2 תושדח - וירצומו בלח
Dairy - News 2
בלל 3-הגמואב רבגותמ בלח
םייתנוזת תונורתיו ינגרוא בלח
ינפוג ןומיאל הליעומ בלח תייתש
תינפוג תוליעפ רחאל הדיל בלח
םד-ץחו הניבג-ימב םינובלח
תורגב יעצפ רפשל יושע בלח
לקשמ תדרוהב רזוע בלח
תמדקומ הדילו יטויבורפ בלח
2-גוס תרכוסל ןוכיסו בלח
בלחה ירצוממ ןמוש שבשמ ןדיס
סגה יעמה ןטרס דגנ בלח
םיאטרופס יעוציב רפשמ בלח
רד'צ תניבגל D ןימטיו תפסוה
ינפוג ץמאממ ששואמ בלח
םד-ץחל דגנ ןמוש-ילד בלח ירצומ
רובגת ינפ-לע ףידע בלחמ ןדיס
םיטנדיסקוא-יטנא םעט ךסממ בלח
ץבשל ןוכיס םימצמצמ בלח ירצומ
םדה-ץחל םע םיביטמ בלח-ירצומ
תוריפ ץיממ לזרב תגיפס רפשמ בלח
תקלד דגנ היוסמ םיבוט בלח ירצומ
םיעגפנ םניא הפקב םיטנדיסקוא-יטנא
הצופנ 'ט דגנ ןוירהב D ןימטיוו בלח
התב םיטנדיסקוא-יטנאו בלחב ןמוש


...בלח ירצומו בלח ואר
...1 תושדח - וירצומו בלח ואר


2008 טסוגוא
רד'צ תניבגל D ןימטיו תפסוה
...הרובגית


2008 טסוגוא
ינפוג ץמאממ ששואתהל רזוע בלח
...בלח


2009 ראוני
םד-ץחל םירפשמ ןמוש-ילד בלח-ירצומ
...ירקוח


2009 לירפא
םירחא םירצומב ורובגת ינפ-לע ףידע בלחמ ןדיס
...ירקוח


2009 יאמ
םיטנדיסקוא-יטנא לש םמעט םיכסממ בלח-ירצומ
Uni. de la Republica in Montevideo-ב רקחמ
,רכוס לש םיגוס רפסמ לש םתעפשה תא קדבש ,יאווגורוא
םוצמיצו ךוסימל ילאידיאה יעצמאה םה בלח-ירצומש הליג
(Polyphenolic Ext.) תוילונפילופ תויצמת לש רמה םמעט
.(Functional Food) ידוקפית ןוזמכ ךכב שמשלו

Food Research International


2009 ילוי
ץבשל ןוכיס םימצמצמ בלח-ירצומ
Queensland Inst. of Med. Research-ב םירקוח ירבדל
םייוצמ םתודליב בלח ותשש םירגובמ הילרטסוא ןייבזירב
.ץבשב תוקלל תחפומ
זאמ ,שיא 4,374 וב ופתתשהו הנש 65 ךשמנש ,רקחמה
אצמ ,םידלי םתויה תעב תמדוקה האמה לש 30-ה תונש
.םייח וכיראה םה ,הלדג םדי-לע בלחה ירצומ תכירצש לככש

Heart


2009 רבמבונ
םדה-ץחל םע םיביטמ בלח-ירצומ
...רקחמ


2009 רבמבונ
תוריפ ץיממ לזרב תגיפס םירפשמ בלח ינובלח
תלומרופ יכ וואצמ דרפס University of Valencia ירקוח
(Casein) ןיאזק ינובלחו לזרבב תרשעומ רשא תוריפ יצימ
ןוכיס רתיב םישנאב לזרבה תגיפס תא רפשל הייושע
םירקוחה ירבדל .4 יפ דע רועישב ,הז לרנימב רוסחמל
.תוחתפתמ תוצראב ץופנ לזרבב רוסחמ

