4 תושדח - 3-הגמוא
Omegaa-3 - News 4
 
יעמב םייתודידי םיקדייחל 3-הגמוא
תינורגיש םיקרפמ 'לד דגנ 3-הגמוא
רעונ ינבב רפושמ דוביעו 3-הגמוא
הווח בלח :תויגרלאו המתסא
3-הגמוא רתוי שי ינגרוא בלחב
תונמש םישנב דשה ןטרסו 3-הגמוא
ןקדזמה חומל הליעומ 3-הגמוא
םירירש ינובל אל 3-הגמוא
ןיאטסיצומוה הדירומ 3-הגמוא
דליה חומ תוחתפתהל 3-הגמוא
ןאתמו םיקדייחמ 3-הגמוא
םייביטנגוק םיעוציבל 3-הגמוא
ןמוש תוצמוח תכירצב תלעותה
יביטנגוק דוקפיתו חומה חפנ ,הנוזת
חוכ ינומיאב םישישקל 3-הגמוא
םידליב לכשמ תנמ תרפשמ 3-הגמוא
רגובמב חומה חפנ תרמשמ 3-הגמוא
הבוט הנישל DHA 3-הגמוא
תתחפומ תינווינ םיקרפמ 'לד תרמוח
חומב DHA תומכ לידגמ ןימוכרוכ
רתוי םילודג םידליל הליבומ 3-הגמוא
םיינפוא יבכורב םיעוציבל 3- הגמוא
תיביטנגוק תושימג תרפשמ 3-הגמוא
הנטק תימוי-הלודג תיעובש 3-הגמוא
דשה ןטרס תולוחל 3-הגמוא

 

...תוינויח ןמוש תוצמוח ואר
...EPA-ו DHA ואר

 
2010 סרמ
תויגרלא דגנ ריעצ ליגב ןמוש תוצמוח
...שומיש


2011 רבמצד
יביטנגוק דוקפיתו חומה חפנ ,הנוזת ןיב רשקה
קרסנ םחומ רשא ,תיסחי םיאירב םישישק ופתתשה וב רקחמ
רפסמב הרישע התייה םתנוזתש ולאש אצמ ,MRI רישכמ תרזעב
רתוי בוט יביטנגוק דוקפית וארה 3-הגמוא ןמוש תוצמוח וא םינימטיו
רמייהצלא תלחמל םירושקה ,(Brain Atrophy) יחומ ןווינ תוחפו
.ולא הנוזת ירמוחמ תוחפ וכרצש םירחא םישישק תמועל
,B6 ,B2 ,B1 :B ינימטיו תצובקמ :ויה םיביטימכ והוז רשא םינימטיוה
.E ןימטיוו D ןימטיו ,C ןימטיו הצובקב וללכנ ןכ .B12תילופ הצמוח

Neurology


2012 ראוני
חוכ ינומיאב םירגובמל הליעומ 3-הגמוא
תונב םישנ 4 ופתתשה וב ,ליזרב Parana Federal Uni.-ב רקחמ
םרג 2 יכ אצמ ,(Strength Training) חוכ ינומיאב וקסעש 64-כ
ןהב רפיש ,םוי 90 ךשמב ןהל ןתינש ,3-הגמואב רישעה ,םיגד ןמש
יוטיבל אב רופישה .(Muscle Function) םירירשה דוקפית תא
.(Muscle Torque) רירשה טנמומב

The American Journal of Clinical Nutrition


2013 ראוני
םידליב לכשמ תנמ תרפשמ 3-הגמואב הרישע הנוזת
...תפסוה


2014 ראוני
רגובמ ליגב חומה חפנ תא תרמשמ 3-הגמוא
םחומ יכ אצמ ב"הרא University of South Dakota-ב רקחמ
3-הגמוא ןמוש תוצמוח לש רתוי תוהובג תומר םמדבש םישנא לש
תפסותל ךרע הווש הזש ,רגובמ ליגב רתוי לודג היהי EPA-ו DHA
ןחומ לדוג ינותנ ודמע םירקוחה תושרל .חומה תואירב לש םייתנש
ולא לע וססבתה רקחמה ינותנ .םויכו םינש 8 ינפל ,םישנ 1,111 לש
.Women's Health Initiative Memory St. םדוק לודג רקחמ לש

Neurology


2014 סרמ
הבוט הנישל DHA 3-הגמוא
םידלי 362 ופתתשה וב ,הינטירב University of Oxford-ב רקחמ
הנישל תורושק תוהובג DHA 3-הגמוא תומרש אצמ ,9 דע 7 ינב
ןב ןונימב 3 DHA-הגמוא ףסות יבגל התשענ יוסינה .רתוי הבוט
.םויב ג"מ 600
בוריס הז ללכב ,הניש תויעבמ םידליה ןיבמ 40% ולבס יוסינה ינפל
.הלילה עצמאב תוררועתהו הנישה יבגל תודרח ,הטימל תכלל
תוחפלו תפסונ תחא העש הלילב ןושיל םידליל םרג ףסותה
.הלילב תובבותסה תוחפלו

