוה
םדקתמ דשה ןטרסב 'ומיכה תכראה
'ומיכ רחאל חומב םייוניש
שילשב הנטק דשה ןטרסמ התומת
םייטפוריונ םיבאכ דגנ הרוטקנופוקא
'ומיכל לודיגה תדוגנת
בלל 'ומיכ תוליער דגנ םיניטאטס
'ומיכה לש התלועפ ךרד
רעיש תרישנ דגנ רפושמ רוריק עבוכ
תולחשה ןטרסל C ןימטיו תוקירז
הלחמה בושב תונכסמ 'ומיכ תופורת
היפרתומיכה תרזעל םיחמצב תובוכרת
היפרתומיכל תרזוע תינפוג תוליעפ
םיעיגפל בלבל ילודיג ךפוה D ןימטיו
ןוירהה ןמזב היפרתוידרו היפרתומיכ
םיבאכ לע םיליקמ םינימטיו
לופיטה רחאל היגרנא רזחה
היפרתומיכה תחלצה יוזיח
לופיטל תפסותכ היירטפ
הפ-יעצפ םיענומ הפ-ימ
יביטינגוק דוקפיתו 'ומיכ
חומה הנבמו היפרתומיכ
םילפוטמל םיטנדיסקוא-יטנא
היפרתומיכל הביטנרטלא
םינבל םד-יאת קוזיח
דבכב תורורגל היפרתומיכ
בלל הקיזמ היפרתומיכ
המוטסלבוריונ ילוח תודירש
יחומ קזנ תמרוג היפרתומיכ
תושישת דגנ תיטפלוקרנ הפורת
םילפוטב הניש תויעב
לופיטל תונעיה הזוח הקידב
המלחה םידדועמ ןטרס ינמס
לופיטה תוליעיב עגופ C ןימטיו
ןטרס דגנ תוקריו תוריפ
םיקמחתמ ןטרס יאת
ALL ילוחל היפרתומיכ
היפרתומיכו המוטסלבוריונ
סג יעמ ןטרס תורורגל לופיט
היפרתומיכ תעפשה ןיטקמ ליווגנז


...היפרתומיכ ואר

2001 יאמ
היפרתומיכ יבאכ לע םיליקמ םינימטיו
רשא םיבאכה לע לקהל תויושע B12 ןימטיוו תילופ הצמוח תולולג
םידירומ ולא םינימטיוש וארה תוקידב .יפרתומיכ לופיטל םיוולנ
,הייפרתומיכה לש תוליערה יאוולה תועפות תא יתועמשמ ןפואב
.ןוסיחה תכרעמל קזנו תוליחב ומכ
ופתתשה וב ,הינטירב Newcastle General Hospital-ב רקחמב
םיקזנהו תוליחבה ותחפ םתיצחמב יכ אצמנ ,םילפוטמ 450 לעמ
.40%-ב ןוסיחה תכרעמל

DM


2001 רבמבונ
יפרתומיכ לופיט רחאל היגרנא רזחה
היגרנאה הקשמ הילטיא Urbino Hospital-ב םירקוח ירבדל
לע לקהל יושע ,(Carnitene) הנטינרק יורקה ,(Energy Drink)
.יפרתומיכ לופיט תיוולנה תושישתה
רמומה ,(Levocarnitine) ןיטינרקובל יורקה רמוח ליכמ הז הקשמ
תקפסאל תינויח רשא ,(Carnitine) ןיטינרק ונימאה תצמוחל ףוגב
לש םמדב יכ יוליגה רחאל תאז ואצמ םירקוחה .םירירשל היגרנא
.ןיטינרקב רוסחמ רצונ היפרתומיכב םילפוטמה

British Journal of Cancer


2006 לירפא
היפרתומיכ תחלצה יוזיחל תוקידב
תחלצה יוזיחל השידח הטיש חותיפ תובוחרב ןמצייו ןוכמ ירקוח
MRI רישכמ לע תוכמתסמ תוקידבה .ןטרס ילוחב יפרתומיכ לופיט
םירחאבו םירקמהמ קלחב ליעי יפרתומכ לופיט עודמ הארמה
.חלצומ וניא אוהש הארנ
םילולע םילודיגהמ קלח ךותב םילזונה לש םיצחל םירקוחה ירבדל
MRI-ה תוקידב .םיינטרסה םיאתל תופורתה תרידח תא עונמל
לופיט םא אבנל הזמו לפוטמב םימייק ולא םיצחל םא תולגמ
.ליעי היהי םיוסמ הלוחב יפרתומיכ
,הלוחב לופיטה ךרד יבגל טילחהל םיאפורל ועייסי ולא םיאצממ
.םיצחלה תנטקהל םיכרד שפחל וא הנוש לופיט טוקנל םא רמולכ

