4 תושדח - לוהוכלאו ןיי
Wine & Alcohol - News 4
LDL-ו הובג ןונימב לורטרבזר
ןוסיחה תכרעמו לוהוכלא
הצופנ תשרטו לוהוכלא תכירצ
הייארב עגופ לוהוכלא
(2) רועה ןטרסב ןכסמ לוהוכלא
(4) ןויריהב לוהוכלא
תולוחכ תוינמכואו םודא ןיי
םיינישל םודא ןיי
(2) בלל ליעומ וניא לוהוכלא
(3) םירודזורפ רופרפו לוהוכלא
(1) ןורכיזל לורטרבזר
הירדנוכוטימהו לורטרבזר
ערזה תוכיא לע עיפשמ לוהוכלא
(5) ןויריהב לוהוכלא
(3) ינטרס יטנאו ינטרס םודא ןיי
הניש ידודנל םרוג לוהוכלא
(1) םייח תוכיראו לורטרבזר
(4) בל תקיפס יאו םויב הקשמ
דבכה תמחשו תימוי הייתש
ץבשו םייחה עצמאב הייתש
(2) ןורכיזל לורטרבזר
(2) לקשמה תדרוהל םודא ןיי
(2) םייח תוכיראו לוהוכלא
(6) ןויריהב לוהוכלא
ןבליטסורטפו לורטרבזר
דשה ןטרסל ןוכיסו םודא ןיי
םודאה ןייב תובוכרתה
(1) בלל לורטרבזר
ץבשל ןוכיסו לוהוכלא טעמ
בל ףקתה רחאל לוהוכלא
יטויבהרפ לאיצנטופ לעב ןייה
םירודזורפ רופריפו לוהוכלא
(1) ינפוג לוגריתו לורטרבזר
(1) ןויריהה תליחתב הייתש
םצע ןדבוא ענומ לוהוכלא
תינורגש םיקרפמ תקלדו לוהוכלא
םדב רכוסה תמרו לורטרבזר
םד ץחל דירומ ילוהוכלא-אל ןיי
(1) לקשמה תדרוהל םודא ןיי
(2) IQ-הו ןויריהב הייתש
םויפרומל הבוגתו לורטרבזר
(1) ןטרס דגנ לורטרבזר
הובג ןונימב לורטרבזר יאצממ
דשה ןטרסמ תודירשהו לוהוכלא
(2) ינפוג לוגריתו לורטרבזר
(3) ןויריהב לוהוכלא
ןואכיד ענמת םויב ןיי סוכ
(2) ןטרס דגנ לורטרבזר
(1) המונלמב דגנ לורטרבזר


ואר
...1 'דח - לוהוכלאו ןיי
...2 'דח - לוהוכלאו ןיי
...3 'דח - לוהוכלאו ןיי

.םרג 15 = הקשמ 'חי 2 :הרעה


2011 רבמבונ
חומה ידוקפית תא םירפשמ ןבליטסורטפו לורטרבזר
...ינש


2012 ראוני
דשה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ םודא ןיי
םיחוודמ ב"הרא Cedars-Sinai Research Institute ירקוח
הרושק (Red Wine) םודא ןיי לש תונותמ תויומכ תכירצש
איבהל םייושעש ןייוניש ,םדה לזונבש םינומרוהב םייונישל
םייונישב .(Breast Cancer) דשה ןטרסל ןוכיסב הדיריל
םדב ישפוחה ןורטסוטסטה תומרב היילע םילולכ ולא
.השיאה לש ןימה ינומרוהב הדיריו (Free Testosterone)
ןיי ותש רשא רבעמה ליג ינפל םישנ 36 ופתתשה רקחמב
.םימי שדוח ךשמב ,םוי ידמ ,ןבל ןיי וא םודא

Journal of Women's Health


2012 ראוני
םודאה ןייב תוליעומה תובוכרתה
ןה דרפס University of Barcelona-ב םירקוח לש םהירבדל
תוילוהוכלא ןניאשו (ילונתאה ביכרמה) תוילוהוכלאה תובוכרתה
תונוכת תולעב ןה ,(Red Wine) םודא ןייב ,(תוילונפ תובוכרת)
וא תוליעומ (Anti-Inflammatory Effects) תויתקלד-יטנא
(Heart Disease) בל תלחמל ןוכיס ןיטקהל תויושעש תוניגמ
.יתפרצה סקודרפה...הנוכמש המל תומרותו

םיתפרצה :(French Paradox) יתפרצה סקודרפה
בל תלחממ םירחא םימע ינבמ תוחפ םילבוס
םינמושב הרישע םתנוזתש תורמל ,(Heart Disease)
,ליכמה ,םודא ןיי לש ההובג הכירצ בקע תאזו םייוור
.(Resveratrol) לורטרבזר ביכרמה תא רתיה ןיב

הובג ןוכיס ילעבל ובשחנש םירבג 67 ופתתשה רקחמב
,(Cardiovascular Disease) תוירלוקסו-וידרק תולחמל
ימרוג וא םד ץחל רתי ,תרכוס ,ןושיע ,רתי תנמשה ללגב
.םירחא ןוכיס

