הקיטקרפוריכ
Chiropractics
רוקמ תא הלות רשא (תללוכ) תיטסילוה השיג איה הקיטקרפוריכ
דומע (Vertebrae) תוילוח לש יוקל ךרעמב םדאב תולחמה תיברמ
.(Spinal cord) הרדישה
םצמצל הלולע תוילוחה ןיב המאתה תייעב וז הסיפת יפל
םיבצע לע ךכב עיפשהלו הרדשה דומע תעונת רשוכ תא
רשא םירביא םילולע ךכ בקע .ול הצוחמ לא םיעיפשמה
םיעוגנ תויהל ףאו תואיכ לועפל אל ולא םיבצעב םייולת
.ךכ בקע הלחמב
.יטקרפוריכ לופיט תלבקל הצופנה הביסה םה בג יבאכ

עייסל םנמוא יושע הרדישה דומעב לופיטש ולעה םירקחמ
םירקמ םתואב ,(Low back pain) ןותחת בג יבאכב לופיטב
תועובשה תעבראב ולחהש ולאב דחוימבו םיכוביס אלל
   ןותחתה בגה יבאכ תיברמש ןייצל שי .לופיטל םדוק םינורחאה
.יצחו שדוח דע תועובש העברא ךות םמצעמ םיקסופ םיפירחה

...םיאבה םירקמב םג לפטל עייסל היושע הקיטקרפוריכ
(Knees) םייכרב ,(Ankles) םיילוסרק :ףוגב םיקרפמ תויעב
.(Shoulders) םייפתכו    
.שאר-יבאכ לע הלקה
.םירירש תויוצווכתה
.(Neuralgia) םיבצע תקלד
ךריה בצע לש וכרואל השוחת רסוח/באכ .(Sciatica) תישנ
.םיילגרבו םייכריב ,זוכעב ,ןותחתה בגב ,(Sciatic nerve)   

,לפטמה םשיי ,הרדישה דומע לש ןגטנרה ימוליצב ןויע רחאל
היורקה ,תינדי המאתה ,םישגפמ רפסמ ןב תויהל יושעש ךילהב
,(Spinal manipulation) הרדישה דומע לש ,(לופיט) היצלופינמ
תבשה ךכמ האצותכו תוילוחה תוכרעיה תא ןקתל התרטמש
תלעפה ךות השענ רבדה .םיבצע ירבעמ רורחשו העונתה תלוכי
.לבגומ חוכ לש תונוש תוגרד

םשל (Stretching) החיתמו (Massage) יוסיע םימשוימ םיתיעל
.תיתנוזת הייפרת בוליש םגו םיצווכמ וא םיחותמ םירירש תייפרה

םיאפרמ הרדישה דומעב לופיטב םיקסוע ,םיטקרפוריכל ףסונב
.םיטסיפרתו (Osteopathic doctors) םייתפואטסוא ומכ םירחא

תושדח
2002 ראורבפ
ץבש םורגל לולע ראווצב יטקרפוריכ לופיט
ןכתיש ךכ-לע עיבצמ הדנק University of Toronto-ב רקחמ
ראווצה קרוע רותיבו ראווצב יטקרפוריכ לופיט ןיב רשק
ימכסיא ץבשל םרוגה ,(Cervical artery dissection)
.םיריעצב (Ischemic stroke)

45-מ תוחפ ינב יבגל ףסאנש עדימ חותינ לע ססבתמ רקחמה
ץבשל םדק םירקמהמ 24%-ב .ץבש לש םירקמ 158 ללוכה
.ראווצב יטקרפוריכ לופיט

American Stroke Association's 27th International Stroke Conference