Am. Committee for the Weizmann Institute of Science


2006 טסוגוא
יפרתומיכ לופיטל תפסותכ היירטפ תיצמת
תיצמת יכ וליג ב"הרא סטסו'צסמ Boston University ירקוח
תופורת לש ןתוליעי תא הלידגמ Phellinus Linteus היירטפהמ
.םיינטרס תינומרע יאת דגנ
םיפסונ ןטרס יאת לש םתליטקל המרג היירטפה תיצמת תפסוה
.וקוזינ אל םיאירב םיאתש דועב םיבר

British Journal of Cancer


2006 רבוטקוא
הייפרתומיכ בקע הפ-יעצפ םיענומ הפ-ימ
רמוחה יכ וליג הילטיא האודפ Istituto Oncologico Veneto ירקוח
םתוא םיביכו הפ יעצפמ םיבאכ ענומ (Chlorhexidine) ןידיסקהרולכ
םייעמהו הביקה ןטרס דגנ םילפוטמ רשא םישנא םילבוס םהמ
.(Gastrointestinal Cancer)
האפקהב לופיטה ןהו ןידיסקהרולכב לופיטה ןה יכ וליג םירקוחה
,הפה יעצפ לש םכשמ תאו םתורידת תא ותיחפה (Cryotherapy)
.חלמ תסימתב שומישל האוושהב

31st Congress of the European Soc. of Medical Oncology


2006 רבמבונ
יביטינגוקה דוקפיתה לע תולק העיפשמ היפרתומיכ
...רקחמ


2006 רבמבונ
חומה הנבמ לע העיפשמ היפרתומיכ
רבעב .חומב חווט-ירצק םיינבמ םייונישל םרוג יפרתומיכ לופיט
,ןורכיזב תועיגפ לע ,יפרתומיכ לופיט רחאל ,םילפוטמ וננולתה
ושמתשה םיינפי םירקוח .תויביטנגוק תולוכיבו תויעב ןורתיפב
לודג םדוק רקחממ םתושרל דמע רשא עדימב
,Breast Cancer Survivors' Brain MRI Database Group
םימיוסמ םירוזיא תדידמל MRI קרוסב םירקוחה ושמתשה וב
.דשה ןטרס דגנ תולפוטמה םישנ לש ןחומב
יפרתומיכה לופיטה תלבק רחאל םישדוחה 12 ךותב יכ אצמנ
האוושהב ונטק ,חותינלו ןורכיזל םירושקה ,חומב םינוש םירוזיא
ונקות ולא םילדבה .הז לופיט ולבק אלש םילפוטמ לש םחומל
.לופיטה רחאל םינש 4 דע םמצעמ

Cancer


2007 לירפא
היפרתומיכ ילפוטמל םיטנדיסקוא-יטנא
...יפסות


2007 יאמ
היפרתומיכל הביטנרטלא
הליעי הביטנרטלא וחתיפ הינטירב Cancer Research UK ירקוח
.דשה ןטרס דגנ תולפוטמל יפרתומיכ לופיטל
רצייל תולחשהמ תענומ רשא הפורת וחתיפ םה םירקוחה ירבדל
תולבוסה ,רבעמה ליג ינפל םישנב לופיטל םיאתמה רבד ,ןגורטסא
היושע הפורתה יכ םיפיסומ םה .ןגורטסאב יולתה דשה ןטרסמ
.וילא ףסוותהל וא יפרתומיכה לופיטה תא ףילחהל
יאוולה תועפות אלל ךא ,היפרתומיכ ומכ ליעי הז יפילחת לופיט
.תוירופה רשוכ ןדבואל ןוכיס אללו וב תוכורכה תומיענ יתלבה
.40-מ תוחפ תונב םישנל ליעוהל יושע לופיטה


2007 ילוי
ןטרס ילוח תרזעל םינבל םד-יאת קוזיח
רשא University of Rochester School of Medicine ירקוח
הפורת וחתיפ ,םילפוטמ 3,000-כ ופתתשה םהב ,םירקחמ 17 ונחב
רשאו םימוהיזב םימחולה ,םינבלה םדה-יאת רוציי תא הצירממה
.היפרתומיכ ידי-לע םימרגנה םיכוביסל ןוכיס ןיטקהל היושע
(Granulocyte Colony-Stimulating Factor) GCSF הפורתה
םייוצמה ,יפרתומיכה לופיטה לש םדקומ בלשב םילפוטמל הדעונ
ןוכיסב םה ןכו םינבל םד יאת לש הכומנ הריפס חתפל ןוכיסב
.םוהיזמ םרגנה םוח תוחתפתהמ תומל המוד רועישב תחפומ

