5 תושדח - לוהוכלאו ןיי
Wine & Alcohol - News 5
םדב זוקולגהו לורטרבזר
ליגמ תואיר יקזנו לורטרבזר
תיבצע תונקדזה טיאמ לורטרבזר
לוהוכלא םיכסממ היגרנא תואקשמ
ןיעה לע ןגמ לורטרבזרה
בלה תולחמו הנותמ הייתש
בל בצק תוערפהו לוהוכלא
םינוריונה לע ןגמ ןיי
םיקרועה תוישק דגנ לורטרבזר
דשה ןטרסל ןוכיס לידגמ ןיי
תיחומ הכיעדו לוהוכלא תכירצ
תרכוסל ןוכיס דגנ לוהוכלא
ןורכיזה תא רפשמ לוהוכלא
רועה ןטרסל ןוכיסו לוהוכלא
הרז הפשב רובידו הייתש
ןטרסב תנכסמ הלק הייתש
חומב עזגה יאתו הייתש
ןטרסל ןוכיסוו DNA ,לוהוכלא
ידמ רתוי םה םויב תואקשמ ינש
בלל בוט םודא ןיי
חומל הכומנ לוהוכלא תכירצ
לוהוכלאמ חומב העיגפ דגנ הפורת
הנאוחירממו לוהוכלאמ חומל קזנה
היצנמידל ןוכיסו לוהוכלא
הפב םיקדייח דגנ ןייב םילונפילופ
תורוחש תועובעבא ענומ לורטרבזר
לוהוכלא הקושתו הקיטויביטנא
םישישקב בלל קזנו הנותמ הייתש
םוח ןמושל ןמוש ךפוה לורטרבזר
ןטרסב דגנ ןיטצרווקו לורטרבזר
סגה יעמה ןטרס דגנ לורטרבזר
ןטרסל ןוכיס לידגמ םויב הקשמ
רמייהצלאל יגולויב ןמסו לורטרבזר
2-גוס תרכוס ילוחל םודא ןיי
רמייהצלאמ התומתו הנותמ הייתש
לוהוכלאל הקושת אכדמה ןומרוה
בל ףקתהל ןוכיסו הנותמ הייתש
לוהוכלאמ דבכל קזנ דגנ הפק
ןכסמ ןויריהב לוהוכלא טעמ
ץבשו בל ףקתה ,הנותמ הייתש
דשה ןטרס ןג קזחמ לוהוכלא
בל תלחמ ענומ םודא ןיי
יעמה יקדייחו בלל לורטרבזר
תוינורכ תוקלד רימחמ לוהוכלא
שישקה תוירירבש דגנ לורטרבזר
םיקזנ תנקתמ תינפוג תוליעפ
בלל הייתש תונורתי לע רגית
תויטסיצילופה תולחשה 'סתו 'רבזר
בוט לורטסלוכל הנותמ הייתש
המונלמל ןוכיס לידגמ ןבל ןיי
רידס יתלב קפודו הנותמ הייתש
יחומו ילובטמ תותיאו לורטרבזר


ואר
...1 'דח - לוהוכלאו ןיי
...2 'דח - לוהוכלאו ןיי
...3 'דח - לוהוכלאו ןיי
...4 'דח - לוהוכלאו ןיי

.םרג 15 = הקשמ 'חי 2 :הרעה


2015 יאמ
לוהוכלאל הקושת התיחפמ הקיטויביטנא
םיחוודמ הדנק וירטנוא McMaster University-ב םיירקוח
(Cycloserine) ןירסולקיצ (Antibiotics) הקיטויביטנאה יכ
,ךומנ ןונימב (Tuberculosis/TB) תפחשב לופיטל תשמשמה
לוהוכלאל תטלשנ יתלב הקושת תיתועמשמ התיחפמ
םילבוסב לופיטל שמשל היושעו (Alcohol Craving)
תועובש 3 דע ךשמל ,לוהוכלא תכירצל תורושקה תוערפהמ
.לוהוכלאה תכירצ תא תיתועמשמ התיחפמו

Translational Psychiatry


2015 יאמ
שישקב יבבל קזנל הרושק הנותמ היתש
...רקחמ


2015 ינוי
םוח ןמושל ןבל ןמוש ךפוה לורטרבזר
רקחמב ,ב"הרא Washington State University ירקוח
יושע (Resveratrol) לורטרבזר יכ וליג ,הדבעמ ירבכעב
(Brown Fat) םוח ןמושל (White Fat) ןבל ןמוש רימהל
,40%-כב (Weight Gain) לקשמב היילע ךכב ןיטקהלו
.דבלב ןמוש וכרצש תרוקיב ירבכעל האוושהב תאז

International Journal of Obesity


2015 ילוי
ןטרסב לופיטל היצפואכ ןיטצרווקו לורטרבזר
ב"הרא Oregon State University ירקוח לש םהירבדל
םייושע (Quercetin) ןיטצרווקו (Resveratrol) לורטרבזר
,(Cancer) ןטרסב שידח לופיטל סיסבכ בורקב שמשל
שומישהו תוליעיה רופיש ידי לע הנושארבו שארב
.תמייק תיפרתומיכ הפורתב ילאיצנטופה
,תבוכרתה תא קירזהל ,ךילהה לש ופוסב ,רשפאי רבדה
תומר תלבקו םדל תורישי ,םימב הסיסמל הכפהש
הנוזתמ גישהל היה ןתינש ולא תמועל הברהב תוהובג
.הפה ךרד הכירצב וא