Journal of Sleep Research


2014 ילוי
תינווינ םיקרפמ תקלד תרמוח תותתיחפמ 3-הגמוא ןמוש תוצמוח
םירבכעב
םירבכע יכ וליג ב"הרא הניילורק ןופצ Duke Medicine ירקוח
רתוי םיאירב םיקרפמ וחתיפ 3-הגמוא ןמוש תוצמוח וכרצ רשא
(Saturated Fats) םייוור םינמוש ולביקש םירבכע לש ולא תמועל
.6-הגמוא ןמוש תוצמוחו
קר אלו) םיאירב םניאש םינמוש תכירצש םיארמ רקחמה יאצממ
רמולכ תינווינ םיקרפמ תקלד םירימחמו םימרות (רתי תנמשה
םימרוג סיטירתראואיטסואו (לקשמ) רתי תנמשה ןיבש רשקב
.םיינכמ םימרוג רשאמ רתוי הלחמה לע םיעיפשמ םייתנוזת

Annals of the Rheumatic Diseases


2015 לירפא
חומב DHA תומכ לידגהל יושע ןימוכרוכ
ב"הרא סל'גנא סול University of California-ב תודלוחב רקחמ
לידגהל היושע (םוכרוכב ורוקמש) ןימוכרוכ תכירצ תלדגה יכ אצמ
(Precursors) םירשבממ ותרמה רופיש ידי-לע חומב DHA-ה תומר
.דבכב 3-הגמוא לש םירחא
תיאלוניל אפלא הצמוח םע ןימוכרוכ תכירצ יכ םג וליג םירקוחה
.(Anxiety-like Behavior) הדרח תייומד תוגהנתה תמצמצמ

(BBA) Biochimica et Biophysica Acta


2015 לירפא
רתוי םילודג םידליל הליבומ 3-הגמואב תפסותמ תלומרופ
University of Tennessee Health Sciences Center-ב רקחמ
תוקונית תלכאה יכ חוודמ תוקונית 69 ופתתשה וב ב"הרא
םילודג םידליל הליבוה 3-הגמואב תפסותמ רשא הלומרופב
.הליגר הלומרופמ ונוזינש םידליל האוושהב רתוי םידבכו רתוי
לכ ךכל ויה אלש אדוול ידכ ,6 ליגל דעו הדילהמ השענ בקעמה
.תוילילש תועפות

Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids


2015 יאמ
םיינפוא יבכור לש םהיעוציב תרפשמ 3- הגמוא
ןילופ ה'ציבוטק Academy of Physical Education-ב םירקוח
זוכיר תא ריבגהל םייושע 3-הגמוא םיללוכה ןוזמ יפסות יכ ואצמ
תא םהב רפשלו םדב (Nitric Oxide/NO) ןקנחה תצומחת
,תועובש 3 ךשמנש ,רקחמב .םהיעוציב תאו םדה תמירז
ולביק רשא ,רתויב םימסרופמהמ םיינפוא יבכור 13 ופתתשה
ורקימ 13.9-מ היה דדמנש רופישה .םויב 3-הגמוא םרג 1.3
.רטילל לומ ורקימ 23.5-ל רטילל לומ

European Journal of Sport Science


2015 יאמ
ןוכיסב םירגובמב תיביטנגוק תושימג תרפשמ 3-הגמוא
לש תרחואמ תוצרפתהל ןוכיסב ויהש םישישק םירגובמב רקחמ
ןמוש תוצמוח רתוי וכרצ רשא ולא יכ אצמ רמייהצלא תלחמ
:(Cognitive Flexibility) תיביטנגוק תושימג וניגפה 3-הגמוא
(Ability to תונוש תומישמ ןיב רובעל רתוי הליעי תלוכי ונייהד
לותיפ ילעב ויה םה ןכ .efficiently switch between tasks)
חומב רוזיא) (Anterior Cingulate Cortex) ימדקה הרוגחה
.רתוי לודג (תיביטנגוקה תושימגל םרות אוה יכ עודי ויבגל
.75 דע 65 ינב םיאירב םישישק םירגובמ 40 ופתתשה רקחמב

Frontiers in Aging Neuroscience


2015 ילוי
תונטק תוימוי תונממ הליעי הלודג תיעובש 3-הגמוא תנמ
ךרענש ,הילרטסוא Deakin University-ב רקחמ יאצממ יפל
(n-3 LCPUFA) 3-הגמוא לש הלודג תיעובש הנמ ,תודלוחב
תמועל ףוגה תומקרב 3-הגמוא לש רתוי לודג רגאמל הליבומ
דועב 23% ףוגב םירתונ הלודגה הנמהמ .תונטק תוימוי תונמ
.דבלב 15% םירתונ תונטקה תונמהמש

