2 תושדח - םיניטאטס
Statins - News 2
תואירב העיגפב לופיטל םיניטאטס
סגה יעמה ןטרס דגנ םיניטאטס
םיעוריאל ןוכיס םידירומ םיניטאטס
םיידיתע םיירוקסו-וידרק...
בל עוריא רחאל ןואכיד דגנ 'טאטס
יתלוגלוג-ךות םומידב אל 'טאטס
תואיר תקלדמ התומתל ןוכיסו 'טאטס
חותינ רחאל הילכ תויעב דגנ 'טאטס
בל-ףקתהמ קזנ םצמצמ שידח ןדגונ
תרכוסו הובג ןונימב םיניטאטס
תקקפל ןוכיס םיניטקמ םיניטאטס
תיפיחסת םידירו...
רזוח ץבש םימצמצמ םיניטאטס
לע חווט תכורא העפשה םיניטאטסל
המישנ תולחמו םימוהיזמ התומת...
היפרתיכרב לופיט םירפשמ 'טאטס
תוליעיו תוחוטב ןיטאטס תופורת
תעפשב לופיטל םיניטאטס
תעפש ילוח תתומת דגנ 'טאטס
ינלטק תינומרעה ןטרס דגנ 'טאטס
תרכוסב תורגובמ םינכסמ 'טאטס
ירלוקסו-וידרק עוריא דגנ םיניטאטס
םישנב התומתו...
בל ילפוטמב ןואכיד דגנ םיניטאטס
םיניטאטסל עגונב תושדח תורהזא
יבאכ לע הלוע םיניטאטסמ תלעותה
םירירשהו דלשה...
ןוסניקרפ תלחמל דגנ םיניטאטס
הובג ןונימב ןיטאטסבמיסב ןוכיסה
בל חותינ ינפל םיניטאטס
תושישת ימרוגכ םיניטאטס
םיניטאטסמ תלעות םיקיפמ םישישק
בל ילתשומב ןטרסל ןוכיסו 'טאטס
טקרטק תוחתפתהו םיניטאטס
בלבלה תקלד דגנ םיניטאטס
םירירש תשלוחו ןיטאטסה תמצוע
םיילילכ םיקרוע תודייתסהו 'טאטס
המוקואלגל ןוכיס םיתיחפמ 'טאטס
הימדיפילרפיהמ םילבוסב...
חומ תונוונתה םימצמצמ םיניטאטס
תינשמ תמדקתמ הצופנ תשרטב...
טשווה ןטרס ינפמ םיניגמ םיניטאטס
ןטרסמ התומת םימצמצמ םיניטאטס
בלל היפרתומיכ תוליער דגנ 'טאטס
היצנמיד ילוחל םיניטאטס
םיניטאטס ומכ ליעי ןפוקיל
ןיטאטסכ םודא זרואו םיגד ןמש
םיניטאטסל רושק וניא ןטרס
התומת הניטקמ םיניטאטסב תוקבד
תינומרעה ןטרסמ התומתו םיניטאטס
המתסא ילוחל םירזוע םיניטאטס
ירלוקסו-וידרק ןוכיס דגנ םיניטאטס
םייתרכוסב בלה תואירבל CO Q10
םייתרכוסב ךומנ ןורטסוטסטו 'טאטס
ץבשל ןוכיס םיניטקמ םיניטאטס
היצנמיד םיענומ םניא םיניטאטס
ץבשל ןוכיס םיניטקמ םיניטאטס
תינומרעה 'סל ןוכיס םימצמצמ 'טאטס
םירודזורפ 'פל ןוכיס םיניטקמ 'טאטס
הרמה סיכ תתירכל ןוכיסו םיניטאטס
תרכוסב דבכה ןטרסל ןוכיסו 'טאטס
תואיר תקלדל תחפומ ןוכיסו 'טאטס
היצנמידל ןוכיס םיניטקמ םיניטאטס
COPD ילוחל םיניטאטס
ינטב םיקרוע 'א תצרפמב ערקו 'טאטס
תעפשמ התומתל ןוכיס םיניטקמ 'טאטס
שורק םד קיקפל ןוכיס םימצמצמ 'טאטס
םילפוטמב המישנ רצוק רתיו 'טאטס
תילוטסאיד בל תקיפס יא םע...
הרמ ינבאל ןוכיס םימצמצמ םיניטאטס
םיעוריא םימצמצמ הובג ןונימב 'טאטס
םירזוח םיירלוקסו-וידרק...
ןיטאטסבמיס תוליעי רפשמ B3 ןימטיו
סגה יעמה ןטרסל ןוכיסו םיניטאטס
PCOS-ל הפידע ןיטאטסבמיס
ןטרס ילוחב תקקפו 'טאטס
תרכוסל ןוכיס םילידגמ םיניטאטס
לדגומ CRP-ו תוילכ ילוחל ןיטטסווזור
היתפוימל ןוכיס הלידגמ ןיטטסבמיס
םיניטאטסמ םיבוט םודא זרוא ירמש
ינימ קשחו ןורטסוטסט םידירומ 'טאטס
סגה יעמב תומונדאו םיניטאטס
הדידנקמ םייתרכוס לע םיניגמ 'טאטס
תינומרעה 'סב לופיט םירפשמ 'טאטס
םירודזורפ רופרפל ןוכיסו 'טאטס
םיניטאטס לש יאוול תועפות
םידירו תוקקפ םיענומ 'טאטס
ךרי קרפמ תפלחה רחאל םיניטאטס
הילכל ןיטטסבוזורמ בוט ןיטאטסוורוטא
םד ינמוש דגנ םיניטאטס םע 3-הגמוא


...םיניטאטס ואר

 
2008 ילוי
היצנמיד ילוחל םיניטאטס
...רקחמ


2008 ילוי
םיניטאטס ומכ ליעי ןפוקיל
...רקחמ


2008 ילוי
ןיטאטס ומכ םילעופ םודא זרוא ירמשו םיגד ןמש
...בוליש


2008 טסוגוא
םיניטאטסל אלו ךומנ LDL לורטסלוכל רושק ןטרס
ןוטסוב Tufts University School of Medicine ירקוח וכרעש רקחמ
ךופה יתועמשמ סחי םייקש הליג ,םייארקא םירקחמ 15 ורקסנ וב ,ב"הרא
.םיניטאטסב םילפוטמב ןטרסל ןוכיסו הכומנ LDL לורטסלוכ תמר ןיב
לופיטה םצע יכ ,םינש 4 ךשמנ רשא בקעמ ךשמה ךותמ ,ררבתה ןכ
.ןטרסב ןכסמ וניא םיניטאטסב