בלל התוליער תא ךכ וניטקי ןיטיצרווקהו לורטרבזרה
- ןטרס דגנ הצופנ הפורת לש (Cardiac Toxicity)
,הכו הכ ןיב הליעיל תבשחנה (Adriamycin) ןיצימאירדא
.בלל התוליער ללגב לבגומ הב שומישה ךשמ ךא

Journal of Controlled Release


2015 ילוי
סגה יעמה ןטרס דגנ לורטרבזר
,םירבכעב ,הינטירב University of Leicester-ב רקחמ
םינונימב רתוי ליעי (Resveratrol) לורטרבזר יכ אצמ
,(Colon/Bowel Cancer) סגה יעמה ןטרס תעינמל םינטק
.םילודג םינונימב רשאמ
םודא ןיי תייתש יכ ותועמשמ ןיא הז אצממ םירקוחה ירבדל
.ןטרסל ןוכיסה תא הניטקמ (Red Wine)

Science Translational Medicine


2015 טסוגוא
םימיוסמ ןטרס יגוסל ןוכיס לידגהל ידכ םויב הקשמ
Harvard T.H. Chan School of Public Health ירקוח
,ב"הראב םילודג םירקחמ ינש ינותנ וחתינ ב"הרא ןוטסוב
םתואירבש ,םירבג 47,881-ו םישנ 88,084 ופתתשה םהב
.םינש 4 ידמ ונחבנו הנש 30 דע ךשמב בקעמב התייה

תא וכירעה םה ,ללכב ןטרסל ןוכיסה תכרעהל ףסונב
לוהוכלא תכירצל תורושקה ןטרס תולחמל ןוכיסה
,סגה יעמה ןטרס ןהב (Alcohol-Related Cancers)
ללח ןטרס ,דשה ןטרס ,דבכה ןטרס ,תעבטה יפ ןטרס
.עולה ןטרסו הפה
תיתחפשמ הירוטסיה םע םישנא לע םירקוחה ירבדל
.לוהוכלא תכירצמ ענמיהל ץלמומ ןטרס תלחמ לש

The BMJ


2015 רבמטפס
רמייהצלא תלחמ לש יגולויב ןמס בציימ לורטרבזר
Georgetown University- Medical Center-ב ינילק יוסינ
תעפשה תא םירקוחה וכירעה וב ,ב"הרא .יס .יד ןוטגנישוו
םילבוס רשא םישנא לע (Resveratrol) לורטרבזרה
,הנותמ דע הלק (Alzheimer's Disease) רמייהצלא תלחממ
(Biomarker) יגולויבה ןמסה תא בציימ אוהש הליג
.הלחמה תומדקתה םע ךלוהו ןטקה Amyloid beta/Abeta40
.שיא 119 ופתתשה ,תחא הנש ךשמנש ,רקחמב

Neurology


2015 בוטקוא
2-גוס תרכוס םע םישנאל ליעומ םודא ןיי
הליג םייתנש ךשמנ רשא ,בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינואב רקחמ
תואירבה תא רפשל היושע םויב (Red Wine) םודא ןיי סוכ יכ
לורטסלוכב טולשל רוזעלו (Cardiac Health) תיבבלה
.(Type 2 Diabetes) 2-גוס תרכוס ילפוטמב (Cholesterol)
תרכוס םע ,םינש 75 דע 40 ינב שיא 224 ופתתשה רקחמב
.הבוט הטילשב 2-גוס

Annals of Internal Medicine


2015 רבמצד
םדקומ בלשב רמייהצלא ילוחב התומת התיחפמ הנותמ הייתש
,(Alcohol) לוהוכלא לש הנותמ הייתש ןיב רשק וליג םירקוח
(Death) התומתה רועיש תנטקהו ,םויב 'חי 3 דע 2 ונייהד
(Dementia) היצנמיד לש םדקומ בלשב םייוצמה םילפוטמב
.77%-ב ,(Alzheimer's Disease) רמייהצלא תלחמ וא
התש םקלח רשא ,רמייהצלא ילוח שיא 321 ופתתשה רקחמב
.ותוא ותש אל םירחאהו לוהוכלא

BMJ Open


2015 רבמצד
לוהוכלאו רכוסל הקושת אכדמה ןומרוה
תופצל דעונ ב"הרא Uni. of Iowa-ב םירבכעב רקחמ
רחאל (Sugar) רכוסל הקושת םירידסמה םינונגנמב
:(Liver) דבכב רצונה ןומרוהל םהלש רשקהו ותכירצ
הנוזת ירמוחל תופדעהה תא הנשמו עיפשמה ,FGF21
דביא אוה תחא הנמ ףוקל ונתנ םירקוחה רשאכ .םירחא
.םיקתוממ םימב ןיינע

Cell Metabolism


2016 ראורבפ
בל תקיפס יאלו בל ףקתהל ןוכיס הדירומ הנותמ הייתש
Norwegian Uni. of Science and Technology-ב רקחמ
(Alcohol) םיילוהוכלא תואקשמ 5 דע 3 תכירצש הליג היגברונ
(Heart Attack) בל ףקתהל ןוכיס ןיטקהל היושע עובשב
.33%-ב (Heart Failure) בל תקיפס יאלו
רקחממ בל תקיפס יא אלל שיא 60,665 ינותנ וללכנ רקחמב
.(HUNT 2 Nord-Trondelag Health Study) םדוק לודג