Food Chemistry


2009 רבמבונ
תקלד רופישל היוסמ םיבוט בלח-ירצומ
םהיתומר תא ןיטקהל היושע בלח-ירצומ תריתע הנוזת
(Oxidative Markers) ןוצמיח ינמס לשו תוקלד לש
10-ב רתי תנמשהמו רתי לקשממ םילבוסה םישנאב
הניטקהו זוחא 15 דע 10-ב רתי תנמשהמו זוחא 15 דע
םירקמהמ קלחבו תיתועמשמ תינוצמיחה הקעה תא םהב
.20%-מ רתויב המצמטצה איה
,םוי 28 ךשמנש ,ב"הרא Uni. of Tennessee-ב רקחמב
.רתי תנמשה םע 10-ו רתי לקשמ םע םישנא 10 ופתתשה

American Journal of Clinical Nutrition


2010 ראוני
בלחמ םיעגפנ םניא הפקמ םיטנדיסקוא-יטנא תגיפס
ותפסוהש ואצמ ץייווש ןזול Nestle Research Center ירקוח
תיגולויבה םתונימז לע העיפשמ הניא הפקל בלח לש
הפק תייתש .וב םיטנדיסקוא-יטנאה לש (Bioavailability)
לש ההז האצותל האיבמ וידעלב וא בלח םע טנסניא
תיאפק הצמוח םהב ,הפקבש םיטנדיסקוא-יטנאה תגיפס
.(Ferulic Acid) תילורפ הצמוחו (Caffeic Acid)

The Journal of Nutrition


2010 ראורבפ
הצופנ תשרטל ןוכיס םיניטקמ ןויריהב D ןימטיוו בלח
ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health ירקוח
תומכ תוכרוצ וא ןוירהה ןמזב בלח תותושה םישנ יכ ואצמ
ןאצאצ לש ןוכיס ךכב תוניטקמ הנוזתמ D ןימטיו לש הלודג
.הצופנ תשרטב תוקלל
56%-ב הז ןוכיס וניטקה םויב בלח תוסוכ 4 ותשש םישנ
וניטקה ןכ .שדוחב תוסוכ 3-מ תוחפ ותשש ולא תמועל
ותכירצ לש םיהובגה 20% תרגסמב D ןימטיו וכרצש םישנ
,םיכומנה 20% תרגסמב הכירצ תמועל 45%-ב הז ןוכיס
.ןוירהה ןמזב
תכירצ ילגרה לע וחווידש םישנ 35,000-כ ופתתשה רקחמב
.ןויריהה תפוקת ךרואל ןהלש ןוזמה

Ann. Meeting of the American Academy of Neurology
in Toronto, April 2010


2010 סרמ
התב םיטנדיסקוא-יטנאה לע העיפשמ בלחב ןמושה תלוכת
Func. Food Center at Oxford Brookes Uni. ירקוח
בלח וא אלמ בלח תפסוה ןיב הריחבה יכ ואצמ הינטירב
וב םיטנדיסקוא-יטנאה תלוכת לע העיפשמ התל ןמוש-לד
.תואירבה לע םג ךכיפלו
(ליגרה התה) רוחשה התב םיטנדיסקואה לע העפשהה
.בלח תפסות אלל הת תמועל זוחא 25-ל 7 ןיב תאטבתמ
בלח תפסוהל התייה םלוכמ הלודגה תילילש העפשה
.ןמוש-לד

Nutrition Research


2010 סרמ
בלה תואירבל 3-הגמואב םירבגותמ בלח ירצומ
...םתכירצ


2010 לירפא
םייתנוזת תונורתי לעב וניא ינגרוא בלח
ונשי הינטירב Cornell University ירקוח לש םהירבדל
.ליגר בלחל ינגרוא בלח לש תונורתיה ןיב ירעזמ לדבה
האוושהה תא ומצמצו בלח תומיגד 292 ונחב םירקוחה
.ןמושה תוצמוח לש םבכרהל