Journal of Clinical Oncology


2007 רבמטפס
דבכב םילודיגל תקזוחמ היפרתומיכ
םינולב וב ךילה החתיפ ב"הרא קרוי-וינ Delcath Systems תרבח
ידי-לע רתוי הליעי היפרתומיכה תא תושעל םייושע דבכב ומשוהש
.ונממ םרוזה םדה לש תינמז הריצע
היפרתומיכ לש תולודג תוסמל רשפאי ,העשכ ךרוא רשא ,הז ךילה
תופורת .ףוגה ראש תא ליערהל אלב דבכב םילודיגל עיגהל
םדה תא םיטמ םינולבו םירתנצש ןמזב דבכל תוקרזומ תויפרתומיכ
,הז םד םיננסמ הז בלשב .ונממ םורזי אלו וב ראשי אוהש ךכ ובש
.ףוגל רזחומ אוהש ינפל ,ונממ תופורתה תיברמ תא קיחרהל ידכ

םילודיגל העיגמה הפורתה תומכ הז שידח ךילה יחתפמ ירבדל
תומכ הב םשייל ןתינ .הליגרה ךרדב רשאמ תואמ המכ יפ הלודג
לודג דבכב הזוכירו (Melphalan) ןלאפלמ הפורתהמ 7 יפ הלודגה
.םדה רוזחמל תקרזומ התייה איה וב ליגרה בצמה תמועל הברהב

ךות ,םילודיגה וצווכתה םהמ 10-ב .םילפוטמ 13 ופתתשה רקחמב
םייתנשכ ולא םילפוטמ ודרש ךשמהב .תיצחממ רתויב ,תועובש 5
.עצוממב
אל םתוא ,(תורורג) םיינשמ דבכ ילודיג ילעב םילפוטמ ליגר בצמב
.ןוחביאה עגרמ םישדוח 8 ךותב םיתמ ,חתנל ןתינ

New Scientist


2007 רבוטקוא
בלל םיקיזמ םייפרתומיכ םילופיט
ינפב תודמוע ודרשו יפרתומיכ לופיט ולביק רשא דשה ןטרס תולוח
.םד-ילכו בל תלחמל ןוכיס רתי
םורד Duke University Medical Center ירקוח לש םהירבדל
תוליעפ רדעה ,םד-ץחל רתי ומכ ,תומדוק תויעב ב"הרא הניילורק
.הז ןוכיס םילידגמ רתי תנמשהו תינפוג
תיצחמב .םינפוא רפסמב םדה-ילכבו בלב תועגופ ןטרס דגנ תופורת
םדה תביאש רשוכ תא תוניטקמ ,בלה רירשב תועגופ ןה תולפוטמה
.דיתעב בל תקיפס-יאל ןוכיס תולידגמו ולש
.תואירבו בלב יתמקר קזנלו קוליצל םורגל לולע הנרקהב לופיט

Journal of the American College of Cardiology


2008 ראורבפ
םיבצע ןטרס ילוח תודירש תרפשמ הפוכת היפרתומיכ
תא רפשמ רתוי םינטק ןמז יחוורמב ןתינ רשא יפרתומיכ לופיט
(Neuroblastoma) המוטסלבוריונ ילוח םידליב תודירשה רועיש
.2/3-ב
,הינטירב Children's Cancer and Leukaemia Group ירקוח
,המילא המוטסלבוריונב םילוחה םידלי 262 ופתתשה וב רקחמב
21 תמועל ,םימי 10 לכב יפרתומיכ לופיט לש ותעפשה תא ונחב
.80%-ב לודגה ןונימבו לבוקמכ םוי
ךשמו 12%-ב ,םינש 5 ךשמב ,הלחמה תרזח-יא תא רפיש לופיטה
תודירשה רועיש .םוי 55-ב ןטק לופיטה לש אבה בלשל רבעמה ןמז
18.2% תמועל 30.2% היה השידחה הטישב םילפוטמה ברקב
.לבוקמ לופיט הלביקש הצובקב

Lancet


2008 לירפא
יחומ קזנ תמרוג תיפרתומיכ הפורת
ב"הרא קרוי-וינ Uni. of Rochester-ב ךרענ רשא םירבכעב רקחמ
.חווט ךורא יחומ קזנל הרושק תלבוקמ תיפרתומיכ הפורת יכ הליג
,הנש 40-מ רתוי הזמ תשמשמה ,(5-Fluorouracil) 5-FU הפורתה
.לופיטה םות רחאל בר ןמז דוע תומל םיאירב חומ יאתל תמרוג
תויארחאה תופורתהמ תחא איה וז הפורתש ןכתי םירקוחה ירבדל
.יפרתומיכה לופיטה לש תויחומה יאוולה תועפותל
תותוא תרבעהב בושח דיקפת שי וז הפורתמ ועגפנש חומה יאתל
.ףוגב םיריהמ