Nutrients


2015 טסוגוא
היפרתומיכ תולבקמה דשה ןטרס תולוחב 3-הגמואב לופיט
ורבע דשה ןטרסב תולוחה ,60 דע 34 תונב ,תוידוה םישנ שמח
דבו חותינה רחאל .(Radical Mastectomy) תילקידר התירכ
,םיגד ןמש תולוספק םישנה ולביק יפרתומיכה לופיטה םע דבב
זאטומסיד דיסקוארפוסה תא תיתועמשמ ןהב ולידגה רשא
זאטקודר ןויתטולג ,(Superoxide Dismutase/SOD)
(Catalase) זאלטקה תוליעפ תא ,(Glutathione Reductase)
תמזלפב םיטנדיסקוא-יטנאה תמר תא ןכו םימודאה םדה יאתב
.תולוחה לש ןמד
םיגולוקנואל רזע 3-הגמוא ןמוש תוצמוח תרזעב םילשמה שומישה
סוטטס רופישל תודוה היפרתומיכה לש יאוולה תועפותב טולשל
.תולפוטמב םיטנדיסקוא-יטנאה

Medscape


2015 טסוגוא
יעמב םייתודידי םיקדייחל ליעוהל היושע 3-הגמוא
...רקחמ


2015 רבמצד
תינורגיש םיקרפמ תקלד תעינמב תעייסמ 3-הגמוא
תינורגיש םיקרפמ תקלדב תוקלל ןוכיס רתיב םייוצמ רשא םישנא
ךכב םיניטקמ 3-הגמוא רתוי םיכרוצה (Rheumatoid Arthritis)
.הלחמב תוקלל ןוכיס
ב"הרא Colorado School of Public Health-ב ךרענש רקחמב
(Autoantibodies) םיימצע םינדגונ ואצמנ םהב שיא 30 ופתתשה
.ולא םיימצע םינדגונ אלל םילפוטמ 47-ו תינורגיש םיקרפמ תקלדל

Rheumatology


2016 ראוני
רעונ-ינבב תורפושמ דוביע תויוריהמל רושק הובג 3-הגמוא דדמ
...ירקוח


2016 ראוני
תויגרלאו המתסא דגנ הווח בלחב ןגמה םרוגה
וב ,הינמרג ןכנימ Ludwig-Maximilians-Universitaet-ב רקחמ
(Cow's Milk) הרפ בלחב יכ חוודמ ,םידלי 1,000 לעמ ופתתשה
3-הגמוא ןמוש תוצמוח לש רתוי ההובג הלוכת שי דבועמ יתלבו ירט
(Pasteurized, Homogenized) ינגומוה ,רטסופמ בלחל האוושהב
עודמ תיקלח הריבסמ וז הדבוע .(Low-Fat Milk) ןמוש-לד בלח וא
םייוצמ םידבועמ יתלב בלח חרצומ תועיבקב םיכרוצ אשא םידלי
םירצומ םיכרוצה םידליל האוושהב ,המתסא חתפל ךומנ ןוכיסב
.6 ליג דע ןהידלי תכירצ תא ומשרו ורטינ םידליה תוהמיא .םידבועמ

Journal of Allergy and Clinical Immunology


2016 ראורבפ
םיינגרוא םניאש םיפילחתבמ 3-הגמוא רתוי שי םיינגרוא רשבו בלחב
הרטמל ול םש רשא ,הינטירב Newcastle University-ב רקחמ
רשבו בלח ירצומ ןיבש תיתנוזתה תוכיאב לדבה ונשי םא קודבל
הליג ,(Non-Organic...) םיינגרוא םניאשל (Organic...) םיינגרוא
וקדב םירקוחה .3-הגמוא רתוי 50% שי םיינגרואה םירצומב יכ
.רשבה אשונב םירקחמ 67-ו בלחה אשונב םימדוק םירקחמ 196

British Journal of Nutrition


2016 סרמ
רתי תנמשהב םישנב דשה ןטרסל ןוכיס הדירומ 3-הגמוא
וב ,ב"הרא הינבליסנפ Penn College of Medicine-ב רקחמ
,רבעמה ליג רחאל ,תונמש ןניאשו תונמש םישנ 266 ופתתשה
ךשמנ רשא ,(רתוי וא 25%) ההובג דש תופיפצ תולעב ןלוכ
תולעב תונמש םישנ ידי-לע 3-הגמוא תכירצ יכ הליג ,םייתנש
ןיטקמה רבד ,דשה תופיפצ תא הניטקמ ההובג דש תופיפצ
.דשה ןטרסל ןוכיס

Cancer Prevention Research


2016 סרמ
ןקדזמה חומה לע תיבויח העיפשמ 3-הגמוא
הינמרג ןילרב Charite's Department of Neurology-ב םירקוח
ןונימב לטינה 3-הגמוא יתנוזתה ףסותה לש ותעפשה תא וקדב
רשאב רכינ רופיש וארה םינייסנה .םישדוח 6 ךשמב ג"מ 2,200
.(Object Location Memory Task) םיצפח םוקימ ןורכיז תומישמל
.(Verbal Learning Test) תילולימ הדימל ןחבמב רופיש לח ןכ ומכ

3-הגמוא לש םתעפשה תא ןוחבל םירקוחה םיננכתמ אבה בלשב
ךרענ רשא םדוק רקחמב חלצומ אצמנש בוליש ,B ינימטיו םע דחי
.הינטירבב דרופסקוא תטיסרבינואב

Charite's Department of Neurology


2016 סרמ
םירירש ינוב םירבגל תרזוע הניא 3-הגמוא
שיא 20 ופתתשה וב ,הינטירב Sterling University-ב רקחמ
אצמ ,(Weight Train) תולוקשמ תמרהב עבק ךרד םינמאתמה
(Muscle Growth) םירירש תיינבל ליעומ וניא םיגד ןמש ףסות יכ
םיכרוצו תולוקשמב םינמאתמה םיאירב םיריעצ םירבג ידי-לע
.(Whey Protein) הניבג-ימ
8 ךשמב םוי ידמ םיגד ןמש םרג 30 ולביק רקחמב םיפתתשמה
.תועובש

Physiological Reports


2016 לירפא
תאז םיריבגמ B ינימטיוו ןיאטסיצומוה תומר הדירומ 3-הגמוא
םינותנ ופסאש ,הילרטסוא Deakin University-ב רקחמ יאצממ
3-הגמוא ןמוש תוצמוחש םיארמ ,םימדוק םירקחמ 21-מ
(Homocysteine) ןיאטסיצומוהה תומר תא תותיחפמ (PUFA)
B12 ןימטיווB6 ןימטיו ,תילופ הצמוח תפסוה .ןותמ ןפואב םדב
.וז העפשה םיריבגמ

Nutrition Research


2016 לירפא
דליה לש וחומ תוחתפתהל 3-הגמוא
ירקוח ידי-לע העצובש (םירקחמ רפסמ זוכיר) הזילנא-אטמ יאצממ
2,525 ופתתשה הבו Harvard University & Tufts University
וא/ו DHA 3-הגמוא יפסות תליטנש םיארמ (םירקחמ 15) םידלי
הקירוטומה תא הרפיש (Infancy) תוקניה וא ןוירהה ךלהמב EPA
הצמוחו DHA ףסות תליטנ יכ םג חווד .םידליב (Motor Skills)
תוחתפתהה תומר תא ולעה (Arachidonic Acid/AA) תינודיכרא
.םידליב (Mental Developmental Scores) תישפנה

The FASEB Journal


2016 יאמ
3-הגמוא תריציל םירבוח ןאתמו םיקדייח
תוירחסמ תורבח יתש םע University of Nottingham ירקוח
יקדייחמ 3-הגמוא ןמוש תוצמוח רוצייל השידח הטיש וחתיפ
.(Methane Gas) ןאתמה זגו (Methanococcus) סוקוקונתמ
תוצמוחל ההובג תוכיא לעבו הלדנ יתלב רוקמ קפסת וז הטיש
תא ךכב לקהלו (םיגד ןמשמ םויכ תורצוימה) 3-הגמוא ןמוש
.םלועב םיגדה ירגאמ לע ץחלה
ןאתמה זג תססתהל םימזינגרואורקימ םישמשמ וז הטישב
.ךרע בר יתנוזת ףסותל ותכיפהלו

University of Nottingham


2016 יאמ
רתוי םיבוט םייביטנגוק םיעוציבל 3-הגמוא
תורושק םדב DPA-ו EPA ,DHA 3-הגמוא לש תוהובג תומר
םייגולוכיספ-וריונ םינחבמב רתוי םיבוט םיעוציבל
.םירגובמ ברקב (Neuropsychological Tests)
תיפסכל הפישח ןיב רשק אצמנ אל יכ םג םינייצמ םירקוחה
.םייביטנגוק םיעוציבו (םיגדמ היה 3-הגמואל ירקיעה רוקמה)
דנלניפ University of Eastern Finland-ב ךרענש רקחמב
.73 דע 53 ינב שיא 768 ופתתשה

European Journal of Clinical Nutrition