Journal of the American College of Cardiology (JACC)


2009 ראורבפ
הביס לכמ התומת הניטקמ םיניטאטסב תוקבד
229,918 ופתתשה ובו םינש 5-כ ךשמנש ,ביבא-לת תטיסרבינואב רקחמ
ןיטאטסה תופורת תליטנב םיקבדה םילפוטמ יכ הליג ,65 לעמ ינב שיא
םניא רשא ולא תמועל התומתל תיתועמשמ ךומנה ןוכיסב םינותנ םהלש
ןוכיס וניטקה ןמזהמ 90% תוחפל תופורתה תא ולטנש ולא .ךכב םיקבד
.תופורתה תליטנב תוחפ וקבדש םילפוטמל האוושהב 45%-ב הז

Archives of Internal Medicine


2009 ראורבפ
תינומרעה ןטרסמ התומת םימצמצמ םיניטאטס
...םירקוח


2009 סרמ
המתסא ילוחל םירזוע םיניטאטס
-לע םיחוודמ ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospital ירקוח
לא המתסא ילוח לש תוינפה רפסמ תא הניטקמ םיניטאטס תליטנש ךכ
.שילשב ןוימ רדח
םיסחייתמה םימושיר לש םתקירס תובקעב הז אצממל ועיגה םירקוחה
Medco Health Solutions Inc-ב םיעיפומה םילפוטמ ןוילמ 12-מ רתויל
תא ולביק רשא םילפוטמ לש םירקמ 6,574 ופלשנ םכותמ ,ב"הרא ויהוא
.ןיטאטס תופורת 2,103 ולביק םהמו המתסא דגנ םהלש ינושארה לופיטה

2009 American Academy of Asthma, Allergy and Immunology
(AAAAI) Annual Meeting


2009 סרמ
ירלוקסו-וידרק ןוכיס םיניטקמ םיניטאטס
לופיטש הליג ב"הרא ןוטסוב Women's Hospital & Brigham-ב רקחמ
ןוכיס ןיטקהל יושע (Rosuvastatin) ןיטטסבוזור הפורתה תועצמאב
ופתתשה רקחמב .65% דע רועישב תמדקומ התומתו ץבש ,בל-ףקתהל
םויב ג"מ 20 ןונימב וז הפורת ולביק רשא םיאירב םישנו םירבג 15,548
.(המד) ובצלפ וא

Lancet


2009 לירפא
םיניטאטס ילטונ םייתרכוסב בלה תואירב תא רפשמ CO Q10
12 ךשמנש University of Western Australia-ב ילרטסוא רקחמ
תא רפשל היושע Q10 םיזנאוק ףסות ג"מ 200 תליטנ יכ אצמ תועובש
ןוכיס םהב ןיטקהלו םיניטאטס םילטונה 2-גוס תרכוס ילוחב םדה תמירז
.םיזוחא 25 דע 10-ב תוירלוקסו-וידרק תולחמל

Diabetes Care


2009 לירפא
2-גוס תרכוס ילוחב ךומנ ןורטסוטסטו םיניטאטס
...םהירבדל


2009 לירפא
ץבשל ןוכיס םיניטקמ םיניטאטס
...ירקוח


2009 לירפא
היצנמיד םיענומ םניא םיניטאטס
...המר


2009 לירפא
ץבשל ןוכיס םיניטקמ םיניטאטס
...תופורת


2009 לירפא
תינומרעה ןטרסל ןוכיס םימצמצמ םיניטאטס
...רקחמ


2009 לירפא
םישנב םירודזורפ רופרפל ןוכיס םיניטקמ םיניטאטס
םינותנ חתינו םינש 4.1-כ ךשמנש University of California-ב רקחמ
ולפוט רשא ,רבעמה ליג רחאל תילילכ בל-תלחמ םע םישנ 2,673 יבגל
םישנב ןיטקהל יושע םיניטאטסב לופיטה יכ אצמ ,םיניטאטס תועצמאב
.55%-ב םירודזורפ רופרפל ןוכיס ולא

Heart


2009 ינוי
הרמה סיכ תתירכל ןוכיס םיניטקמ םיניטאטס
ךרענש Nurses' Health Study רקחמב ולבקתהש םינותנל םאתהב
ופתתשה ובו ,ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospital-ב
םיניטאטסב תושמתשמה םישנש הארנ ,םילוח-יתבב תויחא 121,700-כ
.(Cholecystectomy) הרמה סיכ תתירכל ךרוצ תוניטקמ

Gastroenterology


2009 ינוי
םייתרכוסב דבכה ןטרסל ןוכיס םיניטקמ םיניטאטס
ינושאר דבכ ןטרסל תחפומ ןוכיסל רושק םיניטאטס תועצמאב לופיט
םיחוודמ תאז ,תרכוס ילוחקב (Hepatocellular Carcinoma/HCC)
.ב"הרא ןוטסוי Baylor College of Medicine ירקוח
5,212-ו הז ןטרס וחתיפש םייתרכוס םילפוטמ 1,303 ופתתשה רקחמב
.72 עצוממ ליג ינב ,ןטרס וחתיפ אלש םייתרכוס םילפוטמ

Gastroenterology


2009 ינוי
שישקב תואיר תקלדל תחפומ ןוכיסל םירושק םניא םיניטאטס
ב"הרא לטאיס Group Health Center for Health Studies ירקוח
תואיר תקלדל תחפומ ןוכיסו םיניטאטסב שומיש ןיב רשק ןיאש םיחוודמ
.םישישקל םוי ןועמב הניקת ןוסיח תכרעמ ילעב םישישק ברקב
שומיש ןיב ורשק רשא םיבר םימדוק םירקחמ תובקעב הלוע הז אצממ
,תואיר קלד הז ללכב תוימוהיז תואצותל תחפומ ןוכיסו םיניטאטסב
.םוהיזמ האצותכ התומתו (Sepsis) םד חלא ,(Bacteremia) הימרטקב

BMJ


2009 ילוי
היצנמידל ןוכיס םיניטקמ םיניטאטס
...רקחמ


2009 ילוי
COPD ילוחל םיניטאטס
...ירבדל


2009 ילוי
ינטבה םיקרועה יבא תצרפמב ערקמ התומת םימצמצמ 'טאטס
ןוטגנימרפ University of Connecticut School of Medicine ירקוח
הרושק םילוח-תיבב זופשיא ינפל םיניטאטס תליטנ יכ םיחוודמ ב"הרא
םיקרועה יבא תצרפמב ערקמ םילבוסה םילפוטמב תתחפומ התומתל
.(Ruptured Abdominal Aortic Aneurysm/AAA) ינטבה
םע םילפוטמ לש םירקמב ליעומ םיניטאטסב שומישה םירקוחה ירבדל
(Trauma) המוארטמ םילבוסה םילפוטמו (Septic Shock) ימוהיז םלה
.(Hemorrhagic Shock) ימומיד םע םלהו