Journal of Biology


2008 ינוי
ןטרסמ תושישת דגנ תיטפלוקרנ הפורת
קרוי-וינ University of Rochester Cancer Center-ב םירקוח
לופיטל תשמשמ רשא ,(Provigil) לי'גיבורפ הפורתהש וליג ב"הרא
,הקזחה תושישתה לע לקהל היושע ,(Narcolepsy) היספלוקרנב
.היפרתומיכב םילפוטמהמ 90% דע םיווח התוא
םייפרתומיכ םילופיט ורבע רשא םילפוטמ 642 ופתתשה רקחמב
,תושישת םהב ורטינ םירקוחה .תונוש ןטרס תולחמל םירושקה
יפרתומיכה לופיטה ךשמב ,רקחמה תליחת םע ,ןואכידו תוינונשי
.יעיברה לופיטה רוזחמ ןמזבו ינשה
רופישמ ונהנ רקחמה תליחת תעב תיברימ תושישת וליגש םילפוטמ
תושישתה תגרדש םירחא .(המד) ובצלפה תצובק תמועל ,יתועמשמ
התרזעב ורפיש ךא ,הפורתהמ תוחפ ונהנ רתוי הכומנ התייה םהב
.םתנש תא

Ann. Meeting of the Am. Society of Clinical Oncology


2008 ינוי
היפרתומיכ ילפוטמ ברקב הניש תויעב
ב"הרא קרוי-וינ University of Rochester Medical Center ירקוח
הניש תויעבמ םילבוס יפרתומיכ לופיט םילבקמה ןטרס ילוח יכ וליג
.םישנאה ראש תמועל 3 יפ לודגה רועישב
.דשה ןטרס דגנ תולפוטמ םהמ 50%-כ ,םילוח 823 ופתתשה רקחמב
האירה ןטרס ילוח םילפוטמ ברקב דחוימב החיכש התייה הייעבה
םילפוטמה ןיבמ ולא .סגה יעמה ןטרס ילוח ךכמ ולבס םלוכמ תוחפו
.תושישתו ןואכיד ,חור בצמ תויעבמ רתוי ולבס הניש תויעבמ ולבסש

SLEEP 2008: 22nd Annual Meeting of the Associated
Professional Sleep Societies


2008 ילוי
יפרתומיכ לופיטל תונעיה הזוח הקידב
וביכרה ב"הרא קרוי-וינ Einstein College of Medicine-ב םירקוח
FISH תקידב תואצות יפל ונב םה ותוא ליפורפ
םינג לש תוליעפ הלגמה (Fluorescence In Situ Hybridization)
.םיילאודיבידניא
יפרתומיכ לופיטל הלוחה לש ותונעיה תא תוזחל רשפאמ הז רבד
.(5-Fluorouracil) 5-FU הפורתה תועצמאב

Cancer Research


2008 רבמטפס
המלחהל יוכיס םידדועמ םירידנ ןטרס ינמס
...ירקוח


2008 רבוטקוא
ןטרס דגנ תופורת תוליעיב עגופ C ןימטיו
...ירקוח


2008 רבוטקוא
ןטרס דגנ םירזוע תוקריו תוריפ
.יפרתומיכ לופיט לש ותוליעי תא רפשל םייושע תוקריו תוריפ
ב"הרא הינרופילק UC Riverside ןוכממ םירקוח לש םהירבדל
יושע ,תוקריבו תוריפב יוצמ רשא ןובלפ :(Apigenin) ןינגיפא
לודיגה אכדמ תא דדובל ותלוכיל תודוה םימיוסמ םיאת לוטקל
םיאת לש הז גוס תדמשה .(Tumour Suppressor p53) p53
.יפרתומיכ לופיטל לודיג יאת לש םתונעה רופיש םשל תינויח
.ןטרסל ןוכיסה תנטקהל הבושח תוקריו תוריפ תכירצ םהירבדל

Proceedings of the National Academy of Sciences


2009 ראוני
היפרתומיכמ םיקמחתמ ןטרס יאת
ופשח גנוק גנוה Chinese University of Hong Kong ירקוח
.היפרתומיכ ינפב ןטרס יאת םידמוע ותרזעב ןונגנמה תא
דבכה ןטרס ,רועה ןטרס ,םחרה ראווצ ןטרס יאתב ולפיט םירקוחה
ךילהתל םימרוגה םיימיכ םירמוח 3 תועצמאב םיישונא דשה ןטרסו
.תנכותמ םיאת תומ לש יעבטה
ששואתהל םיחילצמ ןטרסה יאת לופיטה תקספה םע יכ הלגתה
םא קר ךכב ולשכנ םה .םיירוקמה םתוליעפלו םתרוצל רוזחלו
יאת דציכ ריבסמ הז אצממ .קרפתהל לחה םהלש אתה ןיערג
.קלחתהל םיכישממו יפרתומיכ לופיט רחאל םייחל םיבש ןטרס