American Journal of Clinical Nutrition


2012 ראוני
(1) לורטרבזרה לש תילובטמ-וידרקה תלעותה
(Older People) םישישקב ינילק רקחמב ופסאנש םינותנ
קרוי וינ Albert Einstein College of Medicine-ב
ימוי (Resveratrol) לורטרבזר ףסות יכ םיארמ ב"הרא
ןילוסניאל תושיגרה תא רפשל יושע שדוח ךשמב לטינה
תמרב הציפקה תא ןיטקהלו (Sensitivity to Insulin)
החורא רחאל (Spike in Blood Sugar) םדב רכוסה
ליגל הרושקה זוקולגל תוליבס-יאמ םילבוסב
.(Age-Related Glucose Intolerance)
םינש 72 עצוממ ליג ינב םישנא 10 ופתתשה רקחמב
.ליגל הרושקה זוקולגל תוליבס-יאמ ולבסש

The Journals of Gerontology: Series A


2012 סרמ
םישנב ץבשל ןוכיס הניטקמ לוהוכלא לש הנותמ הכירצ
...ירקוח


2012 סרמ
בל ףקתה םידרושל הליעומ הנותמ לוהוכלא תכירצ
אצמ ב"הרא ןוטסוב Harvard Med. School-ב רקחמ
ליעוהל היושע (Alcohol) לוהוכלא לש הנותמ הכירצ יכ
.(Heart Attack) בל ףקתה (Survive) ודרשש םירבגל
םיילוהוכלא תואקשמ 2 וכרצש םירבג יכ וליג םירקוחה
14%-ב התומתל ןוכיסה דרי ללכ ותש אלש רחאל םויב
תירלוקסו-וידרק הלחממ התומתל ןוכיסהו
.42%-ב תחפ (Cardiovascular Disease)

ומכ התומתל ןוכיסב ויה ךכמ וגרחש םירבג ,תאז םע
הנש 20 ךשמנש ,רקחמה .לוהוכלא ללכ ותש אלש ולא
רשא םירבג 2,000-ל בורק לש םהינותנ תא ללכ וללכנ,
.הנושארה םעפב בל ףקתה רחאל ודרש

European Heart Journal


2012 יאמ
יטויבהרפ לאיצנטופ לעב םודא ןיי
...ירקוח


2012 ינוי
ןיגוריסל םירודזורפ רופריפ ררועל לולע לוהוכלא
ב"הרא Uni. of California, San Francisco-ב רקחמ
PAF/יפקתה םירודזורפ רופרפב םילפוטמ לע יכ אצמ
תכירצמ ענמיהל (Paroxysmal Atrial Fibrillation
223 ופתתשה רקחמב .םיפקתה תעינמל לוהוכלא
.םילפוטמ

(2012 טסוגוא) American Journal of Cardiology


2012 ינוי
(1) ינפוג לוגרית יעוציב רפשמ לורטרבזר
אצמ תודלוחב ךרענש הדנק Uni. of Alberta-ב רקחמ
יגשיה רפשל היושע (Resveratrol) לורטרבזר תכירצ יכ
חוכה רופיש ידי-לע (Exercise Performance) ינפוג לוגרית
םתלועפ רופיש ונייהד ,(Endurance) תלוביסהו (Strength)
היגרנאה לש םירמוחה ףוליח ןכו םירירשהו בלה לש
.(Energy Metabolism)

Journal of Physiology


2012 ינוי
(1) ןויריהה תליחתב הנותמ דע הלק הייתש
יכ ואצמ קרמנד University of Copenhagen-ב רקחמ
הנותמ דע הלק הדימב (Alcohol) לוהוכלא תוכרוצה םישנ
ןויריהה תליחתב םדקומ (עובשב תואקשמ 8-מ רתוי אל)
יתוחתפתה-וריונ קזנ קוניתל תומרוג ןניא (Pregnancy)
ךכל רבעמ תואקשמ תכירצ .(Neurodevelopment)
,תאז םע .דליב תוילילש יאוול תועפותב הכורכ האצמנ
.לוהוכלאמ רזנתהל ןיידע איה תינרמשה הדיגה
.םישנ 1,628 ופתתשה רקחמב

BJOG: An Int. J. of Obstetrics & Gynaecology


2012 ילוי
םצע ןדבוא תעינמב תעייסמ הנותמ לוהוכלא תכירצ
יכ אצמ ,ב"הרא סילוורוק Oregon State Uni.-ב רקחמ
םייח חרואמ קלחכ ,הנותמ (Alcohol) לוהוכלא תכירצ
(Bone Health) םצעה תואירב תא רפשל היושע ,אירב
ןהל עייסלו (Menopause) רבעמה ליג רחאל םישנב
,רקחמב .(Osteoporosis) סיזורופואטסוא תעינמו הנגהב
,רבעמה ליג רחאל תואירב םישנ ופתתשה ,םוי 15 ךשמנש
.ילנומרוה לופיט ורבע אלש ,םינש 65-מ תוחפ תונב