International Journal of Cardiology


2016 ראורבפ
םיילוהוכלא תואקשממ דבכל קזנ לטבל יושע הפק
שיא 430,000 לעמ ופתתשה םהב ,םימדוק םירקחמ 9 תריקס
קזנ ןיטקהל היושע (Coffee) הפק תייתש תרבגה יכ הליג
- (Cirrhosis) דבכה לש תמחש - (Liver Damage) דבכל
,(Alcohol) לוהוכלא לש תמזגומ הייתשמ האצותכ םרגנש
.44% רועישב
תנטקה יכ אצמנ .שיא 1,990 לכה ךסב ופתתשה םירקחמב
.וכרצנש הפקה ילפס תומכל תיסחי התייה תמחשל ןוכיסה

Therapeutics & Alimentary Pharmacology


2016 ראורבפ
םיאבה תורודה תא ןכסמ ןויריהב לוהוכלא טעמ
ואצמ ב"הרא קרוי וינ Binghamton University ירקוח
תעב (Alcohol) לוהוכלא לש הנטק תומכ תכירצב ידש
םזילוהוכלאל ןוכיס לידגהל ידכ ,(Pregnancy) ןויריהה
.םיאבה תורודה תשולשב (Alcoholism)

לוהוכלאה תעפשה תא ןוחבל ידכ .תודלוחב עצוב רקחמה
וזל הליבקמה לוהוכלא תומכ תורה תודלוחל םירקוחה ונתנ
ךלהמב ,תופיצרב םימי 4 ךשמב םוי לכב תחא ןיי סוכ לש
.םדא ינבב ינשה שילשל ליבקמה

Alcoholism: Clinical and Experimental Research


2016 סרמ
,ץבשו בל ףקתהל ןוכיס הלידגמ הנותמ הייתש
ןמז ךרואל אל ךא
Harvard T.H. Chan School of Public Health ירקוח
לוהוכלא לש תידיימה ותעפשה תא ונחבש ,ב"הרא ןוטסוב
ןונימב וליפאו ,הייתשה יכ םירסומ תואירבה לע ,(Alcohol)
(Heart Attack) בל ףקתהל ןוכיסה תא תידיימ לידגת ,ךומנ
.ןגומ (Heart) בלה היהי תועש 24 םותבו (Stroke) ץבשו

,(Heart Rate) בלה בצק לדג הייתשהמ שולש דע העש ךות
(Platelets) תויסטהו הלוע (Blood Pressure) םדה ץחל
ילעב םה םידבכ םינייתש יכ אצמנ .רתוי תוקיבד תושענ
.ץבשלו בל ףקתהל ךוראו רצק ןוכיס
בורק ופתתשה םהב םימדוק םירקחמ 23 ורקס םירקוחה
.שיא 30,000-ל

Circulation


2016 סרמ
דשה ןטרסל םרוגה ןג קזחמ לוהוכלא
הליג ב"הרא ססקט University of Houston-ב רקחמ
(Estrogen) ןגורטסא ,(Alcohol) לוהוכלא ןיב רישי רשק
.(Cancer) ןטרסל םרוגה (Gene) ןגו

ןגורטסאה תלועפ תא םיצעמ לוהוכלא יכ ואצמ םירקוחה
,(Breast Cancer) דשה ןטרסב לודיגה תוחתפתה תא קזחמה
,ןטרסה םרוג BRAF ןגה לש ותואטבתה קוזיח ידי-לע תאז
.ןגורטסא רדעהב ףא תאז
ןפיסקומט הפורתה תלועפ תא שילחמ לוהוכלאה יכ םג אצמנ
םירביאל טשפתהש דשה ןטרסב לפטל הדעונש (Tamoxifen)
.ףוגב םיפסונ

PLOS One


2016 לירפא
בל תלחמ עונמל יעמה יקדייחל רזוע םודא ןיי
...םהירבדל


2016 לירפא
יעמה יקדייחב םייוניש תועצמאב בלל ליעומ לורטרבזר
...רקחמ


2016 ינוי
םישישקב תוינורכ תוקלד רימחמ לוהוכלא
...ירקוח


2016 טסוגוא
שישקה לש ותוירירבש תנטקהל לורטרבזר
...רקחמ


2016 רבמטפס
תוזזקמ עובשב תינפוג תוליעפ םייתעש
הייתשמ תוילילש תועפשה
םיחוודמ הינטירב University College London ירקוח
עובשב יצחו םייתעש תב הכילה וא םיינפוא לע הביכרש
רתי תייתש לש תוינלטקה היתועפשה לע תוצפל םייושע
.(Alcohol) לוהוכלא לש
תוליעפ תוקד 150 לש תצלמומה תיעובשה תומכה וליפא
ףסונה ןוכיסה תא לטבל הלוכי הנותמ (Exercise) תינפוג
רפסמו (Cardiovascular Disease) םד ילכו בל תולחמל
.העובק לוהוכלא תייתשל םירושקה (Cancer) ןטרס יגוס

British Journal of Sports Medicine


2016 רבמטפס
בלל הנותמ הייתש תונורתי לע רגית תאירק
Uni. of California-San Francisco/UCSF-ב םירקוח
םויב (Alcohol) לוהוכלא הקשמב ידש םיחוודמ ב"הרא
:(Atrial Fibrillation) םירודזורפ רופרפל ןוכיסה תאלעהל
בל תקיפס יא ,(Stroke) יחומ ץבשל יתועמשמ ןוכיס םרוג
(Cardiovascular) םד ילכו בל תויעבו (Heart Failure)
.תורחא