British Journal of Cancer


2009 ראוני
תרבגומ היפרתומיכמ םינהנ ALL ילוח םירגובמ
הפירח תיטסלבופמיל הימקולב םילוח רשא 45 ליג דע ינב םירגובמ
תואצות תא רפשל םייושע (Acute Lymphoblastic Leukemia)
.רבגומ לופיט תרזעב םהב יפרתומיכה לופיטה
םילפוטמ 225 ופתתשה תפרצ סירפ Hopital St. Louis-ב רקחמב
ירועיש יכ אצמנ .תרבגומ היפרתומיכב םילופיט ולביקש םירגובמ
תיללכה תודירשהו הלחמה תרזח אלל תודירש ,תטלחומה היסימרה
.לבוקמה לופיטל האוושהב םירפושמ ויה

Journal of Clinical Oncology


2009 סרמ
היפרתומיכב ךרוצ ןיטקמ המוטסלבוריונ רותיא
םילוכי ,MYCN ןגה הלגתה אל םהב ,המוטסלבוריונ ילוח םידלי
.יביסנטניא תוחפ יפרתומיכ לופיט לבקל
96% יכ וליג הינטירב Institute of Cancer Research ירקוח
ךשמב דורשל םייושע ,MYCN ןגה הלגתה אל םהב ,םידליהמ
תועמשמה .לופיט לכ אלל וא טעומ לופיט םע ,רתוי וא םינש 5
םיעצמאב ,המוטסלבב םילוחה ,םיבר םידליב לפטל ןתינ יכ איה
.םייביסרגא תוחפ

Journal of Clinical Oncology


2009 סרמ
סגה יעמה ןטרס תורורג דגנ היפרתומיכ
סגה יעמה ןטרס ילוח ב"הרא הטוסנימ Mayo Clinic ירקוח ירבדל
,םידורי םיינפוג םיעוציבמ םילבוס רשא ,(Metastases) תורורג םע
עדימ ופסא םירקוחה .יפרתומיכ לופיטמ תלעות קיפהל םייושע
ןטרסמ ולבסש ,םילפוטמ 6,286 ופתתשה םהב ,םימדוק םירקחממ
.םדקתמ תעבטה יפו סגה יעמה
ולא תמועל תואקהמו תוליחבמ רתוי םנמוא ולבס ולא םילפוטמ
,(Stomatitis) הפה תוקלד ירועיש ךא הז לופיט ולביק אלש
(Neutropenia) םינבלה םדה יאת רפסמב הדיריהו םילושלישה
.הנוש התיה אל

Journal of Clinical Oncology


2009 יאמ
היפרתומיכ תעפשה ןיטקמ ליווגנז
University of Rochester Medical Center-ב רקחמ יאצממ יפל
ומכ ,יפרתומיכ לופיט לש יאוול תועפותמ םילבוסה םישנא ב"הרא
.ליווגנז ףסותב שומישמ תונהיל םייושע (Nausea) תוליחב
דגנ תופורתה םע דחי ליווגנזה תא לטונה לפוטמ םירקוחה ירבדל
תא ןיטקי לופיטה תלבק ינפל (Anti-Vomiting Drugs) תואקה
.40%-ב תוליחבה

2009 Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncologists (ASCO)


2009 יאמ
תושישקל הפידע תיטרדנטס היפרתומיכ
דשה ןטרס םע תושישקל ףידע תיטרדנטס היפרתומיכ תרזעב לופיט
הפורתב לופיט ינפ לע ,(Early Stage Breast Cancer) םדקומ בלשב
.הפה ךרד תנתינה (Xeloda/Capecitabine) הדולסק
םיחוודמ ב"הרא ליה לפ'צ University of North Carolina ירקוח
לש הבושלו התומתל ןוכיסה תא הניטקה תיטרדנטס היפרתומיכ יכ
םירועיש הליפכה ךא ,הדולסק הפורתל האוושהב תיצחמב הלחמה
.רומח דע ןותמ דשה ןטרסב היה רבודמ רשאכ ולא

New England Journal of Medicine


2009 ינוי
םיטמק םילעמ יפרתומיכ םרק
תיפרתומיכה הפורתה תא ליכמה רוע םרקב ולפוט רשא םישנא
רועה תלחמב לופיטל תשמשמה ,(Fluorouracil) ליצרואורואולפ
רתי תפישח בקע תמרגנה ,Actinic Keratosis תינטרס-םורטה
רוע תקלחה איה ךכל יאוול תאצותש ךכ לע םיחוודמ ,שמשל
.(Wrinkled Skin) טמוקמ
רטינש ב"הרא Uni. of Michigan-ב רקחמ תאז ששיא תעכ
.םייעובש ךשמב םויב םיימעפ םהינפ לע הז םרק וחרמש שיא 21