Menopause2012 ילוי
םישנב ,תינורגש םיקרפמ תקלדל ןוכיס תיחפמ לוהוכלא
תכירצ יכ וליג הידבש Karolinska Institute-ב םירקוח
ןוכיסה תנטקהל הרושק (Alcohol) לוהוכלא תוסוכ 3
(Rheumatoid Arthritis) תינורגש םיקרפמ תקלדל
.50%-ב
1914 ןיב ודלונש תוידבש םישנ 34,141 ופתתשה רקחמב
ךשמנ רוטינה .1997-ו 1987-ב בוש ופסאנ םינותנ .1948-ל
89 דע 54 תונב ויה םישנהשכ 2009 דע 2003 תנשמ דוע
.םינש

BMJ


2012 טסוגוא
םדאב םדב רכוסה תמרב הטילשל לורטרבזר
אצמ ודוה ודנלימט JSS College of Pharmacy-ב רקחמ
תדרוהל הפורת ףוריצב (Resveratrol) לורטרבזר תכירצ יכ
טולשל רוזעל היושע (Hypoglycemic Agents) םדב רכוסה
תא רפשלו (Blood Sugar Control) םדב רכוסה תמרב
2-גוס תרכוס ילוחב (Blood Pressure) םדה ץחל
.(Type-2 Diabetics)
ירבדל .שיא 62 ופתתשה ,םישדוח 3 ךשמנש ,רקחמב
לורטסלוכה ךס תומרב םג רופיש אצמנ םירקוחה
.(Total Protein) ןובלחה ךסבו (Total Cholesterol)

Nutrition Research


2012 רבמטפס
הובג םד ץחל דירומ ילוהוכלא-אל םודא ןיי
ופתתשה וב ,דרפס University of Barcelona-ב רקחמ
אצמ (High Blood Pressure) הובג םד ץחל םע םישנא
ילוהוכלא-אל םודא ןיי תייתשמ תלעות קיפהל םייושע םהש
דרי ילוטסיסה םדה ץחל .(Non-Alcoholic Red Wine)
.מ"מ 2-כב דרי ילוטסאידה םדה ץחלו תיפסכ מ"מ 6-כב

תא הדירומ ילוהוכלא-אל םודא ןיי תייתש םירקוחה ירבדל
ץבשל ןוכיסו 14%-ב (Heart Disease) בל תלחמל ןוכיסה
.20%-ב

ילוח םירבג 67 ופתתשה ,תועובש 4 ךשמנש ,רקחמב
רתוי וא ןוכיס ימרוג 3 םע וא ,(Diabetes) תרכוס
.(Cardiovascular Disease) תירלוקסו-וידרק הלחמל

Circulation Research


2012 רבמטפס
(1) לקשמ תדרוהל םודא ןיי
Norwegian Uni. of Life Sciences-ב םירקוח ירבדל
ףנמל היושע (Resversatrol) לורטרבזרה תבוכרת היגברונ
.ךוראה חווטב (Weight Loss) לקשמ תדרוה

תוליגרה םירובד וז תבוכרתב ורטינו וליכאהש ,םירקוחה
לורטרבזרה תליכא רחאל יכ וליג ,ירכוס לכאמ לכ ךורצל
רכוסב ןה ןיינע רסוח וארה ,תוחפ הברה תולכוא ןה
.ללודמ רכוס תוסימתבו

Agining Journal


2012 רבמבונ
(2) IQ-ה לע העיפשמ ןויריהב הנותמ הייתש
םינותנ ונחבש ,הינטירב University of Oxford-ב םירקוח
לודג רקחמב ופתתשהש ןהידליו תוהמיא 4,000-מ רתוי יבגל
תונותמ תויומכ תייתש יכ וליג ,(Children of the 90s) םדוק
הלולע (Pregnancy) ןויריהה ךלהמב (Alcohol) לוהוכלא לש
.דוליה לש IQ-ה לע עיפשהל
לש םיטסילובטמה םינגב םייטנג-םיטנאירו םינג 4 והיז םה
םידליב רתוי ךומנ IQ-ל םיקזח םירשק םהל ויהש ,לוהוכלא
.8 ינב
הדימב ותש םהיתואמאש םידליב קר אצמנ הז רשק ,תאז םע
,ןויריהה ךלהמב (עובשב לוהוכלא תודיחי 6-ל 1 ןיב) הנותמ
.הייתשמ וענמנ תוהמאש םידליב המוד העפשה אלל
ךלהמב לוהוכלא לש תונטק תויומכ תייתש וליפא ,םוכיסל
.דלונ םרטש דליל קיזהל הלולע ןוירהה