עצוממ ליג ינב ,םיפתתשמ 2,520 ינותנ וחתנ םירקוחה
םדוק לודג רקחמב ופתתשהש ,הנש 56 עצוממ ,הנש 56
.םינש 6-מ הלעמל ךשמנש .(Framingham Heart Study)

Journal of the American Heart Association


2016 רבוטקוא
תנומסתב תוגירח םינומרוה תומר ןקתמ לורטרבזר
תויטסיצילופה תולחשה
ןנזופ Poznan Uni. of Medical Sciences-ב םירקוח
תומר ןקתמ (Resveratrol) לורטרבזרה יכ ואצמ ןילופ
תויטסיצילופה תולחשה תנומסתב תוגירח םינומרוה
.(Polycystic Ovary Syndrome)
םינומרוהה תומר תא תיתועמשמ ןיטקמ לורטרבזרה
ןורטסורדנאיפא-ורדיהדו (Testosterone) ןורטסוטסט
.(Dehydroepiandrosterone/DHEAS)

Metabolism & Endocrine Society's Journal of
Clinical Endocrinology


2016 רבמבונ
בוטה לורטסלוכה תמר תא תרפשמ הנותמ הייתש
יכ חוודמ ב"הרא Pennsylvania State Uni.-ב רקחמ
(Alcoholic Beverage) ילוהוכלא הקשמ תוסוכ 2 דע תייתש
.(HDL) בוטה לורטסלוכה תמר תדירי תא הטיאמ םויב

ינב םירגובמ םיניס 80,081 יבגל םינותנ וחתינ םירקוחה
,תוירלוקסו-וידרק תויעב אלל ,םינש 49 עצוממ ליג
.םידבכ םינייתשלו ללכ םיתוש םניאש ולאל האוושהב

American Heart Association's Scientific Sessions
2016 in New Orleans, LA


2016 רבמצד
המונלמל ןוכיס לידגמ ןבל ןיי
Brown Un.'s Warren Alpert Medical School-ב םירקוח
לידגהל לולע (White Wine) ןבל ןיי יכ ואצמ ב"הרא סנדיבורפ
.המונלמל ןוכיסה תא

(Melanoma) המונלמ
...םה המונלמל םיירקיעה ןוכיסה ימרוג
(Ultraviolet/UV) הלוגס הרטלוא הנירקל הפישח
שמשהמ  
ףוזיש תורונמל הפישח
הלחמה לש תיתחפשמ הירוטסיה
(Moles) תומוש ,ריהב רעיש ,םישמנ ,ריהב רוע
השלח (Immune System) ןוסיח תכרעמ

ןוכיסה תא לידגהל הלולע םוי ידמ ןבל ןיי תיסוכ תמיגל
.13%-ב המונלמל
,הריבל םהירבדל .םירגובמ 210,252 ינותנ וחתינ םירקוחה
התיה אל (Liquors) םירחא םיפירח תואקשמלו םודא ןיי
.המונלמל ןוכיסה לע תיתועמשמ העפשה
תוחפ ופשחנש ףוג יקלח לע המונלמ יכ אצמנ ןכ ומכ
.(Alcohol) לוהוכלא תכירצל םירושק בורל ויה UV תנירקל

Prevention & Cancer Epidemiology, Biomarkers


2016 רבמצד
רידס יתלב קפודל םורגל הלולע הנותמ דע הלק הייתש
ןרובלמ Baker Heart and Diabetes Institute ירקוח
הקשמ דע) הנותמ דע הלק הייתש יכ ואצמ הילרטסוא
הלולע ,תועיבקב (םירבגל םויב םיינשו םישנל םויב דחא
(Arrhythmia) בלה בצקב תוערפהל םורגל
הקשמ לכו (Atrial Fibrillation) םירודזורפ רופרפלו
םישנו םירבג לע העפשהה .8%-ב הז ןוכיס לידגמ ףסונ
ורטונש שיא 900,000-ל בורק ופתתשה רקחמב .ההז
.הנש 12 דע ךשמב

Journal of the American College of Cardiology


2016 רבמצד
םייחומו םיילובטמ תותיא תונורתי לעב לורטרבזרה
ףסות יכ םיחוודמ ב"הרא University of Kentucky ירקוח
םירמוחה ףוליח תא רפשל יושע (Resveratrol) לורטרבזר
םייאת תותיא ילולסמ ,(Energy Metabolism) היגרנאה לש
םירדשמ-וריונה ירדתו (Cell Signaling Pathways)
(Rhesus Monkeys) סוזר יפוקב (Neurotransmission)
.ןמושבו רכוסב הרישע תיברעמ הנוזת םיכרוצה

The Journal of Nutritional Biochemistry


2017 ראוני
םינמש םירבכעב זוקולג לש סיזטסואמוה רפשמ לורטרבזר
יכ ואצמ הדנק ןוטנומדא University of Alberta ירקוח
םינמש םירבכע 40-ל (Resveratrol) לורטרבזר ףסות ןתמ
ומרגש ,(Gut Microbiota) יעמה יקדייחב םייונישל םהב םרג
.(Anti-Diabetic Effects) תויתרכוס יטנא תועפשהל םדיצמ
לע הרישי העפשה שי לורטרבזרל יכ םירעשמ םירקוחה
.םדאה ףוגב (Insulin) ןילוסניאה זוטניס ךילהת