Archives of Dermatology


2009 טסוגוא
תודרשיהה תוכיאו היפרתומיכב לפוטמה רועה ןטרס
ופתתשה וב ,הדנק National Cancer Inst. of Canada-ב רקחמ
לופיט תפסוה ,הליערה ותעפשה ףא לע יכ הליג ,םילפוטמ 242
םינטק םניאש םיאת לש ןטרס גוסמ רועה ןטרסב לופיטל יפרתומיכ
תודירשה תוכיא תא תרפשמ (Non Small Cell Lung Carcinoma)
.הלחמהמ

Journal of Clinical Oncology


2009 רבוטקוא
היפרתומיכב םילפוטמב תושישת דגנ תולמעתה
תינכותש אצמ קרמנד Copenhagen Uni. Hospital-ב רקחמ
ילוחב תושישתה תא תיתועמשמ תרפשמ חוקיפ תחת תולמעתה
,(Vitality) תוינויחב םג לח רופיש .היפרתומיכב םילפוטמה ןטרס
םירירשה חוכב ,(Aerobic Capacity) תיבוריאה תלוכיב
(Functional Act.) תידוקפיתה תוליעפב ,(Muscular Strength)
ךשמנש ,רקחמב .(Emotional Well-Being) תישגרה החוורבו
.תונוש ןטרס תולחמב םילפוטמ 269 ופתתשה ,תועובש 9

BMJ


2009 רבמצד
היפרתומיכ בקע דבכה תוליער דגנ יוצמ ןלידג
Columbia University Medical Center, New York City ירקוח
דבכה לש ותלועפ תא רמשמ יוצמה ןלידגה יכ םירסומ ב"הרא קרוי-וינ
.תאז השועש הפורת ןיאש הלועפ ,יפרתומיכ לופיט ןתמ ןמזב
הימקולב םילוחה םידלי 50 ופתתשה ,םוי 28 ךשמנש ,רקחמב
.(Acute Lymphoblastic Leukemia/ALL) הפירח תיטסלבופמיל

Cancer


2010 ראוני
םחרה ראווצ ןטרסל היפרתוידרומיכ
היפרתוידרל היפרתומיכ לש םבוליש יכ הלעמ םירקחמ 13 תניחב
(Chemoradiotherapy) היפרתוידרומיכ ונייהד ,(Radiotherapy)
םחרה ראווצ ןטרסב לופיטל תיתועמשמ ךא העונצ תפסות הפיסומ
.םינש 5-ל תודירשב 6% ןב רופישב רבודמ .(Cervical Cancer)

Cochrane Database of Systematic Reviews


2010 ראורבפ
היפרתומיכב לופיט תואצות רפשמ DHA 3-הגמוא
אצמ (INSERM) יאופר רקחמו תואירבל ימואלה יתפרצה ןוכמה
היפרתומיכב לופיטל DHA גוסמ 3-הגמוא ןמוש תצמוח תפסוה יכ
תורורג םע דשה ןטרס תולוחב לופיטה תואצות תא רפשל היושע
.(Metastatic Breast Cancer)
ףסונב ,ולביק רשא דשה ןטרסב תולפוטמ 25 ופתתשה רקחמב
םיישדוח ךשמב ימוי סיסב לע DHA םרג 1.8 יפרתומיכה לופיטל
תודירשה הלדג םישדוח 31-כ רחאל יכ ררבתה .םישדוח 6 דע
ברקב םישדוח 33-ל דע עיגהו םישדוח 22-ל םישנה לש תללוכה
.DHA לש רתויב תולודגה תומרה תא ולביקש ולא

British Journal of Cancer


2010 סרמ
יתרורג תינומרע ןטרס ילוחב תודירש תרפשמ השידח היפרתומיכ
...תקידב


2010 סרמ
דשה ןטרסב היפרתומיכה תעפשה תא תקזחמ תינורדלוז הצמוח
Klinikum Grosshadern Medical Center at-ב רקחמ יאצממ
תינורדלוז הצמוחש םיארמ הינמרג ןכנימ the Uni. of Munich
היושע - םיטנופסופסיבה תחפשממ הפורת - (Zoledronic Acid)
תומצעה לא דשל ץוחמ לא ןטרס יאת לש םתוטשפתה תא םצמצל
ימוקמ םדקתמ דשה ןטרס םע םישנב (Bone Micrometastasis)
ןמומ רקחמה .היפרתומיכב לופיט תולבקמה (Locally Advanced)
.Pfizer Inc.-ו Novartis Pharmaceuticals תופורתה תורבח ידי-לע