PLoS One


2012 רבמבונ
םויפרומל הבוגת רמשמ לורטרבזר
םיחוודמ ןאווייט הפייט Cathay General Hospital-ב רקחמ
םויפרומ תעפשה רמשל יושע (Resveratrol) לורטרבזרש
תודלוחב - (Pain Relief) באכ לע הלקה - (Morphine)
.םויפרומל תודימע
,םיבאכ ךוכישב הכימתכ שמשל יושע לורטרבזר ,רמולכ
םויפרומל תודימע ילעב םילפוטמב דחוימב
.רתוי בוט םיבאכ ךכשמל םיקוקזה (Morphine-Tolerant)

Analgesia & Anesthesia


2012 רבמצד
(1) ןטרסב המחלמל ימוי לורטרבזר
הכירצ יכ ואצמ הינטירב University of Leicester ירקוח
יתשמ (Resveratrol) לורטרבזר לש תיסחי הנטק ,תימוי
ןוכיסה תא ןיטקהל היושע ,(Red Wine) םודא ןיי תוסוכ
.תיצחמב םימיוסמ (Cancers) ןטרס יגוסב תולחל

Resveratrol 2012 conference in Leicerster, UK


2014 ראוני
םיכרפומ הובג ןונימב לורטרבזר לע רקחמ יאצממ
Uni. of Copenhagen-ב רקחמ יאצממ םיכירפמ
ןונימב (Resveratrol) לורטרבזר יכ הלעהש קרמנד
לש ןורתיה תא לטבל לולע (םויב ג"מ 250) הובג
םישישק םיעצבמ התוא (Exercise) תינפוג תוליעפ
םדוקה רקחמה םירקוחה ירבדל .(Older People)
.ןוכנ ונבוה אל םינותנהש ךכב העט

The Journal of Physiology


2013 לירפא
דשה ןטרסמ תודירשה לע עיפשמ וניא לוהוכלא
Fred Hutchinson Cancer Research Center-ב רקחמ
,םדוק רקחמ לש ויאצממל דוגינב ,אצמ ב"הרא לטאיס
תלחמ לש הנוחביא ירחאו ינפל רצק ןמז הייתשל יכ
תודרשיהה לע העפשה ןניא (Breast Cancer) דשה ןטרס
ייוכיסב לק רופיש אצמנ השעמל .הלחמהמ (Survival)
הדימב (Alcohol) לוהוכלא ותשש םישנ ברקב תודרשיהה
ןוכיסה תנטקהל תודוה תאז ,הנותמ
,(Cardiovascular Disease) תירלוקסו-וידרק הלחמל
.דשה ןטרס תא תודרושה ברקב יזכרמ התומת םרוג

רקחממ רזגנו םישנ 23,000-ל בורק ופתתשה רקחמב
Collaborative Breast Cancer Study :םדוק לודג
.דשה ןטרסל ןוכיסה ימרוג םהמ קדבש

Journal of Clinical Oncology


2013 ילוי
בלל ינפוג לוגרית לש םייתואירב תונורתי לטבמ לורטרבזר
(Resveratrol) לורטרבזר םיכרוצה (Older Men) םישישק
תונורתיהמ קלחב ךכב עוגפל םילולע הלודג תומכב
תדירי הזב ,(Exercise) ינפוג הלוגריתה לש םייתואירבה
.(Cholesterol) לורטסלוכהו (Blood Pressure) םדה ץחל

ךשמנש ,קרמנד University of Copenhagen-ב רקחמב
םיליעפ םניאש ,םיאירב םירבג 27 ופתתשה ,תועובש 8
.םינש 65 ינב ,תינפוג

Journal of Physiology


2013 ילוי
(3) אצאצב ןורכיזו הדימל לע עיפשמ ןויריהב לוהוכלא
ןיס גנאיסקניסק Xinxiang Medical University-ב רקחמ
,דיתעל םא ידי-לע (Alcohol) לוהוכלא תכירצל יכ הליג
תוקיזמ תועפשה שי ,(Pregnancy) ןויריהה ךלהמבו ינפל
תיזכרמה םיבצעה תכרעמ תוחתפתה לע
.רבועה לש (Central Nervous System)

יביטנגוקה דוקפיתה לע הייתשל שי דחוימב הבושח העפשה
(Learning) הדימלב אטבתמה קזנ ,(Cognitive Function)
.(Memory) ןורכיזבו

Neural Regeneration Research


2013 טסוגוא
ןואכיד תענומ םויב ןיי סוכ
ילגרה תא חתינ רשא ,םינש 7 ךשמינש ,דרפסב רקחמ
,הנש 80 דע 55 ינב םישנ 2,822-ו םירבג 2,683 לש הנוזתה
תא ךירעהל ידכ ,(Depression) ןואכיד לש הירוטסיה אלל
תאו תילטנמה םתואירב תא ,(Alcohol) לוהוכלאה תכירצ
הנותמ (Red Wine) םודא ןיי תייתש יכ הליג ,םהייח חרוא
.ןואכידל ןוכיסה תא ןיטקהל הייושע

םדוק לודג רקחמ ינותנב ושמתשה רשא ,םירקוחה
ןוכיסו הנוזת ןיב רשקה תא ןחבש (PREDIMED Trial)
תוסוכ 7 דע 2 תייתש יכ הנקסמל ועיגה ,ירלוקסו-וידרק
.ןואכיד ןיטקהל הייושע עובשב םודא ןיי

BMC Medicine


2013 רבוטקוא
(2) ןטרס דגנ םודא ןייב לורטרבזר
יכ אצמ הינטירב University of Leicester-ב רקחמ
דגנ המחלמל ליעי רתונ ךרצנש (Resveratrol) לורטרבזר
םיכילהת ידי-לע ,ףוגב ותרמה רחאל םג (Cancer) ןטרס
תובוכרתל ,(Metabolism) םירמוחה ףוליח/םיילובטמ
.תורחא

Science Translational Medicine


2013 רבוטקוא
(1) המונלמ דגנ ,הנרקהב לופיטל םודא ןייב לורטרבזר
לורטרבזר יכ הליג ב"הרא Uni. of Missouri-ב רקחמ
(Melanoma Cells) המונלמ יאת ךופהל יושע (Resveratrol)
ואצמ םירקוחה .(Rdiation) הנרקהב לופיטל רתוי םישיגרל
תועש 24 ךשמב לורטרבזרב םיינטרסה םיאתב לפטל יד יכ
ותמ הנרקהב לופיט םע בלוש הזשכו םהמ 44% לוטקל ידכ
.םהמ 65%
תא השעמל םשייל דציכ קודבל תעכ שי םירקוחה ירבדל
לע ןיידע ךמתסהל ןיא הרקמ לכבו לורטרבזרב לופיטה
.ףסות תליטנ

Journal of Surgical Research


2013 רבמבונ
ידי לע בלה תואירב תא רפשמ הובג ןונימב לורטרבזר
LDL רוציי תנטקה
Uni. of Toronto-ב ךרענש ןטק הדימ הנקב רקחמ
ףסות יכ אצמ ,תועובש 6 ךשמנש ,הדנק וירטנוא
,תועובש 3 ךשמב לטינה ימוי (Resveratrol) לורטרבזר
LDL לורטסלוכה לש ורוציי תא תיתועמשמ ןיטקהל יושע
ףדוע לקשמ ילעב לש םפוגב (Cholesterol LDL)
רבודמ .(Obese) רתי תנמשהב םיקולבו (Overweight)
.22% תב הנטקהב

Arteriosclerosis, Thrombosis, & Vascular Biology


2013 רבמצד
ןוסיחה תכרעמ תא תרפשמ הנותמ לוהוכלא תכירצ
םיחוודמ ב"הרא Uni. of California, Riverside ירקוח
איהש ךכב תואירבל ליעוהל היושע החוראה תעב ןיי סוכ יכ
תרפשמו (Immune System) ןוסיחה תכרעמ תא תקזחמ
.(Vaccinations) םינוסיחל התבוגת תא
.שדוח 14 ךשמנ ,(Rhesus Macaques) סוזר יפוקב ,רקחמה

Vaccine


2014 ראוני
הצופנ תשרטו לוהוכלא תכירצ ןיב ךופה סחי
יכ םיארמ הידבש Karolinska Inst.-ב רקחמ יאצממ
ןונימ יולתו ךופה סחיב תאצמנ (Alcohol) לוהוכלא תייתש
ןוכיסל סחיב (Dose-Dependent Inverse Association)
.(Multiple Sclerosis/MS) הצופנ תשרט תוחתפתהל
םירקחמ 2 לש םהיאצממ לע םיססבתמ ולא םיאצממ
.םימדוק
ןושארב .הנש 70 דע 16 ינב ופתתשה םירקחמ ינשב
5,246-ו שיא 5,874 ינשבו תרוקיבכ שיא 1,761-ו שיא 745
.תרוקיבכ שיא

JAMA Neurology


2014 ראוני
הייארב תעגופ לוהוכלא תייתש
Dentistry & Schulich School of Medicine ירקוח
לוהוכלאה תמר תעפשה תא ונחב רשא הדנק וירטנוא
הייארה לע (תרתומה המרב) גהנ לש ומדב (Alcohol)
,30% דע רועישב תעגפנ ותייאר יכ אצמנ .(Vision)
תרתומה המרהמ הגרח לוהוכלאה תמרש ינפל דוע
.(Legal Limit)

Perception


2014 ראוני
(2) רועה ןטרסל ןוכיס לידגמ לוהוכלא
לוהוכלא תנמ תייתש יכ התליג םימדוק םירקחמ 16 תריקס
תא לידגהל הלולע ,םוי ידמ ,רתוי וא תחא (Alcohol)
.20%-ב (Skin Cancer) רועה ןטרסל התושה לש ותושיגר
(Melanoma) המונלמל ןוכיס הלידגה ךכל רבעמ הייתש
תוענמיהל וא (תיארקא) תנמדזמ הייתשל האוושהב ,55%-ל
תנירקל רועה לש ותושיגר תלדגה ללגב תאז לכ ,הייתשמ
.(Ultraviolet Light/UV) לוגס-הרטלוא רוא

British Journal of Dermatology


2014 ראורבפ
(4) ןויריהה ןמזב לוהוכלא תייתשב ןוכיסה
םיחוודמ הינטירב University of Manchester-ב םירקוח
א תונותמ תומרב ,(Alcohol) לוהוכלא תותושה םישנ יכ
תולולע,(Pregnant) ןויריהה לש םדקומה בלשב ,תודבכ
,(Placenta) היילשה דוקפיתבו (Growth) הלידגב עוגפל
דע חתפתמה דלוול שורדה לכ תקפסאל יארחאה רביאה
.הדילה

PLoS One


2014 יאמ
תולוחכ תוינמכואו םודא ןייב םייתואירבה תונורתיה ןונגנמ
והיז ב"הרא הדירולפ Scripps Research Institute ירקוח
תונורתיל יארחאה ןונגנמה תא (Resveratrol) לורטרבזרב
,(Blueberries) תולוחכ תוינמכואו םודא ןיי לש םייתואירבה
בל תלחמ ענומ ,(Inflammations) תוקלד םצמצמ רשא
.(Cancer) ןטרס תולחמ רפסמ ףאו (Heart Disease)

6 ןיקולרטניא לש ותוליעפ תא םסוח לורטרבזרהש אצמנ
ןוסיחה תכרעמב אצמנה ןובלח - (Interleukin 6/ IL-6)
הז ןובלח .תקלדל םורגל לולעש (Immune System)
ילפוטמ לש םתודרשיהל יוכיסה תנטקהל יארחאה אוה
.(Breast Cancer) דשה ןטרס
תמר תא הדירומ (Exercise) תינפוג תוליעפש םג עודי
.(Yoga) הגוי םג השוע ךכו ןיקולרטניאה

eLife


2014 יאמ
םיינישל םודא ןייב תלעותה
ןיי תייתש ןיב ירשפא רשק וקדבש ,דרפסב םירקוח תווצ
ילאיצנטופ רשק םייק יכ אצמ (Tooth Decay) תששעו
םודא ןיי תייתשו (Dental Health) םיינישה תואירב ןיב
.(Red Wine)

םיינישב םירוח עונמל יושע םודא ןיי יכ וליג םירקוחה
םיקדייחה תוליעפ תא טיאמ אוהש ךכל תודוה (Cavities)
,םיקדייח לש קד יריר םורק/םליפויב הפב רוציל םילולעש
.םיינישו םייכינח ,ןושל :תונושה הפה תומקרל קבדנה

- (Grape Seed) םיבנע ינצרח תיצמתו םודא ןייש אצמנ
ינפ לע תילאירטקבה תוחתפתהה תא םימלוב םהינש
.תששע ינפמ םיילאיצנטופ םיניגמ םה ךכבו םיינישה
.ולא תואצות לע עיפשמ וניא ןייבש לוהוכלאה

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2014 ילוי
(2) בלל ליעומ וניא לוהוכלא
University of Pennsylvania תושרב ימואל בר רקחמ
םיתושה םישנאב וליפאש אצמ ב"הרא הינבליסנפ
היושע ,תונותמ דע תונטק תויומכב (Alcohol) לוהוכלא
דירוהל ,(Heart) בלה תואירב תא רפשל הכירצה תתחפה
םדה ץחל תא דירוהלו (BMI) ףוגה תסמ סקדניא תא
.(Blood Pressure)

םהב םימדוק םייגולוימדיפא םירקחמ 56 וקרסנ רקחמב
אצמנ .יאפוריא אצוממ שיא 260,000-מ רתוי ופתתשה
תוחפ 17% ךורצל םהל םרגש םיוסמ ןג ילעב ולא יכ
תוקלל תחפומ ןוכיסב ויה לוהוכלא
ץחל ,(Coronary Heart Disease) תילילכ בל תלחמב
.רתוי ךומנ BMI-ו רתוי ךומנ םד

לכב לוהוכלאה תכירצ תתחפה יכ םימכסמ םירקוחה
,תינוניב דע הלק הייתש םיתושב וליפא ,הכירצה תומר
.בלה תואירבל הליעומ

BMJ


2014 ילוי
(3) םירודזורפ רופרפל ןוכיס הלידגמ הנותמ הייתש
וב ,הידבש םלוהקוטש Karolinska Institutet-ב רקחמ
ךשמנ רשא ,םינש 83 דע 45 ינב שיא 79,016 ופתתשה
םיפירח תואקשמו ןיי תכירצ וליפא יכ אצמ ,םינש 12 דע
AFib/םירודזורפ רופרפב ןכסל הלולע הנותמ
.(Atrial Fibrillation)

American College of Cardiology


2014 ילוי
(1) םישישקב ןורכיז רפשל יושע לורטרבזר
...ףסות


2014 טסוגוא
הירדנוכוטימה דוקפת תא ריבגמ לורטרבזר ףסות
,םירבכעב רקחמב ,ןיס Jiangnan University ירקוח
(Resveratrol) לורטרבזר םיליכמה ןוזמ יפסות יכ וליג
הרישע הנוזת לש תוקיזמה תועפשהה דגנ לועפל םייושע
הירדנוכוטימה דוקפית רוזחיש הז ללכב ,(Fat) ןמושב
.(Mitochondria)

T יאת לש םרוציי תא לידגמ לורטרבזרהש םג הארנ
התלועפ םוקישב חתפמ דיקפת שי םהל ,(T cells)
.(Immune System) ןוסיחה תכרעמ לש

ינפמ T יאת לע ןגמ לורטרבזרה םירקוחה ירבדל
הנוזת תעפשהב ,(Apoptosis) תנכותמ םיאת תומ
תינוצמיחה הקעה תנטקה ידכ ךות ,ןמושב הרישע
.הירדנוכוטימ יאת תריצי דודיעו (Oxidative Stress)

Journal of Food Science


2014 רבוטקוא
ערזה תוכיא לע העיפשמ הנותמ לוהוכלא תכירצ
םיחוודמ קרמנד Uni. of Southern Denmark ירקוח
עובשב (Alcohol) לוהוכלא תודיחי 5 םיתושה םירבג יכ
,(Sperm Quality) ערזה תוכיא תא ךכב ןיטקהל םילולע
.תרחא הניחב לכמ םיאירב םהש תורמל

,28 דע 18 ינב ,םיינד םירבג 1,221 ופתתשה רקחמה
םינשה ןיב ,יאבצה םתוריש תארקל תוקידב ורבעש
.2012-ו 2008

BMJ Open


2014 רבמבונ
ךומנ הדיל לקשמל ןויריהב לוהוכלא טעמ ןיב רשק ןיא
(5) תמדקומ הדילו
Yale School of Public Health-ב רקחמ יאצממ יפ-לע
הלק (Alcohol) לוהוכלא תייתש יכ םיארמ ב"הרא ןבייה וינ
הרושק הניא (Pregnancy) ןויריהה ךלהמב הנותמ דע
תמדקומ הדיל ומכ ,תוילילש הדיל תואצותל ןוכיסה תלדגהל
.(Low Birth Weight) ךומנ לקשמו (Preterm Delivery)

ישילשה (רטסמטירט) שילשב הייתש יכ םג ואצמ םירקוחה
.םדקומ הדיללו ךומנ הדיל לקשמל רתוי ךומנ ןוכיסל הרושק
.ןהיתוקוניתו םישנ 4,500-ל בורק פתתשה רקחמב

Annals of Epidemiology


2014 רבמצד
(3) ינטרס יטנאו ינטרס םודא ןיי
University of Colorado (CU) Cancer Center- ירקוח
יושע (Resveratrol) לורטרבזר יכ ואצמב"הרא ודרולוק
לוהוכלאה תלוכתש תורמל ,(Cancer) ןטרס ינפמ ןגהל
ןוכיס םרוג הווהמ (Red Wine) םודא ןייב (Alcohol)
.(Head and Neck Cancer) ראווצהו שארה ןטרסל

םינושארה םזילובטמה יבלשב יכ םיריבסמ םירקוחה
דיהדלא ליטצאל ףוגה ותוא ךפוה לוהוכלאה לש
תיטצא הצמוחל ותכיפה ינפל (Acetyl Aldehyde)
.(Carcinogen) ןטרסמ רמוח הווהמה - (Acetic Acid)

Advances in Experimental Med and Biology


2014 רבמצד
הניש ידודנל םרוג לוהוכלא
...רקחמ


2014 רבמצד
(1) תואירבה רופישל ץחל תבוגת ליעפמ לורטרבזר
...ירקוח


2015 ראוני
(4) בל תקיפס יא ינפמ ןגמ םויב ילוהוכלא הקשמ
ב"הרא ןוטסוב Brigham & Women's Hospital-ב םירקוח
הרושק האצמנ עובשב תואקשמ 7 דע תייתש יכ םיחוודמ
(Heart Failure) בל תקיפס יא תוחתפתהל ןוכיסה תנטקהל
.דיתעב
םדוק לודג רקחמ ינותנ וחתינ םירקוחה
וב (Atherosclerosis Risk in Communities Study)
.הנש 25 ךשמנש הנש 64 דע 45 ינב שיא 14,629 ופתתשה

European Heart Journal


2015 ראוני
תילוהוכלא דבכה תמחשל ןוכיס הלידגמ תימוי הייתש
,קרמנד Uni Hospital, Rigshospitalet-ב רקחמ יאצממ
תימוי הייתש יכ םיארמ שיא 56,000-ל בורק ופתתשה וב
ןוכיס הלידגמ (תיארקא הייתשל דוגינב תועיבקב םוי ידמ)
.(Alcoholic Cirrhosis) תילוהוכלא דבכה תמחשל

עובק קזנ לש תמירג איה ךכל הביסהש םירעשמ םירקוחה
לש (Regeneration) ותושדחתה תעינמ וא (Liver) דבכל
.שיא 55,917 ופתתשה רקחמב .דבכה

(Liquor) םיפירח תואקשמו (Beer) הריב תכירצל האוושהב
.תילוהוכלא דבכה תמחשב תוחפ ןכסמ (Wine) ןיי יכ אצמנ

Journal of Hepatology


2015 ראוני
יחומ ץבשל ןוכיס הריבגמ םייחה עצמאב הדבכ הייתש
תרכוסמ רתוי
St. Anne's Uni. Hospital Brno-ב םימואתב רקחמ
ליגב (Alcohol) לוהוכלא לש הדבכ הכירצ יכ הליג היכ'צ
רתוי ,(Stroke) יחומ ץבשל ןוכיס לידגהל הלולע הדימעה
.תרכוס וא הובג םד ץחלמ
ליג ךלהמב ,םויב תואקשמ 2-מ רתוי לש הכירצ יכ אצמנ
.34%-ב יחומ ץבשל ןוכיסה תא הלידגמ ,רבעמה

,ןימ ותוא ינב םימואת תוגוז 11,644 ינותנ וחתינ םירקוחה
.םינש 43-כ ךשמנ רוטינה .הנש 60-מ תוחפ ינב םתויהב

Stroke


2015 ראורבפ
ןורכיז ןדבוא עונמל רזוע לורטרבזר
הינרופילק Institute for Regenerative Medicine-ב רקחמ
עונמל רוזעל יושע (Resveratrol) לורטרבזר יכ אצמ ב"הרא
,(Age-Re. Decline in Memory) ליגל הרושקה ןורכיזב הדירי
םילבוס רשא (Elderly) םישישקב לפטל רוזעל יושעש רבד
.(Memory Loss) ןורכיזה ןדבואמ
םילבוסל רוזעל לגוסמ תויהל יושע לורטרבזר םירקוחה ירבדל
(Neurodegenerative Conditions) תויביטרנגדוריונ תולחממ
.(Alzheimer's Disease) רמייהצלא תלחמ ומכ ,תושק

Texas A&M Health Science Center College of Med.


2015 ראורבפ
ןמוש ףורשל םירזוע םודא ןיי וא םיהכ םיבנע
(2) ףדוע לקשממ םילבוסב דבכה דוקפת תא רפשלו
10 ךשמנש ,םירבכעב ,ב"הרא Oregon State Uni.-ב רקחמ
(Grape Juice) םיבנע ץימ לש הנותמ הייתשש אצמ ,תועובש
ילעב םישנא לש םתואירב תא רפשל היושע (Wine) ןיי וא
ףורשל םהל םירזוע םהש ךכב (Overweight) רתי לקשמ
.רתוי בוט (Fat) ןמוש

,(Dark Colored Grapes) םיהכ םיבנע תכירצ יכ ררבתה
רוזעל היושע ,ןיי וא םהמ ץימ תייתש וא םתליכאב םא ןיב
(Obesity) רתי תנמשה םע רתוי בוט דדומתהל םישנאל
ומכ ,תורושק (Metabolic Disorders) תוילובטמ תוערפהו
.(Fatty Liver) ינמוש דבכ

Oregon State University


2015 לירפא
(2) םייח תוכיראו לוהוכלא
רתוי ךשמנש ,הינמרג Uni. of Bonn Hospital-ב רקחמ
,םיירוביצ םילוח יתבב םילפוטמ יכ אצמ ,םינש 12.5-מ
7.6 םיתמ ,(Alcohol Dependency) לוהוכלאל םירוכמה
.םינוש םיאולחתמ האצותכ ,רתוי םדקומ עצוממב םינש

הינטירבב רטס'צנאמ ריעב םילוח תיבב ופסאנ םינותנה
233,710-ל וושוה רשא ,םילפוטמ 23,371 וב ופתתשהו
.לוהוכלאב תולת אלל םילפוטמ

European Psychiatry


2015 יאמ
םינושארה תועובשה תעברא דע תשולשב לוהוכלא תכירצ
(6) אצאצה חומב םידדימת םייונישל םורגת ןויריהל
םירבכעב ךרענש ,דנלניפ Uni. of Helsinki-ב רקחמ
תעברא דע תשולשב (Alcohol) לוהוכלא תכירצש אצמ
ינפל דוע ,(Pregnancy) ןויריהל םינושארה תועובשה
(Gene) ןג הנשמ ,ןויריהב ןה יכ תועדוי תובר םישנש
יכורא םייונישל ליבומה רבד ,אצאצה לש וחומב לעופה
.והנבמב חווט
תורחא ףוג תומקר לש ןדוקפיתב םייוניש םג והיז םירקוחה
.ןוירהה תליחתב לוהוכלא תכירצמ האצותכ

ךשמב לוהוכלאב ןויריהב םירבכע תצובק וניזה םירקוחה
תועובש 4 דע 3-ל ליבקמה ,םינושארה ןויריהה ימי 8
.םדא ינבב ןויריה

PLoS One

.