ןיצוטיסקוא
Oxytocin
םדאב) שרפומה ןומרוה אוה ("הבהאה ןומרוה" הנוכמה) ןיצוטיסקוא
תרתוי תטולב לש ירוחאה הקלחמ (םיקנויה תחפשממ םייח-ילעבבו
- סומלתופיהה ידי-לע רצוימו (Posterior Pituitary Gland) חומה
רבודמשכ בושח דיקפת לעבו םיבצעה תכרעמ לע טלושה חומב רוזיא
.(Social Behavior) תיתרבח תוגהנתהב

ךילהת לע לקהל ידכ (Obstetrics) תודליימב שמשמ ןיצוטיסקוא
...תנמ לע הדילה
.הדילה ךלהמב םחרה לש תויוצווכתה ררועל
.הדילה תובקעב רצונה םומידב טולשל
.םאה בלח תשרפה תא דדועל

,תובורק םיתיעל תמרוג הקנהה ןמזב ןיצוטיסקוא תשרפה
.םחרה לש תונותמ תויוצווכתהל ,הקנהל םינושארה תועובשב
.ןגורטסא ןומרוהה תוחכונב היולת ןיצוטיסקואה לש ותעפשה
.(Abortion) הלפה עוציב םשל םג שמשמ ןיצוטיסקוא

ךכו ןיצוטיסקואה תשרפה תא ריבגהל תויושע תוישגר תועפשה
.םאב בלחה תשרפה תא ררועל יושע בערה קוניתה לש ויכב

...לש תושוחת לע עיפשמ ןיצוטיסקוא
.(Contentment) ןוצר תועיבש/קופיס
.(Anxiety) םידחפ/תוששח תתחפה

...ל םרוג אוה גוז ינבבו

.ןומיא תרבגה
.דחפ םוצמצ
.עגור
.ןוחטיב

תעב הלדג םדב ןיצוטיסקואה תמר יכ וליג םירקובמ יתלב םירקחמ
ותעפשה יכ תורעשה ולעוה .השיאבו רבגב ןה ,(Orgasm) המזגרוא
העיפשמ ותמר יכו תיציבה לא ערזה רבעמל תעייסמ תויוצוכתהה לע
.(Sexual Arousal) ינימה יוריגה לע
.םינימה ינשב ,המזגרואה רחאל דיימ הלדג ותמר יכ םג ררבתה

םילבוסה לש םתגוהנתהב לופיט לע העפשה שי ןיצוטיסקואל יכ הארנ
.תושגר תוהזל םהל םרוגו ,םירגובמ הז ללכב ,(Autism) םזיטואמ

עידמב רבודמשכ רקיעב ,ןורכיזו דומיל רפשמ ןיצוטיסקואש אצמ יוסינ
.םיחמש םינפ דחוימבו םישנא לש םינפ תריכזב רופיש לח .יתרבח

םתוהדזה תלדגהל םרג ףאל סיסרתב ןיצוטיסקוא ןתינ םהל םירבג
.םתוא םיבבוסה םע (Empathy) תישגרה

םוכיס
...ב ברועמ ןיצוטיסקוא

.ןימ יסחי
.םייתרבח םידחפ םוצמצ
.םייתרבח םירשק
.הקוניתל םאה ןיב רשק

יטטניס ןיצוטיסקוא
(Pitocin) ןיצוטיפ םיירחסמה תומשה תחת רכמנ יטטניס ןיצוטיסקוא
ןכלו םייעמהו הביקה תכרעמב סרהנ אוה .(Syntocinon) ןוניצוטניסו
.ףאל סיסרתב וא הקירז תועצמאב ומשיל שי

תוילילש יאוול תועפות
...לולכל תולולע ולא תועפות
.(Subarachnoid Hemorrhage) ישיבכע-תת םומיד
.בלה בצק תצאה
.רידס יתלב בל בצק
.תרוחרחסו השלוח ךכמ האצותכו םדה-ץחלב הדירי
.םחרב םדה תמירז שוביש
.םייכריה ןגאב םיימינפ םד יפטש
רשא םד תשירק-יא תייעב (Afibrinogenonemia) הימנגונירביפא
.תוומו םומידב םייתסהל הלולע  
.היסקליפאנא
.תואקהו תוליחב
.ןובאית ןדבוא
.ןיצוטיסקואל היגרלא ףא ןכתית

...ל םורגל םילולע חווט ךורא ןונימ וא רתי ןונימ
.(Hyponatremia) םדב ןרתנ טועימ
.םחרב ערק
.הדילה רחאל םומיד
.תינלטק םיתיעל ,םימ תלערה

...הדליש םאל ןיצוטיסקוא ןתמ בקע תוילילש תועפשהו
.(Neonatal Jaundice) דוליה תבהצ
.(Retinal Hemorrhage) תיתשרב םומיד
יללכה ובצמ תכרעהל ןתינה ןויצ .ךומנ (Apgar Score) ראגפא ןויצ
.קוניתה לש  

יתיישעת שומיש
.בלחה תקופת תא ריבגהל ידכ רקבל ןתינ ןיצוטיסקוא

...תושדח - ןיצוטיסקוא ואר