Diabetes


2017 ראורבפ
ליגל םירושקה תואיר יקזנ ןקתמ לורטרבזר
...ירקוח


2017 סרמ
םירבכעב תיבצע תונקדזה טיאמ לורטרבזר
...לורטרבזר


2017 סרמ
לוהוכלאה לש תועפשהה תא םיכסממ היגרנא תואקשמ
העיצפל ןוכיס םילידגמו
םימדוק םירקחמ ורקסש הדנק Uni. of Victoria ירקוח
דע 1981-מ ,(Energy Drinks) היגרנא תואקשמ אשונב
םיבברעמה םישנאש וליג ,לוכה ךסב םירקחמ 13 :2016
םע (Caffeine) ןיאפק םיליכמה היגרנא תואקשמ
םילולע (Alcoholic Beverages) םיילוהוכלא תואקשמ
,םיכרד תונואתמו תוליפנמ העיצפל רבגומ ןוכיסב אצמיהל
.דבלב לוהוכלא םיתושל האוושהב

Journal of Studies on Alcohol and Drugs


2017 סרמ
ןיעה לע ןגמ לורטרבזר
Huazhong Uni. of Science and Technology-ב םירקוח
...יכ םיחוודמ ןיס
ןיעב והוזש ,ולש (Metabolites) םיטילובטמהו לורטרבזר
ימוסחמ תוצחל ותלוכי תא םיארמ ,תילארוא הכירצ רחאל
.הייאר תולחמב ליעוהלו ילאיצנטופה ורשוכ תא קזחלו הנגה
םיטילובטמהו(Conjunctiva) תימחלב ההוז לורטרבזרה
(Vitreous Gel) תיגוגזה ל'גבו תימחלב והוז
ןיע-םדו חומ-םד ימוסחמב אוה רבודמה
.(Blood-Brain and Blood-Ocular Barriers)
םינש 74 דע 20 ינב ,םישנ 15-ו םירבג 20 ופתתשה רקחמב
.(Retinal Detachment) תיתשרה תודרפיה ןיגב וחתונש

Journal of Ophthalmology


2017 סרמ
בלה תולחממ קלחל ןוכיס הניטקמ הנותמ הייתש
הייתש יכ אצמ הינטירב Uni. of Cambridge-ב רקחמ
הייתש וא לילכ (Abstinence) תוענמיהל האוושהב הנותמ
קלחל תחפומ ןוכיסל הרושק ,(Heavy Drinking) הדבכ
.(Cardiovascular Diseases) תוירלוקסו-וידרקה תולחמהמ

The BMJ


2017 לירפא
םינייתשב בל בצק תוערפהו לוהוכלא תכירצ ןיב רשקה
ןכנימב רבוטקוא לביטספב
ורטינש הינמרג University Hospital Munich-ב םירקוח
ןכנימב (Octoberfest) רבוטקוא לביטספב הריבה יתוש תא
תוריבסב ,המרג (Alcohol) לוהוכלא תכירצ יכ ואצמ הינמרג
בל בצק תוערפה ונייהד ,םיגירח בל יבצקל ,ההובג
םושמ םיבושח ולא םיאצממ .(Cardiac Arrhythmias)
ליבוהל ,םימיוסמ םירקמב ,תולולע בל בצק תוערפהש
בל תומיעפ ,(Atrial Fibrillation) םירודזורפ רופרפל
בל תקיפס יאל םג ףוסבל םורגל תולולעש תורידס יתלב
(KORA S4) םדוק לודג רקחממ רזגנש ,רקחמב .יחומ ץבשו
שיא 4,131 ופתתשה

European Heart Journal


2017 יאמ
םינוריונה לע ןגמ ןיי
דירדמ Institute of Food Science Research-ב רקחמ
(Feces) האוצו (Urine) ןתש תוקידב תועצמאב ,ןחב דרפס
םירצונה ,(Gut Metabolites) םייעמב םיטילובטמה תא
תילונפ הצמוח :(Wine) ןיי תכירצ תובקעב םדאה ףוגב
.(Aroma Compounds) המורא תובוכרתו (Phenolic Acid)

םינוריונ תומ תוענומ ולא תובוכרת יכ ואצמ םירקוחה
תועיבקב ןיי םיכרוצה םישנאב (Neuronal Death)
.םויב ןיי ל"מ 250-מ תוחפב רבודמ .תוניתמבו

Frontiers in Nutrition


2017 יאמ
תרכוס ילוחב םיקרועה תוישק תא תיחפמ לורטרבזר
לורטרבזר יכ םיחוודמ ב"הרא Boston University ירקוח
םיקרועה תוישק תא תיחפהל יושע (Resveratrol)
תרכוסב םילוח רשא םישנאהמ קלחה (Artery Stiffness)
הנמשה/רתי תנמשהמ םילבוסבו (Type 2 Diabetes) 2-גוס
.(Obesity) תינלוח
,(Aortic Stiffness) םיקרועה יבא תוישקב רופיש אצמנ
תוישק ילעבב) םקלחב ךא ,תיטסיטטס יתוהמ יתלב היהש
ופתתשה רקחמב .9.1% ןב רופיש אצמנ (הלודג םיקרוע
םקלח ,םינש 56 עצוממ ליג ינב ,2-גוס תרכוס ילוח 57
.םינמש

,American Heart Association's Arteriosclerosis
Thrombosis and Vascular Biology / Peripheral
Vascular Disease 2017 Scientific Sessions


2017 יאמ
דשה ןטרסל ןוכיסה תא הלידגמ םויב תחא ןיי תיסוכ
Am. Inst. for Cancer Research ירקוח וכרעש הזילנא-אטמ
רפסמ הנחבש ,World Cancer Research Fund ףותישב
119 הללכש ,(Breast Cancer) דשה ןטרסל ןןוכיס ימרוג
(Alcohol) לוהוכלא הקשמב ידש האצמ םימדוק םירקחמ
דשה ןטרסל ןוכיסה תא לידגהל ידכ םויב דחא םרג 10 ןב
ולאלו (Premenopausual) רבעמה ליג ינפל םישנל 5%-ב
דועב ,9%-ב (Postmenopausal) רבעמה ליג רחאל
(Healthful Diet) האירב הנוזתו (Exercise) תינפוג תוליעפש
.הז ןוכיס םיניטקמ

American Association for Cancer Research


2017 ינוי
תיחומ הכיעדל הרושק הנותמ לוהוכלא תכירצ
קודבל התייה ותרטמש הינטירב Uni. of Oxford-ב רקחמ
חומה תואירב לע (Alcohol) לוהוכלא תכירצ תעפשה
ןוכיסל הרושק איהש אצמ (Atrophy) ונווינו (Brain Health)
חומה תמקר לש ןווינב רתוי הריהמ הדיריל רבגומ
ילטנמה דוקפיתבו (Degeneration of Brain Tissue)
.(Mental Function)

ןיב ,הנש 30 ךשמב רבצנש עדימב ושמתשה םירקוחה
,םיאירב םישנו םירבג 550 יבגל ,2015 דע 1985 םינשה
.Whitehall II Study רקחמב ופתתשהש ,43 ינב

BMJ


2017 ילוי
תרכוסל ןוכיס דירומ עובשב םימעפ המכ לוהוכלא
קרמנד ןגהנפוק Uni. of Southern Denmark-ב רקחמ
האוושהבש אצמ (Alcohol) לוהוכלא תכירצ יסופד קדבש
הדימב ותוא ותשש ולא ,לוהוכלא תייתשמ םיענמנה םישנאל
רתויב ךומנ ןוכיסב ואצמנ עובשב םימעפ 4 דע 3 הנותמ
.(Wine) ןיי תיותש רחאל דחוימב ,(Diabetes) תרכוס חתפל

Diabetologia


תמדוק הדימל יבגל ןורכיזה תא רפשמ לוהוכלא
תייתשש אצמ הינטירב University of Exeter-ב רקחמ
(Learning) הדימלה תא רפשל היושע (Alcohol) לוהוכלא
םע תקזחתמ וז העפשהו הייתשה ינפל דמלנש המ יבגל
יכ הארנ םירקוחה ירבדל .לוהוכלאה תכירצב לודיגה
עדימ טולקל (Brain) חומה תלוכי תא קיספמ לוהוכלאה
דמלנש תא םיקזחמה םיבאשמה תא ררחשמ אוהו שדח
.ןכל םדוק

Scientific Reports


2017 טסוגוא
רועה ןטרסל ןוכיס םילידגמ םויב לוהוכלא םרג 10 לכ
לכ יכ וליג ב"הרא דנלייא דור Brown Uni.-ב םירקוח
הרושק (Alcohol) לוהוכלא תכירצב םרג 10 תב הלדגה
סיסב יאת לש (ןטרס) המוניצרקל ןוכיסה תלדגהל
>שקשק יאת תמוניצרקו (Basal Cell Carcinoma/BCC)
רועה ןטרס יגוס ינש ,(Squamous Cell Carcinoma)
רועה ןטרס םניאש םיירקיעה רועה ןטרס יגוס םיירקיעה
.(Non-Melanoma Skin Cancers) המונלמ גוסמ

םימדוק םירקחמ 13 וללכנ םירקוחה וכרעש הריקסב
סיסב יאת לש המוניצרק ירקמ 91,942 וללכנ םהבש
.שקשק יאת תמוניצרק לש םירקמ 3,299-ו

British Journal of Dermatology


2017 רבוטקוא
הרז הפשב רוביד תרפשמ הייתש
טעמ תייתש יכ אצמ דנלוה Maastricht University-ב רקחמ
תשכרנ הפשב םיעוציב תא רפשל היושע (Alcohol) לוהוכלא
.השדח
ודמל רשא הינמרג ידילי םלוכ ,שיא 50 ופתתשה רקחמב
םגרתל ושקבתה םה .תידנלוה רבדלו בותכל ,אורקל הנורחאל
.וכירעה הדילמ תידנלוה ירבוד 2-ו םה רשא ,תידנלוהל עטק
גוריד ולביק ךומנ ןונימב ילוהוכלא הקשמ ותשש ולא יכ אצמנ
הובג הגרוד ,טרפב ,הייגהה .תידנלוהה ירבוד דצמ רתוי הובג
.לוהוכלא וכרצש םיפתתשמה ברקב רתוי

העפשה תויהל היושע לוהוכלא תכירצל יכ וקיסה םירקוחה
הנורחאל ודמלש םישנאב הרז הפש לש הייגהה לע תוליעומ
הנומאל םיוסמ קוזיח קפסמ הז רבד .הרזה הפשה תא
ךומנ ןונימב לוהוכלא יכ םיינושל וד םירבוד ברקב החיכשה
.היינש הפש רבדל תלוכיה תא רפשל יושע

Journal of Psychopharmacology


2017 רבמבונ
ןטרסב תנכסמ הלק הייתש וליפא
יתועמשמ ןוכיס םרוג הווהמ (Alcohol) לוהוכלא תכירצ
לע םיעיבצמ םירקחמ יכ עודי ,תאז םע .(Cancer) ןטרסל
.םייתואירב תונורתי שי לוהוכלא לש הנותמ הכירצלש ךכ

היגולוקנואל תיאקירמאה הדוגאה םעטמ הרהצה
(American Society of Clinical Oncology/ASCO)
תואירבה תא ןכסל הלולע הלק הייתש וליפא יכ תרמוא
.ןטרס תולחמ רפסמב תוקלל הבש ןוכיסה ללגב

רשא םירקחמ 150 לש םתריקס תובקעב האב הרהצהה
>םיחוודמ םירבחמה .ןטרסו לוהוכלא ןיב רשקה תא ונחב
ירקממ 5.8%- כו םישדחה ןטרסה ירקממ 5.5%- כ יכ
תכירצל תורישי םירושק לבת יבחרב ןטרסמ תוומה
.לוהוכלא

Journal of Clinical Oncology


2017 רבמבונ
חומב עזגה יאת לע הייתשה תעפשה
יכ הליג ב"הרא ןוטסבלג University of Texas-ב רקחמ
תגרוה ךורא חווטל (Alcohol) לוהוכלא לש הדבכ הכירצ
דיקפת םיאלממש ,(Brain Stem Cells) חומב עזג יאת
(Cognitive Function) יביטינגוק דוקפיתב הכימתב חתפמ
.אירב

םייבצע עזג יאת לע לוהוכלאה תעפשה תא וקדב םירקוחה
םיניוממ יתלבה םיאתה - (Neural Stem Cells/NSCs)
רגובה חומה רציימ םהל ,תיזכרמה םיבצעה תכרעמב
.םישדח בצע יאת םירציימ םדיצמ רשא עזג יאת
היעבה ןורתפל השדח ךרד תקפסמ וז תילגת םהירבדל
.םירבכעב ךרענ רקחמה .חומל םירושקה םייוניש לש

תיברמ תא תלטוק לוהוכלא לש תינורכ הכירצ יכ אצמנ
לוהוכלאל תכשוממ הפישח רחאלו םייבצעה עזגה יאת
.דאמ םצמצטצה עזגה יאת רפסמ

Stem Cell Reports


2018 ראוני
ןטרסל ןוכיסה תא לידגמו DNA-ב עגופ לוהוכלא
הינטירב MRC Lab. of Molecular Biology-ב רקחמ
Cancer Research UK ידי-לע ןמומ רשאו םירבכעב ךרענש
DNA-ב עגופ (Alcohol) לוהוכלא דציכ הארמ הינטירב
הייתש עודמ ןיבהל רזוע ךכבו (Stem Cells) עזגה יאתב
.(Cancer) ןטרסב תוקלל ןוכיסה תא הלידגמ
דיהדלאטצא קיזמה רמוחה רוציימ האצותכ שחרתמ קזנה
.לוהוכלאה דוביע ידכ ךות ,ףוגב (Acetaldehyde)

DNA-ל קיזהלו רובשל לגוסמ דיהדלאטצא יכ וליג םירקוחה
הנבמ שובישל ליבומה רבד ,םדב עזגה יאת ךותבש
ףצרב ידימת יונישלו (Chromosomes) םימוזומורכה
חתפל ןוכיסה תא הלידגמ לוהוכלא תייתש .םהב DNA-ה
.סגב יעמה ןטרסו דשה ןטרס הז ללכב ,ןטרס יגוס 7

Nature


2018 ראוני
רבג רובע ידמ רתוי תויהל םילולע םויב תואקשמ ינש
םלוהקוטש Karolinska University Hospital-ב רקחמ
תונשב (Alcohol) לוהוכלא התושה רבג יכ אצמ הידבש
דבכ תולחמ חתפל הטונ וייחל תורחואמה הרשעה
.וייחב רתוי רחואמ בלשב (Liver Diseases)

הייתשה תומכ יכ םיארמ רקחמה יאצממ םירקוחה ירבדל
םהייח לש תורחואמה הרשעה תונשב רעונ ינב ברקב
גוס - (Cirrhosis) תמחש חתפל ןוכיסה תא אבנל יושע
.םייחב רתוי רחואמ בלשב - דבכ תלחמ לש

Journal of Hepatology


2018 ראורבפ
בלל בוט םודא ןיי
תויוצמ רשא (Antioxidants) תויטנדיסקוא-יטנא תובוכרת יתש
ןיטצרווקו (Resveratrol) לורטרבזר :(Red Wine) םודא ןייב
,(Heart Disease) בל תלחמב לופיט תורפשמ (Quercetin)
.ב"הראב דחאכ םישנו םירבגב התומתל ליבומה םרוגה
תופורת יררחשמ םינכמות/(Stents) םיטנטס וחתיפ םירקוחה
.ולא םיטנדיסקוא-יטנא םע (Drug-Eluting Stents)

Louisiana State University


2018 ראורבפ
חומל הבוט לוהוכלא לש הכומנ הכירצ
קרוי וינ Uni. of Rochester Medical Center ירקוח
לוהוכלא לש תוכומנ הכירצ תומר יכ םיחוודמ ב"הרא
תורזועו (Inflammations) תוקלד תוככשמ (Alcohol)
הז ללכב ,(Toxins) םינלערמ תוקנתהל (Brain) חומל
(Alzheimer's Disease) רמייהצלא תלחמל םירושקה
(Beta Amyloid) דיאולימע-אטב :(Dementia) היצנמידו
.(Tau) ואט-ו
לזונ תקידב תועצמאב םייח ילעבב תאז ונחב םירקוחה
.(Cerebral Spinal Fluid/CSF) הרדישהו חומה

Scientific Reports


2018 ראורבפ
לוהוכלאמ תמרגנה חומב העיגפ תלטבמ הפורת
Queensland University of Technology-ב םירקוח
לחתאל רוזעל היושעש (Drug) הפורת והיז הילרטסוא
לש תוקיזמה תועפשהה תא לטבלו (Brain) חומה תא
ךשמב היתועפשה לע הדבכ (Alcohol) לוהוכלא תכירצ
.חומ יאת לש תורוד

לופיט יכ וארה ,םירגוב םירבכעב ושמתשהש ,םירקוחה
ןוריפסודנט הפורתה תועצמאב םייעובש ךשמב ימוי
לוהוכלא תייתש תעפשה תא הלטיב (Tandospirone)
לע ,תועובש 15 ךשמב (Binge Drinking) תמזגומ
.(Neurogenesis) שדחתהל חומה יאת לש םתלוכי

תריצעב הליעי התייה הפורתהש םירבכעב םג וארה םה
(Anxiety-Like Behaviors) הדרח תיומד תויוגהנתה
תיתועמשמ הדירי ךות ,לוהוכלאמ הלימגב תורושקה
.לוהוכלאה תכירצב

Scientific Reports


2018 ראורבפ
הנאוחירממ רתוי חומה תואירבל קיזמ לוהוכלא
וכרע ב"הרא University of Colorado Boulder ירקוח
לוהוכלא תעפשה יבגל םימייק םירקחמ ינותנ תריקס
(Cannabis) סיבאנק/(Marijuana) הנאוחירמו (Alcohol)
.(Brain) חומה לע

העפשה ךוראה חווטב שי לוהוכלאל יכ ואצמ םירקוחה
,תאז םע .חומב (Gray Matter) רופאה רמוחה לע
תיתועמשמ העפשה ןיא הנאוחירמב שומישל יכ הארנ
.חומה הנבמ לע ךורא חווטל
דע 18 ינב םירגובמ לש חומ תוריקס 853 וללכנ רקחמב
.םינש 18 דע 14 ינב 439-ו םינש 88

Addiction


2018 ראורבפ
היצנמידל רתויב לודגה ןוכיסה םרוג אוה לוהוכלא
C. for Addiction & Mental Health-ב טרוהוק רקחמ
םרוג אוה (Alcohol) לוהוכלאב שומישה יכ אצמ תפרצ
,(Dementia) היצנמידל רתויב בושחה ,העינמה רב ,ןוכיסה
,(Early-Onset Dementia) תמדקומ היצנמידל רקיעב

תא תורצקמ לוהוכלאב שומיש תוערפה םירקוחה ירבדל
םינש 20-מ רתויב (Life Expectancy) םייחה תלחות
םישנאב התומתל תוירקיעה תוביסה תחא איה היצנמידו
םע םירגובמ ןויליממ הלעמל ופתתשה רקחמב .ולא
.היצנמיד הנחבוא םהב ,לוהוכלאב שומיש תוערפה

The Lancet Public Health


2018 ראורבפ
םימרוגה םיקדייח םיקיחרמ ןייב םילונפילופ
םייכינח תלחמלו םיינישב םירוחל
סגה יעמל ליעוהל יושע (Wine) ןיי יכ ךכל תודע הרבטצה
םילונפילופה ןווגימל תודוה הארנכ ,(Heart) בללו (Colon)
תואירבל בוט אוהש םג אצמנ תעכו וב (Polyphenols)
ףותיש ךות תאז ,(Oral Health) תילארואה תואירבה/הפה
.(Gut Bacteria) יעמה יקדייח םע ליעפ הלועפ

םודא ןייב םילונפילופה תעפשה תא וקדב םירקוחה
תויצמתבו (Grape Seeds) םיבנע יערזב ,(Red Wine)
םימרוגו םייכינחו םיינישל םיקבדנש םיקדייח לע ,םודא ןיי
םיינישב םירוחל ,(Dental Plaque) םיינישה ינפ לע םידברל
הצמוח םה רתויב םיליעיה םילונפילופה .םייכינח תלחמלו
.(Coumaric Acid) תירמוק הצמוחו (Caffeic Acid) תיאפק

ACS' Journal of Agricultural and Food Chemistry


2018 ראורבפ
font color="#993300">תורוחש תועובעבא ענומ לורטרבזר

לורטרבזר יכ הליג ב"הרא Kansas State Uni.-ב רקחמ
לש ותוברתה רוצעל יושע הובג זוכירב (Resveratrol)
לש החפשמה בורק ,(Vaccinia Virus) היניסקו סוריוה
יאתב (Smallpox) תורוחש תועובעבאל םרוגה סוריוה
הלחמ לסחיש (Vaccine) ןוסיח הווהמ אוה יכו םדא
.וז תינלטק תישונא
הז סוריו לש ותוברתה תא רצע הובג זוכירב לורטרבזר
תא ענמ ךכבו (Infection) םוהיז לש םדקומ בלשב
.םירחא םיאתל ףיגנה תוטשפתה

Frontiers in Microbiology

.