Journal of Dairy Science


2010 ינוי
ינפוג ןומיאל הליעומ בלח תייתש
(Weight Lifting) תולוקשמ תמרה תולגרתמה םישנ
ןומיאה רחאל ותשי ןה םא ןבצמ תא ורפשי עבק ךרד
בלח לש תולודג תוסוכ 2 ןומיאה רחאל ותשי תוסוכ 2
.רכוס לע ססובמה (Energy Drink) היגרנא הקשמ אלו
ןוטלימאה McMaster University researchers ירקוח
יכ ,םישדוח 3 ךשמנש רקחמ םותב ,םיחוודמ הדנק
ודביאו םירירש תסמ רתוי וחתיפ ןה בלחה תוסוכ 2
.היגרנא תואקשמ ותש רשא םישנה תמועל ןמוש רתוי
.ןמוש לוטנ בלח רטיל-ילימ 500-ב רבודמ

Medicine and Science in Sport and Exercise


2010 ילוי
תינפוג תוליעפ רחאל ןוסיחה תכרעמ דוקפיתו הדיל בלח
לועפל יושע הרפמ (Colostrum) הדיל בלח לש ףסות
תינפוג תוליעפ רחאל ןוסיחה תכרעמ דוקפיתב הדיריה דגנ
,הינטירב Aberystwyth Uni.-ב רקחמה םותב .השיתמ
.(Neutrophil Function) יליפורטיונה דוקפיתב רופיש אצמנ
.םיאירב םירבג 12 ופתתשה ,תועובש 4 ךשמנש ,רקחמב

British Journal of Nutrition


2010 רבמטפס
םד-ץחל םידירומ הניבג ימב םינובלח
יושע (Whey Proteins) הניבג-ימ ינובלח ליכמה הקשמ
.םד-ץחל רתיל ןוכיסב םישנאב םדה-ץחל תא דירוהל
ב"הרא Washington State Uni.-ב ךרענ רשא רקחמב
םיריעצ םישנו םירבג 71 ופתתשה ,תועובש 6 ךשמנ רשאו
תוחתפתה לש םינושארה םיבלשב (20 עצוממ ליג ינב)
םדה ץחל לע ןה הבוטל העפשה הרכינ .םדה-ץחל רתי
.(ךומנה ךרעה) ילוטסאידהו (הובגה ךרעה) ילוטסיסה

International Dairy Journal


2010 רבמטפס
תורגב יעצפ רפשל יושע בלח
בלח יכ ואצמ הארוק Kyung Hee University ירקוח
(Lactoferrin) ןירפוטקל הניבגה-ימ ןובלחב רשעומ רשא
רועישב תורגב יעצפ לש םייתוזח םינימסת םצמצל יושע
תריפס לע העפשהה .ותכירצל תועובש 12 םותב 20% דע
(Inflammatory Lesion Count/ILC) םייתקלדה םינועצפה
.תרכינ התייה

Nutrition


2010 רבמטפס
לקשמ תדרוהב םירזוע וירצומו בלח
580-כ) הלודג תומכב בלח-ירצומ ולכא וא ותשש םירגובמ
רקחמה תפוקת םות דע םלקשממ ג"ק 6-כ ודירוה (םויב ג"מ
150) תילמינימה תומכה תא ולכאש ולא .םייתנש הכשמנש
.ג"ק 3.5-כ םלקשממ ותיחפה (םויב ג"מ
,ףדוע לקשמ םע םישנו םירבג 300-מ רתוי ופתתשה רקחמב
וא תומימחפ לדו ןמוש-לד טירפתב וקבדש ,65 דע 40 ינב
םמדב D ןימטיו טועיממ ולבס םלוכ .תינוכית-םי הנוזתב
.רקחמה תליחת תעב