The Lancet Oncology


2010 יאמ
תואצותהמ קלח תואצות תרפשמ היפרתומיכל םוח תפסוה
המוקרסב לופיטב
Klinikum Grosshadern Medical Center at the-ב רקחמ
,םילפוטמ 341 ופתתשה וב ,הינמרג ןכנימ University of Munich
הובג ןוכיסב תוכרה תומקרה לש המוקרסב לופיטה תואצות יכ אצמ
(Hyperthermia) הימרתרפיהב ,(High-Risk Soft-Tissue Sarcoma)
היפרתומיכב לופיט תמועל רתוי תובוט ויה םיירוזיא היפרתומיכבו
ןושארה םויב ,תוקד 60 ךשמנו C 42-ב היה םוחב לופיטה .דבלב
.היפרתומיכב םילופיט רוזחמ לכ לש יעיברהו

Lancet Oncology


2011 לירפא
םדקתמ דשה ןטרסב היפרתומיכה תכראהב תלעותה
,םירקחמ 11 ונחבש הילטיא האוניג Galliera Hospital-ב םירקוח
לופיטה תכראה יכ וליג ,םישנ 2,269 לכה ךסב ופתתשה םהב
תורורג םע - םדקתמ דשה ןטרס לש םירקמב יפרתומיכה
.(Survival) תודירשה תא תרפשמ - (Metastatic Breast Cancer)

Journal of Clinical Oncology


2011 רבמבונ
היפרתומיכ רחאל חומב םייוניש הלגמ MRI
הינרופילק Stanford University School of Medicine-ב םירקוח
,היפרתומיכב ולפוטש ,דשה ןטרסמ ודרשש םישנ יכ םיחוודמ ב"הרא
הלגתהש יפכ ,חומה תוליעפב םייתועמשמ םייוניש לע תודיעמ
תונעט םיששאמ ולא םיאצממ .(fMRI) ילנויצקנופ MRI תקידבב
יביטנגוקה דוקפיתב הדירי רבדב תולפוטמ לש
.היפרתומיכב לופיט רחאל (Reduced Cognitive Function)
.Chemo Brain"" הנוכמ וז העפות
תילדואקה תוליעפב הדירי וליג היפרתומיכב ולפוט רשא םישנ
ורזח ,חומב תילאמשה (Caudal Lateral Prefrontal Cortex)
.רובידה דוביע תלוכיב הדירי וארהו תויועט לע

Archives of Neurology


2011 רבמצד
שילשב דשה ןטרסמ התומת הניטקמ היפרתומיכ
תא הנחבש ,הינטירב Oxford University ירקוח ועציבש הזילנא
תופורתה יכ אצמ םיינילק םירקחמ 100-מ רתוי לש םהיאצממ
דשה ןטרסמ התומתה תא תוניטקמ היפרתומיכב םויכ תושמשמה
.היפרתומיכ תועצמאב לופיט-יאל האוושהב ,שילשב

Lancet


2011 רבמצד
היפרתומיכמ םייטפוריונ םיבאכ העיגרמ הרוטקנופוקא
גרובמה University Medical Center Hamburg-Eppendorf ירקוח
םיבאכ תלקהב עייסל היושע הרוטקנופוקא יכ םירסומ הינמרג
תירפירפ היתפוריונ תאצות ,היפרתומיכב לופיט בקע ומרגנש םירומח
.(Peripheral Neuropathy)
היתפוריונ ינימסת חתפל ולחה רשא םילפוטמ 11 ופתתשה רקחמב
.תונוש ןטרס תולחמ ןיגב יפרתומיכ לופיט תלבק ךלהמב תירפירפ

Acupuncture in Medicine


2012 טסוגוא
היפרתומיכל לודיגה תדוגנת
לטאיס Fred Hutchinson Cancer Research Center-ב םירקוח
DNA-ב םיעגופה םילבוקמ םיינטרס-יטנא םילופיט יכ וליג ב"הרא
םיפיקמה םיילמרונ (Fibroblasts) םיטסלבורביפב הבוגתל םימרוג
ךשמהל תדוגנתו םילודיג לש תוחתפתה םידדועמו לודיג יאת
.םילופיטה
WNT16B ןובלחה לש ותואטבתה תרבגה רמולכ ,וז הבוגת תמיסח
תוליעי תא רפשלו תדוגנת תתחפהב עייסל היושע ,םיטסלבורביפב
.היפרתומיכה

Nature Medicine


2012 רבמבונ
בלל היפרתומיכ תוליער ינפמ םיניגמ םיניטאטס
...ירבדל


2013 לירפא
היפרתומיכה לש התלועפ ךרד
לש התלועפ יכ הליג תפרצ Institut Gustave Roussy-ב רקחמ
המחלמל ןוסיחה תכרעמ יאת לש סויג השעמל הניה היפרתומיכה
היפרתומיכב ולפוטש םיססוג םילודיג יכ וליג םירקוחה .ןטרסב
םימיוסמ ןוסיח תכרעמ יאת ךשומה ATP יורקה םרוג םישירפמ
םתוא םיגיצמו לודיגה ינובלח תא םיעלוב ולאו לודיגה רוזיא לא
.שלופ לש ומויק לע הארתה תותוא ושמשיש ידכ ץוח יפלכ

Institut Gustave Roussy


2013 רבמצד
היפרתומיכמ רעיש תרישנ תעינמל רפושמ רוריק עבוכ
רשא ,(Cooling Cap) תפקרקה תא ררקמה עבוכ חתיפ ידנלוה גוז
תפקרקה רוריק .היפרתומיכב לופיט בקע רעיש תרישנ עונמל רומא
היפרתומיכב תושמשמה תופורתה תיברמ לש ןתעגה תא עונמל יושע
.רעיש תרישנ ךכב עונמלו (Hair Follicles) רעישה יקיקז לא
.תוליעי 70% שי ChemoHairSaver שידחה עבוכל

Baylor College of Medicine


2014 ראורבפ
תולחשה ןטרסב לופיטל C ןימטיו תוקירז
תוקירז ב"הרא סזנק University of Kansas-ב םירקוח ירבדל
תולפוטמה תולחשה ןטרס תולוחב לופיטב ליעוהל תויושע C ןימטיו
.היפרתומיכב
תא דקממ םדל תורישי קרזומה C ןימטיו יכ םיריבסמ םירקוחה
םיאתל קזנ תמירג ךכב ענומו ןטרסה יאת לא יפרתומיכה לופיטה
םשייל םיווקמ םירקוחהו תורבכעב השענ ינושארה יוסינה .םירחא
.םדא-ינבב תעכ תאז

Nature


2014 סרמ
הלחמה בושב תונכסמ תויפרתומיכ תופורת רפסמ
ב"הרא University of Massachusetts Amherst תושרב רקחמ
תואטבתמה יאוול תועפות שי היפרתומיכה תופורתמ קלחלש חוודמ
ובושב ןוכיסו עזג יאת לש (Hyper Proliferation) גושגיש רתיב
תוריפה בובזב השענ רקחמה .(Tumor Recurrence) לודיגה לש
.(Fruit Fly)

National Cancer Institute


2014 סרמ
היפרתומיכל תועייסמ םיחמצב תובוכרת
תובוכרת והיז דנליז-וינ The University of Auckland ירקוח
,(Falcarinol) לונירקלפ תויורקה ,היליזורטפבו רזגב תויחמצ
רשא תופורתה לש רתוי הליעי הרבעהב עייסל תויושע רשא
תורבגתהל תודוה לודיגה יאת לא היפרתומיכה תא תוביכרמ
.ןאל עיגי רמוח הזיא רחובה ןונגנמה לע

European Journal of Pharmacology


2014 רבמטפס
היפרתומיכה תלועפ תא תרפשמ תינפוג תוליעפ
ב"הרא היפלדליפ University of Pennsylvania-ב ךרענש רקחמ
היושע תינפוג תוליעפ יכ אצמ רועה ןטרס/המונלמ ילוח םירבכעב
.םילודיגה ץוויכ לע היפרתומיכה לש התעפשה תא רפשל
םימדוק םירקחמב ואצמנש םימוד םיאצממ קזחמ הז אצממ
הזו ףוגה לע העיפשמ תינפוג תוליעפ דציכ ןיבהל רוזעיש רבד
תוליעפה תעפשה תא תוקחמה תופורת לש ןחותיפל איבהל יושע
.ףוגה לע תינפוגה

American Journal of Physiology


2014 רבמטפס
היפרתומיכל םיעיגפ בלבלב םילודיג תכפוה D ןימטיו תרזגנ
לש תיטתניס תרזגנ יכ ואצמ ב"הרא Salk Institute-ב םירקוח
בלבלב םילודיג לע ןגמה םיאתה םוסחמ תא תטטוממ D ןימטיו
רידח יתלבה ןטרסה תא ךכב תכפוהו (Pancreatic Tumors)
.יתפורת לופיטל שיגרל
תויהל תולולע (םייח-ילעבב רקחמב האצמנ רשא) וז תילגתל
ןטרס ומכ ,לפטל השק םהב םירחא םילודיג יבגל םג תוכלשה
.דבכה ןטרסו תוילכה ןטרס ,האירה

Cell


2014 רבמטפס
ןוירהה ןמזב םיחוטב היפרתוידרו היפרתומיכ
םיססבתמה ,היגלב University Hospitals Leuven-ב םירקוח
םיפשחנ רשא םידלי יכ םירסומ ,םירקחמ ינש לש םהיתואצות לע
תועפשהמ םילבוס םניא םחרב םדועב היפרתוידרלו היפרתומיכל
.תיבבלה וא תישפנה םתוחתפתה לע תוילילש
וא םאב ןטרס תלחמב לופיט תוחדל ,ןוירה קיספהל ךרוצ ןיא
.ץוצל םילולעש םינוכיסל ששחמ הדילה תא םידקהל

ESMO 2014 Congress