-תיבב םזופשיא ךשמו 45.5%-ב ןטק ולא םילפוטמ ברקב התומתה רועיש
ינפל םיניטאטס ולטנ אלש םילפוטמב םוי 21 תמועל םוי 11-כ היה םילוחה
.םימי 9 תמועל םיימוי היה ןוימה רדחב םתוהש ןמז ןכ ומכ .םזופשיא

Journal of the American College of Surgeons


2009 רבמבונ
תעפש ןיגב םיזפשואמב תוומל ןוכיס םיניטקמ םיניטאטס
...םילפוטמ


2009 רבמבונ
םע םילפוטמב שורק םד קיקפל ןוכיס םימצמצמ םיניטאטס
םד-ילכו בל תולחמ
וליג ב"הרא היפלדליפ Albert Einstein Medical Center-ב םירקוח
(Myocardial Infarction) בלה רירש םטוא בקע םיזפשואמה םילוח יכ
ןוכיס ךכב םיניטקמ םיניטאטס לש הובג ןונימב םילפוטמו ץבש וא
.(Venous Thromboembolism/VTE) תיפיחסת םידירו תקקפ תורצוויהל

CHEST 2009: Am. College of Chest Physician Ann. Meeting


2009 רבמבונ
םילפוטמב תושישתו המישנ רצוק רתיל םירושק םיניטאטס
תילוטסאיד בל תקיפס יא םע
לופיט יכ ואצמ ב"הרא ןוטסוב Northeastern University-ב םירקוח
תקיפס-יאמ םילבוסה םישנא לע ילילש ןפואב עיפשהל לולע םיניטאטסב
.תילוטסאיד בל
 

(Diastolic Heart Failure/DHF) תילוטסאיד בל תקיפס יא
הז בצמב .בלה רירש תיפרה לש היעב תמייק רשאכ תשחרתמ
.ץוויכ/תושקונ רתי ללגב םדב אלמתהל בלה לש ותלוכי תמגפנ

דוקפיתה יכ הליג םיניטאטס הלטנ רשא DHF-ה תוצובקמ תחא חותינ
.םהב השמתשה אלש הצובק תמועל 12%-ב דורי היה הלש יתאירה

CHEST 2009: Am. College of Chest Physician Ann. Meeting


2009 רבמבונ
הרמ ינבאל ןוכיס םימצמצמ םיניטאטס
םירגובמ יכ םירסומ ץייווש לזב University Hospital Basel-ב םירקוח
הרמ ינבא חתפל ןוכיס ךכב םיניטקמ רתויו הנש הזמ םיניטאטס םילטונה
הרמה סיכ תתירכל חותינ הכירצמ רשא הייעב ,(Gallstones)
.(Cholecystectomy)
רגאמב םירקמ יפלא לש םתריקס לע ולא םיאצממ םיססבמ םירקוחה
.2008 דע 1994 םינשה ןיב ,הינטירבב םינותנ

The Journal of the American Medical Association


2009 רבמצד
םירזוח םיירלוקסו-וידרק םיעוריא םימצמצמ הובג ןונימב 'טאטס
אצמ לורטסלוכה תמר תדרוהב וקסעש םילודג םירקחמ ינש לש םחותינ
רשאכ ,לבוקמ לופיט רשאמ רתוי ליעי םיניטאטסב יביסנטניא לופיט יכ
םירזוח םיירלוקסו-וידרק םיעוריא תעינמב רבודמ
הניגנא ,בלה רירש םטוא םהב (Recurrent Cardiovascular Events)
קרוע תחיתפ/היצזירלוקסו-הר וא ץבש ,זופשיא תשרודה הביצי יתלב
.םוי 30 ךותב (Revascularization) שדחמ

American College of Cardiology


2009 רבמצד
ןיטאטסבמיסה תוליעי תא תרפשמ B3 ןימטיו תפסוה
,שיא 942 ופתתשה וב ,ב"הרא יסנט Vanderbilt University-ב רקחמ
רתי םע םילפוטמל ןמזה ךשמב ררחתשמה B3 ןימטיו תפסוה יכ הליג
ןתלועפ תא תרפשמ (Hyperlipidemia) הימדיפילרפיה/םדב םינמוש
.(Ezetimibe) בימיטזא/(Simvastatin) ןיטאטסבמיס הפורתה לש

American Journal of Cardiology


2009 רבמצד
תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרסל ןוכיס םיניטקמ םניא םיניטאטס
לעמ ופתתשה וב ,הדנק גפיניוו University of Manitoba-ב רקחמ
חווט ךורא שומיש יכ אצמ ,םהייחל 60-ה תונש עצמאב שיא 400,000
סגה יעמה ןטרסל ןוכיסה לע עיפשמ וניא םיניטאטסב (םינש שמח)
.תעבטה-יפו

The American Journal of Gastroenterology


2010 ראוני
תויטסיצילופה תולחשה תנומסתל הפידע ןיטאטסבמיס
,ןילופ Poznan University of Medical Sciences-ב ךרענש רקחמ
תולבוסה םישנ 136 וב ופתתשהו םישדוח השולש ךשמנ רשא
הפידע ןיטאטסבמיס יכ אצמ PCOS/תויטסיצילופה תולחשה תנומסתמ
ןבולישל המודב הליעיו PCOS-מ תולבוסה םישנב לופיטל ןימרופטמ לע
.תופורתה יתש לש
הרפישש הדיחיה הפורתה התייה ןיטאטסבמיס םירקוחה לש םהירבדל
תמר תא הדירוה ,(םינמושה) םידיפילה ליפורפ תא תיתועמשמ
טאפלוס ןורטסורדנאיפאורדיהד-ה
תושיגר הלידגהו (Dehydroepiandrosterone Sulfate/DHEAS)
.ןילוסניאל

Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology


2010 ראוני
ןטרס ילפוטמב תקקפל ןוכיס םיניטקמ םיניטאטס
םילטונ רשא (Solid Organ Tumor) קצומ לודיג ילעב םילפוטמ
תיפיחסת םידירו תקקפל תיתועמשמ תחפומ ןוכיסב םינותנ םיניטאטס
ירקוח לש םהירבדל תאז ,(Venous Thromboembolism/VTE)
.ב"הרא היפלדליפ Albert Einstein Medical Center
,סגה יעמה ,דשה ןטרס םע תולפוטמ 740 יבגל םינותנ וקרס םירקוחה
ךשמב םיניטאטס ולטנו 2007-ו 2004 ןיב וזפשואש תינומרעהו תואירה
.םישדוח 10-כ היה עצוממה בקעמה ךשמ .ןכל םדוק םיישדוח תוחפל

The American Journal of Medicine


2010 ראורבפ
תרכוסל ןוכיס םילידגמ םיניטאטס
ךא ,2-גוס תרכוסב תוקלל ןוכיסה תא טעמב הלעמ םיניטאטסב שומישה
.הז ןוכיס הווש םהב תלעותה
םירקחמ 13 וקרס רשא הינטירב University of Glasgow-ב םירקוח
ופתתשה םהבו םהלש יאוולה תועפותלו םיניטאטסל וסחייתהש םימדוק
60 ינב ברקב ,הז ןוכיס לידגמ םיניטאטסב שומישהש ואצמ שיא 91,140
.9%-ב ,דבלב הלעמו

The Lancet


2010 סרמ
לדגומ CRP-ו תוילכ ילוחל הליעומ ןיטטסווזור
םמצמצל םייושע תלדגומ CRP תמרו הנותמ תוילכ תלחמ ילוח םילפוטמ
שומיש ידי-לע איהשלכ הביסמ התומתו םיירלוקסו-וידרק םיעוריא
.(Rosuvastatin) ןיטטסווזורב
ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospital-ב ךרענש ,רקחמב
.הנותמ תינורכ תוילכ תלחמ םע שיא 3,267 ופתתשה ,םינש 1.9 ךשמנו

Journal of the American College of Cardiology


2010 סרמ
היתפוימל ןוכיס הלידגמ הובג ןונימב ןיטטסבמיס
ב"הראב (FDA) תופורתהו ןוזמה תושר םעטמ האציש הזרכהל םאתהב
רתיל רושק ג"מ 80 ןב רתומה רתויב הובגה ןונימב ןיטטסבמיסב שומיש
.(Rhabdomyolysis) סיזילוימודבר הז ללכב ,היתפוימל ןוכיס
 

ןרוקמ רשא םירירש תולחמל ללוכ םש איה (Myopathy) היתפוימ
האצותכ ,תיתקלד הבוגת בקע ,(יתשרות) יטנג אלא ,םיבצעב וניא
הייעב וא (תילנומרוה) תיגולונירקודנא הייעב ,תופורתב שומישמ
.(ףוגב םירמוחה ףוליח לש) תילובטמ

SEARCH רקחמ םשארבו םימדוק םירקחמ תריקס לע ססבתמ אצממה
.םילפוטמ 6,031 ופתתשה וב

FDA


2010 לירפא
םיניטאטס לע םילוע םודא זרוא ירמש
ימוי ףסות תליטנ יכ ואצמ ב"הרא University of Connecticut ירקוח
שמשלו 21%-ב LDL-ה תמר תא דירוהל היושע םודא זרוא ירמש לש
ךסב 15% תב הדירי םג המשרנ ףסונב .םיניטאטסל הביטנרטלא ךכב
.לורטסלוכה לכ

American Journal of Cardiology


2010 לירפא
ינימ קשחו ןורטסוטסט םידירומ םיניטאטס
םירבג 3,484 ופתתשה וב הילטיא University of Florence-ב רקחמ
יכ אצמ םיניטאטסב ושמתשה רשא יתפקיז לשכ םע 51 עצוממ ליג ינב
.םיניטאטסב שומישל רשי סחיב הדרי םמדב ןורטסוטסטה תמר
(Simvastatin/Zocor) ןיטאטסבמיס ויה וקדבנ רשא ןיטאטסה תופורת
.(Atorvastatin/Lipitor) ןיטאטסברוטא-ו

WebMD


2010 לירפא
סגה יעמב תומונדא ינפמ םיניגמ םניא םיניטאטס
2,035 קלח ולטנ וב ,ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School-ב רקחמ
תומונדא לש ןתורצוויה ינפמ םיניגמ םניא םיניטאטס יכ אצמ ,םילפוטמ
ןוכיס לידגהל םילולע םה רתויו םינש 3 ךשמב םילטינ םה םאו סגה יעמב
.תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרסל
 

תומונדא .תוטולבב ורוקמש ריפש לודיג איה (Adenoma) המונדא
תרתוי תטולב ,סגה יעמה ומכ ,םינוש םירביאמ חתפתהל תולולע
.דועו סירתה/ןגמה תטולב ,חומה תרתוי תטולב ,הילכה
תסיחד ללגב םירומח םייתואירב םיכוביסל םורגל לולע הזכ לודיג
.םינומרוה רוציי ידי-לעו םירחא םירביא
ןמזה םע חתפתהל םילולע םה ,םיריפש םניה הלא םילודיגש תורמל
תומוניצרקונדא םיארקנ םה וב בלש ,םיריאממ םילודיגל
.(Adenocarcinoma)

Cancer Prevention Research


2010 לירפא
הדידנק םוהיזמ םיזפשואמ תרכוס ילוח לע םיניגמ םיניטאטס
לופיט יכ אצמ ,םישדוח 8 ךשמנו םילפוטמ 1,019 ופתתשה וב רקחמ
ןוכיסב םייוצמ רשא ,2-גוס תרכוסב םילפוטמ לע ןגהל יושע םיניטאטסב
.(Candida Infection) הדידנק םוהיזב תוקבדיהל רתי

Am. Association of Clinical Endocrinologists (AACE) 19th
Annual Meeting


2010 יאמ
תינומרעה ןטרסב לופיט תואצות םירפשמ םיניטאטס
...ירקוח


2010 יאמ
תילילכ בל תלחמב םירודזורפ רופרפל ןוכיס םימצמצמ 'טאטס
ששאמ ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospital-ב רקחמ
רחאל םירודזורפ רופרפ לש שדח ףקתהל ןוכיס םיניטקמ םיניטאטס יכ
.(Revascularization) שדחמ קרוע תחיתפ וא בלה רירש םטוא
בל בצק תויעב אלל הלעמו 65 ינב םילפוטמ 29,088 ופתתשה רקחמב
.םינש 3.8 ךשמב ורטונ רשא ,תומדוק

American Journal of Cardiology


2010 יאמ
םיניטאטס לש יאוול תועפות יבגל תורהזא
תועפות רפסמ והיז הינטירב University of Nottingham-ב םירקוח
.םיניטאטס םילטונה םישנא תווחל םילולע ןתוא תונווכמ יתלב יאוול
דוקפיתב הערפהל ןוכיס לידגהל הלולע םיניטאטס תליטנ םהירבדל
,(Kidney Failure) תוילכ תקיפס-יא ,(Liver Dysfunction) דבכה
.טקרטקו (Myopathy) םירירש ןווינ תלחמ

BMJ


2010 יאמ
תיפיחסת םידירו תקקפ םיענומ םיניטאטס
וכרע התוא ,שיא 971,307 ופתתשה םהב ,םימדוק םירקחמ 10 תקירס
,ב"הרא דרופטרה University of Connecticut Health Center ירקוח
תיפיחסת םידירו תקקפל ןוכיס הניטקמ םיניטאטס תליטנ יכ התלעה
.41%-ב DVT-לו 32%-ב (Venous Thromboembolism/VTE)

American Thoracic Society 2010 International Conference


2010 יאמ
רזוח ךילהל ןוכיס הניטקמ ךרי קרפמ תפלחה רחאל םיניטאטס
ופתתשה וב ,קרמנד סוהרא Aarhus University Hospital-ב רקחמ
האלמ הפלחה רחאל םיניטאטס םילטונה םילפוטמ יכ חוודמ ,שיא 2,349
םימצמצמ (Primary Total Hip Arthroplasty/THA) ךריה קרפמ לש
ענומ םיניטאטסב שומישה םהירבדל .ןקתמ חותינב ךרוצה תא דאמ ךכב
.םיידפותרואה םילתשה לש םתופפורתה תא

Journal of Bone and Joint Surgery


2010 ילוי
תוילכה לע הנגהב ןיטטסבוזור לע הלוע ןיטאטסוורוטא
יכ ואצמ דנלוה ןגנינורג University Medical Center-ב םירקחמ ינש
ןיטטסבוזור-מ רתוי בוט (Atorvastatin) ןיטאטסוורוטא ןיטאטסה
םניאשו םייתרכוס םילפוטמ לש םהיתוילכ לע הנגהב (Rosuvastatin)
.םייתרכוס
ןתשב ןובלחה תמר תא תיתועמשמ התיחפה לודג ןונימב ןיטאטסוורוטא
ןיטטסבוזורש דועב יתיילכה דוקפיתה לע העיפשה אלו (Proteinuria)
.ןתשב ןובלחה תמר לע העיפשה אלו יתיילכה דוקפיתב תיתועמשמ העגפ

ERA-EDTA


2010 רבוטקוא
םדה ינמושב הטילשל םיניטאטס םע 3-הגמוא
Seoul National University Hospital-ב ןתינש ,תועובש 6 ןב לופיט
שומיש רשאמ רתוי ליעי אצמנ 3-הגמוא םע םיניטאטס בלישו ,האירוק
םינמושה תמר .םדב ההובג םינמוש תמרב לופיטל דבלב םיניטאטסב
ןיטאטסבמיס ןיטאטסה ידי-לע 13.9%-ל האוושהב 41.0%-ב הדרי
.דבלב (Simvastatin)

European Journal of Clinical Nutrition


2010 רבוטקוא
תואירב העיגפב לופיטל םיניטאטס
םיניטאטס יכ ואצמ דנלריא ןופצ טספלב Queen's University-ב םירקוח
60 ופתתשה וב ,רקחמב .תואירב השק העיגפמ המלחה זרזל םייושע
.ובצלפו ןיטאטסבמיס ןיב הוושה ,תינכמ ומשנוהש םילפוטמ

Am. Journal of Respiratory and Critical Care Medicine


2010 רבוטקוא
תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרסל ןוכיס םיניטקמ םיניטאטס
לש חותינ וכרע רשא ב"הרא University of Michigan, Ann Arbor ירקוח
םיניטאטסב שומישש ואצמ שיא ןוילמ 2.5-כ ופתתשה םהב םירקחמ 22
שומישה ךשמש לככו 12%-ב תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ
.ןוכיסה ןטק ןכ ,ךורא םהב

American College of Gastroenterology (ACG) 75th Annual
Scientific meeting in San Antonio


2010 רבמבונ
םיידיתע םיירלוקסו-וידרק םיעוריאל ןוכיס םידירומ םיניטאטס
ינשב ב"הרא קרוי-וינ Westchester Medical Center ירקוח לש םהירבדל
,םיירלוקסו-וידרקה םיעוריאה רפסמב הדירי הרכנ םינורחאה םירושעה
,(Coronary Artery Bypass Grafts) ילילכ קרוע ףקעמ יחותינ םהב
.(Stents) םינכמותב שומישהו בלה רירש םטוא
,םיניטאטסב שומישלבו םילוחב לופיטה ןפואל תאז םיסחיימ םירקוחה
.ACE ימסוחו אטב ימסוח

CHEST 2010: Am. College of Chest Physicians Ann. Meeting


2011 ראוני
יבבל עוריא רחאל ןואכיד םינסרמ םיניטאטס
תיתקלד-יטנאה םתוליעפל תודוה ,בל חותינ רחאל םיניטאטסב שומישה
.ןואכידל ןוכיס ןיטקמ תיטנדיסקוא-יטנאהו
רשא םילפוטמ 193 ורטינ הילרטסוא University of Melbourne ירקוח
םע ,שיא 157 ולביק םהב ,בלה רירש םטואו םיפקעמ חותינ רחאל וזפשוא
.ןואכיד לש הירוטסיה ילעב ויה םילפוטמהמ שילש .םיניטאטס ,םרורחיש
.79%-ב ןואכידל ןוכיסה דרי םישדוח 9 ךשמב םיניטאטסב לופיט רחאל

Journal of Clinical Psychiatry


2011 ראוני
יתלוגלוג-ךות םומיד ילעבל אל םיניטאטס
יכ םירסומ ב"הרא ןוטסוב Massachusetts General Hospital-ב םירקוח
יתנוע םומיד ילעב םידרוש לש םירקמב ץלמומ וניא םיניטאטסב שומישה
.(Lobar Hemorrhage)

Archives of Neurology


2011 לירפא
תואיר תקלדמ התומתל ןוכיס םיניטקמ םיניטאטס
הינטירב London School of Hygiene & Tropical Medicine ירקוח
40 ינב ,םירחא 2,927-ו םיניטאטסב םישמתשמ לש םירקמ 847 וחתינש
אוה םישמתשמה ברקב תואיר תקלדמ התומתל ןוכיסהש ואצמ ,הלעמו
.םיניטאטסב םישמתשמ םניאש ולא ברקב 20% תמועל 13%

BMJ


2011 לירפא
חותינ רחאל הילכ תויעבל ןוכיס םיניטקמ םיניטאטס
-יא םג היורקה ,(Acute Kidney Injury/AKI) הפירח תיתיילכ העיגפ
(םישישקב בורל) תוילכה הב העפות איה ,(Renal Failure) תוילכ תקיפס
ןוכיס הלידגמ העפותה .הרורב הניאש הביסמ ,חותינ רחאל לועפל תוקסופ
.המלחהה תפוקתב התומתל
ובו הנש 14 ךשמנש ,University of Western Ontario-ב ידנק רקחמ
תא םהב ןחבו חותינ ורבעש הלעמו 65 ינב םילפוטמ 213,347 ופתתשה
הז ןוכיס וניטקה םיניטאטס ולטנ רשא ולא יכ הליג תוילכב העיגפה בצק
אל רשא ולאל האוושהב 21%-ב חותינ רחאל התומתל ןוכיסה תאו 16%-ב
.םיניטאטס ולטנ

Journal of the American Society of Nephrology


2011 לירפא
בל-ףקתהמ האצותכ קזנ םצמצמ שידח ןדגונ
ןתינ רשא שידח ןדגונ וחתיפ הינטירב Leicester University-ב םירקוח
תמועל ,60%-ב ,בל-ףקתהמ םרגנ רשא ,בלל יתקלצ קזנ ןיטקמו הקירזב
השענש ,יוסינב .הכ דע היה ןתינש יפכ ,םיניטאטסב לופיט רחאל קזנה
.בלה-ףקתה רחאל תועש 12 דע ליעי לופיטה יכ אצמנ ,םירבכעב

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)


2011 ינוי
תרכוסל ןוכיס םילידגמ הובג ןונימב םיניטאטס
וחתינש הינטירב St. George's University of London-ב םירקוח
ןוכיס םילידגמ הובג ןונימב םיניטאטס יכ ואצמ םימדוק םירקחמ
.12%-ב 2-גוס תרכוסל

Journal of the American Medical Association


2011 טסוגוא
תיפיחסת םידירו תקקפל ןוכיס םיניטקמ םיניטאטס
ןחבש ב"הרא היפדליפ Albert Einstein Medical Center-ב רקחמ
ולטנ רשא םיקרוע תשרט םע םילפוטמ 1,100-ל םיסחייתמה םינותנ
תיפיחסת םידירו תקקפל ןוכיס םיניטקמ םיניטאטסה יכ אצמ םיניטאטס
ןונימש לככ ןטקו ךלוה הז ןוכיסו (Venous Thromboembolism/VTE)
.לדג םיניטאטסה

American Journal of Medicine


2011 טסוגוא
רזוח ץבש םימצמצמ םיניטאטס
...רקחמ


2011 טסוגוא
םימוהיזמ התומת לע םיניטאטס לש חווטה תכורא םתעפשה
המישנ תולחמו
ןוכיסה תניטקמ םתעפשהמ םג םינהנ םיניטאטס םילטונ רשא םילפוטמ
יכרדב תולחמו (Infectious Illnesses) תוימוהיז תולחממ התומתל
.14%-ב (Respiratory Illness) המישנה
םינותנ וחתינ רשא הינטירב Imperial College London-ב םירקוח
יכ וליג יבנידנקס-ולגנא רקחמב ופתתשה רשא םילפוטמ 4,605 יבגל
.רקחמה םות רחאל םינש 8 ףא הכשמנ םיניטאטסה תליטנ תעפשה

European Heart Journal


2011 רבוטקוא
תינומרעה ןטרסב היפרתיכרב לופיט תואצות םירפשמ 'טאטס
םירבג 247 ופתתשה וב ,ב"הרא הניילורק 'צ Duke University-ב רקחמ
םיניטאטס םילטונה םירבגש אצמ ,שדוח 51-כ ךשמנו תינומרעה ןטרס ילוח
(Biochemical Failure) ימיכויב ןולשכל תיתועמשמ ןטק ןוכיסב םינותנ
םניאש םירבגל האוושהב םהלש תינומרעה ןטרסב היפרתיכרבב לופיטב
.םיניטאטס םילטונ

American Society for Therapeutic Radiation Oncology


2011 רבמבונ
תוליעיו תוחוטב ןיטאטס תופורת :חווט ךורא רקחמ
וכרע ותוא ךשוממ (Heart Protection Study/HPS) רקחמ לש ויתואצות
דרופסקוא HPS Collaborative Group, Clinical Trial Service ירקוח
רבדה רשאכ תוליעיו תוחוטב ןניה ןיטאטס תופורת יכ תוארמ הינטירב
.(Vascular Disease) םד-ילכ תולחמל הובג ןוכיסב םילפוטמל עגונ
רשא ,80 דע 40 ינב ,הובג ןוכיסב םישנו םירבג 20,536 ופתתשה רקחמב
.םינש 5-כ ךשמב ובצלפ וא (Simvastatin) ןיטאטסבמיס ג"מ 40 ולביק

The Lancet


2011 רבמצד
תעפשב לופיטל םירזוע םיניטאטס
...ירקוח


2011 רבמצד
תעפש םע םיזפשואמב התומת םימצמצמ םיניטאטס
םישנא ברקב התומתל ןוכיס תיתועמשמ תיחפמ םיניטאטסב שומישה
תאז ,הדבעמ תקידבב התמוא םהלש תעפשה תלחמש רחאל וזפשואש
.ב"הרא דנלטרופ Oregon Public Health Division ירקוח םיחוודמ

ופסאנ ,םינש 70.4 עצוממ ליג ינב םילפוטמ ופתתשה וב ,רקחמה ינותנ
ךסמ 7%-כ תגציימה תללוכ המיגד ,ב"הראב תונידמ 10-ב תוזוחמ 59-ב
.ב"הרא תייסולכוא לכ

Journal of Infectious Diseases


2011 רבמצד
ינלטק תינומרעה ןטרסל ןוכיס םיניטקמ םיניטאטס
University of Medicine and Dentistry of New Jersey-ב רקחמ
םייחב אוהש בלש לכב ולטינש) םיניטאטס יכ הלעה ב"הרא קיווסנורב-וינ
תינומרעה ןטרסמ התומתל ןוכיסה תא םיניטקמ (איהש הפוקת לכ ךשמבו
.תיצחמ ידכ דע
60-ה תונשב םירבג 380 לש םייאופרה םהיקית תא ופסא םירקוחה
םיפסונ םיקית 380-ו תינומרעה ןטרסמ ורטפנ רשא ,םהייחל תורחואמה
.תרוקיבכ ושמישש

Cancer


2012 ראוני
תרכוסב תורגובמ םינכסמ םיניטאטס
וב ב"הרא University of Massachusetts Medical School-ב רקחמ
אצמ ,םינש 7 ךשמב ורטונש רבעמה ליג רחאל םישנ 153,840 ופתתשה
.50%-ב 2-גוס תרכוסל ןוכיס ןהב לידגמ םיניטאטסב שומיש יכ
,בל-ףקתה םיענומ רשא ,םיניטאטסב תלעותה םירקוחה תעדל תאז םע
.הז ןוכיס לע הלוע

WebMD


2012 ראוני
םישנב התומתו םיירלוקסו-וידרק םיעוריא םימצמצמ םיניטאטס
וללכנ וב ,ב"הרא Massachusetts General Hospital-ב ךרענש חותינ
תניחבמ םישנו םירבג יבגל ןה םיליעי םיניטאטסש הליג ,םירקחמ 18
.איהש הביס לכמ התומתו םיירלוקסו-וידרק םיעוריא לש םהיתואצות
.23%-ב םירבגבו 19%-ב םישנב הז ןוכיס םיניטקמ םיניטאטסהש אצמנ

Journal of the American College of Cardiology


2012 ראורבפ
בל ילוחב ןואכיד םיתיחפמ םיניטאטס
ופתתשה וב ,ב"הרא וקסיסרפ ןס University of California-ב רקחמ
38%-ב חתפל םיטונ םיניטאטס םילטונה בל ילוח יכ אצמ ,םילפוטמ 965
.םתוא םילטונ םניאש ולא רשאמ ןואכיד תוחפ

Journal of Clinical Psychiatry


2012 ראורבפ
םיניטאטסל עגונב תושדח תורהזא
יכ הריהזמ ,תונותיעל העדוהב ,(FDA) ב"הראב תופורתהו ןוזמה תושר
ההובג רכוס תמר ,לובליב ,ןורכיז ןדבואל םורגל לולע םיניטאטסב שומישה
תופורת לכ תויוות לע עיפוהל ךכל עגונב הרהזא לעו 2-גוס תרכוסו םדב
.ןהינימל ןיטאטסה

WebMD


2012 סרמ
םירירשהו דלשה יבאכ לע הלוע םיניטאטסמ תלעותה
8,228 ופתתשה וב ,ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School-ב רקחמ
דלש יבאכו םיניטאטסב שומיש ןיב רשקה תא ןחב ,הלעמו 40 ינב שיא
סיטירתרא/םיקרפמ תקלדמ םילבוסב (Musculoskeletal Pain) םירירשו
.ךכמ םילבוס םניאש ולאבו
םיחתפמ סיטירתראמ םילבוס םניאש םישמתשמה ןיבמ 6%-כ יכ אצמנ
םילבוסבו םיניטאטסה ןיגב (ןותחתה בגבו םיילגרב ללכ ךרדב) םיבאכ
.באכה תא םילידגמ םיניטאטסה יכ היה רכינ אל סיטירתראמ

American Journal of Medicine


2012 סרמ
ןוסניקרפ תלחמל ןוכיס םיתיחפמ םיניטאטס
ןוטסוב Harvard School of Public Health ירקוח לש םחווידל םאתהב
םהב ,הנש 12 הזמ םיכשמנ רשא םירקחמ ינש לע ססבתמה ,ב"הרא
ןיטקמ םיניטאטסב עובק שומיש ,םישנ 90,874-ו םירבג 38,192 םיפתתשמ
.60-מ תוחפ ינב םירגובמב דחוימב ,ןוסניקרפ תלחמל ןוכיס

Archives of Neurology

2012 לירפא
הובג ןונימב ןיטאטסבמיסב ןוכיסה
International Classification of Disease, Ninth Edition-ב חוויד
הובג ןונימב (Simvastatin) ןיטאטסבמיס םילטונה ןיבמ 7.5% יכ רשאמ
.(Rhabdomyolysis) דלשה ירירש תונוונתהב םיקול

Journal of the American Medical Association


2012 לירפא
ויתואצות תא םירפשמ בל חותינ ינפל םיניטאטס
אצמ ,םילפוטמ 984 ופתתשה םהב ,םימדוק םירקחמ 11 לש םחותינ
ןוכיסה תא תיתועמשמ תיחפמ בל חותינ ינפל םיניטאטסב שומיש יכ
.ץרמנה לופיטל הדיחיב תוהשה תא רצקמו וירחא םירודזורפ רופרפל
התומת לע העפשה התייה אל חותינה ינפל םיניטאטס תליטנל ,תאז םע
.חותינה רחאל ץבשה ירקמ רועיש לעו רצקה חווטב

Cochrane Database of Systematic Reviews


2012 ינוי
תושישת ימרוגכ םיניטאטס
Uni. of California, San Diego School of Medicine-ב רקחמ
םישמתשמהמ קלח יכ אצמ ,םירגובמ 1,000-מ רתוי ופתתשה וב ,ב"הרא
תינפוג תוליעפ עוציב תעב תושישת תווחל לולע (ךומנ ןונימב) םיניטאטסב
.םישנה ברקב דחוימב הרכינ וז העפשהו
םייושע תרחאב הפורתה תא םיפילחמה םישנאהמ קלח םירקוחה ירבדל
תא קיספהל וא ןונימה תא ןיטקהל םירחא לעו הייעבה תא ךכב רותפל
.הפורתה תליטנ

Archives of Internal Medicine


2012 ילוי
םיניטאטסמ תלעות קיפהל םייושע םישישק
םילבוסה םישישק רתוי הינטירב Oxford University-ב םירקוח ירבדל
.םיניטאטס תליטנמ תלעות קיפהל םייושע תוירלוקסו-וידרק תולחממ

תליחתב הלעמו 40 ינב ויהש םילפוטמ 37,000-ל בורק ופתתשה רקחמב
תפסות לכ דגנכ יכ אצמנ .תוירלוקסו-וידרק תולחממ ולבס אלו רקחמה
דע תאז ,םדה-ץחל רתיל תופורתב ךרוצה לדג ליגב םינש 5 תב תפסות
לחה הדירי הלח םיניטאטסה יבגל .הדירי ךכב הלח ןכמ רחאלו 85 ליגל
.75 ליגמ
תא לידגתו תוינפוג תולבגמ םצמצת םיניטאטס תליטנ םירקוחה ירבדל
.םישישקה לש םייחה תלחות

BMJ


2012 ילוי
בל ילתשומב ןטרסל ןוכיס םיניטקמ םיניטאטס
אוה ןטרס עגרכ יכ םירסומ ץייווש University Hospital Zurich ירקוח
הניטקמ םיניטאטס תליטנ יכו בל תלתשה רחאל התומתל ירקיעה םרוגה
.הז ןוכיס
1985 םינשה ןיב חותינה תא ורבעש בל ילתשומ 255 ופתתשה רקחמב
,2010 דע ורטונו הלתשהה רחאל הנושארה הנשה תא ודרשש ,2007-ו
151 םיאצממל םאתהב .ןטרס ילוחכ (42%) םהמ 108 ונחבוא הב הנש
.ןטרסל תחפומ ןוכיסב ויה םיניטאטס ולטנש םילפוטמהמ

Circulation


2012 טסוגוא
טקרטק תוחתפתהל םירושק םיניטאטס
וב ,הדנק וירטנוא University of Waterloo-ב רקחמ יאצממל םאתהב
םינותנ םיניטאטסב םישמתשמה םישנא ,םילפוטמ 6500-ל בורק ופתתשה
תרכוסמ םילבוסהו 50% רועישב טקרטק/דורי תוחתפתהל ןוכיס רתיב
.רתוי הובג ןוכיסב ףא םייוצמ 2-גוס

Optometry and Vision Science

2012 טסוגוא
בלבלה תקלדל ןוכיס םיניטקמ םיניטאטס
םירקחמ 28 וקרס רשא ,הינטירב University of Glasgow-ב םירקוח
ילעב םישנא יכ םירסומ ,םילפוטמ 190,000-כ קלח ולטנ םהב םימדוק
ןוכיס ךכב םיניטקמ םיניטאטס םילטונה םמדב תולדגומ ןמוש תומר
.20%-ב (Pancreatitis) בלבלה תקלדל
םיטרביפ תויורקה ,תולבוקמה תופורתב םישמתשמה ולא ,תאז תמועל
.40%-ב בלבלה תקלדל ןוכיס םילידגמ ,(Fibrates)

Journal of the American Medical Association


2012 טסוגוא
םירירש תשלוחל הרושק ןיטאטסה תמצוע
םיניטאטסב שומישל הרושקה תרכומ יאוול תעפות איה םירירש תשלוח
.תונושה ןיטאטסה תופורת ןיב תיתועמשמ הנתשמו
147,789 ןיב יכ וליג ב"הרא וגייד ןס University of California ירקוח
םירירשה תויעבל תוסחייתהה ,(Fluvastatin) ןיטטסוולפ-ל טרפ ,םיחוויד
.ןונימל םאתהב הלדג
קזחה ןיטאטסה ,(Rosuvastatin) ןיטטסווזורב אצמנ רתויב לודגה ןוכיסה
ןיטטסבמיס-ו (Atorvastatin) ןיטטסוורוטא ,המצועה יפל ,וירחאו רתויב
ןיבמ השלחה המצועה לעב ,ןיטטסוולפה לש ותעפשה .(Simvastatin)
.ןיטטסווזורה לש וזל המודו ההובג התיה הצובקה לכ

PLoS ONE


2012 טסוגוא
םייתרכוסב םיילילכה םיקרועה תודייתסה םיציאמ םיניטאטס
םישנא יכ םיחוודמ ב"הרא Phoenix VA Health Care System ירקוח
רתימ םילבוס םיניטאטסב תופוכת םישמתשמ רשא 2-גוס תרכוס םע
(Coronary Artery Calcification) םיילילכה םיקרועה לש תודייתסה
.תוחפ םהמ םילטונה ולא תמועל

Diabetes Care


2012 רבוטקוא
הימדיפילרפיהמ םילבוסב המוקואלגל ןוכיס םיתיחפמ 'טאטס
םינותנ חותינ תובקעב םיחוודמ ב"הרא University of Michigan ירקוח
רשא םילפוטמ יכ ,םדב םינמוש רתי םע םילפוטמ 524,109 ופתתשה וב
םיניטאטס םילטונ רשא ,(Hyperlipidemia) םדב םינמוש רתימ םילבוס
תיווז-תחותפ המוקואלג חתפל ןוכיס ךכב םיניטקמ הנש ךשמב
.9%-ב ןוכיסה דרוי םייתנש רחאלו 5%-ב (Open-Angle Glaucoma)

Ophthalmology


2012 רבוטקוא
תינשמ תמדקתמ הצופנ תשרטב תיחומ תונוונתהו 'טאטס
הצופנ תשרט ילפוטמל תנתינה הובג ןונימב (Simvastatin) ןיטאטסבמיס
התיחפמ (Secondary Progressive MS/SPMS) תינשמ תמדקתמ
.40%-ב ,םייתנש ךלהמב ,ולוכ חומה תונוונתה תא םהב
תובקעב תאז םירסומ הינטירב University College London ירקוח
הצופנ תשרט םע הנש 21 ךשמב ויחש םילפוטמ 140 ופתתשה וב רקחמ
.SPMS םע םינש 7-ו

Medscape


2012 רבוטקוא
טשווה ןטרס ינפמ םיניגמ םיניטאטס
רשא ,טשווה ןטרס לש םירקמ 9,000-כ וללכנ םהב ,םירקחמ 13 חותינ
ינפמ םיניגמ םיניטאטסש הלעה ב"הרא רטס'צור Mayo Clinic-ב ךרענ
תנומסת םע םילפוטמב דחוימבו (Esophageal Cancer) טשווה ןטרס
.40%-ב ןטרסה תועראיה תא םימצמצמו (Barrett's Esophagus) טראב

Am. College of Gastroenterology 2012 Annual Scientific
Meeting and Postgraduate Course


2012 רבמבונ
ןטרס ילוחב התומת םימצמצמ םיניטאטס
ילפוטמ יכ ואצמ קרמנד Copenhagen University Hospital-ב םירקוח
הלחמל הרושקה התומת ךכב ןיטקהל םייושע םיניטאטס םילטונה ןטרס
.תינדה היסולכואב ןטרס יגוס 13 וללכנ רקחמב .15% דע רועישב

New England Journal of Medicine


2012 רבמבונ
בלל היפרתומיכ תוליער ינפמ םיניגמ םיניטאטס
טרבוה Menzies Research Institute Tasmania-ב םירקוח ירבדל
הפורתה לש בלל התוליער ינפמ םיניגמ םיניטאטס יכ הארנ הילרטסוא
.(Anthracycline) ןילקיצרתנא תיפרתומיכה
ןטרס לש תודרוש ברקב בל תקיפס-יא וראית םילודג םירקחמ רפסמ
.70%-ב וז העפות התחפ םיניטאטסה תעפשהבו דשה

Journal of the American College of Cardiology