American Journal of Clinical Nutrition


2010 רבמבונ
תמדקומ הדילל ןוכיס םיניטקמ םייטויבורפ בלח-ירצומ
ולסוא Norwegian Institute of Public Health-ב רקחמ
תב הרקב תצובקו תולפוטמ 950 ופתתשה וב ,היגברונ
בלח-ירצומ תוכרוצ רשא םישנ יכ אצמ ,םישנ 17,938
.(Preterm) תמדקומ הדילל תחפומ ןוכיסב תונותנ םייטויבורפ

American Journal of Clinical Nutrition


2010 רבמצד
2-גוס תרכוסל ןוכיס םיניטקמ בלח-ירצומ
ב"הרא Harvard School of Public Health ירקוח ירבדל
.2-גוס תרכוסל ןוכיס הניטקמה ןמוש תצמוח והיז םה
םדוק לודג רקחממ ולבקתהש םינותנ ושמתשה םירקוחה
.שיא 3,736 קלח ולטנ וב
סנרט הצמוח תכירצ לש םיהובגה 20% תצובקמ ולא
ןוכיסב ואצמנ (Trans-Palmitoleic Acid) תיאלוטימלפ
60% ןב תחפומ ןוכיסב ואצמנ (Trans-Palmitoleic Acid)
.המישרה תיתחתבש 20%-ל האוושהב תרכוסב תוקלל

Annals of Internal Medicine


2011 ראורבפ
בלחה-ירצוממ ןמושה תכירצ תעפשה תא שבשמ ןדיס
,ןדיס יכ אצמ University of Copenhagen-ב ינד רקחמ
לש ותעפשה דגנ לועפל לולע ,בלח-ירצומל םיפיסומ ותוא
.LDL לורטסלוכה תמר תא הלעי אוהש ךכב ,םהב ןמושה
.הנש 32.8 עצוממ ליג ינב םירבג 9 ופתתשה רקחמב
תגיפסל רשק אלל ,יכ אצמנ םינוש בלח ירצומ תקידבב
לורטסלוכה יזוכיר תא הלידגה ןמושב הרישע הנוזת ,ןדיסה
אלל ךא ,המאתהב 13%-בו 9%-ב HDL-ה תאו LDL/ערה
ךס תא הניטקה ןדיסב ההובג הנוזת ןמושה תכירצל רשק
לע העפשה אלל 10%-ב LDL-ה תאו 4%-ב לורטסלוכה
.HDL/בוטה לורטסלוכה

British Journal of Nutrition


2011 ראורבפ
תורגבב סגה יעמה ןטרס תענומ רפס תיב ליגב בלח תכירצ
דנליז-וינ University of Otago Medical School ירקוח
ןוכיס הניטקמ רפסה תיב תפוקתב בלח תכירצ יכ ואצמ
.תורגבה תעב רתוי רחואמ סגה יעמה ןטרסל
ןיב ודלונ רשא רפס יתב ידימלת 562 ופתתשה רקחמב
תרגסמב ,1967 דע 1937 םינשה ןיב ולביקו 1962-ו 1932
תצובק תמועל ,םוי ידמ בלח רטיל-ילימ 284 ,תיתלשממ
.שיא 571 התנמש תרוקיב
ןטרסל ןוכיס הניטקה בלחה תייתש יכ םיארמ םיאצממה
בלחה תכירצ תלדגה יכ םג ררבתה .30%-ב סגה יעמה
הבוט העפשה םיסחיימ םירקוחה .רתוי הז ןוכיס הניטקמ
.בלחב ןדיסה תלוכתל וז

American Journal of Epidemiology


2011 סרמ
םיאטרופס יעוציב רפשמ ריעצ ליגב בלח
הטלמהה רחאל תועש 48 לבקתה רשא תורפ לש בלח
םוצמצל תודוה םיאטרופס לש םהיעוציב תא רפשל יושע
Aberystwyth Uni.-ב םירקוח ואצמ תאז ,םייעמב הפילדה
.הינטירב
בלח ותשש ולא ברקב ,םייעמהמ הפילדה םירקוחה ירבדל
תצובקל סחיב 80%-ב הנטק ,יוסינה ינפל םייעובש הז
תרוקיבה

Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology